Obsah

Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
Znak městakonané dne 22. 4. 2021

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

XVI. zasedání zastupitelstva města konané dne 22. 4. 2021

XVI./1/2021    Program zasedání
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
navržený program XVI. zasedání zastupitelstva města Přelouče.

XVI./2/2021    Zpráva o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města
I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
zprávu o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva města.

XVI./3/2021    Návrhy a stanoviska výborů finančního a majetkového
I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
návrhy a stanoviska z jednání finančního výboru ze dne 14. 4. 2021.
II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí 
návrhy a stanoviska majetkového výboru ze dne 14. 4. 2021.

XVI./4/2021    Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 
I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
návrhy a stanoviska Osadního výboru Lohenice dle zápisu č. 16/2021 ze dne 11. 4. 2021.
II.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
návrhy a stanoviska Osadního výboru Mělice ze dne 6. 4. 2021.
III.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí
návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 2/2021 ze dne 26. 2. 2021 a 3/2021 ze dne 25. 3. 2021.

XVI./5/2021    Návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 210 502 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 272 237 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 61 735 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XVI./6/2021    Majetkové převody
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
prodej pozemku p.č. 250/4  o výměře 19 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče p.P.T., bytem Pardubice, za cenu 9 500,- Kč.
II.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
kupní smlouvu č. 21/07, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.P.T., bytem Pardubice, na prodej pozemku p.č. 250/4 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.
III.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVI./6/2021-II.
T: 15. 5. 2021
IV.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
prodej pozemků p.č. 440/7 o výměře 135 m2 a p.č. 441/5 o výměře 379 m2, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí, p. J.Č., bytem Přelouč, za cenu 56 250,- Kč.
V.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
kupní smlouvu č. 21/06, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.J.Č., bytem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 440/7 a p.č. 441/5 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
VI.    Zastupitelstvo města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XVI./6/2021-V.
T: 15. 5. 2021
VII.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
směnu pozemku p.č. 240/2 o výměře 8 858 m2 v k.ú Štěpánov u Přelouče, ve vlastnictví města Přelouč, za pozemky p.č. 917/7 o výměře 958 m2, p.č. 917/8 o výměře 246 m2, p.č. 917/15 o výměře       774 m2 a p.č.st.  998/2 o výměře 184 m2, vše v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p.V.M., bytem Jedousov, s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.
VIII.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
směnnou smlouvu č. 21/08, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.V.M., bytem Jedousov, na směnu pozemku p.č. 240/2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a pozemků p.č. 917/7, p.č. 917/8, p.č. 917/15 a p.č.st. 998/2 v k.ú. Přelouč.
IX.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření směnné smlouvy dle usnesení č. XVI./6/2021-VIII.
T: 15. 5. 2021
X.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
směnu pozemku p.č. 395/8 o výměře 105 m2, odděleného z pozemku p.č. 395/4 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč, za podíl 2/3 pozemku p.č. 489/17 o výměře 72 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/5 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví p.M.M., bytem Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.
XI.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
směnnou smlouvu č. 21/09, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.M.M., bytem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 395/8 a p.č. 489/17, vše v k.ú. Přelouč.
XII.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření směnné smlouvy dle usnesení č. XVI./6/2021-XI.
T: 15. 5. 2021
XIII.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá
žádost p.M.S., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 129/2 v k.ú. Lohenice u Přelouče.
XIV.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá
žádost manželů H., bytem Přelouč, o směnu pozemku p.č. 1283/30 v k.ú. Přelouč za pozemek p.č. 938/48 v k.ú. Přelouč.
XV.    Zastupitelstvo města Přelouče zamítá
žádost p.J.B., bytem Přelouč, o odkoupení pozemku p.č. 938/50 v k.ú. Přelouč.
XVI.    Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje
že pozemky p.č. 938/47, p.č. 938/48, p.č. 938/49, p.č. 938/50 a p.č. 938/2, vše v k.ú. Přelouč, lokalita Lipiny, nebudou nabízeny k odprodeji do doby vyřešení vlastnických vztahů na budoucích komunikacích dle závazné územní studie Lipiny Přelouč.

XVI./7/2021    Smlouva o bezúplatném převodu vodárenské infrastruktury v Libušině ulici v Přelouči
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 022, uzavíranou mezi společnostmi KAVERO A-Z, s.r.o., U Prefy 794/18, 182 00 Praha 8, IČO 07359748, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631 a městem Přelouč, na jejímž základě dojde po dokončení stavby vodovodu a splaškové kanalizace pro vilovou zástavbu na pozemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč k jejímu bezúplatnému převodu z majetku společnosti KAVERO A-Z, s.r.o. do majetku města Přelouč s jejím následným vkladem do infrastrukturního majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
II.    Zastupitelstvo města Přelouče ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 022 dle usnesení č. XVI./7/2021-I. 
T: 30. 4. 2021

XVI./8/2021    Návrh na výplatu odměn členům výborů zastupitelstva za rok 2020
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
výplatu odměn za rok 2020 členům kontrolního a majetkového výboru dle předloženého návrhu.

XVI./9/2021    Návrh na schválení darovací smlouvy ZŠ a PŠ Svítání o.p.s.
I.    Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje
Darovací smlouvu uzavíranou se Základní školou a Praktickou školou Svítání o.p.s., Pardubice, na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na rekonstrukci školní budovy v Klášterní ulici, Pardubice.

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                    Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 


Vytvořeno: 23. 4. 2021
Poslední aktualizace: 23. 4. 2021 14:45