Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 42. schůze rady města

Usnesení 42. schůze rady města 1

konané dne 3. 6. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

42. schůze rady města konané dne 3. 6. 2024

 

42/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

42/2/2024           Žádost o souhlas s pořízením majetku nad 40 tis. Kč

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s vybudováním „Sportovní plochy s umělým trávníkem Play Comfort“ na zahradě ZŠ v ul. Kladenská v ceně 239 864,79 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Smetanova Přelouč z fondu investic organizace.

42/3/2024           Účetní závěrka města Přelouče za rok 2023

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2023.

42/4/2024           Závěrečný účet města Přelouče za rok 2023

 1. Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2023 bez výhrad.

42/5/2024           Pronájem pozemku

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví města Přelouč, o výměře cca 13 m2, společnosti Česká spořitelna a.s., IČO 45244782, za účelem umístění rampy pro bezbariérový přístup do prostor pobočky banky v přízemí domu č.p. 419. Roční nájemné se navrhuje ve výši 600,00 Kč/m2.

42/6/2024           Žádosti o odkoupení pozemků

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost Mgr. Z.T., bytem Kutná Hora, o odkup pozemků p.č. 595/2 a p.č. 595/3 o výměře 41 m2, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče a p.č. 236/3 v k.ú. Mělice.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p.Z.S., bytem Přelouč, o odkup části pozemku p.č. 1904 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost spolku Vrbová stáj z.s., se sídlem Tupesy 15, IČO 02777479, o odkup pozemku 108/31 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

dopis spolku Vrbová stáj z.s., se sídlem Tupesy 15, IČO 02777479, ze dne 16. 4. 2024, týkající se městských pozemků v k.ú. Tupesy u Přelouče, propachtovaných společnosti LIPONOVA a.s.

42/7/2024           Bezúplatný převod pozemku

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města přijmout nabídku Úřadu po zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemku p.č. 1417/91 o výměře 7 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR do vlastnictví města Přelouč.

42/8/2024           Protipovodňová opatření v místní části Lhota – Škudly

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro umístění stavby včetně příslušné inženýrské činnosti pro protipovodňové opatření v místní části Lhota – Škudly, kterým se snižuje rozsah sjednaných prací pro odvodnění terénní deprese na pozemku p.č. 282 v k.ú. Škudly.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle usnesení č. 42/8/2024 – I.

T: 14. 6. 2024

42/9/2024           Oprava lesní účelové komunikace Lohenice – Výrov (Břehy)

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2022 (pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) pro uzavření smlouvy o dílo se společností Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 26271303, na opravu lesní účelové komunikace Lohenice – Výrov (Břehy) v katastrálním území Lohenice u Přelouče, za nabídkovou cenu 2 771 304,01 Kč bez DPH, 3 353 277,85 Kč s 21 % DPH.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo, uzavíranou se společností Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 26271303, na opravu lesní účelové komunikace Lohenice – Výrov (Břehy) v katastrálním území Lohenice u Přelouče, za částku 2 771 304,01 Kč bez DPH, 3 353 277,85 Kč s 21 % DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 42/9/2024-II.

T: 20. 6. 2024

42/10/2024         Zápis KMS Tupesy

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 2/2024 Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 27. 5. 2024.

42/11/2024         Dodatek ke smlouvě o odvozu odpadu

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 3/2024 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

 1. Rada města Přelouče ukládá

pí Kejdanové, Dis. uzavřít Dodatek ke smlouvě o odvozu odpadu dle usnesení č. 42/11/2024-I.

T: 15. 6. 2024

42/12/2024         Žádost o přidělení bytu

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost p. F.K., o přidělení bytu č. 10 v domě Za Fontánou čp. 433, Přelouč a o udělení výjimky z Pravidel pro přidělování městských bytů.

 1. Rada města Přelouče uděluje

výjimku z Pravidel pro přidělování městských bytů p.F.K., Přelouč.

 1. Rada města Přelouče přiděluje

na základě udělené výjimky byt č. 10 v domě Za Fontánou č.p. 433 p. F.K., Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v domě Za Fontánou č.p. 433 s p. F.K., Přelouč na dobu určitou od 15. 6. 2024 do 31. 12. 2024.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dofkové zajistit uzavření nájemní smlouvy dle usnesení č. 42/12/2024-IV.

T: 7. 6. 2024

42/13/2024         Zápis Komise sociální a zdravotní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 9/2024 ze zasedání Komise sociální a zdravotní ze dne 20. 5. 2024.

42/14/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města do 50 tis. kč na rok 2024

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro:

 • Cross club Přelouč z.s. ve výši 8 000,00 Kč na výdaje spojené s pořádáním mezinárodního závodu Classic Enduro Přelouč a pronájem areálu.
 • EDA cz, z.ú. ve výši 7 000,00 Kč na zajištění služby sociální prevence – ranou péči v plném rozsahu jedné konkrétní rodině dítěte s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm na území města Přelouč.
 1. Rada města Přelouče schvaluje
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D42/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Cross clubem Přelouč z.s. na poskytnutí dotace ve výši 8 000,00 Kč na výdaje spojené s pořádáním mezinárodního závodu Classic Enduro Přelouč a pronájem areálu.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D43/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a EDA cz, z.ú. na poskytnutí dotace ve výši 7 000,00 Kč na zajištění služby sociální prevence – ranou péči v plném rozsahu jedné konkrétní rodině dítěte s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm na území města Přelouč.
 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 42/14/2024-II.

T: 30. 6. 2024

42/15/2024         Žádost o poskytnutí finančního daru

 1. Rada města Přelouče schvaluje

poskytnutí finančního daru pro HC Jestřábi Přelouč, IČO 60157402, se sídlem Sportovní č.p. 1721, Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na pořádání oslav 30 let od založení klubu.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou mezi městem Přelouč a HC Jestřábi Přelouč, IČO 60157402, se sídlem Sportovní č.p. 1721, Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč na pořádání oslav 30 let od založení klubu.

 1. Rada města Přelouče pověřuje

místostarostu města, Ing. Ivana Moravce, uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Přelouč a HC Jestřábi Přelouč, IČO 60157402, se sídlem Sportovní č.p. 1721, Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního daru dle usnesení č. 42/15/2024-II.

T: 30. 6. 2024

42/16/2024         Odměny pro ředitele škol a školských zařízení

 1. Rada města Přelouče schvaluje

odměny za 1. pololetí 2024 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

42/17/2024         Návrh na výplatu mimořádných odměn

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

42/18/2024         Udílení ceny Reprezentant školy

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výsledky ceny Reprezentant školy pro nejlepší žáky přeloučských základních škol za školní rok 2023-2024.

42/19/2024         Schválení přijetí dotace

 1. Rada města Přelouče schvaluje

přijetí neinvestiční dotace 50 000,00 Kč od Ministerstva kultury na přípravu a konání 30. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing dle rozhodnutí ke spisu MK – S 6851/2024.

42/20/2024         Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2023

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2023“.

 

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 4. 6. 2024 11:13
Datum poslední aktualizace: 4. 6. 2024 11:19
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi