Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 22. schůze rady města

Usnesení 22. schůze rady města 1

konané dne 21. 8. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

22. schůze rady města konané dne 21. 8. 2023

 

22/1/2023           Program schůze

 1. Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

22/2/2023           Oplocení fotbalového stadionu ve Sportovní ulici v Přelouči

 1. Rada města Přelouče rozhoduje      

o změně způsobu oplocení fotbalového stadionu ve Sportovní ulici v Přelouči, v části od vstupní brány k autoservisu David Kubát, uvedenému ve zdůvodnění Odboru správy majetku k zařazení položek do rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu města Přelouč na rok 2023, tzn. demontáži stávajícího drátěného plotu, odstranění thují. Bude provedeno oplocení poplastovaným pletivem výšky 150 cm s podhrabovými deskami výšky 20 cm s výsadbou habrů.

22/4/2023           Řešení stavu chodníků a komunikací v Přelouči na základě doporučení Komise pro rozvoj města

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

vyjádření Odboru správy majetku k řešení stavu chodníků a komunikací, uvedených v zápise Komise pro rozvoj města, projednávaným radou města dne 31. 7. 2023.

 1. Rada města souhlasí

se zařazením finančních prostředků na pořízení projektových dokumentací na rekonstrukce dále uvedených komunikací, chodníků a VO do rozpočtu města Přelouč na rok 2024:

 1. rekonstrukce chodníků a VO v Pražské ulici, od křižovatky s ulicemi Jiráskova a Jarošova po konec města (pravá strana) a po Dobrovského ulici (levá strana),
 2. rekonstrukce živičného povrchu vozovky, chodníků a VO v Mánesově ulici, po obou stranách ulice, od křižovatky s ulicí K. Čapka po most přes Švarcavu,
 3. aktualizace projektu veřejného osvětlení a výkazu výměr rekonstrukce Foersterovy ulice z roku 2011,
 4. rekonstrukce chodníků a VO v Pardubické ulici
 1. od křižovatky s ulicemi K. Čapka a 28. října po čerpací stanici PapOil s.r.o. (pravá strana), po ulici Jana Dítěte (levá strana),
 2. jednostranný chodník od domu čp. 791 po garáž proti domu čp. 308 (k ulici Na Vyšehradě),

5.    rekonstrukce vozovky, chodníků a VO v Bratrouchovské ulici, po obou stranách ulice, od křižovatky s Havlíčkovou ulici po křižovatku s Dobrovského ulicí,
6.    rekonstrukce živičného povrchu vozovky ve Smetanově ulici, od křižovatky s ulicí K. Čapka po Kladenskou ulici,
7.    rekonstrukce vozovky, chodníků a VO ve Fibichově a Sukově ulici

a. Fibichova ulice – rekonstrukce vozovky, chodníků po obou stranách ulice a VO od křižovatky se Smetanovou ulicí po křižovatku se Sukovou ulicí,

b. Sukova ulice – rekonstrukce jednostranného chodníku a VO od křižovatky s Fibichovou ulicí po křižovatku s Kladenskou ulicí (čp. 831).

22/5/2023           Návrh na zřízení sjezdu do Nádražní ul. od plánované výstavby bytových domů

 1. Rada města Přelouče ruší

usnesení č. 15/3/2023-I. ze dne 3. 5. 2023, kterým byl zamítnut požadavek na zřízení sjezdu od plánovaní výstavby bytových domů přes pozemek města Přelouče do Nádražní ulice.

 1. Rada města Přelouče souhlasí

na základě nových skutečností se zřízením sjezdu do Nádražní ulice v Přelouči od plánované výstavby tří bytových domů s celkem 76 parkovacími stáními na pozemcích p.č. 402/1, p.č. 403/1 a p.č.st. 428/2, přes chodník na pozemku p.č. 1791/2 ve vlastnictví města Přelouče.

22/6/2023           Dodatek č.1 příkazní smlouvy „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723), rozdělené na části“

 1. Rada města Přelouče schvaluje                              

Dodatek č.1 příkazní smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723), rozdělené na části“ s dodavatelem Ondřej Brom, Pelhřimov, IČO 76483118, se zkrácením termínu dokončení a adekvátním snížením výše odměny příkazníka.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č.1 příkazní smlouvy dle usnesení č. 22/6/2023-I.

T: 31. 8. 2023

22/7/2023           Majetkové převody

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 924/23 o výměře 45 m2, části pozemku p.č. 930/1 o výměře 55 m2 (spoluvlastnický podíl města 42/58) a pozemku p.č. 1971/2 o výměře 73 m2 (spoluvlastnický podíl města 6/174), vše v k.ú. Přelouč, p. J. K., za nájemné ve výši 2 096,00 Kč/rok. Pozemky jsou připloceny k nemovitosti č.p. 501 v ulici Prokopa Velikého ve vlastnictví p. K. (4/5) a jeho rodičů (1/5).

 1. Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej spoluvlastnického podílu 6/174 pozemku p.č.st. 2476 o výměře 27 m2 v k.ú. Přelouč p.J.K., za cenu 1 000,00 Kč.

22/8/2023           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a CETIN a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 608/1, p.č. 75/62, p.č. 129/7, p.č. 604/2, úp.č. 609/9, p.č. 587/4, p.č. 609/1, p.č. 257/18, p.č. 75/29, p.č. 256/4, p.č. 259/3, p.č. 257/22, p.č. 257/6, p.č. 55/8, p.č. 129/2, p.č. 50/7, p.č. 129/5, p.č. 257/13, p.č. 581/5 a p.č. 578/6, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 22/8/2023-I.

T: 15. 9. 2023

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2194/6, p.č. 1794/6, p.č. 2192/9, p.č. 2194/5 a p.č. 489/10, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 22/8/2023-III.

T: 15. 9. 2023

22/9/2023           Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy č.p. 986 – č.p. 989, Přelouč“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy č.p. 986 – č.p. 989, Přelouč“, uzavřené se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, kterým se sjednaný termín ukončení plnění prodlužuje do 15. 9. 2023 pro kolizi stavebních prací se vzrostlým stromem a nutností jeho pokácení.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 22/9/2023-I.

T: 28. 8. 2023

22/10/2023         Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“, uzavíraný se společností Společnost Klenovka, zastoupenou správcem společnosti KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice, IČO 24135658, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 2 224 052,97 Kč bez DPH, 2 691 104,09 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 22/10/2023-I.

T: 28. 8. 2023

22/11/2023         Dodatek č. 1 SoD „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723) – 2 část – Revitalizace toku Švarcavy“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723) – 2. část – Revitalizace toku Švarcavy“ s dodavatelem AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČIO 25344447, se snížením ceny o 5 213,73 Kč bez DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 22/11/2023-I.

T: 31. 8. 2023

22/12/2023         Dodatek č. 3 SoD „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č.3 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ s dodavatelem STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže, IČO 03564240, se snížením ceny o 265 196,22 Kč bez DPH.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 22/12/2023-I:

T: 31. 8. 2023

22/13/2023         Neprodloužení nájemní smlouvy

 1. Rada města Přelouče souhlasí

s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 9, v ulici za Fontánou 433, Přelouč, s nájemníkem J.H. k 31.12.2023 z důvodu opakovaného hrubého porušování povinností stanovených v nájemní smlouvě.

22/15/2023         Povodňová komise města Přelouče – zřízení

 1. Rada města Přelouče zřizuje

podle § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů povodňovou komisi.

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí,

že předsedou komise je starosta města p. Martin Šmíd.

 1. Rada města Přelouče jmenuje

další členy povodňové komise: Ing. Ivana Moravce, Martina Macháčka, Leoše Slavíka, DiS., Karla Šilhavého, Mgr. Jiřího Dobruského, Mgr. Petra Beneše, Ing. Luboše Minaříka,
Ing. Vladislava Kvocha, Mgr. Matěje Havrdu a Zdeňka Píšu.

22/16/2023         Zřízení povodňové komise obce s rozšířenou působností Přelouč

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

zřízení povodňové komise obce s rozšířenou působností Přelouč starostou města Martinem Šmídem v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jmenování jejích členů dle předložené zřizovací listiny.  

22/17/2023         Podání žádosti o dotaci na projekt „Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odpadních vod do Přelouče“ a čestné prohlášení pro udělení výjimky

 1. Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o dotaci z OPŽP 2021–2027 – výzvy č. 42 na projekt „Splašková kanalizace Štěpánov s převedením odpadních vod do Přelouče“.

 1. Rada města Přelouče schvaluje

čestné prohlášení pro udělení výjimky z podmínky hlavního vlastníka vodohospodářské infrastruktury ve složce odpadní voda na území města Přelouče.

 1. Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi podat žádost o dotace dle usnesení č. 22/17/2023-I.

T: 30. 9. 2023

22/18/2023         Jmenování členů výběrové komise pro posuzování uchazečů na místo ředitelky/ředitele TS Přelouč

 1. Rada města Přelouče jmenuje

výběrovou komisi pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Technických služeb města Přelouče, Choceňská 1771, 535 01 Přelouč:

předseda komise – Ing. Ivan Moravec

členové – Martin Šmíd, Martin Židek, Mgr. Lubor Pacák, Ing. Lukáš Kuchyňka, Mgr. Ivan Vrága, Karel Šilhavý.

 1. Rada města Přelouče určuje

Ing. et Ing. Petra Kuchyňku jako náhradního člena výběrové komise.

22/19/2023         Pronájem sociálního bytu

 1. Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 3 o vel. 2+kk, 44 m2, Choceňská 877, Přelouč p. M.H., trvale bytem Přelouč s platností od nástupu na dobu určitou do 31. 8. 2024.

22/20/2023         Zápis KMS Tupesy

 1. Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 9. 8. 2023.

22/21/2023         Darovací smlouva od Nadace ORLEN Unipetrol

 1. Rada města Přelouče schvaluje

Darovací smlouvu č. 23084 uzavřenou mezi městem Přelouč a Nadací ORLEN Unipetrol, IČO 05661544, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 na poskytnutí finančního daru pro JSDH Přelouč ve výši 119 790,00 Kč na nákup termokamery FLIR K 33.

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 23. 8. 2023 7:10
Datum poslední aktualizace: 23. 8. 2023 7:18
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi