Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

USNESENÍ I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

USNESENÍ I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 15. 12. 2022

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 15. 12. 2022

 

 

I./1/2022             Program zasedání

   I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

program I. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

I./2/2022             Zpráva o činnosti rady města v období mezi ustavujícím a I. zasedáním zastupitelstva města

   I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi ustavujícím a I. zasedáním zastupitelstva města.

I./3/2022             Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

   I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 5. 12. 2022.

 II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 7. 12. 2022.

I./4/2022             Návrh na poskytnutí dotace na rok 2022 z rozpočtu města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje

poskytnout dotaci na rok 2022 (realizace na jaře 2023) z rozpočtu města pro Orla jednotu Přelouč, pobočný spolek na projekt Přelouč na svatojakubské cestě – východočeská trasa.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu č. D52/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a Orlem jednotou Přelouč, pobočný spolek na poskytnutí dotace ve výši 100 000,00 Kč na projekt Přelouč na svatojakubské cestě – východočeská trasa.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D52/2022 dle usnesení č. I./4/2022-II.

T: 31. 12. 2022

I./5/2022             Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2022

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2022 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 281 101 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 288 229 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 7 128 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

I./6/2022             Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2023

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočet města Přelouče na rok 2023. Rozpočet bude schodkový s tím, že příjmy rozpočtu činí 304 263 tis. Kč a výdaje rozpočtu činí 317 880 tis. Kč. Schodek ve výši 13 617 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

I./7/2022             Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

doporučení rady města zamítnout nabídku na odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 1263/9, p.č. 1265/1 a p.č. 1265/, vše v k.ú. Přelouč, která již pozbyla platnosti.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

nabídku p. L., na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 na pozemku p.č. 931/3 o celkové výměře 2 993 m2 v k.ú. Přelouč.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 398/37 o celkové výměře 3 901 m2, p.č. 398/43 o celkové výměře 90 m2 a p.č. 398/52 o celkové výměře 366 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, dohodou o fyzickém rozdělení pozemků na 2 části stejné výměry, z nichž jedna bude ve výlučném vlastnictví města a druhá ve výlučném vlastnictví druhého spoluvlastníka.

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 16/53 o výměře 440 m2 v k.ú.  Klenovka manželům J., bytem Přelouč, za cenu 199 000,- Kč.

      V.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 22/18, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi J., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 16/53 v k.ú. Klenovka.

    VI.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. I./7/2022-V.

T: 15. 1. 2023

  VII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

směnu pozemku p.č. 250/22 o výměře 30 m2, odděleného z pozemku p.č. 250/17 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč, za pozemek p.č. 346 o výměře 33 m2, oddělený z pozemku p.č.st. 1/11 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, ve vlastnictví p.L.K., bytem Nemošice.

VIII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

směnnou smlouvu č. 22/17, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.L.K., bytem Nemošice, na směnu p.č. 250/22 a pozemku p.č. 346, oba v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

    IX.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření směnné smlouvy dle usnesení č. I./7/2022-VIII.

T: 15. 1. 2023

I./8/2022             Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.

I./9/2022             Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.

I./10/2022           Návrh na zřízení Osadního výboru Mělice, volba členů a předsedy

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče zřizuje

v místní části Mělice Osadní výbor Mělice.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče určuje,

že Osadní výbor Mělice bude mít 7 členů.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče určuje

členy Osadního výboru Mělice pana Aleše Koubu, Jaroslava Kopeckého, Lubomíra Vojtíška, Janu Pejřilovou, Miroslava Vokála, Stanislava Pejřila a Radislava Kováře.

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

předsedou Osadního výboru Mělice pana Aleše Koubu.

      V.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví,

že pan Aleš Kouba bude funkci člena SPOZ vykonávat bez nároku na odměnu.

I./11/2022           Návrh na zřízení Osadního výboru Klenovka, volba členů a předsedy

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče zřizuje

v místní části Klenovka Osadní výbor Klenovka.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče určuje,

že Osadní výbor Klenovka bude mít 7 členů.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče určuje

členy Osadního výboru Klenovka pana Miloslava Bažanta, Ivana Konečného, Ing Lenku Kubíček Godorožovou, Danu Nohejlovou, Ing. Jiřího Pavlase, Ing. Miroslava Švába a Lukáše Zemana.

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

předsedou Osadního výboru Klenovka Ing. Miroslava Švába.

I./12/2022           Návrh na zřízení Osadního výboru Lohenice, volba členů a předsedy

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče zřizuje

v místní části Lohenice Osadní výbor Lohenice.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče určuje,

že Osadní výbor Lohenice bude mít 7 členů.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče určuje

členy Osadního výboru Lohenice pana Jaromíra Dobruského, doc. Ing. Milana Erbena, Ph.D., Bohuslava Bínu, Miroslava Bernkrauta, Radka Hutlu, Josefa Štěpánka a Libora Cápaye.

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

předsedou Osadního výboru Lohenice pana Jaromíra Dobruského.

I./13/2022           Pravidla města Přelouče

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Pravidla pro pacht zemědělských pozemků ve vlastnictví města Přelouče, platná od 16. 12. 2022.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Pravidla prodeje nemovitého majetku města Přelouče, platná od 16. 12. 2022.

I./14/2022           Návrh zřizovací listiny organizační složky JSDH Přelouč

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

zřizovací listinu organizační složky JSDH Přelouč s účinností od 1. 1. 2023.

I./15/2022           Výkon funkce člena Komise bez nároku na odměnu

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče stanoví,

že pan Martin Židek bude funkci člena Komise pro rozvoj města vykonávat bez nároku na odměnu.

I./16/2022           Pověření člena zastupitelstva k oddávání

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče

pověřuje pana Víta Priessnitze přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

I./17/2022           Pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení MP

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče

na návrh starosty pověřuje v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii a interním předpisem i nadále plněním některých úkolů při řízení Městské policie Přelouč, p. Leoše Slavíka, DiS.

I./18/2022           Zrušení části usnesení a volba člena finančního výboru

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče ruší

část usnesení č. 14/2022-I. ze dne 20. 10. 2022 (volba člena finančního výboru Ing. Milana Pavlase) z důvodu písařské chyby – uvedení nesprávného křestního jména Ing. Jiřího Pavlase.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče volí

členem finančního výboru Ing. Jiřího Pavlase.

I./19/2022           Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

 

 

Martin Š M Í D                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 20. 12. 2022 7:23
Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2022 7:33
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 25. 2. 2024
zataženo 9 °C 5 °C
pondělí 26. 2. zataženo 10/5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi