Obsah

Archiv příspěvků - Rozvoj a obnova majetku města Přelouč

 

Stránka

10. týden

10. týdenCyklistovo splněné přání

16. 3. 2016 Zobrazit více

9. týden

9. týdenNový prostor pro knihovnu

11. 3. 2016 Zobrazit více

8. týden

8. týdenNa „Kolibě“ v Tupesech

3. 3. 2016 Zobrazit více

7.týden

7.týdenOd všeho trochu

26. 2. 2016 Zobrazit více

Odbor správy majetku 23. 2. 2016

Odbor správy majetku 23. 2. 2016Ve čtvrtek dne 18. února schválilo Zastupitelstvo města Přelouče první úpravu městského rozpočtu v letošním roce. Tím se dostalo tomuto jinak běžnému dni na úseku rozvoje a obnovy majetku značného významu, neboť došlo k zásadnímu směrování finančních prostředků v této oblasti pro rok 2016. Záměrem následujících řádků je tedy informovat o tom, čeho by mělo být ke zlepšení života občanů ve městě v následujících měsících dosaženo.

Zásadní stavební akcí tohoto roku, zasahující hluboko do rozpočtu města, je rekonstrukce fotbalového stadionu. Přes obtíže a problémy v loňském roce jsme i v tom letošním vyrazili do boje o získání dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tentokrát pouze na rekonstrukci hřiště a běžecké dráhy. O rekonstrukci tribuny z prostředků města rozhodlo zastupitelstvo ve druhé polovině loňského roku a vlastní práce byly zahájeny až v jeho samém závěru. Na naši spoluúčast k případným dotačním prostředkům pamatuje rozpočet částkou 6,700.000 Kč, vlastní tribuna pak vyžaduje částku 7,100.000 Kč. Je otázkou, zda uvedená částka bude pro rekonstrukci tribuny částkou dostačující, neboť postupující rekonstrukce ukazuje potřebu dalších prací, se kterými nebylo původně počítáno. V případě nezískání dotace na rekonstrukci hřiště a atletické dráhy je na rozhodnutí zastupitelstva města, zda se dále v tomto záměru v letošním roce nebude pokračovat nebo bude dokončen opět z vlastních prostředků. Celkové finanční náklady by měly být známy v polovině měsíce března na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele prací, které v současné době probíhá.

Další významnou akcí dle výše finančních prostředků je rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v místní části Štěpánov. Její náklady dle propočtu projektanta dosahují výše téměř 12,600.000 Kč, ale skutečnou potřebu financí ukáže až zadávací řízení, které by mělo být vyhlášeno začátkem měsíce března. Zde bychom měli mít tzv. „dvě želízka v ohni“ ve formě dvou žádostí o dotace. Ta první týkající se chodníků byla podána na Státní fond dopravní infrastruktury ke konci měsíce ledna, druhá na veřejné osvětlení bude podána do programu na úsporu energií EFEKT 2016 Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v nejbližších dnech. Kdo zná stav chodníků ve Štěpánově, jistě potvrdí, že zásadní rekonstrukci určitě potřebují, a s ní se váže i rekonstrukce veřejného osvětlení. Je však otázkou, jak budou naše žádosti posouzeny těmi, kdo o nich rozhodují.  Rozpočet města zatím uvažuje se spoluúčastí ve výši 3,800.000 Kč, v případě nezískání dotací, které by pokryly zbývající potřebné finanční prostředky, a zvláště ty na rekonstrukci chodníků, realizace tohoto záměru nebude možná.

S velmi významnou částkou, celých 9,500.000 Kč, pamatuje zatím rozpočet na regeneraci 1. etapy sídliště U školy, která pokrývá prostor mezi ulicemi Školní a Studentskou. Příslušný dotační program na regeneraci panelových sídlišť, vyhlašovaný každoročně Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, v podstatě končí a s finanční podporou z něho nelze již počítat. Vše by tedy muselo být hrazeno z investičních prostředků města a záleží na vývoji jeho finančních potřeb v dalším období, zda bude k realizaci v letošním roce možné přistoupit.

Další položkou rozpočtu, směřovanou do místní části, tentokrát ve výši 3,000.000 Kč, je částka určená na rekonstrukci části veřejného osvětlení v Klenovce. Zde se podařilo v zadávacím řízení, organizovaném ke konci loňského roku, dosáhnout příznivé realizační ceny ve výši necelých 62 % nákladů propočítaných projektantem. Zdejší stav veřejného osvětlení, pokud těch pár svítidel v Klenovce takto pojmenujeme, zásadní obnovu nesmírně potřebuje.

Do rozpočtu byla zařazena i částka 2,100.000 Kč na vypracování projektové dokumentace na případnou přestavbu čp. 27 na Masarykově náměstí na komunitní centrum a knihovnu. Městská knihovna nové prostory značně postrádá, neboť ty, ve kterých v současné době působí v budově Občanské záložny, nesplňují takřka žádný z požadavků, kladených předpisy na tento druh zařízení. Naopak budova čp. 27, kterou město získalo od státu v roce 2001, své uplatnění stále hledá. Příslušný dotační program, který bude vyhlášen v měsíci dubnu, by nám mohl v naplnění tohoto záměru pomoci. Zda tomu tak bude, ukáže až následující období, nicméně rozpočet města je k řešení dalšího osudu budovy čp. 27 připraven.

Mateřská škola v Kladenské ulici byla v uplynulých letech značným „pojídačem“ městského rozpočtu. Když jsme si již mysleli, že máme na tomto hřišti vyhráno, přispěchala hygienická služba a nařídila rekonstrukci kuchyně a spojovací chodby. Takže zde musíme o prázdninách opět rekonstruovat a na to je v rozpočtu vyhrazena částka ve výši 2,000.000 Kč.

Další položky v rozpočtu na konkrétní akce již nedosahují miliónových částek, ale to jim na významu jistě neubírá. Částka 262.000 Kč je určena na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na cyklostezku Přelouč – Klenovka – Veselí, částka 350.000 Kč na projektovou dokumentaci a rekonstrukci chodníku v části Stantejského ulice, rovněž stejná částka je v rozpočtu také na projektovou dokumentaci, ale tentokrát na 2. etapu rekonstrukce sídliště U školy, která zahrnuje prostor ohraničený ulicemi Studentskou a Jižní, částka 250.000 Kč je připravena na projektové dokumentace parkovišť v Jaselské ulici a náklady podmiňující jejich výstavbu (demolice garáže a přemístění rozvodů elektro z pozemku odkoupeného v loňském roce od Českých drah, s. o.), částka 90.000 Kč je určena na projektové dokumentace na rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vrchlického ulici a ve vnitrobloku u bytových domů za poštou, do rozšíření prostor pro městské muzeum v čp. 26 na Masarykově náměstí míří částka 100.000 Kč, oprava střechy na budově technických služeb v Choceňské ulici má přidělenu částku 350.000 Kč, na projektovou dokumentaci chodníků ve Lhotě je počítáno s částkou 180.000 Kč, další projektová dokumentace, která řeší kanalizaci v Klenovce, bude stát částku 600.000 Kč, částku 300.000 Kč chceme investovat do úpravy bývalých prostor po městské polici v ulici Za Fontánou v čp. 433 na dva sociální byty, s částkou 85.000 Kč počítáme na vypracování projektové dokumentace a realizaci klimatizace v suterénu budovy základní školy na Masarykově náměstí čp. 50, za částku 120.000 Kč by mělo být dokončeno stanoviště pro odchycené psy ve Sportovní ulici, kde je třeba provést přípojku vody a upravit oplocení, na dokončení projektové dokumentace a vypracování žádosti o dotaci včetně obstarání s ní souvisejících podkladů na přístavbu mateřské školy v ulici Za Fontánou pamatujeme částkou 170.000 Kč, na dokončení projektů a energetických posudků na zateplení městských budov (základní škola ve Smetanově ulici, dům s pečovatelskou službou ve Sluneční ulici) uvažujeme s částkou 250.000 Kč, vypracování náročných podkladů pro získání dotace na výstavbu přestupního terminálu na Dukelském náměstí a přilehlého parkoviště vyjde na částku 260.000 Kč, na zřízení nového dětského hřiště ve Flosově ulici počítáme s částkou 100.000 Kč, na projektovou dokumentaci pro úpravy prostoru pod městským parkem je v rozpočtu částka 300.000 Kč.

Další nemalé částky mohou být investovány do výkupů pozemků, ať se jedná o cyklostezku z Přelouče do Lhoty (částka 200.000 Kč) nebo o výkupy v rámci regenerace sídliště U školy (částka 320.000 Kč), na zpracování posudků na úsporu energií v městských budovách (částka 342.000 Kč), na rozšíření stanovišť pro separovaný odpad (částka 100.000 Kč), do rozšíření a zprovozňování metropolitní sítě (částka 300.000 Kč), do vypracování dalších žádostí o dotace (částka 300.000 Kč) a na vypracování projektových dokumentací na opravy a studie (částka 300.000 Kč).

Na opravy městských komunikací je určena částka 1,500.000 Kč, na údržbu veřejné zeleně částka 70.000 Kč (mimo údržbu prováděnou Technickými službami města Přelouče), na údržbu dětských hřišť částka 250.000 Kč, na údržbu dopravního značení místních komunikací částka 70.000 Kč, na údržbu městských budov částka 1,300.000 Kč, na údržbu sportoviště pod parkem částka 100.000 Kč a na údržbu městských bytů částka 500.000 Kč.

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že rozpočet města pokrývá svými prostředky na úseku rozvoje a obnovy majetku všechny oblasti života ve městě a třebaže se na velmi mnoho potřebných záměrů finančních prostředků nedostává, ty zde popsané jsou jistě vynaloženy ku prospěchu nás všech.

 

Miroslav Manžel - vedoucí odboru


23. 2. 2016 Zobrazit méně

6. týden

6. týdenSportovní výkony v Záložně

17. 2. 2016 Zobrazit více

5. týden

5. týdenTrocha práce venku

12. 2. 2016 Zobrazit více

4. týden

4. týdenCyklostezka

4. 2. 2016 Zobrazit více

Odbor správy majetku 25. 1. 2016

Odbor správy majetku 25. 1. 2016Tak jako v uplynulých letech i na začátku tohoto roku se vrátím k roku minulému a zhodnotím jej z pohledu toho, co se v něm na úseku rozvoje a obnovy majetku podařilo vykonat. Rok 2015 v tomto směru nebyl tak hektický jako dvě léta předcházející, přesto však o nějakém zahálení není možno hovořit.

25. 1. 2016 Zobrazit více

2. týden

2. týdenNastal čas dotací

22. 1. 2016 Zobrazit více

Stránka