Obsah

Půjčky ze sociálního fondu města

 

Ze sociálního fondu mohou být poskytnuty:

 • nenávratné finanční příspěvky
 • bezúročné půjčky podle pravidel pro použití prostředků ze sociálního fondu města Přelouče.

 

Žádosti se předkládají radě města prostřednictvím sociálního odboru - kancelář č. 2.13

Pravidla pro použití finančních prostředků ze sociálního fondu města Přelouče:

Ze sociálního fondu města Přelouče mohou být poskytnuty:

 

I. Nenávratné finanční příspěvky

O nenávratný příspěvek ze sociálního fondu města může požádat občan z Přelouče a integrované obce městskou radu. O jeho poskytnutí (neposkytnutí) rozhodne městská rada svým usnesením.

 

II. Bezúročné půjčky.

 1. Žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu města Přelouče budou posuzovány podle následujících kritérií:
 2. Žádost o bezúročnou půjčku ze sociálního fondu města může podat občan Přelouče a integrované obce v případě, že se ocitl v nepříznivé životní situaci, a kterou může pomocí půjčky překonat a nemůže půjčku získat jinak.
 3. Občan předloží žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu města komisi sociálně - zdravotní, ta po zjištění všech okolností postoupí žádost se stanoviskem městské radě, která o žádosti rozhodne.
 4. Bezúročná půjčka ze sociálního fondu města může být poskytnuta pouze občanu, který nemá vůči MěÚ Přelouč žádné závazky (např. o novou půjčku může požádat až po úplném splacení půjčky předešlé).
 5. Bezúročná půjčka ze sociálního fondu města může být poskytnuta občanu nejvýše do částky 20.000,- Kč.
 6. Nejnižší měsíční splátka půjčky musí činit 200,- Kč.
 7. Poskytnutá půjčka musí být splacena nejdéle do 5 ti let od jejího poskytnutí.
 8. Občan může začít se splácením půjčky nejdéle za 6 měsíců od jejího poskytnutí.
 9. O poskytnuté půjčce a pravidlech jejího splácení bude sepsána písemná smlouva.