Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 38. schůze rady města

Usnesení 37. schůze rady města 1

konané dne 8. 4. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

38. schůze rady města konané dne 8. 4. 2024

 

38/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

38/2/2024           Návrh rozpočtového popatření č. 2 rozpočtu města na rok 2024

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2024.

38/3/2024           Oprava živičného povrchu vozovky v Jaselské ulici v Přelouči

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2022 (pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) pro uzavření smlouvy o dílo na opravu živičného povrchu vozovky v Jaselské ulici v Přelouči se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 35 Pardubice, IČO 00085031, za nabídkovou cenu 3 461 843 Kč bez DPH, 4 188 830,03 Kč s 21 % DPH.

38/4/2024           Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi městem Přelouč a Českým filumenistickým svazem z.s., kterou bude ukončen pronájem jedné místnosti v budově č.p. 17 v Lohenicích k 15. 4. 2024.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy dle usnesení č. 38/4/2024-I.

T: 30. 4. 2024

38/5/2024           Záměr na bezúplatný převod kanalizačních přípojek v místní části Klenovka

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na bezúplatný převod kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v místní části Klenovka.

38/6/2024           Dodatek pachtovní smlouvy

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 pachtovní smlouvy na propachtování zemědělských pozemků, uzavřené dne 10. 10. 2018 mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČO 25282778, kterým se upravuje seznam propachtovaných pozemků a s tím související výše pachtovného.

38/7/2024           Pronájem nebytových prostor

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích o celkové výměře 157 m2 (prostory bývalé hospody včetně zázemí) p. V. F., bytem Semín, za účelem provozování pivnice za roční nájemné minimálně 37 730,00 Kč.

38/8/2024           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 10/2/2023-I. ze dne 27. 2. 2023, kterým byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 917/13, p.č. 917/1, p.č. 917/5, p.č. 1820/1 a p.č. 1817/6, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 917/1, p.č. 1817/6 a p.č. 1820/1, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 38/8/2024-II.

T: 30. 4. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1817/6, p.č. 1817/9, p.č. 917/1, p.č. 1817/4, p.č. 749/3, p.č. 917/33, p.č. 917/31 a p.č. 917/35, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 38/8/2024-IV.

T: 30. 4. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 917/37, p.č. 917/39, p.č. 917/40, p.č. 917/13, p.č. 917/1, p.č. 1820/1, a p.č. 917/5, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 38/8/2024-VI.

T: 30. 4. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1471/2 a p.č. 1850/14, oba v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 38/8/2024-VIII.

T: 30. 4. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, společností GasNet, s.r.o. a p. D.P., bytem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 38/8/2024-X.

T: 30. 4. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností pneuKOLA s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 39/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 38/8/2024-XII.

T: 30. 4. 2024

38/9/2024           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 289 v k.ú. Mělice o výměře 10 m2, z vlastnictví p. M. Š., bytem Sezemice, za cenu 3 000,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu a smlouvu o zrušení věcného břemene č. 24/03, uzavíranou mezi p. M. Š., bytem Sezemice, p. L.D., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 289 v k.ú. Mělice.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 290 v k.ú. Mělice o výměře 22 m2, ze spoluvlastnictví p. M.Ž., bytem Starý Mateřov a p. S.Ž., bytem Pardubice, za cenu 6 600,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 24/04, uzavíranou mezi p. M.Ž., bytem Starý Mateřov, p. S.Ž., bytem Pardubice a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 290 v k.ú. Mělice.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 571 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 809 m2 p.M.S., bytem Jankovice 2, za cenu 80 900,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 24/05, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. M.S., bytem Jankovice, na prodej pozemku p.č. 571 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod spoluvlastnických podílů 1/58 na pozemcích p.č. 930/4, p.č. 924/22 a p.č. 1971/2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. R.P., bytem Praha 9, do vlastnictví města Přelouče.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, uzavíranou mezi p. R.P., bytem Praha 9 a městem Přelouč, na převod spoluvlastnických podílů 1/58 na pozemcích p.č. 930/4, p.č. 924/22 a p.č. 1971/2 do vlastnictví města Přelouče.

38/10/2024         Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce ulice Sportovní, Přelouč“ – Smlouva o dílo

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sportovní, Přelouč“ s dodavatelem AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 25344447, za nabídkovou cenu 19 444 000,00 Kč bez DPH, 23 527 240,00 Kč včetně DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 38/10/2024-I.

T: 19. 4. 2024

38/11/2024         Dodatek SoD – veřejná zakázka „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ s dodavatelem ERMO spol. s r. o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO 15062201, jehož předmětem jsou úpravy oceněného rozpočtu dle požadavku poskytovatele dotace, a to v podobě přesunu vybraných položek rozpočtu z uznatelných nákladů do neuznatelných a naopak, aniž by byla dotčena cena díla.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 38/11/2024-I.

T: 12. 4. 2024

38/12/2024         Zadávací řízení VZ „Přístavba učeben a kabinetů – ZŠ Školní 1510, Přelouč“ – výběr dodavatele

 1. Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Přístavba učeben a kabinetů – ZŠ Školní 1510“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Sídlo dodavatele:                           530 02 Jezbořice č.p. 78

IČO dodavatele:                              28762576

Nabídková cena:                             19 300 432,02 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) účastníka:           PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Sídlo účastníka:                               Tovární 1130, 537 01 Chrudim IV

IČO dodavatele                                               46504621

Nabídková cena:                             19 754 534,17 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       PWB stavby s.r.o.

Sídlo dodavatele:                           Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9

IČO dodavatele:                              01434837

Nabídková cena:                             21 876 543,21 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přístavba učeben a kabinetů – ZŠ Školní 1510“ s dodavatelem Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., 530 02 Jezbořice č.p. 78, IČO 28762576, za nabídkovou cenu 19 300 432,02 Kč bez DPH, 23 353 522,74 Kč včetně DPH, a to za podmínky, že v zákonné lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele nebude zadavateli doručena žádná námitka.

38/13/2024         Zadávací řízení VZ „Skatepark Přelouč“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Skatepark Přelouč“.

38/14/2024         Zápis OV Mělice

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 31. 3. 2024.

38/15/2024         Zápis KMS Štěpánov

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 3/2024 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 21. 3. 2024.

38/16/2024         Zápis Komise školská a kulturní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise školské a kulturní ze dne 18. 3. 2024.

38/17/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2024

 1. Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro:

 • Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Přelouč 1 ve výši 20 000,00 Kč na nákup pohárů a čestných cen na 62. Velikonoční výstavu Přelouč 2024, na nákup materiálu na opravu výstavních klecí (nátěry, obnova pletiva), podporu mladých chovatelů na závodech v králičím hopu a na výměnu vchodových dveří a osvětlení.
 • Zdravotního klauna, o.p.s. ve výši 5 000,00 Kč na financování programů zdravotního klauna v Pardubické nemocnici.
 • Domov Na cestě ve výši 7 500,00 Kč na dofinancování platby za pobytovou sociální službu pro klienty s trvalým bydlištěm v Přelouči.
 1. Rada města Přelouče schvaluje
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D33/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizací Přelouč 1 na poskytnutí dotace ve výši 20 000,00 Kč na nákup pohárů a čestných cen na 62. Velikonoční výstavu Přelouč 2024, na nákup materiálu na opravu výstavních klecí (nátěry, obnova pletiva), podporu mladých chovatelů na závodech v králičím hopu a na výměnu vchodových dveří a osvětlení.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D34/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Zdravotním klaunem, o.p.s. na poskytnutí dotace ve výši 5 000,00 Kč na financování programů zdravotního klauna v Pardubické nemocnici.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D35/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem Na cestě na poskytnutí dotace ve výši 7 500,00 Kč na dofinancování platby za pobytovou sociální službu pro klienty s trvalým bydlištěm v Přelouči.
 1. Rada města „Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 38/17/2024-II.

T: 9. 5. 2024

38/18/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2024

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro:

 • V.M. ve výši 90 000,00 Kč na přípravu a realizaci Pobřežního festivalu v Přelouči (3. ročník), k zajištění technických pronájmů a honorářů nezpoplatněných akcí.
 • Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 100 500,00 Kč na prořez stromů.
 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit:

 • Veřejnoprávní smlouvu č. D36/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a V.M., na poskytnutí dotace ve výši 90 000,00 Kč na přípravu a realizaci Pobřežního festivalu v Přelouči (3. ročník), k zajištění technických pronájmů a honorářů nezpoplatněných akcí.
 • Veřejnoprávní smlouvu č. D37/2024 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč na poskytnutí dotace ve výši 100 500,00 Kč na prořez stromů.

38/19/2024         Žádost o poskytnutí finančního daru

 1. Rada města Přelouče schvaluje

poskytnutí finančního daru pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s., IČO 25918974, se sídlem Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim ve výši 15 000,00 Kč na účel podpory sociálních služeb,

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou mezi městem Přelouč a Centrem J.J. Pestalozziho, o.p.s., IČO 25918974, se sídlem Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim na poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,00 Kč na účel podpory sociálních služeb.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít smlouvy o poskytnutí finančního daru dle usnesení č. 38/19/2024-II.

T: 9. 5. 2024

38/20/2024         Prodloužení nájemní smlouvy

 1. Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, v ul. Za Fontánou 433, Přelouč s p.Z.L., trvale bytem Přelouč, na dobu určitou od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024.

38/21/2024         Žádost o náhradu škody

 1. Rada města Přelouče neuznává

nárok na náhradu majetkové škody na osobním automobilu ve vlastnictví p.P.P., Přelouč.

 1. Rada města Přelouče odkazuje

p.P.P., Přelouč s uplatněním nároku na věcně a místně příslušný okresní soud.

38/22/2024         Návrh změny OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Přelouč, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

38/23/2024         Žádost o souhlas se zakoupením osvětlovacího pultu do režie v Občanské záložně

 1. Rada města Přelouče souhlasí

se zakoupením nového osvětlovacího pultu pro příspěvkovou organizaci Kulturní a informační centrum města Přelouče z fondu investic organizace.

38/24/2024         Žádost o odvolání z funkce ředitelky školky a vyhlášení konkurzního řízení

 1. Rada města Přelouče odvolává

na vlastní žádost paní Hanu Novotnou z funkce ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice ke dni 31. 8. 2024.

 1. Rada města Přelouče vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2024.

 1. Rada města Přelouče pověřuje

místostarostu Ing. Ivana Moravce požádat Krajský úřad Pardubického kraje a Českou školní inspekci o určení příslušného člena konkursní komise, požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství o souhlas se svým jmenováním do konkursní komise, vyzvat ředitele Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice, aby zorganizoval volbu člena konkursní komise z řad pedagogických pracovníků školy a doložil ji zápisem o volbě.

38/25/2024         Kupní smlouva – dodávka výpočetní techniky pro potřeby stavebního úřadu

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

informaci vedoucího stavebního odboru o pořízení výpočetní techniky určené k digitalizaci stavebního řízení, prostřednictvím centrálně zadávané veřejné zakázky ze strany Ministerstva financí ČR „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 2-2024".

 1. Rada města Přelouče schvaluje

kupní smlouvu na Dodávku výpočetní techniky uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Aricoma Systems a.s., IČO 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,

702 00 Ostrava.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Mgr. Dobruskému zavřít kupní smlouvu dle usnesení č. 38/25/2024-I.

T: 30. 4. 2024

38/26/2024         Zápis OV Klenovka

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 4/2024 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 24. 3. 2024.

38/27/2024         Návrh programu zasedání ZM  

 1. Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 11. 4. 2024 12:24
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2024 12:41
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi