Obsah

Usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: ostatní
konaného dne 23.05.2013

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

________________XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 23. 5. 2013_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, schválení kupních smluv, návrhy a stanoviska osadního výboru Klenovka, účetní závěrku Města Přelouče za rok 2012, závěrečný účet města Přelouče za rok 2012, majetkové převody, Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2012.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ:

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru majetkového ze dne 20. 5. 2013.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 20. 5. 2013.
 4. Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 19. 4.  2013 a 10. 5. 2013.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

 1. Program XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Odprodej pozemku p.p.č. 1417/139 o výměře 200 m2 v k.ú. Přelouč manželům M. a J. Ch., Prodloužená, Přelouč, za cenu 84 000,- Kč.
 3. Směnu dílu „a“ pozemku st.p.č. 4 o výměře 72 m2 v k.ú. Mělice z vlastnictví manželů Š., Mělice, Přelouč, za díl „b“ pozemku p.p.č. 4/1 o výměře 35 m2 v k. ú. Mělice z vlastnictví města Přelouče s doplatkem 5 550,- Kč ve prospěch manželů Š.
 4. Směnnou smlouvu č. 09/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi J. a A. Š., oba bytem Mělice na směnu pozemku v k.ú. Mělice.
 5. Odprodej pozemku p.p.č. 41/20 o výměře 260 m2 v k. ú.  Mělice manželům J. aj. Š., Mělice, Přelouč za cenu 25 000,- Kč.
 6. Kupní smlouvu č. 07/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi J. a J. Š., oba bytem Mělice na odkup p.p.č. 41/20 v k. ú. Mělice.
 7. Odprodej pozemku p.p.č. 306 o výměře 40 m2 a pozemku p.p.č. 293/5 o výměře 15 m2, oba v k.ú. Škudly p. M. Š. a p. Ing. I. K., oba bytem Škudly, Přelouč za cenu 11 000,- Kč.
 8. Kupní smlouvu č. 08/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. Š. a ing. I. K., oba bytem Škudly na odkup p.p.č. 306 a p.p.č. 293/5 v k.ú. Škudly.
 9. Účetní závěrku (tj. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Přehled o peněžních tocích) Města Přelouče za rok 2012.
 10. Výjimku z Pravidel prodeje nemovitého majetku města pro prodej budovy č.p. 47 a souvisejících pozemků – nedodržení podmínky bodu 4) – složení jistiny ve výši 10% kupní ceny  v okamžiku podání nabídky.
 11. Záměr na prodej spoluvlastnického podílu ½ budovy č.p. 47 na pozemku st.p.č. 169 a podílu ½ pozemku st.p.č. 169 o výměře 211 m2 (dle geometrického plánu č. 1891-4/2012 ověřeným ing. Františkem Ledvinou dne 2. 2. 2012) a pozemku p.p.č. 179 o výměře 289 m2 včetně příslušenství, vše v k.ú. Přelouč za cenu dle znaleckého posudku. Město Přelouč si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
 12. Uplatnění předkupního práva na odkup 1/9 pozemku p.p.č. 396/38 v k.ú. Přelouč.
 13. Smlouvu č. UZSVM/HPU/1898/2013-HPUM uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč o bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 1850/7 v k.ú. Přelouč.
 14. Odkoupení pozemků p.p.č. 1781/11, p.p.č. 2188/3 a st.p.č. 229, vše v k.ú. Přelouč za cenu 50 000,- Kč
 15. Kupní smlouvu č. 05/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Z. F., bytem Osvobození , Cheb a p. H. S., bytem Bělohorská, Praha na odkup pozemků p.p.č. 1781/11, p.p.č. 2188/3 a st.p.č. 229, vše v k. ú. Přelouč.
 16. Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2012.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

 1. Po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2012 bez výhrad.

 

 1. RUŠÍ :   

 

 1. Usnesení IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 15.12. 2011 odst. II, bod 7), kterým bylo schváleno znění  záměru na prodej budovy č.p. 47 a k ní příslušejících pozemků.

 

 1. ODKLÁDÁ :  

 

 1. Rozhodnutí o žádosti p. F. S.,  o odkup pozemků v k.ú. Mělice a k.ú. Lohenice do doby vydání rozhodnutí silničního správního úřadu o charakteru této cesty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                 ing. Ivan   M o r a v e c

                  starostka                                                                            místostarosta


Vytvořeno: 24. 5. 2013
Poslední aktualizace: 24. 5. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč