Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že ve dnech  30.11. a 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 28. schůze rady města

Usnesení 28. schůze rady města 1

konané dne 6. 11. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

28. schůze rady města konané dne 6. 11. 2023

 

28/1/2023           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

28/2/2023           Výstavba splaškové kanalizace ve Štěpánově – kanalizační přípojky

 1. Rada města Přelouče rozhoduje,

že výstavba kanalizačních přípojek ve Štěpánově bude probíhat dle podmínek Operačního programu životní prostředí 2021–2027, číslo výzvy 05_23_042, v rozsahu dle podané žádosti města Přelouč o podporu registrační číslo CZ.05.01.04/01/23_042/0002728 s tím, že jejich upřesnění bude provedeno v dalších fázích rozhodování orgánů města v této záležitosti.

28/3/2023           Nabídka majetku zřizovateli a jeho vyřazení z evidence

 1. Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče na bezúplatný převod majetku a souhlasí s jeho vyřazením z evidence, a to prodejem případně likvidací.

28/4/2023           Plán inventur na rok 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Plán inventur na rok 2023.

28/5/2023           Žádost o přijetí finančního daru pro ZŠ Masarykovo náměstí

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s přijetím finančního daru 30 000,00 Kč od Elektrárny Chvaletice a.s. pro ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice na vybavení tříd a pomůcky.

28/6/2023           Žádost o souhlas s pořízením majetku nad 40 tis. Kč

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s nákupem keramické pece v ceně 101 460,00 Kč příspěvkovou organizací ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč z fondu investic organizace.

28/7/2023           Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s prodejem odepsaných knih

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s prodejem vyřazených a odepsaných knih za symbolickou cenu, které byly v majetku Městské knihovny Přelouč.

28/8/2023           Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na zpracovatele PD stavby nové knihovny

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o ukončení smlouvy o dílo na vypracování zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby nové knihovny v Přelouči na pozemku p.č.st. 124/1 v k.ú. Přelouč, uzavřenou se společností 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, IČO 25462644.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo dle usnesení č. 28/8/2023-I.

T: 24. 11. 2023

28/9/2023           Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26“, uzavřené se společností ALFA CZ s.r.o., Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové, IČO 25921894, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 363 561,92 Kč bez DPH, 439 909,92 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 28/9/2023-I.

T: 13. 11. 2023

28/10/2023         Žádost o schválení splátkového kalendáře

 1. Rada města Přelouče odkládá

rozhodnutí o žádosti p.J.K., týkající se prodloužení lhůty splatnosti ceny pozemku.

28/11/2023         Pronájem pozemku

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem pozemku p.č. 129/7 v k.ú. Přelouč o výměře 49 m2 p.M.M., bytem Přelouč, za roční nájemné 1 176,00 Kč. Pozemek je připlocený k nemovitosti čp. 1251 v ulici Svazu bojovníků za svobodu ve vlastnictví p.M.                         

28/12/2023         Výpověď smlouvy o výpůjčce

 1. Rada města Přelouče schvaluje

výpověď smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích, uzavřené dne 17. 5. 2021 mezi městem Přelouč a Sportovním klubem Lohenice, z.s.

28/13/2023         Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č.st. 540/2 a p.č.  402/30, oba v k.ú. Přelouč. 

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/13/2023-I.

T: 30. 11. 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1462/4 a p.č. 1453/4, oba v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/13/2023-III.

T: 30. 11. 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 300/2 a p.č. 317/2, oba v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 28/13/2023-V.

T: 30. 11. 2023

28/14/2023         Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 13/9 v k.ú. Klenovka o výměře 244 m2 p.J.J. a p.M.K., oba bytem Přelouč, za cenu 119 560,00 Kč.

28/15/2023         Nájemní smlouva

 1. Rada města Přelouče schvaluje

nájemní smlouvu č. 11N23/44, uzavíranou mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a městem Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 507/1 a pozemku p.č. 507/11, oba v k.ú. Lhota pod Přeloučí, za roční nájemné 1 721,00 Kč. Pozemky jsou součástí plochy dětského hřiště ve Lhotě.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 11N23/44, uzavíranou mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a městem Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření nájemní smlouvy č. 11N23/44 dle usnesení č. 28/15/2023-I.

T: 30.11. 2023

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 11N23/44 dle usnesení č. 28/15/2023-II.

T: 30.11. 2023

28/17/2023         Zápisy OV Lohenice

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápisy ze schůzí Osadního výboru Lohenice č. 7/2023 ze dne 6. 7. 2023 a č. 8/2023 ze dne 5. 10. 2023.

28/18/2023         Zápis z Komise bezpečnostní a dopravní

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis z jednání Komise bezpečnostní a dopravní ze dne 26. 10. 2023.

28/19/2023         Rekonstrukce stavěčů kuželek v přeloučské kuželně

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost SK Kuželky Přelouč o rekonstrukci automatických stavěčů v přeloučské kuželně.

 1. Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu pro rok 2024 částku 980 000,00 Kč na rekonstrukci automatických stavěčů v přeloučské kuželně.

28/20/2023         Žádost o vydání stanoviska k záměru vzniku soukromé školy

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s umístěním soukromé základní školy spolku EduFOX z.s. na území města Přelouče. Předpoklad vzniku základní školy je září 2024, o celkové kapacitě 15 žáků, v oboru vzdělávání 79-01-C/01.

28/21/2023         Výsledky nezávislé kontroly hospodaření příspěvkových organizací města

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených ve dnech 21. a 27. 9. 2023 společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření zřizovatelem.

28/22/2023         Financování 29. ročníku Cen Františka Filipovského za dabing

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu místostarosty o financování 29. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

28/23/2023         Jmenování výběrové komise na pracovní místo ředitele/ředitelky TS města Přelouče

 1. Rada města Přelouče jmenuje

výběrovou komisi na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele Technických služeb města Přelouče, ve složení Ing. Josef Doležel, Mgr. Jan Feranec, Ing. Lukáš Kuchyňka, Ing. Ivan Moravec a Mgr. Lubor Pacák.

 1. Rada města Přelouče jmenuje

Mgr. Lubora Pacáka, jako předsedu výběrové komise a paní Zuzanu Hladíkovou jako tajemnici výběrové komise.

 1. Rada města Přelouče určuje

pana Víta Priessnitze jako náhradního člena výběrové komise.

28/24/2023         Informace o rezignaci zastupitele

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí,

že dne 31. 10. 2023 byla starostovi města doručena rezignace na mandát člena Zastupitelstva města pana Vlastimila Němce.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 8. 11. 2023 15:56
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2023 16:02
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
1
2 3
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
1
2 3
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
mírné sněžení -2 °C -5 °C
pátek 1. 12. mírné sněžení 1/-6 °C
sobota 2. 12. zataženo 2/0 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi