Obsah

Informace o možnosti podat si stížnost

 

Občan má právo si podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

 

Jak a komu stížnost podat 
Stížnost může být podána těmito způsoby: 
• ústně osobně sociálnímu pracovníkovi
• písemně – elektronicky na email:  blanka.konvalinova@mestoprelouc.cz
• písemně – poštou na adresu:  Městský úřad Přelouč

 Československé armády 1665

 535 33  Přelouč

 

Písemné stížnosti obsahují:  jméno a příjmení osoby, která stížnost podává, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, popřípadě jinou adresu pro doručování.

• písemně – anonymně vhozením do poštovní schránky MěÚ Přelouč, která je umístěna v přízemí budovy MěÚ   

Vyřizování stížností

Oprávněnou osobou k vyřizování stížností je vedoucí sociálního odboru, která prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti a stížnost vyřídí do 60 dnů ode dne jejího doručení. Dle potřeby budou učiněna nezbytná opatření k nápravě. O vyřízení stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn.

Anonymní stížnosti budou prošetřeny, ale jejich vyřízení není nikde zveřejňováno NEBO bude vyvěšeno po dobu 14 dní na úřední desce MěÚ. 

 Je-li stěžovatel nespokojen s vyřízením své stížnosti, může se postupně obrátit s žádostí o prošetření stížnosti na tyto osoby či instituce.
 

Tajemnice MěÚ Ing. Ivana Lejhancová     Starostka města Bc. Irena Burešová

Městský úřad Přelouč                                   Městský úřad Přelouč

Československé armády 1665                     Československé armády 1665

535 33  Přelouč                                             535 33  Přelouč

 

Krajský úřad Pardubického kraje              Ministerstvo práce a sociálních věcí
Komenského nám. 125                                 Na Poříčním právu 1/376 

532 11 Pardubice                                          128 00 Praha 

Tel.: 466 026 111 
email: posta@pardubickykraj.cz 

Kancelář veřejného ochránce práv 
Údolní 39 
602 00 Brno 

e-mail: podatelna@ochrance.cz