Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Z důvodu rozsáhlého požáru sběrného dvora v Přelouči ze dne 27. února je sběrný dvůr do odvolání uzavřen z důvodu odstraňování následků požáru. Děkujeme za pochopení.

 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 32. schůze rady města

Usnesení 32. schůze rady města 1

konané dne 8. 1. 2024

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

32. schůze rady města konané dne 8. 1. 2024

 

32/1/2024           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

32/2/2024           Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Štěpánov

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci stavby gravitační (tlakové) domovní kanalizační přípojky a vzorová smlouva o bezúplatném převodu kanalizační přípojky vlastníkům (spoluvlastníkům) připojované nemovitosti), které by měly být uzavírány s vlastníky (spoluvlastníky) nemovitostí v místní části Štěpánov v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově budovanou síť splaškové kanalizace ve Štěpánově s převedením odpadních vod do Přelouče.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout, že výstavbu kanalizačních přípojek v místní části Štěpánov bude město Přelouč zajišťovat svým nákladem pouze fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastnily (spoluvlastnily) k  01.01.2023 ve Štěpánově nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení, případně měly k uvedenému datumu v nemovitosti trvalé bydliště osoby v příbuzenském stavu k vlastníku (spoluvlastníkům) nemovitosti.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit, že vlastníci (spoluvlastníci) nemovitostí, tedy fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) ve Štěpánově nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení, uhradí městu Přelouč za zajištění výstavby kanalizační přípojky k jejich nemovitosti částku 10.000 Kč při gravitační kanalizační přípojce a částku 40.000 Kč při tlakové kanalizační přípojce.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města pověřit radu města udělováním výjimek ze stanovených podmínek pro výstavbu kanalizačních přípojek v místní části Štěpánov.

32/3/2024           Dodatky mluv

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a panem T. J., na pronájem části pozemku p.č. 157/13 v k.ú. Přelouč. Tímto dodatkem se zvyšuje výměra pronajatého pozemku a upravuje účel pronájmu. 

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle usnesení č. 32/3/2024-I.

T: 15. 1. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 3 smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 877 v Přelouči, uzavřené dne 4. 3. 2014 mezi městem Přelouč a společností Hanel, spol. s r.o. Tímto dodatkem se mění výčet pronajímaných prostor a způsob úhrady energií nájemcem v souvislosti s realizovanou výstavbou sociálních bytů v této budově.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle usnesení 32/3/2024-II.

T: 15. 1. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, kterým se rozšiřuje předmět výpůjčky o 2 učebny v budově čp. 1714 v Přelouči.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 32/3/2024-V.

T: 15. 1. 2024

32/4/2024           Nájemní smlouvy

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části střechy budovy č.p. 27 v Lohenicích společnosti Tlapnet s.r.o., IČO 27174824, za účelem umístění anténního stožáru veřejné internetové sítě, za roční nájemné 6 000,00 Kč plus DPH.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o nájmu části domu, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Tlapnet s.r.o., IČO 27174824, na pronájem části střechy  budovy č.p. 27 v Lohenicích.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu části domu dle usnesení č. 32/4/2024-III.

T: 31. 1. 2024

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem částí pozemků p.č. 15/2, p.č. 15/3 a p.č. 226/3, vše v k.ú. Klenovka, o celkové výměře přibližně 1 500 m2, za roční nájemné 522,00 Kč p. P. Š., trvale bytem Přelouč za účelem umístění výběhu pro koně.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o nájmu částí pozemků p.č. 15/2, p.č. 15/3 a p.č. 226/3, vše v k.ú. Klenovka, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. P. Š., trvale bytem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemků dle usnesení č. 32/4/2024-V.

T: 15. 1. 2024

32/5/2024           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 763/1 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení 32/5/2024-I.

T: 31. 1. 2024

 1. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 129/7 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 32/5/2024-III.

T: 31. 1. 2024

 1. Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi Správou železnic, státní organizací, a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 382/69 v k.ú. Přelouč, ve prospěch města z důvodu umístění schodů a brodu v rámci revitalizace vodního toku Švarcavy.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 32/5/2024-V.

T: 31. 1. 2024

32/6/2024           Smlouva o dílo na provedení VZ „Dodávka technologie do kuželny v Přelouči“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „Dodávka technologie do kuželny v Přelouči“ s dodavatelem Zako Slovakia s.r.o., Kollárova 7, 921 01 Piešťany, Slovensko, IČO 50261576, za nabídkovou cenu 814 000,00 Kč bez DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 32/6/2024-I.

T: 31. 1. 2024

32/7/2024           Zadávací řízení VZ „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“ – SoD

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“ s dodavatelem Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 26271303, za nabídkovou cenu 11 648 205,25 Kč bez DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 32/7/2024-I.

T: 31. 1. 2024

32/8/2023           Zadávací řízení VZ „Městský park Přelouč“ – výběr dodavatele

 1. Rada města Přelouče rozhoduje,                                          

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Městský park Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. 

Sídlo dodavatele:                            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČO dodavatele:                                              28812875

Nabídková cena:                             9 221 438,00 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO dodavatele:                              25953818

Nabídková cena:                             9 458 529,48 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       KONKRET CZ, spol. s r. o.

Sídlo dodavatele:                            Smetanovo nábřeží 304, 517 54 Vamberk

IČ dodavatele:                                 25942352

Nabídková cena:                             9 621 713,75 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

32/9/2024           Výpověď veřejnoprávní smlouvy

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výpověď veřejnoprávní smlouvy č. 1/2007/VPS uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Valy, IČO 00274526, se sídlem Valy 100, 535 01 Přelouč plnění úkolů obecní policie při zabezpečení napojení objektů obce Valy na pult centralizované ochrany.

32/10/2024         Pronájem bytu v ul. Sluneční

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 32 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty  v ulici Sluneční 1414, Přelouč, p. M. N., trvale bytem Selmice od 15. 1. 2024 na dobu neurčitou.

32/11/2024         Výplata odměn členům komisí a výborů

 1. Rada města Přelouče

v souladu s usnesením zastupitelstva města č. II./10/2023 ze dne 23. 2. 2023 žádá předsedy komisí a výborů o rozpis odměn pro jednotlivé členy řízené komise/výboru za práci v roce 2023 v rámci stanoveného limitu:

 • Finanční výbor 21 600,00 (6 členů)
 • Kontrolní výbor 21 600,00 (6 členů)
 • Majetkový výbor 21 600,00 (6 členů)
 • Osadní výbor Lohenice 21 600,00 (6 členů)
 • Osadní výbor Klenovka 21 600,00 (6 členů)
 • Osadní výbor Mělice 21 600,00 (6 členů)
 • Komise bezpečnostní a dopravní 36 000,00 (10 členů)
 • Komise pro rozvoj města 25 200,00 (7 členů)
 • Komise sociální a zdravotní 25 200,00 (7 členů)
 • Komise školská a kulturní 18 000,00 (5 členů)
 • Komise sportovní 28 800,00 (8 členů)
 • Komise sboru pro občanské záležitosti 57 600,00 (8 členů)
 • KMS Štěpánov 21 600,00 (6 členů)
 • KMS Tupesy 14 400,00 (4 členové)
 • KMS Lhota-Škudly 14 400,00 (4 členové).
 1. Rada města Přelouče ukládá

předsedům komisí/výborů vypracovat rozpis odměn dle usnesení č. 32/11/2023-I.

T: 31. 1. 2024 

32/12/2024         Změna složení povodňové komise města Přelouče

 1. Rada města Přelouče odvolává

pana Karla Šilhavého z funkce člena povodňové komise města Přelouč ke dni 31. 1. 2024, a to z důvodu jeho odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele Technických služeb města Přelouče.

 1. Rada města Přelouče jmenuje

Ing. Zdeňka Mrkvičku členem povodňové komise města Přelouč ke dni 1. 2. 2024, a to z důvodu jeho jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.

32/13/2024         Změna složení povodňové komise obce s rozšířenou působností Přelouč

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

dle předloženého návrhu změnu složení povodňové komise obce s rozšířenou působností Přelouč, zřízenou starostou města Martinem Šmídem, v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

32/14/2024         Odvolání a jmenování člena Komise sportovní

 1. Rada města Přelouče odvolává

na základě vlastní žádosti člena Komise sportovní Ing. Jana Daška ke dni 8.1.2024.

 1. Rada města Přelouče jmenuje

členem Komise sportovní Ing. et Ing. Petra Kuchyňku ke dni 9.1.2024.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 10. 1. 2024 12:16
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2024 12:21
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
25 26 27 28
1
29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
25 26 27 28
1
29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 4. 3. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 10/6 °C
středa 6. 3. slabý déšť 7/3 °C
čtvrtek 7. 3. jasno 10/1 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi