Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 18. 12. 2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 18. 12. 2014

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období od ustavujícího zasedání zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů finančního a majetkového, rozpočtové opatření č. VI rozpočtu města pro rok 2014, rozpočet města na rok 2015, IV. etapu projektu „regenerace panelového sídliště“, majetkové převody, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města, Pravidla pro místní části města, stanovisko města k návrhu na zařazení lokality soustavy NATURA 2000: NAV_CZ0537009 – Slavíkovy ostrovy do národního seznamu evropsky významných lokalit, pověření zastupitelů k oddávání.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období od ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
2) Stanoviska výboru majetkového ze dne 8. 12. 2014.
3) Stanoviska výboru finančního ze dne 11. 12. 2014.

II. SCHVALUJE :

1) Navržený program I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že bod 8) programu „Pravidla prodeje nemovitého majetku města“ bude projednán v rámci bodu 7) „Majetkové převody“.
2) Rozpočtové opatření č. VI rozpočtu města pro rok 2014 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 169 163 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 183 758 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 14 595 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
3) Rozpočet města Přelouče na rok 2015 jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje činí 150 340 tis. Kč.
4) IV. etapu projektu regenerace panelového sídliště, uvažovanou k realizaci v roce 2015.
5) Pravidla prodeje nemovitého majetku města platná od 1. 1. 2015.
6) Odkoupení pozemku st.p.č. 24/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 10 m2 od p. M. L., bytem Sluneční, Přelouč, za cenu 1.730 Kč.
7) Kupní smlouvu č. 14/16 uzavřenou mezi p. M. L., bytem Sluneční, Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku st.p.č. 24/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
8) Odkoupení podílu 1/18 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 264 m2 z vlastnictví p. P. H., bytem Smetanova, Přelouč, za cenu 300 Kč.
9) Kupní smlouvu uzavřenou mezi JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou Matyášovou, insolvenčním správcem dlužníka P. H., bytem Smetanova, Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení 1/18 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč.
10) Odkoupení pozemku p.č. 1850/19 v k.ú. Přelouč o výměře 107 m2 od p. J. K., bytem 17. listopadu, Pardubice, za cenu 16.050 Kč.
11) Kupní smlouvu č. 14/15 uzavřenou mezi p. J. K., bytem 17. listopadu, Pardubice a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 1850/19 v k.ú. Přelouč.
12) Směnu pozemku p.č. 2022/2 v k.ú. Přelouč (odděleného z pozemku p.č. 2022) ve vlastnictví města za podíl ¼ pozemku p.č. 532/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí (odděleného z pozemků p.č. 532 a p.č. 552) a podíl ¼ pozemku p.č. 536/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí (odděleného z pozemku p.č. 536) ve vlastnictví ing. J. Č., bytem Pražská Přelouč.

13) Směnnou smlouvu č. 14/14 uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. J. Č., bytem Pražská, Přelouč, na směnu pozemku p.č. 2022/2 v k.ú. Přelouč (odděleného z pozemku p.č. 2022) za podíl ¼ pozemku p.č. 532/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí (odděleného z pozemků p.č. 532 a p.č. 552) a podíl ¼ pozemku p.č. 536/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí (odděleného z pozemku p.č. 536).
14) Prodej pozemku p.č. 231/8 o výměře 180 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče manželům Ing. D. J., bytem Smetanova, Moravany a A. J., bytem Boženy Němcové, Přelouč, za cenu 29.299 Kč.
15) Kupní smlouvu č. 14/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Ing. D. J., bytem Smetanova, Moravany a A. J., bytem Boženy Němcové, Přelouč, na prodej pozemku p.č. 231/8 v k.ú. Tupesy u Přelouče.
16) Prodej pozemku p.č. 242/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Klenovka a pozemku p.č. 225/8 o výměře 404 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče (odděleného z pozemku p.č. 225/1) manželům T., bytem Klenovka, Přelouč, za cenu 12.484 Kč.
17) Prodej pozemku p.č. 225/7 o výměře 824 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče (oddělený z pozemku p.č. 225/1) p. L. O., , bytem Opočinek, Pardubice a p. S. P., bytem Klenovka, Přelouč, za cenu 36.604 Kč.
18) A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.
19) A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
20) Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.
21) Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.
22) Podání nesouhlasného stanoviska Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory, Krajské středisko Pardubice, k návrhu na zařazení nové lokality soustavy Natura 2000: NAV_CZ0537009 – Slavíkovy ostrovy do národního seznamu evropsky významných lokalit.

III. POVĚŘUJE :

1) Ing. Mgr. Radima Jelínka, Ph.D. a Ing. Pavla Hrdého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

IV. RUŠÍ :

1) Usnesení přijaté na VI. zasedání zastupitelstva města dne 26. 6. 2003, odst. IV bod 2), usnesení přijaté na XXII. zasedání zastupitelstva města dne 29. 9. 2005, odst. IV bod 2) a usnesení přijaté na XXI. zasedání zastupitelstva města dne 17. 12. 2009, odst. IV.

V. STANOVÍ :

1) Rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města takto:
a) rozpočtová opatření mohou být prováděna pouze v rámci kapitoly mezi jejími položkami
b) výše rozpočtového opatření u jedné položky v rámci kapitoly nesmí přesáhnout částku 500.000 Kč a plus i minus
c) rada města musí každé rozpočtové opatření přesahující 100.000 Kč u jedné položky předložit včetně zdůvodnění nejbližšímu zasedání zastupitelstvu města v písemné podobě na vědomí
d) rada města je oprávněna bez omezení schvalovat rozpočtová opatření z důvodu přijetí či čerpání dotací, přičemž je povinna dodržet ustanovení písm. c).
2) Že osadní výbory Lohenice, Mělice a Klenovka budou sedmičlenné.

VI. NESOUHLASÍ :

1) S návrhem na zařazení nové lokality soustavy Natura 2000: NAV_CZ0537009 – Slavíkovy ostrovy do národního seznamu evropsky významných lokalit.

VII. ZAMÍTÁ :

1) Žádost p. Z. Š., o odkup části pozemku p.č. 39/1 v k. ú. Klenovka.
2) Žádost Mgr. P. P. o směnu pozemku p.č. 1932/7 o výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč z jeho vlastnictví za část pozemku p.č. 2248 o výměře cca 320 m2 z vlastnictví města a doporučuje vyřešení majetkoprávního vztahu k pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč nabídkou odkoupení pozemku městem za cenu 21.750 Kč stanovenou znaleckým posudkem.

 

 

 

        Bc. Irena  B u r e š o v á                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                            místostarosta

Datum vložení: 22. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2014 0:00
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Literární podvečer

Počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
slabý déšť 16 °C 12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 22/11 °C
pátek 9. 6. jasno 24/11 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi