Obsah

Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1konané dne 9. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 9. 9. 2021

 

XVIII./1/2021     Program zasedání

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

navržený program XVIII. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

XVIII/2/2021      Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XVII. a XVIII. zasedáním zastupitelstva města.

XVIII./3/2021     Návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 31. 8. 2021.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 1. 9. 2021.

XVIII./4/2021     Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 

        I.            Zastupitelstvo města bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisů č. 17/2021 za dne 21. 6. 2021 a 18/2021 ze dne 15. 8. 2021. 

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 15. 8. 2021.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 7/2021 ze dne 25. 6. 2021. 

XVIII./5/2021     Návrh na poskytnutí finančního daru města obcím zasaženým tornádem

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 200 000,00 Kč na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí, způsobených ničivým tornádem dne 24. 6. 2021. Finanční dar bude odeslán na transparentní účet č. 123-3116420297/0100 zřízený Jihomoravský krajem k vyhlášené „Finanční sbírce na pomoc obcím zasažených tornádem“.

XVIII./6/2021     Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 242 583 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 301 678 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 59 095 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XVIII./7/2021     Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

směnu pozemku p.č. 240/16 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 240/15 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví Mgr. et Mgr. P.F.Š., DiS., bytem Pardubice, za pozemek p.č. 240/17 o výměře 5 m2, oddělený z pozemku p.č. 240/6 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví města Přelouč.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

směnnou smlouvu č. 21/11, uzavíranou mezi Mgr. et Mgr. P.F.Š., DiS., bytem Pardubice a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 240/16 a p.č. 240/17, oba v k.ú. Klenovka.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. XVIII./7/2021-II.

T: 30. 9. 2021

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 9/15 o výměře 7 m2, odděleného z pozemku p.č. 9/8, a pozemku p.č. 256 o výměře 27 m2, odděleného z pozemku p.č.st. 63, vše k.ú. Klenovka, z vlastnictví p.J.P., bytem Přelouč, za cenu 4 760,00 Kč.

      V.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/13, uzavíranou mezi p.J.P., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 9/15 a p.č. 256, oba v k.ú. Klenovka.

    VI.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVIII./7/2021-V.

T: 30. 9. 2021

  VII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

odkoupení pozemku p.č. 9/13 o výměře 33 m2, odděleného z pozemku p.č. 9/9 k.ú. Klenovka, z vlastnictví manželů Ing. F.K., a E.K., bytem Přelouč, za cenu 4 620,00 Kč.

VIII.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/12, uzavíranou mezi manželi Ing. F.K. a E.K., bytem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 9/13 v k.ú. Klenovka.

    IX.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVIII./7/2021-VIII.

T: 30. 9. 2021

      X.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 72/55 o výměře 67 m2, odděleného z pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. L.S. a Ing. M.S., bytem Přelouč, za cenu 16 750,00 Kč.

    XI.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/10, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi Ing. L.S., a Ing. M.S., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 72/55 v k.ú. Klenovka.

  XII.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVIII./7/2021-XI.

T: 30. 9. 2021

XIII.            Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost p.K.S., bytem Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 1305/1 v k.ú. Přelouč.

XIV.            Zastupitelstvo města Přelouče zamítá

žádost p. M.Ř.,, bytem Řečany nad Labem o odkoupení pozemku p.č. 278/13 v k.ú. Škudly.

XVIII./8/2021     Hodinářka 2 – návrh záměru

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vyhlašuje záměr

zřídit právo stavby k částem pozemků ve vlastnictví města, záměr jejich budoucího prodeje a záměr dočasného přenechání částí pozemků ve vlastnictví města k vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury.

XVIII./9/2021     Návrh OZV města Přelouče č. 2/2021 – školské obvody ZŠ

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč.

XVIII./10/2021  Podání žádosti o evidenci akce, registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

podání žádosti o evidenci akce, registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“.

XVIII./11/2021  Návrh na schválení Plánu financování obnovy vodovodu v majetku města Přelouč na období 2021–2030

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Plán financování obnovy vodovodu v majetku města Přelouč na období 2021-2030 ve znění dle přílohy.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 10. 9. 2021
Poslední aktualizace: 10. 9. 2021 10:43
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM