Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 20. 4. 2017

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 20. 4. 2017

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo stanovisko zastupitelů ke změně územního plánu města v lokalitě Na Hodinářce, propachtování zemědělských pozemků, zprávu o činnosti rady města v období mezi XIV. a XV. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, stanoviska a návrhy Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, majetkové převody, žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50.000 Kč, rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2017, pořízení změny č. 2 územního plánu Přelouč, změnu studie Městského parku z podnětu Ing. Čermáka, změnu koncepce odkanalizování místní části Štěpánov,  řešení stížnosti p. Sedláka, udělení ceny Osobnost města Přelouče, delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a pověření k oddávání.

 

Zastupitelstvo města : 

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

1)   Zprávu o činnosti rady města v období mezi XIV. a XV. zasedáním zastupitelstva města.

2)   Stanoviska výboru majetkového ze dne 11. 4. 2017.

3)   Stanoviska výboru kontrolního ze dne 6. 4. 2017.

4)   Stanoviska výboru finančního ze dne 12. 4. 2017.

5)   Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne  8. 1. a 4. 4. 2017.

6)   Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 31. 3. 2017.

7)   Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 17. 2. a 25. 3. 2017.

8)   Že úhradu nákladů na zpracování změny č. 2 územního plánu včetně případného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ponese žadatel (EXCALIBUR ARMY s.r.o.).

9)   Výčet provedených opatření ze strany města ve věci řešení stížností p. J. S..

10) Zhotovení a umístění památníku Miloši Stantejskému dle předložené zprávy.

 

 • ROZHODUJE .

 

1)    O pořízení změny č. 2 územního plánu Přelouče.

2)    O tom, že  3. etapa výstavby bytových domů v lokalitě Na Hodinářce se bude realizovat pouze  na  ploše  „Z43“ dle územního plánu  a nebude rozšiřována na úkor  plochy „Z42“.

3)   Poskytnout dotaci z rozpočtu města na rok 2017 pro Domov u fontány, Libušina 1060, Přelouč ve výši 742.813 Kč na dofinancování poskytovaných pobytových služeb domova se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

4)   Poskytnout dotaci z rozpočtu města na rok 2017 pro Fotbalový klub Přelouč, z.s. ve výši 100.000 Kč na pořádání 60. ročníku žákovského turnaje v kopané.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 1321/1 o celkové výměře 176 m2 a podílu ½ pozemku p.č. 1321/2 o celkové výměře 124 m2, oba v k. ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. J., bytemPřelouč, za cenu 28.950 Kč.
 3. Kupní smlouvu č. 17/10 uzavřenou mezi p. M. J., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemků p.č. 1321/1 a p.č. 1321/2 v k. ú. Přelouč.
 4. Odkoupení pozemku p.č. 2301/10 o výměře 57 m2 odděleného z pozemku p.č. 1255/7v k.ú. Přelouč, z vlastnictví manželů V. a J. B., bytem Přelouč, za cenu 49.996 Kč.
 5. Kupní smlouvu č. 17/11 uzavřenou mezi manželi B., bytem Přelouča městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2301/10 v k. ú. Přelouč.
 6. Odkoupení pozemku p.č. 2301/12 o výměře 60 m2 odděleného z pozemku p.č. 1255/2 v k. ú. Přelouč z vlastnictví p. G. B. V., bytem Přelouč, za cenu 37.802 Kč.
 7. Kupní smlouvu č. 17/16 uzavřenou mezi p. G. B.V., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 2301/12 v k . ú. Přelouč.
 8. Prodej pozemku p.č. 410/47 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře 260 m2 , odděleného z pozemku p.č. 410/43 v k. ú. Lohenice u Přelouče, sportovnímu klubu SK SKI Přelouč, z. s. Pardubice, se sídlem Na Okrajích 37, Pardubice, IČ: 26667177 za cenu 34.900 Kč.
 9. Kupní smlouvu č. 17/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a sportovním klubem SK SKI Přelouč, z.s. Pardubice, se sídlem Na Okrajích 37, Pardubice, IČ: 26667177, na prodej pozemku p.č. 410/47 v k. ú. Lohenice u Přelouče.
 10. Prodej pozemku p.č. 44/3 v k. ú. Přelouč o výměře 130 modděleného z pozemků p.č. 44/3 a p.č. 2218 v k. ú. Přelouč, Společenství vlastníků pro dům č.p. 1381 Tůmy Přeloučského, Přelouč, IČ: 28859600, za cenu 32.500 Kč.
 11. Kupní smlouvu č. 17/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a Společenstvím vlastníků pro dům č.p. 1381 Tůmy Přeloučského, Přelouč, IČ: 28859600, na prodej pozemku p.č. 44/3 v k. ú. Přelouč.
 12. Směnu pozemků p.č. 1841/19 o výměře 601 m2 a p.č. 1841/19 o výměře 384 m2, oba v k. ú. Přelouč, ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, za pozemky p.č. 1841/16 o výměře 646 m2, p.č. 1841/17 o výměře 2 m2, p.č. 1841/18 o výměře 64 m2, p.č. 2020/4 o výměře 18 m2 a p.č. 2287 o výměře 220 m2, vše v k. ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč.
 13. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na směnu pozemků p.č. 1841/19 o výměře 601 m2 a p.č. 1851/4 o výměře 384 m2, oba v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, za pozemky p.č. 1841/16 o výměře 646 m2, p.č. 1841/17 o výměře 2 m2, p.č. 1841/18 o výměře 64 m2, p.č. 2020/4 o výměře 18 m2 a p.č. 2287 o výměře 220 m2, vše v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč.
 14. Veřejnoprávní smlouvu č. D26/2017 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem u fontány, Libušina 1060, Přelouč o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 742.813 Kč.
 15. Veřejnoprávní smlouvu č. D27/2017 uzavřenou mezi městem Přelouč a Fotbalovým klubem Přelouč, z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 100.000 Kč.
 16. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2017 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 164.197 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 190.878 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 26.681 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 17. Rozsah změny č. 2 územního plánu Přelouče tak, jak je specifikováno v příloze „Žádost o schválení pořízení změny“.
 18. Změnu studie Městského parku v Přelouči dle podnětu p. Ing. J. Č..
 19. Propachtovat zemědělské pozemky uvedené v předložené zprávě společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČ: 25282778, za celkové roční pachtovné ve výši 707.000 Kč.

 

 • SOUHLASÍ :

 

 1. S podáním návrhu Zastupitelstvu Pardubického kraje na změnu koncepce odkanalizování místní části Štěpánov v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

 

 • UDĚLUJE :

 

 1. Za mimořádnou odvahu, hrdinství a vlastenectví cenu Osobnost města Přelouče Miloši Stantejskému in memoriam. Cena bude vyhlášena při pietní vzpomínce dne 8. 5. 2017 a cenu převezmou p. H.V. a V. Č.

 

 • JMENUJE :

 

 1. Zastupitele Ing. Ivana Moravce jako „určeného zastupitele“ pro pořizování změny č. 2 územního plánu Přelouč.

 

 • DELEGUJE :

 

 1. P. místostarostu Ing. Ivana Moravce jako zástupce města Přelouč na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., která se uskuteční dne 18. 5. 2017.

 

 • POVĚŘUJE :

 

 1. P. MVDr. Zdeňka Zemana k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 • DOPORUČUJE :

 

 1. Panu J. S. řešit spor soudní cestou z důvodu, že zastupitelstvo města nemá zákonné kompetence problém řešit.

 

 • NERUŠÍ :

 

 1. Usnesení XXVI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 24. 4. 2014, odst. II, bod 11) (schválení záměru na prodej budovy č.p. 877 v Přelouči včetně příslušejících pozem-ků za cenu minimálně 5.600.000 Kč).

 

 • NESCHVALUJE :

 

 1. Záměr na prodej dále uvedených nemovitostí v k. ú. Přelouč za cenu minimálně 5.000.000 Kč:pozemek p. č. st. 838/2 o výměře 233 m2, jehož součástí je budova č.p. 877, pozemek p.č. 1299/8 o výměře 170 m2, oddělený z pozemku p.č. 1299/2 na základě GP č. 2244-50/2016 a pozemek p. č. 1299/9 o výměře 131 m2, oddělený z pozemků p.č. 1299/2, p.č. 1297/12 a p.č. 1297/40 na základě GP č. 2244-50/2016.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

Datum vložení: 21. 4. 2017 13:15
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2017 23:02
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi