Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 16. 4. 2015

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 16. 4. 2015

 

Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi II. a III. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního, návrhy osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka, posouzení potřebnosti pořízení monitorovacího systému GPS a nového služebního vozidla pro Technické služby města Přelouče, uplatnění územního plánu v lokalitě lohenicko-mělických písníků, pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města, zvýšení odměn  členům zastupitelstva a předsedům komisí a výborů, žádost občanů o řešení výstavby komunikace v Lohenicích, rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2015, majetkové převody, smlouvy o zřízení věcných břemen, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o regulaci provozní doby pohostinských provozoven, záměr založení spolku Pardubická labská, Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu OO PČR Přelouč za rok 2014.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi II. a III. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového dle zápisu ze dne 7. 4. 2015.
 3. Stanoviska výboru finančního dle zápisu ze dne 8. 4. 2015.
 4. Stanoviska výboru kontrolního dle zápisu ze dne 2. 4. 2015. 
 5. Návrhy osadního výboru Lohenice dle zápisu ze dne 9. 3. a 2. 4. 2015.
 6. Návrhy osadního výboru Mělice dle zápisu ze dne 23. 3. 2015.
 7. Návrhy osadního výboru Klenovka dle zápisu ze dne 21. 2. 2015 a 3. 4. 2015.
 8. Informace ředitele Technických služeb města Přelouče ve věci vyčíslení nákladů na pořízení a provoz, resp. posouzení potřebnosti monitorovacího zařízení sledování vozidel, pořízení dalšího (druhého) osobního služebního vozidla a obsazení pracovní funkce účetní ekonom v organizaci.
 9. Žádost vlastníků stavebních parcel v Lohenicích o řešení výstavby komunikace.
 10. Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie České republiky Přelouč za rok 2014 zpracovanou vedoucím oddělení npor. Mgr. Jiřím Zimou.

 

 1. PROJEDNALO :

 

 1. Důvodovou zprávu k záměru založení spolku obcí Pardubická labská za účelem realizace cyklostezky Pardubice – Týnec nad Labem.

 

 1. SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že bod 10) programu „návrh rozpočtových opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2015“ se projedná v pořadí jako bod 11) a původně navržený bod 11) „návrh na majetkové převody“ se projedná jako bod 10).
 2. Další postup při uplatnění územního plánu v lokalitě lohenicko-mělických písníků – připravit podklady pro navržení odpisu zásob, pořízení územní studie a připravit návrh na pořízení změny územního plánu.
 3. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města s účinností od 1. 5. 2015.
 4. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2015 s tím, že příjmy budou činit 152 053 tis. Kč a výdaje budou činit 165 948 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 13 895 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
 1. Záměr na prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 1.709.626 Kč: spoluvlastnického podílu ½ na pozemku p.č.st. 169, jehož součástí je budova č.p. 47, části pozemku p.č. 1780/1, na které se nachází schodiště a bezbariérový vstup do budovy a pozemku p.č. 179 včetně příslušenství (kolny, studna, plot).
 2. Bezúplatný převod dílu „b“ pozemku p.č. 905/20 v k.ú.  Přelouč o výměře 1 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2113 - 82/2014, z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje.
 3. Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem na bezúplatný převod dílu „b“ pozemku p.č. 905/20 o výměře 1 m2 v k.ú. Přelouč.
 4. Bezúplatný převod dílu „c“ pozemku p.č. 905/13 v k.ú. Přelouč o výměře 947 m2 a dílu „e“ pozemku p.č. 905/15 v k.ú. Přelouč o výměře 306 m2, oddělených geometrickým plánem č. 2113 – 82/2014, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.
 5. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč na bezúplatný převod  dílu „c“ pozemku p.č. 905/13 a dílu „e“ pozemku p.č. 905/15, oba v k.ú. Přelouč.
 6. Bezúplatný převod pozemků p.č. 257/6 o výměře 366 m2, p.č. 257/13 o výměře 1 008 m2 a p.č. 257/18 o výměře 969 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, z vlastnictví p. L. R., bytem Přelouč do vlastnictví města.
 7. Darovací smlouvu uzavřenou mezi p. L. R., bytem Přelouč a městem Přelouč na  bezúplatný převod pozemků p.č. 257/6, p.č. 257/13 a p.č. 257/18, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.
 8. Následující pořadí zájemců o prodej pozemku p.č. 938/52 v k. ú. Přelouč:
 1. A. V. a M. V., oba bytem Přelouč, nabízená cena 1.255.380 Kč,
 2. V. V. a Z. V., oba bytem Přelouč, nabízená cena 1.169.370 Kč.
 1. Prodej pozemku p.č. 938/52 o výměře 915 m2 v k.ú. Přelouč manželům A. a M. V., oba bytem Přelouč za cenu 1.255.380 Kč.
 2. Kupní smlouvu č. 15/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi V. , oba bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 938/52 v k.ú. Přelouč.
 3. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi F. bytem Svítkov a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.173/3 v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Ing. P.V., bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 44/4 v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností JUWITAL s.r.o., IČ: 27110451 a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 28 v k.ú. Tupesy u Přelouče.
 6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 41/51, p.č. 41/57, p.č. 41/62 a p.č. 41/67 v k.ú. Mělice, jejichž vlastníkem je Česká republika s právem hospodařit pro Ředitelství vodních cest ČR.
 7. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.
 8. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 9. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o regulaci provozní doby pohostinských provozoven.
 10. Záměr, aby se město Přelouč stalo členem spolku obcí Pardubická labská za předpokladu ročního finančního plnění 35.000 Kč, jakož to členského příspěvku.

 

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

 1. S navrženým řešením výstavby nové komunikace v Lohenicích.

 

 1. RUŠÍ :

 

 1. Usnesení II. zasedání zastupitelstva města  ze dne 12. 2. 2015 , odst. II, bod 30) (schválení vzorové smlouvy na poskytnutí dotace).
 2. Usnesení XXVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 26. 6. 2014, odst. II, bod 5) (schválení záměru na prodej budovy č.p. 47 a k ní příslušejících pozemků).

 

 1. STANOVÍ :

 

 1. Měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 5. 2015 ve výši:

členovi zastupitelstva města 683,- Kč,

členovi rady města1 977,- Kč,

předsedovi výboru/komise1 615,- Kč.

 1. Měsíční odměnu předsedům komisí rady a předsedům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva města, s účinností od 1. 5. 2015 ve výši 1 615,- Kč.
 2. Že při souběhu výkonu více funkcí bude měsíční odměna poskytnuta ve výši souhrnu odměn za jednotlivé vykonávané funkce.

 

 1. UKLÁDÁ :  

 

 1. Starostce města Bc. Ireně Burešové projednat a předložit zastupitelstvu města návrh smlouvy o založení spolku obcí Pardubická labská.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

 1. Návrh části zastupitelů doporučující řediteli Technických služeb města Přelouče pořízení monitorovacího zařízení ke sledování pohybu vozidel technických služeb.
 2. Žádost p. R. S., Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly.
 3. Žádost p. M. Š. a Ing. I. K., oba bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Škudly.
 4. Žádost manželů B., bytem Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 1780/3 v k.ú. Přelouč.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

Datum vložení: 17. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -10 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi