Obsah

Usnesení I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: ostatní
konaného dne 18. 12. 2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 18. 12. 2014

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období od ustavujícího zasedání zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů finančního a majetkového, rozpočtové opatření č. VI rozpočtu města pro rok 2014, rozpočet města na rok 2015, IV. etapu projektu „regenerace panelového sídliště“, majetkové převody, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města, Pravidla pro místní části města, stanovisko města k návrhu na zařazení lokality soustavy NATURA 2000: NAV_CZ0537009 – Slavíkovy ostrovy do národního seznamu evropsky významných lokalit, pověření zastupitelů k oddávání.

Zastupitelstvo města Přelouče :

I. BERE NA VĚDOMÍ :

1) Zprávu o činnosti rady města v období od ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
2) Stanoviska výboru majetkového ze dne 8. 12. 2014.
3) Stanoviska výboru finančního ze dne 11. 12. 2014.

II. SCHVALUJE :

1) Navržený program I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že bod 8) programu „Pravidla prodeje nemovitého majetku města“ bude projednán v rámci bodu 7) „Majetkové převody“.
2) Rozpočtové opatření č. VI rozpočtu města pro rok 2014 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 169 163 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 183 758 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 14 595 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
3) Rozpočet města Přelouče na rok 2015 jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje činí 150 340 tis. Kč.
4) IV. etapu projektu regenerace panelového sídliště, uvažovanou k realizaci v roce 2015.
5) Pravidla prodeje nemovitého majetku města platná od 1. 1. 2015.
6) Odkoupení pozemku st.p.č. 24/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 10 m2 od p. M. L., bytem Sluneční, Přelouč, za cenu 1.730 Kč.
7) Kupní smlouvu č. 14/16 uzavřenou mezi p. M. L., bytem Sluneční, Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku st.p.č. 24/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
8) Odkoupení podílu 1/18 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 264 m2 z vlastnictví p. P. H., bytem Smetanova, Přelouč, za cenu 300 Kč.
9) Kupní smlouvu uzavřenou mezi JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou Matyášovou, insolvenčním správcem dlužníka P. H., bytem Smetanova, Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení 1/18 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč.
10) Odkoupení pozemku p.č. 1850/19 v k.ú. Přelouč o výměře 107 m2 od p. J. K., bytem 17. listopadu, Pardubice, za cenu 16.050 Kč.
11) Kupní smlouvu č. 14/15 uzavřenou mezi p. J. K., bytem 17. listopadu, Pardubice a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 1850/19 v k.ú. Přelouč.
12) Směnu pozemku p.č. 2022/2 v k.ú. Přelouč (odděleného z pozemku p.č. 2022) ve vlastnictví města za podíl ¼ pozemku p.č. 532/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí (odděleného z pozemků p.č. 532 a p.č. 552) a podíl ¼ pozemku p.č. 536/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí (odděleného z pozemku p.č. 536) ve vlastnictví ing. J. Č., bytem Pražská Přelouč.

13) Směnnou smlouvu č. 14/14 uzavřenou mezi městem Přelouč a Ing. J. Č., bytem Pražská, Přelouč, na směnu pozemku p.č. 2022/2 v k.ú. Přelouč (odděleného z pozemku p.č. 2022) za podíl ¼ pozemku p.č. 532/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí (odděleného z pozemků p.č. 532 a p.č. 552) a podíl ¼ pozemku p.č. 536/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí (odděleného z pozemku p.č. 536).
14) Prodej pozemku p.č. 231/8 o výměře 180 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče manželům Ing. D. J., bytem Smetanova, Moravany a A. J., bytem Boženy Němcové, Přelouč, za cenu 29.299 Kč.
15) Kupní smlouvu č. 14/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi Ing. D. J., bytem Smetanova, Moravany a A. J., bytem Boženy Němcové, Přelouč, na prodej pozemku p.č. 231/8 v k.ú. Tupesy u Přelouče.
16) Prodej pozemku p.č. 242/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Klenovka a pozemku p.č. 225/8 o výměře 404 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče (odděleného z pozemku p.č. 225/1) manželům T., bytem Klenovka, Přelouč, za cenu 12.484 Kč.
17) Prodej pozemku p.č. 225/7 o výměře 824 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče (oddělený z pozemku p.č. 225/1) p. L. O., , bytem Opočinek, Pardubice a p. S. P., bytem Klenovka, Přelouč, za cenu 36.604 Kč.
18) A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.
19) A vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
20) Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.
21) Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.
22) Podání nesouhlasného stanoviska Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory, Krajské středisko Pardubice, k návrhu na zařazení nové lokality soustavy Natura 2000: NAV_CZ0537009 – Slavíkovy ostrovy do národního seznamu evropsky významných lokalit.

III. POVĚŘUJE :

1) Ing. Mgr. Radima Jelínka, Ph.D. a Ing. Pavla Hrdého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

IV. RUŠÍ :

1) Usnesení přijaté na VI. zasedání zastupitelstva města dne 26. 6. 2003, odst. IV bod 2), usnesení přijaté na XXII. zasedání zastupitelstva města dne 29. 9. 2005, odst. IV bod 2) a usnesení přijaté na XXI. zasedání zastupitelstva města dne 17. 12. 2009, odst. IV.

V. STANOVÍ :

1) Rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města takto:
a) rozpočtová opatření mohou být prováděna pouze v rámci kapitoly mezi jejími položkami
b) výše rozpočtového opatření u jedné položky v rámci kapitoly nesmí přesáhnout částku 500.000 Kč a plus i minus
c) rada města musí každé rozpočtové opatření přesahující 100.000 Kč u jedné položky předložit včetně zdůvodnění nejbližšímu zasedání zastupitelstvu města v písemné podobě na vědomí
d) rada města je oprávněna bez omezení schvalovat rozpočtová opatření z důvodu přijetí či čerpání dotací, přičemž je povinna dodržet ustanovení písm. c).
2) Že osadní výbory Lohenice, Mělice a Klenovka budou sedmičlenné.

VI. NESOUHLASÍ :

1) S návrhem na zařazení nové lokality soustavy Natura 2000: NAV_CZ0537009 – Slavíkovy ostrovy do národního seznamu evropsky významných lokalit.

VII. ZAMÍTÁ :

1) Žádost p. Z. Š., o odkup části pozemku p.č. 39/1 v k. ú. Klenovka.
2) Žádost Mgr. P. P. o směnu pozemku p.č. 1932/7 o výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč z jeho vlastnictví za část pozemku p.č. 2248 o výměře cca 320 m2 z vlastnictví města a doporučuje vyřešení majetkoprávního vztahu k pozemku p.č. 1932/7 v k.ú. Přelouč nabídkou odkoupení pozemku městem za cenu 21.750 Kč stanovenou znaleckým posudkem.

 

 

 

        Bc. Irena  B u r e š o v á                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                            místostarosta


Vytvořeno: 22. 12. 2014
Poslední aktualizace: 22. 12. 2014 00:00
Autor: Petr Vlček