Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že ve dnech  30.11. a 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 9. schůze rady města

Usnesení 9. schůze rady města 1

konané dne 13. 2. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

9. schůze rady města konané dne 13. 2. 2023

 

 

9/1/2023     Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

9/2/2023    Nabídka bezúplatného předání majetku zřizovateli a souhlas s likvidací – ZŠ Smetanova

I.    Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, na bezúplatný převod drobného hmotného majetku a souhlasí s jeho vyřazením z evidence, a to likvidací. Jedná se o 2 ks tabule Triptych, inv. č. 030900 0006 a inv. č. 030900 0009. Majetek je značně opotřebovaný a poničený.

9/3/2023    Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2022

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2022.

9/4/2023    Nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZŠ Masarykovo nám.

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Masarykovo nám. 45, Přelouč zakoupit zabezpečovací systém JABLOTRON 100 v celkové hodnotě 58 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

9/5/2023    Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2023

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2023.

9/6/2023    Pravidla města Přelouče

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Pravidla pro pronájem pozemků ve vlastnictví města Přelouče, platná od 14. 2. 2023.  

9/7/2023    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 129/7 v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 9/7/2023-I.
T: 28. 2. 2023

9/8/2023    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 78/7 v k.ú. Štěpánov u Přelouče o výměře 165 m2 p. J.K., bytem Přelouč za cenu 74 300,00 Kč.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 23/01, uzavíranou mezi městem a p. J.K., bytem Přelouč na prodej pozemku p.č. 78/7 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

9/9/2023    Zadávací řízení veřejné zakázky „Částečné zateplení haly v areálu TS Přelouč“ – Výběr dodavatele a SoD

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Částečné zateplení haly v areálu TS Přelouč“: Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:        PF Stavitelství, s.r.o.
    Sídlo dodavatele:            Divišova 234, Pardubice 530 03
    IČO dodavatele:            05406595
    Nabídková cena:             2 078 369,42 Kč bez DPH
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Částečné zateplení haly v areálu TS Přelouč“ s dodavatelem PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, Pardubice 530 03, IČO 05406595, za nabídkovou cenu 2 078 369,42 Kč bez DPH.

III.     Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 9/9/2023-II.
T: 28. 2. 2023

9/10/2023    Zadávací řízení VZ „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“ - výběr dodavatele

I.    Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    PWB stavby s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČO dodavatele:        01434837
Nabídková cena:         5 646 630,79 Kč bez DPH
Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    Realitní a stavební společnost s.r.o.    
Sídlo dodavatele:        Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
IČO dodavatele:        41432037
Nabídková cena:         5 878 675,80 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:    PAMAK s.r.o.
Sídlo dodavatele:        Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II
IČO dodavatele:        25779656
Nabídková cena:         5 903 710,64 Kč bez DPH
Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

9/11/2023    Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, na odkoupení pozemků p.č. 1276/32 a p.č. 1276/33 v k.ú. Přelouč, oddělených geometrickým plánem č. 2738-6/2023 z pozemku p.č. 1276/1 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jejichž odkoupení městem Přelouč je potřebné v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí chodníků v Havlíčkově ulici v Přelouči.

9/12/2023    Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50 tis. Kč na rok 2023

I.    Rada města doporučuje

zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2023 z rozpočtu města pro
-    Domov u fontány ve výši 750 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.
-    Basketbalový klub Přelouč, z.s. ve výši 280 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy, sportovní vybavení (dresy, sportovní pomůcky), náklady spojené se soustředěním (ubytování), startovné na turnajích a úhradu hráčských licencí.
-    V. M. ve výši 90 000,00 Kč na přípravu a realizaci Pobřežního festivalu v Přelouči (2. ročník), k zajištění technických pronájmů a honorářů nezpoplatněných akcí na břehu.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost VČELKY sociální služby o.p.s. na spolufinancování provozních nákladů vzniklých při poskytování terénních sociálních služeb občanům žijícím v Přelouči (osobní náklady, nájemné, cestovné, pořízení ochranných pracovních pomůcek).

III.    Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit

-    Veřejnoprávní smlouvu č. D10/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem u fontány na poskytnutí dotace ve výši 750 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.
-    Veřejnoprávní smlouvu č. D11/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Basketbalovým klubem Přelouč, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 280 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy, sportovní vybavení (dresy, sportovní pomůcky), náklady spojené se soustředěním (ubytování), startovné na turnajích a úhradu hráčských licencí.
-    Veřejnoprávní smlouvu č. D12/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a V.M., na poskytnutí dotace ve výši 90 000,00 Kč na přípravu a realizaci Pobřežního festivalu v Přelouči (2. ročník), k zajištění technických pronájmů a honorářů nezpoplatněných akcí na břehu.

9/13/2023    Žádosti o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč z rozpočtu města v roce 2023

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2023 z rozpočtu města pro
-    SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve výši 15 000,00 Kč na činnost SDH, nákup výstroje a výzbroje, pojištění hasičského auta, dopravu na soutěže a výstavy, na ceny a odměny pro soutěžící, 15. ročník soutěže hasičských stříkaček, Výstava hasičské techniky Přibyslav a soutěž Škrdlovice.
-    Laxus z.ú. ve výši 15 000,00 Kč na zdravotní materiál pro výměnný injekční program, kontejnery na bezpečnou likvidaci zdravotnického materiálu, testy a hygienu – související s poskytováním terénních služeb v katastru města.
-    Péči o duševní zdraví, z.s. Pardubice ve výši 15 000,00 Kč na podporu celoročního provozu – sociálních služeb duševně nemocným spoluobčanům (mzdové náklady pracovníků přímé péče, nákup PHM pro služební vozidla pro přímou péči, vzdělávání pracovníků přímé péče).
-    Linku bezpečí, z.s. ve výši 2 000,00 Kč na pokrytí části provozních nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky (ekonomické služby, služby na propagaci, marketing a PR).
-    Potravinovou banku Pardubice, z.s. ve výši 20 000,00 Kč na potravinové balíčky a na náklady na dopravu.
-    Auto-Moto veteráni spolek Přelouč ve výši 10 000,00 Kč na nákup pohárů a věcných cen pro účastníky soutěžní jízdy 16. ročníku Rallye Železné hory.
-    Klub aktivní senior Přelouč, z.s. ve výši 20 000,00 Kč na vstupné a poplatky za průvodcovské služby, pronájem sálu na zdravotní tělocvik, materiál na výrobu drobných předmětů a vstupné do bazénu.
-    Klub turistů Přelouč, z.s. ve výši 15 000,00 Kč na energie.
-    KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2023.
-    Domov pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na náklady spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany s trvalým bydlištěm v Přelouči (energie: elektřina, plyn, vodné, stočné).
-    Další cestu z.s. ve výši 10 000,00 Kč na náklady související s provozem sociální služby.
-    Juniors Přelouč FC z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sportovní haly, dopravu, startovné, rozhodčí ve futsale a na nákup sportovních pomůcek (míče, tréninkové pomůcky, brankářské rukavice, dresy).
-    Lubomíra Součka ve výši 10 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu KARATE Přelouč, IČO 65185056 - úhrada nákladů za pronájem tělocvičen a nákup tréninkových pomůcek (bloky, lapy).

II.    Rada města Přelouče zamítá

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města pro
-    Rodinné Integrační centrum z.s. na didaktické a stimulační pomůcky, materiál k výrobě pomůcek, školení pracovníků a jiné služby (tisk letáků, IT, web, nájemné, energie) v rámci služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce.
-    Rodinné Integrační centrum z.s. na odborné vzdělávání pracovníků v rámci služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, nájemné, energie a nákup spotřebního materiálu.

9/14/2023    Založení společnosti veřejných zadavatelů

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů uzavřenou mezi Městem Přelouč a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem za účelem společného postupu při nákupu zemního plynu a elektřiny pro rok 2024 na Českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, IČO 49546392.

9/15/2023    Souhlas s nákupem energií

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s nákupem zemního plynu a elektřiny na rok 2024 pro Město Přelouč a příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, IČO 49546392, dále souhlasí s Obchodními podmínkami dohodce pro obchodování Elektřiny a Plynu na ČMKB mezi Městem Přelouč a FIN-servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, Kladno.

9/16/2023    Zápis Komise sportovní

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis z 1. jednání Komise sportovní ze dne 23. 1. 2023.

9/17/2023    Vyřazení majetku města z evidence – likvidací

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s vyřazením nepotřebného (nepoužitelného) majetku, 2 ks automobilových vysílacích stanic v pořizovací hodnotě nad 20 tis. Kč likvidací.

9/18/2023    Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města ve výši 9 300,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2023.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za souběh výkonu funkcí člena rady města a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 13 900,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2023.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za souběh výkonu funkcí člena zastupitelstva města a předsedy komise/výboru v souhrnné výši 6 900,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2023.

IV.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města (bez dalších funkcí) ve výši 2 300,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2023.

V.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče stanovit měsíční odměnu odměny osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise/výboru ve výši 4 600,00 Kč. Odměna bude vyplácena počínaje dnem 1. 3. 2023.

VI.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče stanovit, že v souladu s ust. 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, při souběhu více funkcí může být neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.

VII.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města Přelouče stanovit postup při výplatě postupu odměn členům komisí rady a členům výborů zastupitelstva takto:
a)    výše odměny za výkon funkce člena komise a výboru bude vyplácena 1 x ročně po uplynutí předcházejícího kalendářního roku;
b)    o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města rozhodne zastupitelstvo města na základě návrhu předloženého předsedou výboru;
c)    o konkrétní výši odměny určené k výplatě za výkon funkce člena komise rady města rozhodne rada města na základě návrhu předloženého předsedou komise;
d)    návrh výplaty odměn vypracovaný předsedou komise/výboru bude vycházet z limitní částky určené k přerozdělení mezi členy řízené komise/výboru;
e)    limitní částka určená k přerozdělení mezi členy komise/výboru bude vypočtena jako součin počtu členů komise a částky 7 200,00 Kč/rok/člen v případě komise SPOZ, nebo částky 3 600,00 Kč/rok/člen v případě všech ostatních komisí rady města a výborů zastupitelstva města.

9/19/2023    Smlouva o sdružení prostředků na činnost JSDH s obcí Valy

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o sdružení prostředků na činnost společné JSDH Přelouč s obcí Valy s účinností od 1. 3. 2023 v souladu s § 69a zákona č. 133/1985 Sb.

9/20/2023    Výplata odměn členům výborů za rok 2022

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit výplatu odměn za rok 2022 členům výborů finančního, kontrolního, majetkového, Osadního výboru Mělice, Osadního výboru Klenovka a Osadního výboru Lohenice, dle předložených návrhů.

9/21/2023    Výplata odměn členům komisí za rok 2022

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výplatu odměn za rok 2022 členům Komise školské a kulturní, členům Komise sportovní, členům Komise bezpečnostní a dopravní, členům Komise sboru pro občanské záležitosti, členům Komise sociální a zdravotní, členům Komise pro rozvoj města, členům Komise místní samosprávy Štěpánov, členům Komise místní samosprávy Lhota – Škudly a členům Komise místní samosprávy Tupesy, dle předložených návrhů.

9/22/2023    Návrh na volbu zástupce města do představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města navrhnout paní Bc. Irenu Burešovou, bytem Přelouč jako zástupce města Přelouč na volbu do představenstva spol. Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s.

9/23/2023    Pověření členky zastupitelstva k oddávání

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města pověřit paní Bc. Danu Bystrianskou přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

9/24/2023    Pověření určeného strážníka jednáním v pracovněprávních vztazích strážníků a čekatelů

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města na návrh starosty pověřit v souladu s ust. 4 odst. 2 zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii a interním předpisem i nadále určeného strážníka, p. Leoše Slavíka, Dis., jednáním v pracovněprávních vztazích strážníků a čekatelů a dalších zaměstnanců městské policie.

9/25/2023    Změna frekvence svozu komunálního odpadu u rodinných domů

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Předložený návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu spočívající v úpravě frekvence svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů na frekvenci 1 x 2 týdny.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města schválit změnu systému svozu komunálního odpadu spočívající v úpravě frekvence svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů na frekvenci 1 x 2 týdny.

9/26/2023    Úkol z usnesení 8. schůze RM

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

splnění úkolu z usnesení č. 8/13/2023-II. uloženého řediteli organizace Technické služby města Přelouče.

9/27/2023    Návrh programu zasedání ZM    

I.    Rada města Přelouče schvaluje

návrh programu II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

Martin  Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 14. 2. 2023 13:12
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2023 13:23
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
1
2 3
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
1
2 3
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
mírné sněžení -2 °C -5 °C
pátek 1. 12. mírné sněžení 1/-6 °C
sobota 2. 12. zataženo 2/0 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi