Obsah

Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1konané dne 14. 10. 2021

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konané dne 14. 10. 2021

 

 

XIX./1/2021        Program zasedání

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

navržený program XIX. zasedání zastupitelstva města Přelouče s tím, že se z navrženého programu vypouští bod č. 2 vyhlášení záměru prodeje pozemků pod bytovými domy č.p. 1520, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1537, 1538, 1539 a 1540 a bod č. 3 Vyhlášení záměru darování spoluvlastnického podílu k bytovým domům.

XIX./4/2021        Zpráva o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

zprávu o činnosti rady města v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva města.

XIX./5/2021        Návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska z jednání majetkového výboru ze dne 5. 10. 2021.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska finančního výboru ze dne 6. 10. 2021.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska kontrolního výboru ze dne 11. 10. 2021.

XIX./6/2021        Návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka 

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 8/2021 ze dne 3. 9. 2021 a č. 9/2021 ze dne 24. 9. 2021. 

XIX./7/2021        Informace k rekonstrukci budovy školní jídelny

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí

Informaci k rekonstrukci budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči.

XIX./8/2021        Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 246 203 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 306 621 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 60 418 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.

XIX./9/2021        Majetkové převody

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

prodej pozemku p.č. 237/14 o výměře 58 m2, odděleného z pozemku p.č. 237/1 v k.ú. Přelouč, p.M.V. a p. I.V., oba bytem Přelouč za cenu 77 140,00 Kč.

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu č. 21/14, uzavíranou mezi městem Přelouč, p.M.V. a p.I.V. oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 237/14 v k.ú. Přelouč.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. XIX./9/2021-II.

T: 31. 10. 2021

XIX./10/2021     Návrh OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

XIX./11/2021     Smlouva o upsání akcií a prohlášení a zápis o vnesení nepeněžitého vkladu

        I.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Smlouvu o upsání 1 373 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, na jejímž základě bude splacen nepeněžitou formou vklad infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu této společnosti, a to:

1.       prodloužení kanalizační stoky L v k.ú. Lhota pod Přeloučí

2.       vodovodní řady v k.ú. Klenovka (zasíťování pozemků Klenovka – Třešňovka).

      II.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Prohlášení města Přelouč o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

    III.            Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje

Zápis o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí, který bude sepsaný mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., při předání vkládaného infrastrukturního majetku.

    IV.            Zastupitelstvo města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy, prohlášení a zápisu dle usnesení č. XIX./11/2021-I.-III.

T: 19. 11. 2021

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 15. 10. 2021
Poslední aktualizace: 15. 10. 2021 09:45
Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM