Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 25.9.2008

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________XII. zasedání Zastupitelstva města  Přelouče konaného dne 25.9. 2008___________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo představení rozpracovaného návrhu severní varianty obchvatu silnice I/2, zprávu o činnosti rady města, stanoviska výborů majetkového a finančního,  návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, statistický přehled tržeb z parkovacích automatů za rok 2007 a za I. pololetí 2008, rozpočtový výhled města Přelouče na období 2009 – 2012, rozpočtová opatření IV rozpočtu města pro rok 2008, schválení smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Sportovní areál Základní škola Smetanova Přelouč“, zprávu o provedení vodoprávního dozoru na odpadu A (Živanická svodnice), schválení zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny, schválení smluvního závazku směnné smlouvy mezi městem a spoluvlastníky pozemků za starou benzinou, majetkové převody, majetkové převody – pozemky na Pernštýnském náměstí, schválení směnné smlouvy mezi městem a p. H, schválení dodatku č. 1 k dohodě o vzniku závazku a smluvních sankcí.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

     I.     VOLÍ :  Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Pacák, RSDr. Čapský a p. Macháček.

 

   II.     BERE NA VĚDOMÍ :  1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním

                                                        zastupitelstva města.

                                                    2) Stanoviska výboru majetkového dle usnesení ze dne 22.9. 2008.

                                                    3) Stanoviska výboru finančního dle zápisu  ze dne 10.9. 2008.

                                                    4) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 12.9. 2008.

                                                    5) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 2.9. 2008.

                                                    6) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 12.9. 2008.

                                                    7) Statistické přehledy z tržeb z parkovacích automatů za období

                                                        leden 2007 – červen 2008 a přehled výzev k podání vysvětlení

                                                        uložených za parkování z důvodu nezaplacení parkovacích

                                                        poplatků a   udělených blokových pokutách.

                                                   8) Rozpočtový výhled města Přelouče na období 2009 – 2012.

                                                   9) Představení rozpracovaného návrhu severní varianty obchvatu

                                                       silnice I/2.

                                                 10) Informaci o provedeném vodoprávním dozoru za účelem prošetření

                                                        stavu vody v odpadu A (Živanické svodnici) v k.ú. Mělice.

                                                 11) Protokol z vyhodnocení požadavků při projednávání zadání změny

                                                       č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

 

  III.     SCHVALUJE : 1) Program XII. zasedání zastupitelstva města .

                                        2) Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0056/S Regionální operační program

                                            NUTS II Severovýchod.  

                                        3) Rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2008 s tím, že výdaje 

                                            budou činit 216.109 tis. Kč.

                                        4) Zadání změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

                                        5) Smluvní závazek směnné smlouvy uzavírané se spoluvlastníky pozemků 

                                            p.p.č. 94/1 a p.p.č. 94/12 v k.ú. Přelouč o tom, že město Přelouč pro vy-

                                            mezené území, na kterém se nachází směňovaný pozemek p.p.č. 917/24

                                            v k.ú. Přelouč, po dobu 10 let tj. do 31.12. 2018 nevydá a nenavrhne

                                            zastupitelstvu města ke schválení takové opatření, kterým by se změnil

                                            účel využití výše uvedeného pozemku tj. ploch výroby nerušivé, anebo

                                            by stanovilo další nepřípustné využití nad rámec omezení stanoveného

                                            obecně závaznou vyhláškou města Přelouče č. 1/2006 o závazných

                                            částech územního plánu města Přelouče. V případě porušení tohoto

                                           závazku ze strany města má druhá strana právo odstoupit od směnné

                                           smlouvy.

                                       6) Odkoupení pozemku p.p.č. 1283/32 o výměře 120 m2 za cenu maxi-

                                            málně 150,- Kč/m2.

                                       7) Odkoupení pozemku p.p.č. 907/25 o výměře 112 m2 za cenu maxi-

                                            málně 150,-Kč/m2.

                                       8) Směnnou smlouvu na směnu bytu č. 988/1 v domě č.p. 986-989 v ul.

                                            Československé armády v Přelouči oproti objektu občanské vybave-

                                            nosti bez č.p. na pozemku st.p.č. 209/1 v k.ú. Přelouč.

                                       9) Dodatek č.1 k dohodě o vzniku závazku mezi městem Přelouč a p.

                                            R.H. ze dne 17.3. 2008, kterým se  pozastavuje účinnost dohody 

                                            do 31.12. 2010.

                                      10) Odprodej pozemku p.p.č. 44/6 o výměře 214 m2 v k.ú. Přelouč manže-

                                            lům S., bytem, Přelouč za cenu

                                            139 100,- Kč.

                                      11) Směnu bytu č. 988/1 v domě č.p. 988 v ul. Československé armády

                                            v Přelouči z vlastnictví města Přelouč za stavbu bez č.p. na pozemku

                                            st.p.č. 209/1 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. R.H..

 

   IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77, části po-

                                                             zemku st.p.č. 77 o výměře cca 480 m2 a části pozemku

                                                             p.p.č. 507/3 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Lhota pod Pře-

                                                             loučí za cenu dle znaleckého posudku.

                                                        2) Na prodej stavby bez č.p. na pozemku st.p.č. 77, části st.p.

                                                             č. 77 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.p.č. 507/3

                                                             o výměře cca 200 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu

                                                             minimálně 250,- Kč/m2.

                                                        3) Na prodej stavby bez č.p. na pozemku st.p.č. 77, části st.

                                                            p.č. 77 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.p.č. 507/3

                                                            o výměře cca 200 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu

                                                            minimálně 250,- Kč/m2.

                                                        4) Na prodej částí pozemku p.p.č. 507/3 o výměrách cca

                                                            1000 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí  za cenu minimálně

                                                            250,- Kč/m2.

                                                        5) Na prodej části pozemku st.p.č. 65 a pozemku p.p.č. 502/2

                                                            o výměře 649 m2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí za cenu minimál-

                                                             ně 250,-Kč/m2 se zřízením věcného břemene chůze a jízdy

                                                            pro vlastníka budovy č.p. 56.

                                                        6) Na prodej pozemku st.p.č. 306 o výměře 415 m2 a p.p.č.

                                                            140/2 o výměře 279 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

                                                            500,- Kč/m2.

                                                       7) Na prodej pozemku p.p.č. 11/5 o výměře 51 m2 v k.ú. Pře-

                                                            louč za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

                                                       8) Na prodej pozemku p.p.č. 11/6 o výměře 51 m2 v k.ú. Pře-

                                                            louč  za cenu minimálně 500,-Kč/m2.

                                                       9) Na směnu části pozemku p.p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč z vlast-

                                                            nictví města na část pozemku p.p.č. 1781/15 v k.ú. Přelouč

                                                            z vlastnictví p. R.H..

                                                     10) Na směnu části pozemku p.p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč z vlast-

                                                            nictví města za pozemek p.p.č. 2002/2 v k.ú. Přelouč z vlast-

                                                            nictví pí. E.M.

                                                     11) Na prodej částí pozemku p.p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč za cenu

                                                           minimálně 600,- Kč/m2.

 

 

    V.     RUŠÍ :  1) Usnesení XI. zasedání zastupitelstva města ze dne 19.6. 2008, odst. III, bod 10).

                           2) Usnesení IX. zasedání zastupitelstva města ze dne 28.2. 2008, odst. VII, bod 1).

                           3) Usnesení XX. zasedání zastupitelstva města ze dne 29.4. 2002, odst. V, bod 1).

 

  VI.     ODKLÁDÁ : Projednání zadání změn č. 1 územního plánu Přelouč do příští schůze

                                    zastupitelstva.

 

VII.     UKLÁDÁ : Radě města nadále se zabývat problematikou prošetření stavu vody v odpadu

                                 A (Živanické svodnici) v k.ú. Mělice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Irena  B u r e š o v á                                                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                       místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-size:0�p'��p�sp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

             starostka                                                                                                místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi