Obsah

Archiv příspěvků - Rozvoj a obnova majetku města Přelouč

 

Stránka

10. týden

10. týdenCyklistovo splněné přání

16. 3. 2016 Zobrazit více

9. týden

9. týdenNový prostor pro knihovnu

11. 3. 2016 Zobrazit více

8. týden

8. týdenNa „Kolibě“ v Tupesech

3. 3. 2016 Zobrazit více

7.týden

7.týdenOd všeho trochu

26. 2. 2016 Zobrazit více

Odbor správy majetku 23. 2. 2016

Odbor správy majetku 23. 2. 2016Ve čtvrtek dne 18. února schválilo Zastupitelstvo města Přelouče první úpravu městského rozpočtu v letošním roce. Tím se dostalo tomuto jinak běžnému dni na úseku rozvoje a obnovy majetku značného významu, neboť došlo k zásadnímu směrování finančních prostředků v této oblasti pro rok 2016. Záměrem následujících řádků je tedy informovat o tom, čeho by mělo být ke zlepšení života občanů ve městě v následujících měsících dosaženo.

23. 2. 2016 Zobrazit více

6. týden

6. týdenSportovní výkony v Záložně

17. 2. 2016 Zobrazit více

5. týden

5. týdenTrocha práce venku

12. 2. 2016 Zobrazit více

4. týden

4. týdenCyklostezka

4. 2. 2016 Zobrazit více

Odbor správy majetku 25. 1. 2016

Odbor správy majetku 25. 1. 2016Tak jako v uplynulých letech i na začátku tohoto roku se vrátím k roku minulému a zhodnotím jej z pohledu toho, co se v něm na úseku rozvoje a obnovy majetku podařilo vykonat. Rok 2015 v tomto směru nebyl tak hektický jako dvě léta předcházející, přesto však o nějakém zahálení není možno hovořit.

Jako největší investiční akce roku byla plánována celková rekonstrukce fotbalového stadionu, to jest tribuny, fotbalového hřiště a atletické dráhy. Akce s předpokládanou hodnotou přes dvacet miliónů korun by se bez finanční spoluúčasti státu neobešla, ale i rozpočet města na ni pamatoval se značnou částkou. Město se důkladně připravilo, včas vybralo zhotovitele prací, aby se všechno v termínu stihlo, leč poskytovatel dotace v podobě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnil své rozhodnutí až v měsíci srpnu a přeloučský stadion přišel zkrátka. Následné snahy o dílčí řešení ze strany města v podobě zahájení alespoň rekonstrukce tribuny z vlastních prostředků byly vzhledem k potížím s výběrovým řízením v podobě ústupu vybraných společností od realizace stále torpédovány a práce byly fakticky zahájeny až v samém závěru roku.

Další akcí většího rozsahu, přecházející z roku 2014, bylo snížení energetické náročnosti městského kina. Zde opravdu město nemělo štěstí s výběrem zhotovitele a tato stavba byla všemi zúčastněnými ze strany města, a to hlavně stavebním dozorem, doslova protrpěna. Dokončena byla v hodině dvanácté a uvedení všech technologií do provozu bylo skutečným hororem. Naštěstí vše dopadlo a milovníci filmového umění tak mohli po prázdninách začít holdovat své zálibě na nových sedačkách v pěkném moderním interiéru s dobrou akustikou a klimatizací. Proinvestované finanční prostředky včetně těch dotačních činily v tomto roce částku 8,235.000 Kč.

Na zadávací řízení na výběr zhotovitele úpravy cest v Městském parku u pomníku Jana Dítěte navázala realizační fáze. Při té dostaly cesty v této části parku nový povrch ze zámkové dlažby a vyřešeny byly i po stránce bezpečnosti problematické svahové cesty do spodní části parku. Akci završily v podzimních měsících výsadby keřů na svahových partiích v upravované části parku. Celkové náklady této akce přesáhly částku 1,600 000 Kč.

V těsném souběhu s tímto zadávacím řízením proběhlo i to na výběr zhotovitele propojení dešťové kanalizace v Jaselské ulici proti nové výrobní hale společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Kořenům stromů se podařilo stávající kanalizační potrubí zcela ucpat a nastala doba, kdy docházelo po každém dešti k zaplavování komunikace a vznikaly problémy pro dopravu i zaměstnance výrobní společnosti. Situaci se tehdy podařilo dočasně vyřešit vyfrézováním potrubí pomocí speciálního kanalizačního robota, ale jednalo se o opatření dočasné. S novým kanalizačním potrubím, provedeným ve 2. čtvrtletí roku nákladem 464.000 Kč, by problémy obdobné těm popisovaným neměly hrozit.

Značných finančních prostředků z rozpočtu města si vyžádala i IV. etapa regenerace panelového sídliště Obránců míru, týkající se jeho části mezi náměstím 17. listopadu a Palackého ulicí. S financováním město původně počítalo za pomoci státní dotace z programu regenerace panelových sídlišť, ten však začal být utlumován a žádost města Přelouč podpořena nebyla. Rada města následně rozhodla, že s ohledem na značnou administrativu spojenou s přípravou akce bude tato realizována pouze z prostředků města. Probíhala v průběhu 2. pololetí roku a zdejší obyvatelé se tak dočkali za částku přesahující 6,000.000 Kč opravených i nových chodníků a komunikace, zvýšení počtu tolik potřebných parkovacích stání, nových přístřešků na kontejnery, nového veřejného osvětlení v LED provedení a sportovního hřiště. Velkým kladem jistě je i komunikační propojení do Palackého ulice místo vyšlapaných blátivých pěšin.

Jako v minulých letech tak i v tomto plynuly finanční prostředky do úprav školských budov, ať těch mateřských či pro základní školství. V průběhu prázdnin byla provedena rekonstrukce střechy na budově čp. 50, ve které má své učebny pro první stupeň základní škola na Masarykově náměstí. Střešní krytina položená v průběhu rekonstrukce budovy v letech 1995 až 1998 jako tehdejší novinka s deklarovanou životností minimálně 30 let se začala rozpadat a do budovy zatékalo. Proto rekonstrukce, provedená nákladem 920.000 Kč, byla nezbytná. V této budově se žáci rovněž dočkali, i když až ke konci roku, nákladem téměř 440.000 Kč nové klimatizace v učebnách umístěných ve dvorní přístavbě. Jižní orientace z nich činila v letních měsících značně nepříjemné prostředí a vedení školy o provedené řešení dlouho usilovalo. A do třetice se v této budově dočkala nákladem 22.000 Kč opravy i okna v tělocvičně, neboť zde sportující veřejnost s nimi vždy nenakládala tím optimálním způsobem. Konec školního roku a období prázdnin postihla stavební činnost i hlavní budovu této školy v čp. 45. Zde probíhala oprava opadaných omítek na věži z hodinami a obnova fasádního nátěru celého středového traktu budovy do Masarykova náměstí. Finanční náklady této akce včetně obnovy hrotového systému pro ochranu budovy proti holubům byly téměř 566.000 Kč.

V budově prvního stupně základní školy Smetanova v Kladenské ulici čp. 494 se podařilo stavebně zajistit zřízení dalších prostor pro školní družinu, jejíž jedno oddělení bylo umístěno v provizorních prostorách. Odstranění nosné zdi mezi dvěma menšími místnostmi bylo ze statického hledisko i způsobu provedení skutečným oříškem a až statik z Hodonína disponující stavební kapacitou byl schopen se tohoto úkolu zhostit. V tomto případě se podařilo předpokládané náklady dokonce ušetřit a veškeré i dokončující práce jsme pořídily za částku 250.000 Kč. Družina tak od měsíce dubna funguje i v nových prostorách. Pro tuto školu byly prováděny i některé drobnější práce, jako oprava hromosvodové soustavy na střeše a demontáž ocelových šatnových příček včetně stavebních oprav s tím souvisejících v budově čp. 1509, úprava elektrického rozvaděče v budově čp. 1510 a doplnění madel u schodiště v budově čp. 494. V souvislosti uvažovaným snížením energetické náročnosti školních budov čp. 1509 a čp. 1510 byly vypracovány nákladem téměř 250.000 Kč potřebné projektové dokumentace a energetické audity. Zvláště stav oken v obou budovách volá po brzkém řešení a vynaložení těchto prostředků bylo nutné.

V mateřské škole v Kladenské ulici byla dokončena v průběhu letních měsíců rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů vody a ústředního vytápění na 1. pavilonu dětí. S tou se původně počítalo v roce 2014, ale značné prostředky vynaložené na odstraňování statických poruch na 2. a 3. pavilonu dětí ji neumožnily z časových i finančních důvodů v plánované době realizovat. Nyní jsou pavilony dětí po této stránce v pořádku, ale práce budou muset s ohledem na požadavky hygienické služby pokračovat v letošním roce i v hospodářském pavilonu. Pro zaměstnance školy bylo v závěru roku vybudováno přímo v jejím areálu parkoviště osobních automobilů. Finanční náklady prací provedených v mateřské školy v roce 2015 přesáhly částku 1,800.000 Kč.

Také do mateřské školy v ulici Za Fontánou plynuly finanční prostředky města, tentokrát ne za stavební, ale za projektové práce. V souladu se záměrem na její rozšíření musely být vypracovány potřebné stupně projektové dokumentace. Některé byly využity jako součást podané žádosti o stavební povolení již v závěru loňského roku. Za projektovou dokumentaci město vynaložilo částku téměř 800.000 Kč. Vlastní realizace tohoto záměru však bude záviset na skutečnosti, zda se městu podaří získat na jeho uskutečnění dotaci. Příslušná výzva z programu IROP byla již vyhlášena.

V oblasti výstavby a oprav komunikací bylo rovněž realizováno několik akcí menšího charakteru. Jednou z nich bylo zřízení odstavné plochy v Kladenské ulici u bývalého dělnického (pionýrského) domu čp. 845. Ta by měla sloužit rodičům přivážejícím své děti do mateřské školy pro krátkodobé odstavení jejich vozidla, neboť v současnosti parkují na silnici a po zprovoznění požární stanice Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, umístěné na blízkém sídlišti, by mohly nastávat problémy zasahujícím vozidlům s průjezdností v blízkosti mateřské školy. I s k ní přidruženým chodníkem dosáhly stavební náklady částky 622.000 Kč a práce probíhaly ve 4. čtvrtletí roku. Další akcí tohoto charakteru bylo zřízení místa pro přecházení v Havlíčkově ulici. To by mělo vyřešit přístup pro pěší z této ulice do Luční ulice, který byl dosud možný pouze po silnici III. třídy z prostoru křižovatky. Zde byly práce dokončeny v samém závěru roku za finanční částku 426.000 Kč. Pro rekonstrukci chodníků v Kladenské ulici u areálu mateřské školy byla nákladem téměř 80.000 Kč vypracována projektová dokumentace, na vlastní realizaci vzhledem ke značným nákladů však v tomto roce již nedošlo. Pro rekonstrukci a rozšíření parkoviště v Jaselské ulici u provozovny společnosti BISS, s.r.o., byly zahájeny nákladem 27.000 Kč projekční práce v podobě dokumentace pro územní rozhodnutí. Následně budou pokračovat dalšími potřebnými stupni. Při příležitosti rekonstrukce teplovodních rozvodů společností ČEZ Energo, s.r.o., na sídlišti U školy byla realizována náhrada betonových dlaždic za zámkovou dlažbu u části chodníku ve Školní ulici. Finanční prostředky na to vynaložené dosáhly výše 83.000 Kč.

Na protipovodňová opatření, realizovaná formou bezdrátového městského rozhlasu, byla v tomto roce vynaložena částka 1,025.000 Kč. Jednalo se hlavně o dotační prostředky, ty města z nich činily cca 7%.

Pokračoval další rozvoj metropolitní sítě města. V rámci realizace již zmiňovaných teplovodních rozvodů na sídlišti U školy nám bylo umožněno položit potřebnou síť, napojující na stávající soustavu budovu školy ve Školní ulici čp. 1509, mateřskou školu v Kladenské ulici čp. 1332, ale hlavně došlo k propojení se stávajícími, dříve položenými rozvody na tomto sídlišti a v současné době již existuje trasa metropolitní sítě z budovy městského úřadu až na sídliště na Hodinářce. Další ucelená trasa vznikla propojením stávajícího rozvodu ve Sportovní ulici s rozvodem v Hradecké ulici, takže zde existuje trasa z budovy městského úřadu na autobusové nádraží s odbočkou až do ulice K. H. Máchy u základní umělecké školy. Spolu s projektovými dokumentacemi na tyto akce a projektovou dokumentací na plánované propojení rozvodů sítě z Račanské ulice do ulice Palackého bylo na metropolitní sít v tomto roce vynaloženo více jak 620.000 Kč. V této souvislosti je na místě zmínit i realizované rozvody pro internet v prostorách Občanské záložny, sloužící městské knihovně a Kulturnímu a informačnímu centru města Přelouče, které byly pořízeny nákladem téměř 80.000 Kč.

Při rekonstrukci kanalizační sítě ve Foersterově ulici, realizované společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jsme byli nuceni zřídit nové uliční vpusti, protože došlo k zásadní změně trasy kanalizačního potrubí v komunikaci. Vynaložené finanční prostředky na tuto akci činily částku téměř 360.000 Kč.

Do rozšíření zpevněných ploch pro umístění kontejnerů na separovaný odpad, realizovaných v ulicích Smetanova, Palackého a Veverkova, bylo v rámci samotné Přelouče investováno více jak 80.000 Kč. Další prostředky na tento účel putovaly do místní části Lohenice.

I bytový fond města spotřeboval značné množství finančních prostředků. Ty na běžnou údržbu a revize v bytech činily téměř 270.000 Kč. Dalších 230.000 Kč si vyžádala nutná rekonstrukce jednoho bytu po jeho dlouholetém užívání spojeném s v něm provedenými neoprávněnými zásahy jednou nájemnicí. Tyto vynaložené prostředky budou na ní samozřejmě právně vymáhány. Proběhla rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v seniorských bytech čp. 1414 a čp. 1516 ve Sluneční ulici, díky které se podařilo vyřešit dlouhodobé problémy s jejím používáním trápící tamní nájemníky. I s nátěrem střechy na čp. 1414 a instalací madel do chodeb tamtéž si jen tato popsaná údržba u těchto dvou bytových domů vyžádala částku téměř 500.000 Kč.

Na drobné opravy a údržbu ostatních budov v majetku města byly vynaloženy finanční prostředky v rozsahu přesahujícím částku 577.000 Kč.

Samozřejmě nebylo zapomínáno ani na naše malé spoluobčany. Dětská hřiště vyžadují stálou péči, opravy, nátěry, ale dochází i jejich rozvoji. Tím je míněno dětské hřiště v Jiráskově ulici a výroba hracích prvků pro plánované hřiště Na obci. Pro ty starší sportovce byl rekonstruován neudržovaný povrch hřiště pro míčové hry v Přemyslově ulici. Vše sečteno dosahuje částky téměř 393.000 Kč.

Vzhledem k prodeji budovy čp. 47 na Masarykově náměstí, kde byly po řadu let umístěny ve dvorní části kotce pro odchycené psy, muselo být hledáno nové místo pro tyto nalezence. Našlo se ve Sportovní ulici v nevyužívané části pozemku sportoviště, kde vznikly nákladem přesahujícím 120.000 Kč nové kotce s výběhy. Pro letošní rok zbývá zřízení přípojky vody a dovybavení prostor.

Na opravy komunikací a chodníků v samotné Přelouči bylo vynaloženo téměř 865.000 Kč. Jednalo se hlavně o úpravu povrchů komunikací tryskovou metodou, drobnější opravy chodníků, úpravy vjezdů k nemovitostem a podobné práce. Další prostředky na tento účel pak byly použity v místních částech.

Na budově Občanské záložny na Masarykově náměstí byly v soklové části věže odstraněny nevzhledně působící degradované omítky a nahrazeny novými sanačními. Zde pomohlo částí finančních prostředků i Ministerstvo kultury a uhradilo formou dotace částku 55.000 Kč, další finanční prostředky ve výši téměř 40.000 Kč uhradilo samo město.

Jen nedaleko odsud, v budově čp. 26, kde sídlí Kulturní a informační centrum města Přelouče, došlo nákladem 73.000 Kč k rozšíření prostor pro výstavní činnost městského muzea. Několik výstav, konaných v průběhu roku, dokládá účelnost vynaložení těchto prostředků.

V souvislosti s přestěhováním krajských hasičů z hasičského domu ve Zborovské ulici čp. 54 do nového sídla ve Studentské ulici bylo započato s vybavením objektu zabezpečovacím zařízením, neboť zde potom nebude již stálá služba, která by na objekt dozírala. Vzhledem ke zpoždění ve stěhování byla vynaložena na tento účel pouze část prostředků ve výši necelých 22.000 Kč, zbytek připadne na letošní rok.

Pro splnění zákonných povinností města v oblasti hospodaření s energiemi bylo zajištěno vypracování průkazů energetické náročnosti budov pro objekty čp. 1414 ve Sluneční ulici, čp. 433 v ulici za Fontánou, v domě dětí a mládeže čp. 752 ve Veverkově ulici, v kulturním zařízení čp. 19 v Klenovce, obecním domě čp. 56 ve Lhotě a v hospodě čp. 17 v Lohenicích. Na toto byly vynaloženy finanční prostředky ve výši téměř 60.000 Kč.

Do oblasti stavebních projektů pro připravované akce na další období, které zde ještě nebyly uvedeny, je nutné zařadit projektovou dokumentaci pro územní řízení na 1. a 2. etapu a pro stavební povolení a realizaci stavby na 1. etapu regenerace sídliště U školy, pořízenou za částku téměř 315.000 Kč, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby na chodník v Nádražní ulici u budovy bývalé polikliniky za částku 35.000 Kč, studii řešení ulice Stantejského za částku 29.000 Kč, studii řešení komunitního domu pro seniory v místě zrušené kotelny na sídlišti U školy za částku téměř 55.000 Kč, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby na opravu chodníku ve Sladkovského ulici za částku téměř 50.000 Kč, projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby na nové spojení přechodů v Hradecké ulici u rybářského domu za částku 35.000 Kč, studii na řešení kanalizace ve Štěpánově a Mělicích za částku přesahující 36.000 Kč, podíl na studii proveditelnosti cyklostezek, zadávané Svazkem obcí Podhůří Železných hor, za který bylo uhrazeno 37.000 Kč, projektovou dokumentaci pro provedení stavby na snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou čp. 1516 ve Sluneční ulici za částku 87.000 Kč a několik dalších projektových dokumentací drobnějšího charakteru. Za tyto všechny zde uvedené byla uhrazena částka ve výši téměř 726.000 Kč.

V tomto roce byly vkládány finanční prostředky i do výkupu pozemků. Za částku 47.000 Kč byla vykoupena část pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota, za částku 215.000 Kč byl vykoupen pozemek od Českých drah, s. o., v Jaselské ulici proti nové výrobní budově společnosti KIEKERT-CS, s.r.o., za částku téměř 600.000 Kč byl vykoupen pozemek na sídlišti 17. listopadu, na kterém se následně provedlo v rámci IV. etapy regenerace sídliště sportovní hřiště. Spolu s dalšími náklady za ostatní drobné výkupy, kolky a vklady byla do této oblasti směřována finanční částka ve výši 1,027.000 Kč.

Na podnět vedení města byla provedena rozsáhlá inventarizace městských pozemků. Specializovaná společnost tyto za částku 326.000 Kč prověřila a zrekapitulovala jejich neoprávněné užívání jinými subjekty. To se týká jak pozemků u rodinných domů, tak pozemků zemědělských. Nyní bude pracováno na nápravě zjištěného stavu, nicméně lze konstatovat, že tyto prostředky byly vynaloženy efektivně a brzy se městu v podobě odkupů či nájemného bohatě vrátí.

Co se týká ostatních vynaložených finančních prostředků investičního charakteru, tak byla uhrazena splátka společnosti SVOS, spol. s r.o., za nákup nynějšího sídla Technických služeb města Přelouče ve výši 5,000.000 Kč a další část pozastávky za výstavbu nové administrativní budovy Městského úřadu Přelouč společnosti Metrostav, a. s., ve výši 732.000 Kč.

Finanční prostředky plynuly i do místních částí. Pro Lhotu byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v části u bývalých družstevních bytovek za částku přesahující 18.000 Kč, v Lohenicích byla vybudována ve druhé polovině roku komunikace pro 9 rodinných domů s nákladem včetně projektové dokumentace a geologického průzkumu 2,570.000 Kč, prozatím jen ve spodních vrstvách a bez obrubníků, v rozsahu potřebném pro kolaudaci domů, rovněž v této části byla provedena oprava povrchu komunikace ke kravínu nákladem téměř 140.000 Kč a dále zde byla provedena demolice kůlny u obecního domu, kde na uvolněném pozemku vzniklo místo pro kontejnery na separovaný odpad, vše za částku 180.000 Kč, v Klenovce byl opraven povrch komunikace u čp. 71 za částku téměř 181.000 Kč, mezi Klenovkou a Štěpánovem byla provedena oprava spojovací komunikace za částku téměř 61.000 Kč, pro Štěpánov byla pořízena projektová dokumentace na opravu chodníků a veřejného osvětlení za částku přesahující 288.000 Kč a projektová dokumentace na odstranění požární nádrže za částku 12.000 Kč, zde byla rovněž opravena komunikace u okálů za částku téměř 30.000 Kč, v Mělicích bylo vybudováno nové dětské hřiště za částku téměř 250.000 Kč, osazena dopravní zrcadla při výjezdu z místních komunikací na silnici III. třídy nákladem téměř 78.000 Kč a vypracován projekt pro vodovodní přípojku do areálu u fotbalového hřiště za částku 6.500 Kč. V Tupesech byla provedena oprava klubovny hasičů včetně zpevněné plochy u bočního vstupu nákladem téměř 131.000 Kč a upraven chodník a dopravní zrcadlo při silnici III. třídy za částku 16.000 Kč. Pro všechny místní části byly prováděny drobné práce a opravy dle požadavků předsedů jejich výborů či komisí.

 

Miroslav Manžel - vedoucí odboru


25. 1. 2016 Zobrazit méně

2. týden

2. týdenNastal čas dotací

22. 1. 2016 Zobrazit více

Stránka