Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 19. schůze rady města

Usnesení 18. schůze rady města 1

konané dne 26. 6. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

19. schůze rady města konané dne 26. 6. 2023

 

 

19/1/2023    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

19/2/2023    Zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26“

I.    Rada města Přelouče rozhoduje            

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26“
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:        ALFA CZ s.r.o.    
Sídlo dodavatele:            Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové
IČO dodavatele:            25921894
Nabídková cena:             1 996 868,81 Kč bez DPH
Rozhodnutí rady města odpovídá doporučení hodnotící komise.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26“ s dodavatelem ALFA CZ s.r.o., sídlem: Resslova 929/6, 500 02 Hradec Králové, IČO 25921894 za nabídkovou cenu 1 996 868,81 Kč bez DPH.

III.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 19/2/2023-II.
T: 14. 7. 2023

19/3/2023    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 66/1, p.č. 75/36, p.č. 75/62 a p.č. 604/2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 19/3/2023-I.
T: 31. 7. 2023

19/4/2023    Nájemní smlouva

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.T.J., Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 157/13 v k.ú. Přelouč, za účelem skladování dřeva, pěstování zeleniny a zachytávání dešťové vody do sudů.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 19/4/2023-I.
T: 30. 6. 2023

19/5/2023    Žádost o pronájem pozemků

I.    Rada města Přelouče zamítá

žádost společnosti 8m group, a.s., o pronájem pozemků p.č. 310/28 a p.č. 310/23 v k.ú. Lohenice u Přelouče a pozemků p.č. 541/1 a p.č. 548 v k.ú. Přelouč, za účelem zřízení fotovoltaické elektrárny.

19/6/2023    Pronájem pozemku

I.    Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem pozemku p.č. 502/2 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 453 m2 včetně zděné budovy umístěné na tomto pozemku, za minimální roční nájemné ve výši 12 316,00 Kč.

19/7/2023    Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Částečné zateplení haly v areálu TS Přelouč“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Částečné zateplení haly v areálu TS, Přelouč“, uzavřené se společností PF Stavitelství, s.r.o., Divišova 234, 530 03 Pardubice, IČO 05406595, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 87 055,10 Kč bez DPH, 105 336,67 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 19/7/2023-I.
T: 3. 7. 2023

19/8/2023    Návrh postupu při řešení stavu účelové komunikace v místní části Štěpánov

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

stav účelové komunikace na pozemcích p.č. 237 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a p.č. 232 v k.ú. Klenovka.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města vyjádřit nesouhlas s návrhem společnosti OKAN TRADING s.r.o., Libušina 50, 592 02 Svratka, IČO 08860790, na odkoupení části účelové komunikace na pozemcích p.č. 237 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a p.č. 232 v k.ú. Klenovka za symbolickou cenu s tím, že uvedená společnost tuto komunikaci na své náklady opraví.

19/9/2023    Návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Školní jídelně Přelouč

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1714, Přelouč na převod movitého majetku – vybavení kuchyně a výdejny jídel.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o převodu dle usnesení č. 19/9/2023-I.
T: 31. 8. 2023

19/10/2023    Zápis OV Klenovka

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 6/2023 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 18. 6. 2023.

19/11/2023    Zápis KMS Štěpánov

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 3/2023 ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 7. 6. 2023.

19/12/2023    Zápis KMS Tupesy

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 4/2023 ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 20. 6. 2023.

19/13/2023    Zápis Komise bezpečnostní a dopravní

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis z jednání Komise bezpečnostní a dopravní ze dne 8. 6. 2023.

II.    Rada města Přelouče souhlasí

s instalací svislého dopravního značení a osazením dopravních značek IP 4b s dodatkovou tabulkou E12a a B2 s dodatkovou tabulkou E12b v úseku mezi ulicí Labská a vodním tokem Švarcava.

III.    Rada města Přelouče souhlasí

s umístěním dodatkových tabulek E12a a E12b pod značky IP4b a B2 umístěné v ulici Střelova v úseku od ulice Prokopa Velikého po ulici Havlíčkova.

19/14/2023    Rekonstrukce Sportovní ulice a revitalizace Městského parku v Přelouči

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

nový návrh situačního řešení rekonstrukce Sportovní ulice od vstupu na fotbalový stadion po most přes Švarcavu u hokejbalového hřiště a nový návrh řešení komunikací v rámci revitalizace Městského parku v Přelouči.

19/15/2023    Zadávací podmínky k výběrovému řízení

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

text zadávací dokumentace a výzvy více zájemcům k podání nabídek na dodávku víceúčelového nákladního kontejnerového automobilu pro potřeby organizace Technické služby města Přelouče ve zjednodušeném podlimitním řízení.

19/16/2023    Žádost o oficiální podporu města ve věci rozšíření zdravotní péče pro Přelouč a okolí

I.    Rada města Přelouče vyjadřuje

podporu NZZ Šárka Černá, DiS., Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, IČZ 65257000, IČO 09509925 ve věci jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, a.s., o zlepšení dostupnosti odborné zdravotní péče poskytované ve specializaci „fyzioterapie a rehabilitace“ pro obyvatele města Přelouče a jejích spádových obcí.

19/17/2023    Stanovení ceny za pronájem páru optického vlákna

I.    Rada města Přelouče schvaluje

cenu za pronájem páru optického vlákna ve výši 1,70 Kč/m měsíčně, cena je uvedena bez DPH.

19/18/2023    Uzavření nájemní smlouvy

I.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s p.J.M., zastoupeným opatrovníkem Městem Přelouč na byt č. 8 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s p.D.T., na byt č. 1 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023.

III.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s I.P. a L.P., na byt č. 10 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023.

IV.    Rada města Přelouče schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s p. M.K., na byt č. 1 v ulici Riegrova 1537, Přelouč, od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023.

19/19/2023    Jmenování vedoucí finančního odboru

I.    Rada města Přelouče jmenuje

do funkce vedoucí finančního odboru paní Hanu Tunkovou s účinností od 1. 7. 2023.

19/20/2023    Jmenování vedoucího stavebního odboru

I.    Rada města Přelouče odvolává

z funkce vedoucího stavebního odboru pana Lubomíra Novotného ke dni 30. 6. 2023 z důvodu odchodu do starobního důchodu.

II.    Rada města Přelouče jmenuje

do funkce vedoucího stavebního odboru pana Mgr. Jiřího Dobruského s účinností od 1. 7. 2023.

19/21/2023    Schválení přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Přelouč

I.    Rada města Přelouče uděluje

souhlas s přijímáním účelově určených finančních darů od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN pro příspěvkovou organizaci Školní jídelna Přelouč na úhradu obědů pro děti. Souhlas se uděluje do 30. 6. 2025.

19/22/2023    Nabídka bezúplatného předání nepotřebného majetku zřizovateli a souhlas s vyřazením – Školní jídelna Přelouč

I.    Rada města Přelouče nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to prodejem, případně likvidací. Jedná se o 68 kusů drobného dlouhodobého majetku, který v nových prostorách školní jídelny již nemá využití.

19/23/2023    Darovací smlouva

I.    Rada města Přelouče schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,00 Kč Centru J.J. Pestalozziho, o.p.s., IČO 25918974 se sídlem Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim.

19/24/2023    Jmenování ředitelky mateřské školy

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

výsledky a doporučení konkursní komise na pozici ředitelky/ředitele Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice.

II.    Rada města Přelouče jmenuje

Mgr. Denisu Havelkovu ředitelkou mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice s účinností od 1. 9. 2023.

 

 

 

Martin Šmíd                                                                       Ing. Ivan Moravec starosta                                                                                  místostarosta  

Datum vložení: 28. 6. 2023 8:29
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2023 8:40
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi