Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 30. 6. 2015

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 30. 6. 2015

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi III. a IV. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, návrhy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, účetní závěrku města Přelouče za rok 2014, závěrečný účet města Přelouče za rok 2014, zrušení regulačního plánu Přelouč – Lipiny, podnět na pořízení změny č. 1 územního plánu Přelouč, majetkové převody, zřízení věcných břemen, rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2015, realizaci dílčí části veřejné zakázky „rekonstrukce fotbalového stadionu“, jmenování nového velitele Městské policie Přelouč, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o povinném hubení hlodavců,  obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, kterou se stanoví školské obvody ZŠ, obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015, jíž se stanoví čas, ve kterém lze provozovat sázkové hry, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o závazných částech regulačního plánu Přelouč – Lipiny, obecně závaznou vyhlášku č. 9/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o závazných částech územního plánu města Přelouč, uznání dluhu a dohodu o splátkách, darovací smlouvu na poskytnutí věcného daru ČR – HZS PK, darovací smlouvu na finanční dar sbormistrovi pěveckého sboru Foerster, přehled vývoje trestné činnosti dětí a mládeže za období 2012 – 2014, Memorandum o vzájemné spolupráci, Zakládací smlouvu a stanovy svazku obcí Pardubická labská, Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2014.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi III. a IV. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového dle zápisu ze dne 18. 6. 2015.
 3. Stanoviska výboru finančního dle zápisu ze dne 15. 6. 2015.
 4. Návrhy osadního výboru Lohenice dle zápisu ze dne 20. 5. 2015.
 5. Návrhy osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 17. 5. 2015.
 6. Návrhy osadního výboru Klenovka dle zápisu ze dne 15. 5. 2015.
 7. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2015, které schválila Rada města Přelouče dne 18. 5. 2015.
 8. Rezignaci Bc. Radka Hrdého na funkci velitele Městské policie Přelouč.
 9. Přehled vývoje trestné činnosti dětí a mládeže v období let 2012 – 2014.

 

 1. SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že  navíc jako bod 12) se zařazuje k projednání materiál s názvem veřejná zakázka „ rekonstrukce fotbalového stadionu “ a materiál s názvem Návrh na neschválení prodeje, který bude projednán pod bodem č. 9) Majetkové převody jako pořadové číslo 34. Body číslo 12) až 26) navrženého programu se přečíslovávají na 13) až 27).
 2. Účetní závěrku města Přelouče za rok 2014.
 3. Odkoupení podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč od p. P. T., bytem Doubravice nad Svitavou, za cenu 8.250 Kč.
 4. Kupní smlouvu č. 15/25 uzavřenou mezi p. P. T, Doubravice nad Svitavou a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč.
 5. Odkoupení pozemku p.č. 896/9 v k.ú. Přelouč o výměře 42 m2 z vlastnictví p. N. H., bytem Jaroměř a p. E. B., bytem Hradec Králové za cenu 6.300 Kč.
 6. Kupní smlouvu č. 15/23 uzavřenou mezi p. N. H., bytem Jaroměř  a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 896/9 v k. ú. Přelouč.
 7. Kupní smlouvu č. 15/24 uzavřenou mezi p. E. B., bytem Hradec Králové a městem Přelouč za odkoupení podílu ½ pozemku p.č. 896/9 v k. ú. Přelouč.
 8. Odkoupení pozemku p.č. 616 o výměře 56 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí a pozemku p.č. 625 o výměře 46 m2 odděleného z pozemku p.č.st. 36/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. L. K., bytem Přelouč a manželů P. oba bytem Přelouč za cenu 17.646 Kč.
 9. Kupní smlouvu č. 15/19 uzavřenou mezi p. L. K., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemků p.č. 616 a p.č. 625 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
 10. Kupní smlouvu č. 15/20 uzavřenou mezi manželi P., oba bytem Přelouč  a městem Přelouč na odkoupení podílu ½ pozemků p.č. 616 a p.č. 625 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
 11. Odkoupení pozemku p.č. 450/2 o výměře 114 m2, odděleného z pozemku p.č. 450 v k.ú. Lhota pod Přeloučí,  z vlastnictví p. M. J., bytem Přelouč za cenu 19.722 Kč.
 12. Kupní smlouvu č. 15/16 uzavřenou mezi p. M. J., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 450/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
 13. Odkoupení pozemku p.č. 476/2 o výměře 13 m2, odděleného z pozemků p.č. 476 a p.č. 470/5 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. S. K., bytem Přelouč, za cenu 2.249 Kč.
 14. Kupní smlouvu č. 15/22 uzavřenou mezi p. S. K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 476/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
 15. Odkoupení pozemku p.č. 448/14 o výměře 110 m2, odděleného z pozemku p.č. 448/11 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p.V. K., bytem Chroustovice, za cenu 19.030 Kč.
 16. Kupní smlouvu č. 15/15 uzvařenou mezi p. V. K., bytem Chroustovice a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 448/14 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
 17. Prodej pozemku p.č. 1780/3 o výměře 211 m2, odděleného z pozemku p.č. 1780/3 v k.ú. Přelouč manželům K., oba bytem Přelouč za cenu 75.000 Kč.
 18. Kupní smlouvu č. 15/12 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi K., oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 1780/3 v k.ú. Přelouč.
 19. Prodej dílu „a“ pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč o výměře 11 m2 p. R.H., bytem Přelouč, za cenu 5.610 Kč.
 20. Kupní smlouvu č. 15/14 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. R. H., bytem Přelouč, na prodej dílu „a“ pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč.
 21. Prodej pozemku p.č. 1803 v k.ú. Přelouč o výměře 640 m2 společnosti BONZO s.r.o., IČ: 60930675, za cenu 150.000 Kč.
 22. Kupní smlouvu č. 15/27 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností BONZO s.r.o., IČ: 60930675, na prodej pozemku p.č. 1803 v k.ú. Přelouč.
 23. Prodej pozemku p.č.st. 2970 o výměře 697 m2 , odděleného z pozemku p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč společnosti K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, za cenu 836.400 Kč.
 24. Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, na prodej pozemku p.č.st. 2970 v k.ú. Přelouč.
 25. Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 23. 1. 2014 mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o. , IČ: 26008921, kterým se mění termín uzavření kupní smlouvy.
 26. Prodej části pozemku p.č. 749/3  v k.ú. Přelouč před vchody č.p. 1350 a 1351 domu č.p. 1350 – 1352 v ulici Studentská  o výměře cca 4 m2 spoluvlastníkům pozemku p.č.st. 1973 v k.ú. Přelouč ze Společenství pro dům č.p. Studentská 1350 – 1352.
 27. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi městem Přelouč a spoluvlastníky pozemku p.č.st. 1973 v k.ú. Přelouč ze Společenství pro dům č.p. Studentská 1350 – 1352 na prodej části pozemku p.č. 749/3 v k.ú. Přelouč.
 28. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1850/5 v k.ú. Přelouč o výměře 50 m2 z vlastnictví ČR – Ministerstvo obrany do vlastnictví města.
 29. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví, uzavřenou mezi ČR – Ministerstvem obrany a městem Přelouč, kterou se bezúplatně převádí pozemek p.č. 1850/5 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouče.
 30. Prodej části pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka společnosti KK Investiční s.r.o., IČ: 03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim,  za cenu 200 Kč/m2. Předmětem prodeje nebudou pozemky pod komunikacemi a pozemky veřejné zeleně.
 31. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 15/28 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČ: 03115461, na prodej části pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka.
 32. Prodej pozemku p.č.st. 169 o výměře 202 m2 (výměra dle geometrického plánu č. 2092-52/2014), jehož součástí je budova č.p. 47 (město je vlastníkem ½), pozemku p.č. 179 a pozemku p.č. 1780/48 odděleného z pozemku p.č. 1780/1 na základě geometrického plánu č. 2092-52/2014, vše v k.ú. Přelouč, manželům O., bytem Přelouč, za celkovou cenu 3.000.000 Kč, z čehož podíl města činí 1.721.100 Kč.
 33. Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč, p. J. H., bytem Pardubice, p. J. Z., bytem Přelouč, PhDr. M. Z., bytem Přelouč a manželi O., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č.st. 169, jehož součástí je budova č.p. 47, pozemku p.č. 179 a pozemku p.č. 1780/48, vše v k.ú. Přelouč.
 34. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi ČR – Státní pozemkový úřad a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 507/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
 35. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým krajem – Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 219/4 v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 36. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města pro rok 2015 s tím, že příjmy budou činit 158.358 tis. Kč a výdaje budou činit 171.763 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 13.405 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
 37. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, kterou se zrušuje OZV č. 3/2000 o povinném hubení  obtížných hlodavců (potkanů, krys, myší) na území města Přelouč a místních částí.
 38. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, kterou se  stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč.
 39. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015, jíž se stanoví čas, ve kterém lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 40. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 8/2015, kterou se zrušuje OZV č. 1/2006 o závazných částech  územního plánu města Přelouče.
 41. Aby s p. E. N., bylo uzavřeno uznání dluhu a dohoda o splátkách.
 42. Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR- HZS Pardubického kraje na darování 1 ks defibrilátoru pro potřeby HZS Požární stanice Přelouč.
 43. Darovací smlouvu na finanční dar sbormistrovi smíšeného pěveckého sboru Foerster.
 44. Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě dokumentů a projektů v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti v programovém období 2014 – 2020 uzavřené mezi městy Pardubice, Hradec Králové, Holice, Chrudim, Jaroměř a Přelouč.
 45. Znění zakládací smlouvy a znění stanov svazku obcí Pardubická labská v rozsahu přílohy 1 a 2 důvodové zprávy.
 46. Zprávu o činnosti města,  jeho orgánů a zařízení v roce 2014.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

 1. Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2014 bez výhrad.

 

 1. PROJEDNALO : 

 

 1. Důvodovou zprávu k bodu schválení zakládací smlouvy a stanov svazku obcí Pardubická labská za účelem realizace cyklostezky Pardubice – Týnec nad Labem.

V.        ROZHODUJE :    

1)   O pořízení změny č. 1 Územního plánu Přelouč.  

VI.       POVĚŘUJE :  

 1. Na návrh starostky města s účinností od 1. 7. 2015 řízením Městské policie Přelouč v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a internímu předpisu města strážníka p. Leoše Slavíka, Dis.

VII.     NESCHVALUJE : 

 1. Prodej pozemku p.č. 80/5 v k.ú. Mělice o výměře 619 m2 Ing. I.L., Pardubice, Ing. K.B. Pardubice a J. Ž., Sezemice, z důvodu nesplnění podmínky zveřejněného záměru, minimální ceny.      

VIII.    ZRUŠUJE :  

 1. Pověření Bc. Radka Hrdého řídit Městskou policii Přelouč ke dni 1. 7. 2015.

 IX.      UKLÁDÁ :  

 1. Starostce města Ireně Burešové podpis zakládací smlouvy a stanov svazku obcí Pardubická labská.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

Datum vložení: 1. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi