Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 20. 2. 2014

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 20. 2.  2014

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, kupní smlouvu, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Mělice, majetkové převody, rozpočtová opatření č. I rozpočtu města pro rok 2014, nabídku ČEZ Energo, s.r.o., změnu č. 3 zřizovací listiny Kulturních služeb města Přelouče, třetí etapu projektu regenerace panelového sídliště, podstatné náležitosti smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města nad 50.000 Kč, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zařazení správního území města Přelouče do územní působnosti MAS Železnohorský region, stanovení výše odměn za výkon funkcí v samosprávě, stanovení výše odměn členům komisí a výborů za rok 2013, zprávu OO Policie ČR Přelouč o bezpečnostní situaci za rok 2013 a plochy pro sociální bydlení.

 

Zastupitelstvo města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIV. a XXV. zasedáním zastupitelstva.
 2. Stanoviska výboru majetkového ze dne 17. 2. 2014.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 17. 2. 2014.
 4. Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 27. 1. 2014.
 5. Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 2. 2. 2014.
 6. Zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč za rok 2013.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

 1. Program XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že v bodě 16) programu se zařazuje k projednání „Plochy pro sociální bydlení“.
 2. Odprodej pozemku p.p.č. 541/66 o výměře 273 m2  v k.ú. Přelouč p. M. L., bytem Jahnova, Přelouč a p. R. M., bytem Travná, Horní Bradlo za cenu 101.010 Kč.
 3. Kupní smlouvu č. 1/14 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. L., bytem Jahnova, Přelouč a p. R. M., bytem Travná, Horní Bradlo, na prodej pozemku p.p.č. 541/66  v  k.ú. Přelouč.
 4. Odprodej dále uvedených pozemků společnosti Marin klub s.r.o., IČ: 27477312:

p.p.č. 97/11 o výměře 85 m2, p.p.č. 97/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 238 o výměře 86 m2,p.p.č. 239/1 o výměře 50 m2, p.p.č. 239/2 o výměře 188 m2, p.p.č. 97/5 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Mělice, p.p.č. 410/11 o výměře 52 m2, p.p.č. 594/3 o výměře 325 m2,p.p.č. 594/4 o výměře 345 m2, p.p.č. 602 o výměře 86 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče za cenu 134.000 Kč a část pozemku p.p.č. 410/4 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 350 m2 za cenu 500 Kč/m2.

 

5)   Následující pořadí zájemců o prodej pozemků na poloostrově velkého mělicko-lohenického písníku:

 1. Společnost Marin klub s.r.o., IČ: 27477312, celková nabízená cena 309.000 Kč
 2. J. K., bytem Smetanova, Břehy, celková nabízená cena 237.400 Kč
 3. L. V., bytem Mělice, Přelouč, celková nabízená cena 181.000 Kč
 4. F. S., bytem Musílkova, Pardubice, celková nabízená cena 169.500 Kč.
 5. Odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků p.p.č. 36/2 o výměře 2 826 m2, p.p.č. 36/3 o výměře 594 m2 a části p.p.č. 27/3 o výměře cca 45 m2, vše v k.ú. Mělice za cenu 90 Kč/m2.
 6. Rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro rok 2014 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 137.801 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 154.021 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 16.220 tis. Kč bude pokryt financemi minulých let.
 7. Změnu č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouče, Masarykovo náměstí 26, 535 01 Přelouč, kterou se mění název organizace od 1. 3. 2014 na Kulturní a informační centrum města Přelouče.
 8. Třetí etapu projektu regenerace panelového sídliště uvažovanou k realizaci v roce 2014.
 9. Poskytnutí dotace v roce 2014 pro Rugby Club Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy,  údržbu hřiště a na dopravu a ubytování na sportovním soustředění.
 10. Poskytnutí dotace v roce 2014 pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly, na úhradu nákladů za rozhodčí a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.
 11. Poskytnutí dotace v roce 2014 pro Orel jednota Přelouč, oddíl florbalu ve výši 100.000 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.
 12. Poskytnutí dotace v roce 2014 pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu cestovních výdajů na zápasy a na úhradu nákladů za rozhodčí.
 13. Poskytnutí dotace v roce 2014 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 160.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, voda, elektřina), na údržbu hřišť a tribuny a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.
 14. Poskytnutí dotace v roce 2014 pro Fotbalový klub Přelouč ve výši 100.000 Kč na pořádání 58. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané.
 15. Poskytnutí dotace v roce 2014 pro TJ Sokol Přelouč ve výši 300.000 Kč na úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné stočné).
 16. Poskytnutí dotace pro Charitu Přelouč ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů na službu Podpora rodiny, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 80% poskytnuté dotace.
 17. Poskytnutí dotace pro Charitu Přelouč ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů pro materiálové vybavení  a činnost dětí charitního nízkoprahového centra JAKUB KLUB, tj. hry, trička a barvy na textil, knížky, výtvarné potřeby, sportovní vybavení, výukové PC programy, výdaje na výlety s dětmi – doprava, vstupné, pojištění, spotřebu energií a osobní náklady, přičemž osobní náklady mohou tvořit maximálně 30% poskytnuté dotace.
 18. Poskytnutí dotace pro Stehno marine klub Pardubice ve výši 100.000 Kč na pořádání Mistrovství Evropy a Afriky ve vodním lyžování v roce 2014.
 19. A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem.
 20. Zařazení správního území města Přelouče do územní působnosti MAS Železnohorský region na období 2014 – 2020.
 21. Výplatu odměn členům komisí rady a členům výborů zastupitelstva za jejich práci v roce 2013 dle předloženého návrhu.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

 1. S realizací nabídky č. 9_140204 ČEZ Energo, s.r.o. ze dne 4. 2. 2014.
 2. Se záměrem prodeje nemovitosti č.p. 877 v ul. Choceňská, Přelouč.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

 1. O neuplatnění předkupního práva na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/10 pozemků p.p.č. 93/9 a p.p.č. 99/5 v k. ú. Škudly od p. H. S., bytem Hlavní, Svitavy.

 

 1. ZMOCŇUJE :  

 

 1. Uzavřením smluv na poskytnutí dotací nad 50.000 Kč z rozpočtu města v roce 2014 v souladu se schválenými podstatnými náležitostmi smluv starostku města.

 

 1. VYJADŘUJE ZÁJEM :   

 

 1. Jednat o odkoupení nemovitosti č.p. 449, st.p.č. 428/2 a p.p.č. 403/1 vše v k.ú. Přelouč.

 

 1. STANOVÍ :  

 

 1. Měsíční odměny za výkon funkcí v samosprávě města s účinností od 1. 2. 2014 takto:

člen rady města1.910 Kč

předseda výboru, komise1.560 Kč

člen zastupitelstva města660 Kč.

 1. Že při souběhu výkonu více funkcí v samosprávě bude výše měsíční odměny takovéto osobě stanovena součtem odměn za jednotlivé funkce.

 

 1. UKLÁDÁ :  

 

 1. Předsedům komisí a výborů stanovit  v rámci určeného limitu výši odměn jednotlivým členům komise/výboru, písemný doklad o výši přiznané odměny jednotlivým členům komise/výboru předložit mzdové účtárně MěÚ nejpozději do 30. 4. 2014:

Komise SPOZ, předseda Jaroslav Jarolím, limit odměn k rozdělení 19.200 Kč

Komise přestupková, předsedkyně Marie Pálová, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč

Komise školská a kulturní, předsedkyně Mgr. Věra Jelínková, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč

Komise sportovní, předseda ing. Pavel Hrdý, limit odměn k rozdělení 8.400 Kč

Komise bezpečnostní a dopravní, předseda Mgr. Petr Veselý, limit odměn k rozdělení 6.000 Kč

Komise pro rozvoj města, předseda Mgr. Lubor Pacák, limit odměn k rozdělení 6.000 Kč

Komise sociálně zdravotní, předseda MVDr. Zdeněk Zeman, limit odměn k rozdělení 9.600 Kč

Komise místní samosprávy Štěpánov, předsedkyně Ludmila Turynová, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč

Komise místní samosprávy Tupesy, předseda Petr Šurkala, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč

Komise místní samosprávy Lhota- Škudly, předsedkyně Mgr. Šárka Junasová, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč

Finanční výbor, předseda RSDr. Jaroslav Čapský, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč

Kontrolní výbor, předseda Martin Macháček, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč

Majetkový výbor, předseda MVDr. Jadrníček, limit odměn k rozdělení 4.800 Kč

Osadní výbor Lohenice, předseda Zbyněk Štolpa, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč

Osadní výbor Mělice, předseda Aleš Kouba, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč

Osadní výbor Klenovka, předseda Ing. Libor Skala, limit odměn k rozdělení 7.200 Kč

 

 1. RUŠÍ :

 

 1. Usnesení zastupitelstva města ze dne 26. 9. 2013, odst. IV, bod 1) (realizace varianty 2 nabídky ČEZ Energo, s.r.o.).

 

 

 

 

 

      Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                   místostarosta

Datum vložení: 24. 2. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi