Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Z důvodu rozsáhlého požáru sběrného dvora v Přelouči ze dne 27. února je sběrný dvůr do odvolání uzavřen z důvodu odstraňování následků požáru. Děkujeme za pochopení.

 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 33. schůze rady města

Usnesení 33. schůze rady města 1

konané dne 22. 1. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

33. schůze rady města konané dne 22. 1. 2024

 

33/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

33/2/2024           Herní prvek – „Dodávka terénního tobogánu“

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s výstavbou terénního tobogánu v rámci revitalizace Městského parku v Přelouči dle cenové nabídky společnosti ALFEKO s.r.o., Tomáše Bati 1026, 674 01 Třebíč, IČO 26898241, ze dne 4. 1. 2024 ve výši 993 500,00 Kč bez DPH, 1 202 135,00 Kč včetně 21 % DPH.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2022 „Pravidla pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu“ za účelem přímého zadání zakázky „Dodávka terénního tobogánu“ společnosti ALFEKO s.r.o., Tomáše Bati 1026, 674 01 Třebíč, IČO 26898241, za nabídkovou cenu 993 500, 00 Kč bez DPH, 1 202 135,00 Kč včetně 21 % DPH, který by měl být realizován v rámci revitalizace Městského parku v Přelouči.

33/3/2024           Podání žádosti po poskytnutí dotace na projekty „Polanského Přelouč“ a „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2024“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2024 na projekty „Polanského Přelouč“ a „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2024“.

 1. Rada města Přelouče ukládá

Ing. Kubínové podat žádosti o dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2024 na projekty „Polanského Přelouč“ a „Žesťové interpretační kurzy Přelouč 2024“, dle usnesení č. 33/3/2024-I.

T: 31. 1. 2024

33/4/2024           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 571 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 809 m2 p. M.S., bytem Jankovice, za cenu dle znaleckého posudku.

 1. Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 29/9/2023 ze dne 20. 11. 2023, kterým byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. 1781/28 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč, p.M.V., bytem Lohenice, Přelouč, za cenu 4 500,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 29/10/2023 ze dne 20. 11. 2023, kterým byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. 1781/29 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč, p.P.M., bytem Břehy, za cenu 4 500,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1781/28 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč, p.M.V., bytem Lohenice, Přelouč, za cenu 5 445,00 Kč.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1781/29 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč, p.P.M., bytem Břehy, za cenu 5 445,00 Kč.

33/5/2024           Smlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o provedení přeložky vodárenské infrastruktury „Vodovod-přeložka“ a o úhradě nákladů s ní souvisejících č. 001-2024, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, týkající se případné kolize odvodňovacího potrubí s potrubím vodovodu při realizaci odvodnění terénní deprese ve Škudlech.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o provedení přeložky vodárenské infrastruktury dle usnesení č. 33/5/2024-I.

T: 15. 2. 2024

33/6/2024           Smlouva o podmínkách provedení stavby

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o podmínkách provedení stavby, uzavíranou s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, z důvodu umístění přístavby budovy Základní školy Smetanova 1509 ve Školní ulici č.p. 1510 v Přelouči na pozemku p.č. 905/24 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví Pardubického kraje.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 33/6/2024-I.

T: 29. 2. 2024

33/7/2024           Zápis OV Mělice

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 6. 1. 2024.

33/8/2024           Zápis OV Klenovka

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 1/2024 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 14. 1. 2024.

33/9/2024           Zápis KMS Lhota – Škudly

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 2. 1. 2024

33/10/2024         Přehled množství KO za 4. čtvrtletí 2023

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství uloženého komunálního odpadu na skládku za 4. čtvrtletí 2023 pro uplatnění třídící slevy.

33/11/2024         Návrh dodatku o odvozu odpadu

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 2/2024 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

33/12/2024         Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města nad 50 tis. Kč na rok 2024

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2024 z rozpočtu města pro

 • Charitu Přelouč ve výši 170 000,00 Kč na zajištění služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Jakub klub Přelouč – na úhradu mzdových nákladů do 30% výše poskytované dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.
 • Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 Kč na zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – na úhradu mzdových nákladů do 50% výše poskytnuté dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků.
 • Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 520 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné) náklady na údržbu, mzdové náklady na uklízečku a na zajištění provozu sportovních oddílů.
 • FK Přelouč, z.s. ve výši 450 000,00 Kč na dopravu k utkáním, rozhodčí, údržbu a opravy tribuny, hracích ploch, revize, na úhradu energií a svozu odpadu, na materiální vybavení, hygienické a čistící prostředky, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhradu nákladů na sportovní soustředění mládeže, úhradu účetních služeb, část mzdy správce hřiště a vzdělávání trenérů.
 • HC Jestřábi Přelouč ve výši 250 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí, energie (elektřina, vodné a stočné), revize v budově, čistící a hygienické prostředky, zápasové a tréninkové potřeby (dresy, trenky, štulpny, přilby, hokejky, rukavice) a nájem ploch k zimní přípravě mládeže.
 • FK Přelouč, z.s. ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 65. ročníku Celostátního žákovského turnaje – na úhradu ubytování a stravování účastníků, propagace turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatele, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.
 • Rugby Club Přelouč, z.s. ve výši 420 000,00 Kč na dopravu na turnaje dětí a mládeže, dopravu na zápasy žen a mužů, ubytování na soustředěních, pronájem tělocvičen, náklady na rozhodčí, sportovní vybavení hráčů a hráček, dětí a mládeže, hnojení, opravy a energie, klubové licence a licence hráčů.
 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města pověřit místostarostu města Ing. Ivana Moravce uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. D05/1401 mezi městem Přelouč a HC Jestřábi Přelouč, IČO 60157402, Sportovní 1732, Přelouč.

33/13/2024         Nákup přenosného plovoucího čerpadla

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s nákupem přenosného plovoucího čerpadla PH-Mamut-2400 s příslušenstvím za nabízenou cenu 74 562,74 Kč včetně 21 % DPH pro JSDH Přelouč.

33/14/2024         Nabídka na odkoupení obrazu Františka Emlera

 1. Rada města Přelouče souhlasí

se zakoupením obrazu Františka Emlera s názvem Rodný dům v hodnotě 30 000,00 Kč ze sbírky R.S. z Nového Města na Moravě.

33/15/2024         Žádost ZUŠ Přelouč o souhlas s pořízením majetku nad 40 tis. Kč

 1. Rada města souhlasí

s nákupem digitálních varhan v ceně 405 000,00 Kč příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice.

 1. Rada města doporučuje

zařadit v rámci rozpočtového opatření č. 1 do rozpočtu města na rok 2024 částku 120 000,00 Kč jako příspěvek pro ZUŠ Přelouč na nákup digitálních varhan.

33/16/2024         Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu ul. Sluneční 1414

 1. Rada města Přelouče bere

na vědomí zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na byt č. 19 v ulici Sluneční 1414, uzavřené mezi městem Přelouč a p.M.Č., Přelouč.

33/17/2024         Výpověď z nájemní smlouvy ul. Choceňská 877

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

výpověď nájemní smlouvy na byt č. 2 v ulici Choceňská 877, uzavřené mezi městem Přelouč a p.P.S., Přelouč. 

33/18/2024         Výpověď smlouvy na zabezpečení ostrahy majetku

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výpověď smlouvy na zabezpečení ostrahy majetku č. 001/2022 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností RETA CZ, a.s., IČO 28817583, se sídlem Dělnická 386, 530 01 Pardubice.

33/19/2024         Informace k bytům v ul. Za Fontánou 433

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

informace pracovnic Oddělení pohledávek a přestupků a Odboru správy majetku ohledně situace v bytech č. 9 a 10 v ulici Za Fontánou 433 v Přelouči.

33/20/2024         Petice „za stavbu městského multifunkčního centra s knihovnou na Masarykově náměstí v Přelouči“

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí petici „za stavbu městského multifunkčního kulturního centra s knihovnou na Masarykově náměstí v Přelouči.“.

33/21/2024         Návrh platového výměru ředitele KICMP

 1. Rada města Přelouče schvaluje

platový výměr pana Daniela Reichmana, ředitele Kulturního a informačního centra města Přelouče, Masarykovo náměstí 26, 535 01 Přelouč, s účinností od 1. 1. 2024, dle předloženého návrhu.

33/22/2024         Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2023

 1. Rada města Přelouče revokuje

své usnesení č. 32/11/2024 ze dne 8. 1. 2024 (výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2023).

 1. Rada města Přelouče

v souladu s usnesením zastupitelstva města č. II./10/2023 ze dne 23. 2. 2023 žádá předsedy komisí a výborů o rozpis odměn pro jednotlivé členy řízené komise/výboru za práci v roce 2023 v rámci stanoveného limitu

 • Finanční výbor 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Kontrolní výbor 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Majetkový výbor 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Lohenice 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Klenovka 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Osadní výbor Mělice 21 600,00 Kč (6 členů)
 • Komise bezpečnostní a dopravní 39 600,00 Kč (11 členů)
 • Komise pro rozvoj města 25 200,00 Kč (7 členů)
 • Komise sociální a zdravotní 25 200,00 Kč (7 členů)
 • Komise školská a kulturní 18 000,00 Kč (5 členů)
 • Komise sportovní 28 800,00 Kč (8 členů)
 • Komise sboru pro občanské záležitosti 57 600,00 Kč (8 členů)
 • KMS Štěpánov 21 600,00 Kč (6 členů)
 • KMS Tupesy 14 400,00 Kč (4 členové)
 • KMS Lhota-Škudly 14 400,00 Kč (4 členové).
 1. Rada města Přelouče ukládá

předsedům komisí/výborů vypracovat rozpis odměn dle usnesení č. 33/22/-II.

T: 31. 1. 2024

33/23/2024         Komise školská a kulturní – odvolání členky

 1. Rada města Přelouče odvolává

na základě vlastní žádosti členku Komise Školské a kulturní Mgr. Zuzanu Jánskou ke dni 22. 1. 2024.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 24. 1. 2024 7:04
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2024 7:10
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
25 26 27 28
1
29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
25 26 27 28
1
29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 4. 3. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 10/6 °C
středa 6. 3. slabý déšť 7/3 °C
čtvrtek 7. 3. jasno 10/1 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi