Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor správy majetku 14. 2. 2017

Typ: Rozvoj a obnova majetku města
Odbor správy majetku 14. 2. 2017 1Je již tradicí, že začátkem nového roku zhodnotím to, co bylo v souvislosti s investiční činností a opravami majetku města v tom uplynulém vykonáno. Činím tak, i když s určitým zpožděním, také v roce letošním. A zda bylo vykonáno dost nebo málo, to ať si čtenář následujících řádků vyhodnotí sám.

V roce 2016 došlo opět k navýšení objemu vynaložených finančních prostředků na investiční činnost a opravy majetku v rámci města a jeho místních částí oproti předešlému roku, i když počet prováděných akcí jeho výše nedosáhl. Klíčovou akcí tohoto roku byla opět celková rekonstrukce sportovního stadionu, tentokrát rozdělená do dvou zakázek, a to na rekonstrukci tribuny a na rekonstrukci fotbalového hřiště a atletické dráhy. Tato akce svým finančním objemem v rámci roku nezůstala osamocena a i regenerace 1. etapy panelového sídliště U školy v Přelouči a rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení ve Štěpánově si vyžádaly nemalé prostředky z rozpočtu města. Rovněž projektová příprava nových stavebních akcí pokračovala v průběhu celého roku, jakož i potřebné výkupy pozemků, hlavně pro pokračování další etapy regenerace sídliště U školy a pro cyklostezku z Přelouče do místní části Lhota. Dosti práce bylo odvedeno také v souvislosti s přípravou podkladů pro posouzení možností úspor energií v městských objektech pomocí metody EPC. V roce 2016 byly vynakládány finanční prostředky nejen do přípravy dotačních akcí, u nichž ze předpokládá následné spolufinancování z fondů Evropské unie, ale také se podařilo získat dotační prostředky do rozpočtu města ve výši téměř 9,650.000 Kč, převážně z národních dotačních titulů, neboť finanční prostředky spojené s evropskými fondy činily pouze cca 655.000 Kč ve formě doplatku za v loňském roce skončenou stavební akcí na snížení energetické náročnosti budovy městského kina.

 

Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla provedena čtyři výběrová řízení, která se týkala rekonstrukce sportovního stadionu, rekonstrukce chodníků ve Štěpánově, regenerace 1. etapy sídliště U školy a přístavby mateřské školy v ulici Za Fontánou. To poslední muselo být pro nedostatky v oceňovacích podkladech od projektanta následně zrušeno. Podle vnitřní směrnice úřadu bylo provedeno jedno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu.

Největší investiční prostředky pro tento rok byly vyčleněny na rekonstrukci sportovního stadionu. Práce na tribuně byly zahájeny již koncem loňského roku a předpokládalo se jejich ukončení do konce měsíce května, aby mohl proběhnout žákovský turnaj. Bohužel se sešlo mnoho okolností, které tomu nepřály, od kvality zpracování projektové dokumentace přes vybraného zhotovitele až k dodatečným požadavkům města jako objednatele prací na jejich vyšší rozsah oproti uzavřené smlouvě, které v souhrnu znamenaly prodloužení doby stavby a její prodražení. Mimoto se v průběhu rekonstrukce zjistil nedobrý stav ocelové konstrukce hlediště tribuny, což vedlo k rozhodnutí její celkové opravy. Znamenalo to, že práce na rekonstrukci tribuny nebyly dokončeny v roce 2016 a budou pokračovat i v roce 2017. Co se týkalo rekonstrukce fotbalového hřiště a atletické dráhy, tam byly vkládány naděje do získání státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, o kterou město začátkem roku opětovně požádalo. I když se svou žádostí v prvním kole neuspělo, ocitlo se alespoň v zásobníku akcí do druhého kola. A i to byl jistě vzhledem k nebývalému počtu podaných žádostí o tento dotační titul úspěch. Následně se pak vzhledem k dobře zpracovaným a včas podaným podkladům podařilo dotaci ve výši 5,000.000 Kč ve čtvrtém čtvrtletí roku získat a do konce roku ještě prostavět. Tato akce by měla být dokončena do konce dubna 2017 a z vlastních prostředků do ní město zatím investovalo částku 1,003.000 Kč, do rekonstrukce tribuny částku 4,441.000 Kč, do projektové dokumentace na novou ocelovou konstrukci hlediště tribuny částku 213.000 Kč a na pořízení nového nábytku do šaten pro hráče částku 200.000 Kč.

 

Další z větších již zmíněných akcí byla regenerace 1. etapy sídliště U školy. Tu zafinancovalo město zcela ze svých prostředků a byly provedeny práce za 8,373.000 Kč, z nich 2,495.000 Kč bude na základě smlouvy uhrazeno až v roce 2017. Obyvatelé části sídliště mezi Studentskou a Školní ulicí se dočkali nových chodníků, podstatného rozšíření parkovacích možností a veřejného osvětlení v nové LED technologii. Změna nastala i v rozšíření herních ploch pro děti, s jejichž vybavením herními prvky se uvažuje v roce 2017. Tyto i další drobnější úpravy by měly vést ke zkulturnění prostředí na sídlišti a ke zlepšení životních podmínek jeho obyvatel. Pro pokračování dalších etap regenerace sídliště byly prováděny potřebné výkupy pozemků od soukromých vlastníků, probíhala i projekční činnost a na 2. etapu byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Toto vše si vyžádalo náklady ve výši 353.000 Kč. Pro úplnost je třeba zmínit i náklady ve výší 61.000 Kč, související s dokončením realizace 4. etapy sousedního sídliště Obránců míru.

 

I když se městskému parku ve výši vynaložených finančních prostředků nedostalo pozornosti jako v předešlém roce, nezůstal opomenut. Rok 2016 byl spíše naplněn přípravou koncepčních podkladů pro jeho další úpravy a jejich schvalováním zastupitelstvem města. Vycházelo se při tom z variantní studie, která byla v této souvislosti za částku 55.000 Kč vypracována.

 

V souvislosti s plánovaným rozšířením parkoviště a výstavbou autobusových zastávek v Jaselské ulici proti výrobnímu areálu společnosti KIEKERT-CS, s.r.o., byla provedena za částku 44.000 Kč přeložka elektrického kabelu z pozemku koupeném od Českých drah, s. o. Další postup v této záležitosti je limitován nevypořádaným vlastnictvím jednoho pozemku ve vlastnictví AOZ, který již zanikl. Několikaletá snaha města o řešení tohoto stavu nenašla na patřičných místech odezvu a tak bohužel tato akce nepostupuje dále. Zlepšení v této oblasti však nastalo ve stavu nástupních objektů do podchodu pod železniční tratí k areálu společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., kde poškozené a částečně vandaly vytlučené copilitové zasklení nepůsobilo dobrým dojmem. Nová úprava pomocí roštových stěn, pořízená za částku 194.000 Kč, splní svůj účel v denní osvětlenosti schodišť a navíc bude v této odlehlé části města odolná škodícím vandalským činnostem.

 

Pokud se posuneme Jaselskou ulicí k centru města, dostaneme se na Dukelské náměstí. Zde se připravuje rekonstrukce celého prostoru v podobě přestupního terminálu veřejné dopravy. Tento rok byl rokem příprav a zpracováváním potřebných podkladů, které jsou bohužel s žádostmi o finanční dotace z fondů Evropské unie spojeny. Dobrou zprávou je, že jsme ve svém snažení na dobré cestě a předpoklad získání dotace je velmi reálný, takže rok 2017 by měl být rokem zahájení této velké akce. Za částku 69.000 Kč byly proto upraveny a doplněny potřebné projekční podklady, dalších 14.000 Kč bylo vynaloženo na zřízení odběrného místa elektrické energie pro provoz kamer, které zde budou v rámci výstavby terminálu instalovány.

 

Některé akce probíhaly rovněž v samém centru města, na Masarykově náměstí. V budově Občanské záložny byly započaty práce na odstranění napadení krovu budovy dřevokazným hmyzem. Na ty byla vynaložena částka 73.000 Kč. V prostorách bývalého městského úřadu v čp. 25 a čp. 26 pokračovaly stavební úpravy prostor v 1. poschodí pro výstavní činnost městského muzea. Vyžádaly si částku 186.000 Kč. V souvislosti s uvažovanou žádostí o finanční dotaci na komunitní centra z fondů Evropské unie byla diskutována zastupitelstvem otázka využití budovy čp. 27, bývalého internátu zemědělské školy. Myšlenka spojení komunitního centra s městskou knihovnou v této budově byla zatím realizována formou architektonických studií, které za celkovou částku 91.000 Kč vypracovali uznávaní architekti. V tomto pro město jistě přínosném, ale finančně nákladném záměru však nebylo možné dále pokračovat po zveřejnění podmínek dotačního titulu vzhledem k poměrně nízké výši možné finanční dotace, neboť financování pouze z vlastního rozpočtu by město neúměrně zatížilo.

 

Určitá část finančních prostředků mířila rovněž do blízké Zborovské ulici, kde se nachází v čp. 54 Hasičský dům. V tom byly v minulosti prováděny nutné stavební úpravy a přemístění stanice Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje do nově vybudovaných prostor v Kladenské ulici připravilo podmínky pro jejich pokračování. Rýsovaly se i určité dotační možnosti z fondů Evropské unie na úpravy garážových prostor hasičských stanic, pro které byla pořízena za částku 68.000 Kč projektová dokumentace. Bohužel další vývoj dotačních podmínek nás z možnosti ucházet se o dotaci vyřadil. V souvislosti se zmíněných přemístěním stanice krajských hasičů bylo nutné vynaložit další částku 25.000 Kč na bezpečnostní zabezpečení budovy.

 

Budovy pro předškolní a školní vzdělávání jsou tradičními uchazeči o finanční prostředky z rozpočtu města a ani v roce 2016 tomu nebylo jinak. Nejvíce jich opět získala mateřská škola v Kladenské ulici čp. 1332, kde byla o letních prázdninách prováděna na základě požadavku hygieniků rekonstrukce kuchyně a podlah v části spojovací chodby. K tomu se připojily i menší stavební úpravy v pavilonu prádelny, takže celková částka zde prostavěná byla ve výši 2,897.000 Kč. Zároveň byl v hospodářském pavilonu za částku 77.000 Kč vyměněn již nefunkční bojler pro ohřev teplé vody.

 

Na pomyslném druhém místě se umístila budova základní školy v Kladenské ulici čp. 494, kde jsme se soustředili na řešení problematické vlhkosti v prostorách šaten v suterénu a hlavně přístupové chodby. Instalovaná technická zařízení doplnily stavební úpravy chodby ve formě nové dlažby podlahy a dřevěného obkladu stěn. Tyto záležitosti si vyžádaly finanční prostředky ve výši 500.000 Kč. Dále zde byl též vyměněn za částku 98.000 Kč nefunkční bojler na ohřev teplé vody a za částku 100.000 Kč provedeno nové vložkování komínů pro plynovou kotelnu. 

 

Základní umělecká škola v ulici K. H. Máchy čp. 325 se dočkala rekonstrukce sociálních zařízení pro muže v přízemí budovy. Práce probíhaly o letních prázdninách a vyžádaly si částku 383.000,- Kč. Prostory s novými rozvody a zařizovacímu předměty zdravotní techniky, obkladem stěn, dlažbou podlah, dveřmi, elektroinstalací a vzduchotechnikou jsou nesrovnatelné s tím, co zde bylo před rekonstrukcí.

 

I budova základní školy na Masarykově náměstí čp. 50 nebyla opomenuta. Za částku 377.000 Kč byla realizována vzduchotechnika a klimatizace v nových prostorách družiny v suterénu dvorní přístavby. Dále v nich byly provedeny za částku 42.000 Kč sanační vrty a omítky z důvodu odstranění vlhkosti v části obvodového zdiva.

 

Základní škola ve Smetanově ulici, volající po rekonstrukci sociálních zařízení, byla uspokojena částečně. V budově ve Smetanově ulici čp. 1509 byly za částku 157.000 Kč a v budově ve Školní ulici čp. 1510 za částku 102.000 Kč pouze vyměněny sanitární předměty na toaletách. Další potřebné práce budou prováděny v následujících letech.

 

Pokračovaly přípravy přístavby nové budovy v mateřské škole v ulici Za Fontánou čp. 935 a i ty si vyžadovaly určité finanční prostředky. Za částku 228.000 Kč byly vypracovány projekční podklady k žádosti o dotaci a rovněž projektová dokumentace interiérového vybavení. Z důvodu kolize plynovodní přípojky do kotelny sousedního bytového objektu čp. 433 se stavbou nové budovy byla v předstihu provedena za částku 157.000 Kč její přeložka.

 

Rekonstrukce a opravy ucelených komunikací nebyly prováděny v takovém rozsahu jako v předešlých letech. Mimo výstavby nového spojovacího chodníku mezi přechody přes silnici II/333 a Nádražní ulici u rybářského domu za částku 159.000 Kč a rekonstrukci chodníku v části Stantejského ulice za částku 283.000 Kč včetně projektové dokumentace byly prováděny spíše drobnější opravy. Ale ani finanční částka na ně vynaložená nebyla zanedbatelná, dosáhla výše 1,315.000 Kč. Určité prostředky se také investovaly do pořízení projektových dokumentací na plánované opravy. Týkaly se Pardubické ulice mezi Sokolovským náměstím a křižovatkou s ulicemi Karla Čapka a 28. října, tato vyšla na 303.000 Kč, další pak ve výši 154.000 Kč Tomášovy a Zborovské ulice. Zde potom město po dohodě se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zaštítilo pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizačních přípojek pro jednotlivé domy, která by měla být prováděna v rámci rekonstrukce kanalizační stoky ve Zborovské ulici v roce 2017. Na tu bylo vynaloženo 60.000 Kč.

 

Tak jako v uplynulých letech i v tomto roce probíhal rozvoj metropolitní sítě. V jarních měsících byly propojeny v Palackého ulici za částku 149.000 Kč úseky sítě realizované při rekonstrukcích Račanské ulice a 4. etapy regenerace panelového sídliště na náměstí 17. listopadu, což umožní optické připojení zde umístěného kamerového bodu. Dále se pokračovalo v projektové činnosti. Za částku 21.000 Kč byla vypracována projektová dokumentace propojující uzlové body sítě v ulici Československé armády a v ulici Za Fontánou, další dokumentace byly součástí ceny již dříve uváděných stavebních projektů. To se týká propojení uzlového bodu sítě v ulici Československé armády a kamerového bodu u čerpací stanice pohonných hmot Benzina Plus v Pardubické ulici, propojení uzlového bodu sítě na Masarykově náměstí s kamerovým bodem na Sokolovském náměstí přes Zborovskou ulici, v rámci projektu 2. etapy regenerace sídliště U školy bylo řešeno napojení nového kamerového bodu u parkoviště pod bývalou kotelnou a v souvislosti s výstavbou přestupního terminálu veřejné dopravy u nádraží bylo projekčně řešeno osazení a propojení dvou nových kamerových bodů. Pro ty bylo již v předstihu zřízeno za částku 14.000 Kč odběrné místo elektrické energie.

 

Rovněž byla věnována pozornost dalšímu zkvalitňování systému veřejného osvětlení. Mimo jeho realizace v rámci 1. etapy regenerace sídliště U školy a jako součástí rekonstrukcí chodníků v místních částech Klenovka a Štěpánov byla pozornost v tomto směru věnována také projekční přípravě. V jejím rámci byl vypracován za částku 30.000 Kč projekt rekonstrukce osvětlení ve vnitrobloku bytových domů mezi Pardubickou ulicí a ulicí Tůmy Přeloučského (u pošty), za částku 40.000 Kč ve Vrchlického ulici, za částku 35.000 Kč projekt nového osvětlení pro 9 rodinných domů v Lohenicích, další projekty byly součástí stavebních projektů 2. a 3. etapy regenerace sídliště U školy, rekonstrukce chodníků v Pardubické ulici a v ulicích Zborovská a Tomášova.

 

V loňském roce bylo vybudováno zařízení pro odchycená zvířata ve Sportovní ulici. Práce na něm pokračovaly i v roce 2016, kdy byla realizována vodovodní přípojka, řešeny zpevněné plochy a pořizováno další vybavení. Vše za částku 152.000 Kč. Z dalších drobnějších akcí je možné na tomto místě zmínit i výmalbu hřbitovních ambitů za částku 43.000 Kč, které jsou ve vlastnictví města.

 

Co se týká bytového fondu města, tak finančně náročnějším výdajem bylo rozdělení bytu vzniklého z bývalé služebny městské policie v domě sociálního bydlení v ulici Za Fontánou čp. 433 na 2 menší byty. Za tuto přestavbu bylo uhrazena částka 368. 000 Kč. Jinak na běžnou údržbu bytů byla vynaložena v průběhu celého roku částka 498.000 Kč.

 

V rámci pokračování řešení protipovodňové ochrany města, pro níž byl v uplynulém roce realizován bezdrátový městský rozhlas, byla vypracována studie odtokových poměrů. Na ní a související výběrové řízení na zpracovatele dalšího stupně příslušné dokumentace byla vynaložena částka 159.000 Kč.

 

Také město Přelouč se připojilo k trendu úspor energií metodou EPC a nechalo své objekty v tomto směru posoudit odbornou společností. Ta provedla jejich podrobnou prohlídku a zvážení možných úsporných opatření, které by znamenaly snížení výdajů na v nich spotřebovaný plyn, elektřinu a vodu. Na základě toho pak určila sedm objektů, u kterých lze objektivně úspor dosáhnout. Následně pak pro město organizovala výběrové řízení na zhotovitele, který by úsporná řešení realizoval a po dobu 10 let je sledoval a vyhodnocoval. Za tyto činnosti byla zaplacena částka 388.000 Kč, ze které bylo 200.000 Kč pokryto získanou dotací z programu úspor energií Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2016.

 

Značné finanční prostředky byly vynaloženy na výkupy pozemků, potřebných pro připravované stavební záměry města. Za přímé výkupy pro cyklostezku z Přelouče do místní části Lhota bylo vynaloženo 484.000 Kč, za výkupy pro rekonstrukci Stantejského ulice 50.000 Kč, za ostatní výkupy pak 1,230.000 Kč. Ty souvisely do značné míry s regenerací 3. etapy sídliště U školy a s nutností odkupu i pozemků mimo vlastní cyklostezku z Přelouče do Lhoty. 

 

V souvislosti s majetkem města byly také vynakládány finanční prostředky do jeho údržby. Ta související s dětskými hřišti a městským mobiliářem vyšla na částku 321.000 Kč, do areálu hokejbalového hřiště směřovalo 191.000 Kč, údržba a opravy městského majetku jinde neuvedené stály 143.000 Kč, do dopravního značení bylo vloženo 54.000 Kč, údržba veřejné zeleně si vyžádala 31.000 Kč.

 

Za drobné projektové dokumentace bylo uhrazeno 95.000 Kč, v souvislosti s dotacemi bylo vynaloženo 316.000Kč za vypracovávání žádostí, administraci dotací a jejich vyhodnocování. Na splátkách za pořízení nového areálu technických služeb a výstavby nové budovy městského úřadu bylo zaplaceno 5,233.000 Kč. Město poskytlo půjčku ve výši 7,000.000 Kč společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s, na výstavbu přivaděče splaškové kanalizace z místních částí Lhota a Škudly do Přelouče.

 

Rovněž místní části se podílely na vynakládaných finančních prostředcích, i když různou měrou. Nejvíce jich získal Štěpánov, kde byla za částku 8,002.000 Kč provedena rekonstrukce chodníků podél silnice č. III/32218, veřejného osvětlení v takřka celé obci a postaven nový chodník v prostoru nad bývalou požární nádrží. Kdo zde znal stav chodníků, jistě potřebu této investice potvrdí. Zároveň s tím byla za částku 127.000 Kč demolována a zasypána léta nefunkční požární nádrž. Zde byly rovněž využity dotační prostředky, které se podařilo získat ve výši 3,794.000 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury a které tak pomohly snížit vynaložené výdaje města. Druhý štafetový kolík ve výdajích u místních částí pak drží Klenovka, kde byla za částku 2,837.000 Kč provedena rekonstrukce 1. a 2. etapy veřejného osvětlení a vypracována za částku 161.000 Kč projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu splaškové kanalizace včetně jejího napojení na stokovou síť v Přelouči. Můžeme k nim zařadit i náklady na pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na cyklostezku mezi Přeloučí a Klenovkou, která vyšla na částku 222.000 Kč. Výdaje do dalších místních částí již byly skromnější. Pro místní část Lhota byla pořízena za částku 129.000 Kč projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na chodníky podél silnice I/2 a upravena za částku 17.000 Kč projektová dokumentace veřejného osvětlení u bývalých družstevních bytovek. V Tupesech byla vložena částka 119.000 Kč do dalších úprav hasičské klubovny, jejíž úpravy probíhají již několik let. V Lohenicích byla provedena za částku 64.000 Kč oprava fasády obecního domu, za částku 35.000 Kč byla pořízena projektová dokumentace na výstavbu veřejného osvětlení pro novou ulici rodinných domů a město přispělo částkou 49.000 Kč na opravu povrchu účelové komunikace od bývalého areálu zemědělského družstva k lesu, která byla z větší části pokryta finanční dotací od Krajského úřadu pro Svazek obcí Podhůří Železných hor. Co se týká Mělic, ty byly v roce 2016 upozaděny, pokud nebudeme počítat s částkou 109.000 Kč za vodorovné dopravní značení ve formě žluté čáry zakazující parkování v blízkosti písníků. Tak jako každoročně byly pro všechny místní části prováděny drobné práce a opravy dle požadavků předsedů jejich výborů či komisí.

 

Celková prostavěnost na investičních akcích a údržbě majetku města za rok 2016 činila částku 47,482.000 Kč, bez poskytnuté půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., ve výši 7,000.000 Kč.

 

Manžel Miroslav  - vedoucí odboru


Vytvořeno: 15. 2. 2017
Poslední aktualizace: 16. 2. 2017 03:18
Autor: