Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 18.12.2008

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ
______________ _XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 18.12. 2008______________
 
Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, Pravidla prodeje bytů v domech č.p. 1455, 1456 a 1457 v Přelouči, řešení vlastnických vztahů SK SKI Nemošice, stanoviska a návrhy výborů finančního, kontrolního a majetkového, návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, rozpočtová opatření VI rozpočtu města pro rok 2008, ceník inzerce Kulturního zpravodaje Přelouč, ceník inzerce a prodejní ceny měsíčníku „Přeloučský Rošt“, informaci o odvolání předsedy komise místní samosprávy Lhota – Škudly, rozpočet města Přelouče na rok 2009, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, obecně závaznou vyhlášku č.3/2008 o místních poplatcích, majetkové převody, prodej městských lesů, pořízení změny č. 2 Územního plánu města Přelouče, úplatný převod pozemku.
 
Zastupitelstvo města Přelouče : 
 
     I.     VOLÍ :  Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Pacák, RSDr. Čapský a Mgr. Rambousek.
 
    II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XIII. a XIV. 
                                                         zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
2)Stanoviska výboru majetkového dle usnesení ze dne 15.12. 2008.
3)Stanoviska výboru finančního ze dne 15.12. 2008.
4)Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 4.11., 2.12.a 12.12. 2008.
5)Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 5.12. 2008.
6)Pravidla pro vydávání Kulturního zpravodaje Přelouč.
7)Informaci o odvolání p. M.Š. z funkce předsedy Komise
místní samosprávy Lhota - Škudly
 
  III.     SCHVALUJE : 1) Program XIV. zasedání zastupitelstva města. 
                                        2) Pravidla prodeje bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická v 
                                            Přelouči.
                                        3) Ceny bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická v Přelouči dle
                                             dodatku č. 1 znaleckého posudku č. 81/3411-2008. 
                                        4) Rozpočtové opatření VI rozpočtu města pro rok 2008 s tím, že výdaje 
                                            města budou činit 224.474 tis. Kč s použitím financí z minulých let ve výši
                                            17.458 tis. Kč.
                                        5) Ceník inzerce Přeloučského Roštu platný od 19.12. 2008.
                                        6) Cenu výtisku Přeloučského Roštu na 10,- Kč/ks, pro prodejce na 8,-Kč/ks 
                                             s platností od 1.1. 2009. 
                                        7) Ceník inzerce Kulturního zpravodaje Přelouče platný od 19.12. 2008. 
                                        8) Rozpočet města Přelouče na rok 2009. 
                                        9) Bezúplatný převod komunikace, pozemku pod komunikací (část p.p.č. 
                                            72/1 v k.ú. Mělice), veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v Mělicích.
                                      10) Pořízení 2. změn „Územního plánu města Přelouče“. 
                                      11) Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 2198/2 v k.ú. Přelouč o výměře 53 m2 za 
                                             cenu maximálně 150,- Kč/m2.
                                      12) Směnu dílu „b“ pozemku p.p.č. 1781/6 o výměře 25 m2 z vlastnictví města
                                             za díl „a“ pozemku p.p.č. 1781/15 o výměře 30 m2 a pozemku p.p.č. 
                                            1781/16 o výměře 7 m2 z vlastnictví p. R.H..
                                      13) Směnu pozemku p.p.č. 1781/17 o výměře 45 m2 z vlastnictví města za po-
                                             zemek p.p.č. 2002/2 o výměře 105 m2. 
                                      14) Odprodej pozemku p.p.č. 1781/21 o výměře 4 m2 v k.ú. Přelouč p. Z.
                                             V., bytem Přelouč za cenu 2 400,- Kč.
                                      15) Odprodej pozemku p.p.č. 1781/20 o výměře 35 m2 v k.ú. Přelouč  
                                             manželům R.D. a P.D., bytem 
                                             Přelouč za cenu 21 000,- Kč.
                                      16) Odprodej pozemku p.p.č. 1781/19 o výměře 59 m2 v k.ú. Přelouč pí. H.
                                             H., bytem Přelouč za cenu 35 400,- Kč.
                                      17) Odprodej pozemku č. 507/9 o výměře 964 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí p.
                                             J. P., bytem Břehy  za cenu 251 604,- Kč.
                                      18) Odprodej pozemku č. 507/8 o výměře 1 087 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí 
                                             manželům M. a P. V., za cenu
                                             340 000,-Kč.
                                      19) Odprodej pozemku st.p.č. 77/2 o výměře 130 m2, budovu bez č.p. na  
                                             pozemku st.p.č. 77/2 a pozemek p.p.č. 507/7 o výměře 212 m2, vše v k.ú.
                                             Lhota pod Přeloučí manželům Mgr. Š.P: a F. P., bytem Přelouč za cenu 74 000,- Kč.
                                      20) Odprodej pozemku st.p.č. 77/1 o výměře 445 m2, budovu č.p. 57 na  
                                             pozemku st.p.č.77/1 a pozemek p.p.č. 507/3 o výměře 608 m2, vše v k.ú.
                                             Lhota pod Přeloučí Pardubickému kraji, se sídlem Komenského nám. 
                                             125, Pardubice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 970 000,- Kč.
                                      21) Pro odprodej pozemků st.p.č. 77/1 o výměře 445 m2, budovy č.p. 57 na 
                                             pozemku st.p.č. 77/1 a pozemku p.p.č. 507/3 o výměře 608 m2, vše v k.ú.
                                             Lhota pod Přeloučí Pardubickému kraji se sídlem Komenského nám. 125,
                                             Pardubice, výjimku z Pravidel prodeje nemovitého majetku města Přelou-
                                             če ze dne 1.3. 2007, kdy nelze splnit podmínku zálohy kupní ceny dle 
                                             bodu č. 4 Pravidel, neboť to neumožňují právní předpisy pro hospodaření 
                                             s veřejnými prostředky.
 
  IV.     ROZHODUJE : 1) Že z důvodů závažného porušení Pravidel pro nakládání s finančními 
                                              prostředky nebudou v roce 2009 komisi místní samosprávy Lhota – 
                                              Škudly přiděleny z rozpočtu města žádné finanční prostředky k užití. 
                                          2) Že část lesního pozemku p.p.č. 4/2 v k.ú. Mělice a část lesního pozemku
                                              p.p.č. 225/1 v k.ú. Štěpánov nebudou předmětem prodeje. 
 
 
    V.     VYDÁVÁ :  1)  Na rok 2009 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku za 
                                        provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
                                        odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1. 2009.
                                   2) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místních poplatcích (ze psů, za  
                                        užívání veřejného prostranství a za výherní hrací přístroje) s účinností od 
                                        1.1. 2009. 
 
                                 
    VI.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :  1) Na prodej 2 částí pozemku p.p.č. 1471/2 v k.ú. Přelouč, každé 
                                                                o výměře cca 600 m2 za cenu minimálně 800,- Kč/m2. 
                                                           2) Na prodej části pozemku p.p.č. 250/2 o výměře cca 500 m2, 
                                                                části pozemku p.p.č. 20/1 o výměře cca 700 m2 a části 
                                                                pozemku p.p.č. 20/1 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Štěpánov u 
                                                                Přelouč za  cenu minimálně 100,- Kč/m2.
                                                           3) Na prodej části pozemku p.p.č. 2278 v k.ú. Přelouč o výměře 
                                                                cca 140 m2 za cenu minimálně 800,- Kč/m2. 
                                                           4) Na prodej části pozemku st.p.č. 1016 v k.ú. Přelouč o výměře 
                                                               cca 21 m2 za cenu minimálně 800,- Kč/m2.
                                                           5) Na prodej části pozemku p.p.č. 1840/1 a části pozemku p.p.č.
                                                               1840/2 v k.ú. Přelouč o výměře cca 1000 m2 za cenu 
                                                                minimálně  800,- Kč/m2.
                                                          
                                                          6) Prodeje lesních pozemků specifikovaných ve znaleckém posud-
                                                               ku č. 282-145-08 formou dražby za cenu minimálně dle znalec-
                                                               kého posudku 21 411 950,- Kč.
 
 
   VII.     ODKLÁDÁ : Prodej pozemku p.p.č. 1781/18 a doporučuje projednat prodej se všemi vlast-
                                       níky budovy č.p. 180 na pozemku st.p.č. 211/1 (manželé G. jsou 
                                       společníky firmy Prone, spol. s r.o., která je vlastníkem budovy č.p. 180 na 
                                       pozemku st.p.č. 211/1 sousedícím s prodávaným pozemkem. Tato společnost
                                       má ještě další 2 společníky). 
 
 VIII.     RUŠÍ : Usnesení X. zastupitelstva, odst. V, bod 1) ze dne 24.4. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Irena  B u r e š o v á                                                                               Ing. Ivan  M o r a v e c
               starostka                                                                                                   místostarosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi