Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konané dne 17. 9. 2015

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 17. 9. 2015

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi IV. a V. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy osadních výborů Mělice a Klenovka, rozpočtovou změnu z důvodu zaplacení odvodu do rozpočtu RR regionu soudržnosti SV, informace k žádosti města o finanční dotaci na rekonstrukci fotbalového stadionu a návrh dalšího postupu, náklady spojené se snížením energetické náročnosti budovy kina a novou úpravou jeho interiéru, rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2015, pravidla prodeje nemovitého majetku města, majetkové převody, žádost o odprodej pozemku Ing. J., obecně závaznou vyhlášku č. 9/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, obecně závaznou vyhlášku č. 10/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, petici provozovatelů na obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o regulaci provozní doby pohostinských zařízení, vyjádření podpory a předběžného příslibu spolufinancování nové sociální služby, volbu člena majetkového výboru.

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi IV. a V. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového dle zápisu ze dne 7. 9. 2015.
 3. Stanoviska výboru finančního dle zápisu ze dne 7. 9. 2015.
 4. Návrhy osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 15. 8. 2015.
 5. Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 11. 9. 2015.
 6. Návrhy osadního výboru Klenovka dle zápisů ze dne 26. 6. 2015 a 21. 8. 2015.
 7. Informaci k vyhodnocení žádostí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí finančních dotací z Programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ na rok 2015 ve vztahu k žádosti města na rekonstrukci fotbalového stadionu (hřiště s atletickou drahou, tribuna).
 8. Zpracovaný přehled finančních nákladů spojených s veřejnou zakázkou na snížení energetické náročnosti budovy městského kina v Pardubické ulici č.p. 687 a s novou úpravou jeho interiérů.
 9. Protinávrh Ing. Martina Moravce, Ph.D., kterým navrhuje vzít na vědomí Petici proti regulaci provozní doby pohostinských provozoven ze dne 30. 6. 2015 a uložit městskému úřadu jednání mezi zainteresovanými stranami.
 10. Petici občanů ze dne 30. 6. 2015 proti regulaci provozní doby pohostinských provozoven dle OZV č.  4/2015.

 

 1. SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že v bodě 4) se dodatečně zařazuje k projednání zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 11. 9. 2015.
 2. Rozpočtovou změnu a zaplacení odvodu do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve výši 568.540 Kč.
 3. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2015 s tím, že příjmy budou činit 161.222 tis. Kč a výdaje budou činit 174.778 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 13.556 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
 4. Pravidla prodeje nemovitého majetku města platná od 18. 9. 2015.
 5. Prodej pozemku p.č. 410/46 o výměře 142 m2 odděleného z pozemku  p.č. 410/2 v k. ú. Lohenice u Přelouče a pozemku p.č. 594/6 o výměře 48 m2 odděleného z pozemků  p.č. 594/1 a p.č. 594/4 v k. ú. Lohenice u Přelouče p. F. S., bytem Pardubice, za cenu 19.000 Kč.
 6. Kupní smlouvu č. 15/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. F. S., bytem Pardubice, na prodej pozemků p.č. 410/46 a p.č. 594/6, oba v k. ú. Lohenice u Přelouče.
 7. Prodej pozemku p.č. 351/2 o výměře 360 m2 a pozemku p.č. 353/4 o výměře 28 m2, oba v k. ú.  Přelouč, p. P.V., bytem Přelouč, za cenu 24.000 Kč.
 8. Kupní smlouvu č. 15/32 uzavřenou mezi městem Přelouč a  p. P. V.,  bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 351/2 a pozemku p.č. 353/4, oba v k. ú. Přelouč.
 9. Prodej pozemku p.č. 4/42 o výměře 80 m2 v k.ú. Mělice a pozemku p.č. 241/6 o výměře 42 m2, odděleného z pozemku p.č. 241/3 v k. ú. Mělice, p. B. M. bytem Přelouč, za cenu 17.000 Kč.
 10. Kupní smlouvu č. 15/30 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. B. M., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 4/42 a pozemku p.č. 241/6, oba v k. ú. Mělice.
 11. Prodej pozemku p.č. 39/3 o výměře 59 m2 odděleného z pozemků p.č.st. 11 a p.č. 39/1 v k. ú. Klenovka, p. Z. Š., bytem Přelouč, za cenu 12.500 Kč.
 12. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 15/31 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Z. Š., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 39/3 v k. ú. Klenovka a zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 39/3 v k. ú. Klenovka ve prospěch města.
 13. Prodej pozemku p.č. 256/10 o výměře 167 m2 v k. ú. Lohenice u Přelouče p. J.R. bytem Přelouč, za cenu 51.400 Kč.
 14. Kupní smlouvu č. 15/33 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. R., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 256/10 v k. ú. Lohenice u Přelouče.
 15. Prodej pozemku p.č.st. 2971 o výměře 697 m2 odděleného z pozemku p.č. 917/1 v k. ú. Přelouč, společnosti K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, za cenu 836.400 Kč.
 16. Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, na prodej pozemku p.č.st. 2971 v k. ú. Přelouč.
 17. Směnu dílu „a“ pozemku p.č. 311/4 v k. ú. Přelouč ve vlastnictví města za díl „c“ pozemku p.č. 310/2 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví společnosti Komplexní domácí péče, s.r.o., IČ: 27542815.
 18. Směnnou smlouvu č. 15/34 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Komplexní domácí péče, s.r.o. , IČ: 27542815, na směnu dílu „a“ pozemku p.č. 311/4 v k. ú. Přelouč za díl „c“ pozemku p.č. 310/2 v k. ú. Přelouč.
 19. Odkoupení pozemku p.č. 507/14 o výměře 2 m2 odděleného z pozemku p.č. 507/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví manželů V., oba bytem Přelouč, za cenu 346,- Kč.
 20. Kupní smlouvu č. 15/26 uzavřenou mezi manželi V., oba bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 507/14 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.
 21. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 9/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
 22. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 10/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

 1. S realizací části projektu „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ z vlastních zdrojů, a to s rekonstrukcí tribuny.
 2. Se záměrem na prodej části pozemku p.č. 1417/8 schváleném radou města dne 15. 6. 2015 usnesením č. 21/22.

 

 1. PONECHÁVÁ :  

 

 1. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 ve stávajícím znění.

 

 1. VOLÍ :  

 

 1. P. Šárku Pleskotovou členkou majetkového výboru.

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

 1. S prodejem části pozemku p.č. 881/1 v k. ú. Přelouč, na kterém se nachází parkoviště.
 2. S prodejem pozemku p.č. 243 v k. ú. Mělice o výměře 1.245 m2.

 

 1. ZAMÍTÁ : 

 

 1. Žádost manželů R. o odkup pozemku p.č. 938/2 v k. ú. Přelouč.
 2. Žádost p. L. K., o odkup částí pozemků p.č. 541/1 a p.č. 541/9 v k. ú. Přelouč.

 

 1. UKLÁDÁ :  

 

 1. Radě města zrušit část usnesení rady města č. 27/10 ze dne 24. 8. 2015 a to část, kterou se vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 243 v k. ú. Mělice o výměře 1.245 m2.

 

 1. RUŠÍ :

 

 1. Protinávrh Ing. Martina Moravce, Ph.D. k bodu 14) programu V. zasedání zastupitelstva města (usnesení č. I/9).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

 

 

Datum vložení: 21. 9. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -10 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi