Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 18.12.2018

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 18. 12. 2018

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi ustavujícím a I. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů finančního, majetkového a kontrolního,  návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2018, návrh rozpočtu města Přelouče pro rok 2019, návrh investičních akcí občany, stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města, majetkové převody, dodatek č. 1 pachtovní smlouvy se společností Liponova, pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“, pořízení změny č. 3 Územního plánu Přelouč, OZV č. 1/2018 o místním poplatku za komunální odpad, Návrhy architektů na způsob zástavby lokality Na Hodinářce, návrh na zřízení OV Mělice, volba členů a předsedy, návrh na zřízení OV Klenovka, volba členů a předsedy, návrh na zřízení OV Lohenice, volba členů a předsedy, návrh na schválení Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv, návrh na zrušení Pravidel pro zřizování a činnost OV, návrh nových Pravidel, návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, výplata odměn členům komisí a výborů, rezignace člena finančního výboru, volba nového člena, pověření k oddávání, převod majetku.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi ustavujícím a I. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 12. 2018.
 3. Zápis z jednání majetkového výboru ze dne 6. 12. 2018.
 4. Požadavek kontrolního výboru, formulovaný v usnesení zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 13. 12. 2018.
 5. Studie zástavby lokality Na Hodinářce zpracované Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, ateliérem Med : Pavlík architekti s.r.o. a ateliérem ADAM PRVNÍ s.r.o.
 6. Podmínky dostavby lokality Na Hodinářce schválené zastupitelstvem města dne 28. 6. 2018.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, s tím, že se do programu zařazuje k projednání materiál s názvem Návrh společnosti AGRO ZIPAL spol. s r.o. ze dne 11. 10. 2018.
 2. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2018 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 252 976 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 244 893 tis. Kč. Přebytek rozpočtu je ve výši 8 083 tis. Kč.
 3. Navýšení příspěvku v rozpočtu města na rok 2019 šesti sportovním klubům (Rugby klub, Sokol, Fotbalový klub, HC Jestřábi, Orel, Basketbalový klub) o 20% celkem o 242 000,00 Kč.
 4. Rozpočet města Přelouče na rok 2019 jako přebytkový s tím, že příjmy rozpočtu činí 203 600 tis. Kč a výdaje rozpočtu činí 201 446 tis. Kč. Přebytek je ve výši 2 154 tis. Kč.
 5. Prodej pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 18 m2 p. V. V., bytem Přelouč a p. V. F., bytem Černá u Bohdanče, za cenu 6 960,- Kč.
 6. Kupní smlouvu č. 18/31 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. V. V., bytem Přelouč a p.V. F., bytem Černá u Bohdanče, na prodej pozemku p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče.
 7. Prodej pozemku p.č. 240/11 v k.ú. Klenovka o výměře 52 m2 p. O. H., bytem Přelouč, za cenu 12 480,- Kč.
 8. Kupní smlouvu č. 18/30 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. O. H., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 240/11 v k.ú. Klenovka.
 9. Prodej pozemku p.č. 240/12 v k.ú. Klenovka o výměře 62 m2 p.V. K., bytem Přelouč, za cenu 14 880,- Kč.
 10. Prodloužení lhůty p. V. K., Přelouč, pro zaplacení kupní ceny, včetně poplatků s tím souvisejících, za odkup pozemku p.č. 240/12 v k.ú. Klenovka dle splátkového kalendáře, nejpozději do 30. 11. 2021.
 11. Kupní smlouvu č. 18/35 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. V. K., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 240/12 v k.ú. Klenovka.
 12. Prodej pozemku p.č. 240/13 v k.ú. Klenovka o výměře 48 m2 p. M. K., bytem Přelouč, za cenu 11 520,- Kč.
 13. Kupní smlouvu č. 18/28 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. K., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 240/13 v k.ú. Klenovka.
 14. Prodej pozemku p.č. 240/14 v k.ú. Klenovka o výměře 29 m2 MUDr. D. K. a Ing. P. K., oba bytem Pardubice, za cenu 6 960,- Kč.
 15. Kupní smlouvu č. 18/29 uzavřenou mezi městem Přelouč a MUDr. D. K. a Ing. P. K., oba bytem Pardubice, na prodej pozemku p.č. 240/14 v k.ú. Klenovka.
 16. Prodej pozemku p.č. 2218/2 v k.ú. Přelouč o výměře 7 m2 Společenství pro dům č.p. 1381 Tůmy Přeloučského, Přelouč za cenu 1 750,- Kč.
 17. Kupní smlouvu č. 18/23 uzavřenou mezi městem Přelouč a Společenstvím pro dům č.p. 1381 Tůmy Přeloučského, Přelouč, na prodej pozemku p.č. 2218/2 v k.ú. Přelouč.
 18. Odkoupení pozemku p.č. pozemku p.č. 905/29 v k.ú. Přelouč o výměře 81 m2 v z vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Přelouč, Pardubická 734, Přelouč, za cenu 20 655,- Kč.
 19. Kupní smlouvu č. 18/33 uzavřenou mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč, Pardubická 734, Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 905/29 v k.ú. Přelouč.
 20. Odkoupení pozemku p.č. 910/23 v k.ú. Přelouč o výměře 7 m2, z vlastnictví p. R. Š., bytem Přelouč, za cenu 1 785,- Kč.
 21. Kupní smlouvu č. 18/34 a smlouvu o zrušení věcného břemene uzavřenou mezi p.R. Š., bytem Přelouč, p. A. H., bytem Přelouč, p.M.H., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 905/29 v k.ú. Přelouč.
 22. Odkoupení pozemku p.č. 1932/4 v k.ú. Přelouč o výměře 105 m2, z vlastnictví Ing. M. P., bytem Praha za cenu 31 500,- Kč.
 23. Kupní smlouvu č. 18/27 uzavřenou mezi Ing. M. P., bytem Praha a městem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 1932/4 v k.ú. Přelouč.
 24. Dodatek č. 1 pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 10. 2018 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, kterým se upravuje seznam propachtovaných pozemků a s tím související výše pachtovného.
 25. Pořízení Změny č. 3 Územního plánu Přelouč.
 26. A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 27. Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.
 28. Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.
 29. Limitní výši odměn komisím/výborům/zvláštního orgánu města za rok 2018 v této výši:
 • Finanční výbor 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Kontrolní výbor 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Majetkový výbor 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Lohenice 7 200 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Klenovka 7 200 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Mělice 7 200 Kč (6 členů)
 • Bezpečnostní a dopravní komise 12 000,00 Kč (10 členů)
 • Komise pro rozvoj města 9 600,00 Kč (8 členů)
 • Komise sociální a zdravotní 8 400,00 (7 členů)
 • Komise školská a kulturní 9 600,00 (8 členů)
 • Komise sportovní 7 200,00 Kč (6 členů)
 • Komise SPOZ 19 200,00 Kč (8 členů)
 • Komise přestupková 2 400,00 Kč (1 člen)
 • KMS Štěpánov 6 000,00 Kč (5 členů)
 • KMS Tupesy 4 800,00 Kč (4 členové)
 • KMS Lhota, Škudly 4 800,00 Kč (4 členové).

 

 

 • STANOVÍ :

 

 1. Rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města takto:

 

 • rozpočtová opatření mohou být prováděna pouze v rámci kapitoly mezi jejími položkami
 • výše rozpočtového opatření u jedné položky v rámci kapitoly nesmí přesáhnout částku 500 000,00 Kč, a to plus i mínus
 • rada města musí každé rozpočtové opatření přesahující 100 tis Kč u jedné položky předložit včetně zdůvodnění nejbližšímu zasedání zastupitelstva města v písemné podobě na vědomí
 • rada města je oprávněna bez omezení schvalovat rozpočtová opatření z důvodu přijetí či čerpání dotací, přičemž je povinna dodržet ustanovení písm. c).

 

 1. S účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena rady ve výši 6 300,00 Kč.
 2. S účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkcí člena rady a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 9 500,00 Kč.
 3. S účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva (bez dalších funkcí) ve výši 1 600,00 Kč.
 4. S účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce předsedy komise (SPOZ, KMS) nebo osadního výboru ve výši 3 200,00 Kč. Osobám, které budou do funkce předsedy komise (SPOZ, KMS) nebo do funkce předsedy osadního výboru jmenovány/zvoleny v průběhu roku 2019, náleží odměna dnem jejich jmenování/zvolení do funkce předsedy.
 5. V souladu s ustanovením § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že při souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise (nelze kumulovat odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva).
 6. Postup při výplatě odměn členům komisí rady, výborů zastupitelstva a zvláštního orgánu města s účinností od 1. 1. 2019 (poprvé pro výplatu odměn za rok 219) takto:
 • výše odměny za výkon funkce člena komise, výboru a zvláštního orgánu města bude vyplácena 1x ročně po uplynutí předcházejícího kalendářního roku
 • o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města rozhodne zastupitelstvo města na základě návrhu předloženého předsedou výboru
 • o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena komise a zvláštního orgánu města rozhodne rada města na základě návrhu předloženého předsedou komise/zvláštního orgánu města
 • návrh výplaty odměn vypracovaný předsedou komise/výboru/zvláštního orgánu města bude vycházet z limitní částky určené k přerozdělení mezi členy řízené komise/výboru/zvláštního orgánu města
 • limitní částka určená k přerozdělení mezi členy komise/výboru/zvláštního orgánu bude vypočtena jako součin počtu členů komise a částky 7 200,00 Kč/rok v případě komise SPOZ a zvláštního orgánu města nebo částky 3 600,00 Kč/rok v případě všech ostatních komisí rady a výborů zastupitelstva města.

 

 • ROZHODUJE :

 

1)   O pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.

 

 • ZŘIZUJE :

 

 1. V místní části Mělice Osadní výbor Mělice.
 2. V místní části Klenovka Osadní výbor Klenovka.
 3. V místní části Lohenice Osadní výbor Lohenice.

 

 • URČUJE :

 

 1. Že Osadní výbor Mělice bude mít 7 členů.
 2. Členy Osadního výboru Mělice pana Aleše Koubu, Jaroslava Kopeckého, Lubomíra Vojtíška, Janu Pejřilovou, Miroslava Vokála, Radislava Kováře a Stanislava Pejřila.
 3. Že Osadní výbor Klenovka bude mít 7 členů.
 4. Členy Osadního výboru Klenovka pana Ing. Libora Skalu, Ing. Jiřího Pavlase, Lukáše Zemana, Jiřího Kašpara, Ing. Miroslava Švába, Pavla Bažanta a Petru Kramářovou.
 5. Že Osadní výbor Lohenice bude mít 7 členů.
 6. Členy Osadního výboru Lohenice pana Davida Doležala, Romana Salfického, Martinu Adámkovou, Jaromíra Dobruského, Kateřinu Cápayovou, Marka Šmejdu a Miroslava Doležala.

 

 • ODVOLÁVÁ :

 

 1. Na vlastní žádost z funkce člena finančního výboru pana Ing. Martina Moravce, Ph.D.

 

 • VOLÍ :

 

 1. Předsedou Osadního výboru Mělice pana Aleše Koubu.
 2. Předsedou Osadního výboru Klenovka pana Ing. Libora Skalu.
 3. Předsedou Osadního výboru Lohenice pana Davida Doležala.
 4. S účinností od 19. 12. 2018 členem finančního výboru pana Stanislava Zieglera.

 

 

 • JMENUJE :

 

 1. Zastupitele Mgr. Lubora Pacáka, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.
 2. Zastupitele Mgr. Lubora Pacáka, jako „určeného zastupitele“ pro pořizování změny č. 3 ÚP Přelouč.

 

 • POVĚŘUJE :

 

 1. Pana Ing. Mgr. Radima Jelínka, Ph.D. k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 • ŽÁDÁ :

 

 1. Bývalé předsedy komisí/výborů/zvláštního orgánu města p. Mgr. Pacáka, Mgr. Kulakovskou, Nedbala, Ing. Hrdého, Mgr. Veselého, Jarolíma, Turynovou, Šurkalu, Pavliše, Ing. Moravce, Ph.D., Ing. Mgr. Jelínka, Ph.D., Reichmana, Štolpu, Koubu, Vachka a Mgr. Dvořákovou o přeložení návrhu odměn členům jím zřízené komise/výboru/zvláštního orgánu města za jejich práci v roce 2018.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost p.Z. K., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 1972 v k.ú. Přelouč.
 2. Žádost M. a J. V., oba bytem Přelouč, o odkoupení pozemků p.č. 938/2, p.č. 938/48, p.č. 938/49 ap.č. 938/50, vše v k.ú. Přelouč.
 3. Návrh společnosti AGRO ZIPAL spol. s r.o., spočívající v neoplocení jejích pozemků v k.ú. Lhota pod Přeloučí, na kterých se nachází spojovací chodník mezi Lhotou a Škudly (p.č. 607/15 a p.č. 607/16), za podmínky, že jí město vrátí do zemědělského užívání pozemky, jejichž pacht byl ukončen výpovědí k 30. 9. 2018.

 

 • RUŠÍ :

 

 1. Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města vydaná zastupitelstvem města dne 18. 12. 2014.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 2. 1. 2019 15:35
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2019 15:40
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi