Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 12. schůze rady města

Usnesení 12. schůze rady města Typ: Usnesení RM a ZM 1

konané dne 20. 3. 2023

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

12. schůze rady města konané dne 20. 3. 2023

 

12/1/2023     Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

12/2/2023    Rezignace vedoucí finančního odboru

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

rezignaci Ing. Zdeňky Volfové na funkci vedoucí Odboru finančního Městského úřadu Přelouč ke dni 7. 3. 2023.

12/3/2023    Revitalizace Švarcavy – návrh na zamítnutí výzvy k úhradě

I.    Rada města Přelouče zamítá

z důvodu neoprávněnosti požadavek společnosti ARTENDR s.r.o., IČO 24190853, se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek na zaplacení částky 72 600,00 Kč (60 000,00 Kč + 21 % DPH) jako úhradu za činnost technického dozoru podle Příkazní smlouvy č. 5 204 06-01 na realizaci veřejné zakázky „Výkon technického dozoru při realizaci zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200-0723) rozdělené na části“.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi písemně vyrozumět právní zástupkyni spol. ARTENDR s.r.o. IČO 24190853, se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, o zamítnutí požadavku na úhradu částky 72 600,00 Kč, v termínu do 24. 3. 2023.

12/4/2023    Zadávací řízení veřejné zakázky „Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava“.

12/5/2023    Zadávací řízní veřejné zakázky „ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č. p. 50, PŘELOUČ – CHLAZENÍ UČEBEN PRO DRUŽINU – STARÁ BUDOVA“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 50, PŘELOUČ – CHLAZENÍ UČEBEN PRO DRUŽINU – STARÁ BUDOVA“.

12/6/2023    Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy č.p. 986–989, Přelouč“ – výběr dodavatele a smlouva o dílo

I.    Rada města Přelouče rozhoduje  

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy č.p. 986–989, Přelouč“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:        Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Sídlo dodavatele:            Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO dodavatele:            25953818
Nabídková cena:             2 799 862,65 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:        D&D PROFI, s.r.o.
Sídlo dodavatele:            Palackého 485, 533 03 Dašice
IČO dodavatele:            25250167
Nabídková cena:             3 293 425,82 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:
Jméno (název) dodavatele:        NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.  
Sídlo dodavatele:            Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové
IČO dodavatele:            28812875
Nabídková cena:             3 472 620,00 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy čp.986 – čp. 989, Přelouč“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, za nabídkovou cenu 2 799 862,65 Kč bez DPH.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 12/6/2023-II.
T: 31. 3. 2023

12/7/2023    Žádost enteria, a.s. o schválení obchodní spol. k realizaci projektu Hodinářka 2

I.    Rada města Přelouče pověřuje

starostu k písemnému potvrzení souhlasu města Přelouč s realizací projektu Hodinářka 2 obchodní společností DEPRO HODINÁŘKA s.r.o., Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 19077114, a to na základě článku XVI., odst. 16.3., smluvní dokumentace, uzavřené k tomuto projektu.    

12/8/2023    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout nabídku Ředitelství silnic a dálnic ČR na převod pozemků p.č. 590/29 a p.č. 590/30 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, do vlastnictví města.

12/9/2023    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 484/10, p.č. 484/11 a p.č. 484/31, vše v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 12/9/2023-I.
T: 31. 3. 2023

12/10/2023    Pronájem pozemků

I.    Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejních stánků na období 15. 5. 2023 a 31. 8. 2023. K pronájmu město nabídne 2 prodejní místa, každé o výměře cca 16 m2, za týdenní nájemné minimálně 640,00 Kč.

II.    Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost o pronájem části pozemků p.č. 15/1, p.č. 15/2 a p.č. 15/3 vše v k.ú. Klenovka p. P.Š., bytem Pardubice za účelem umístění výběhu pro koně.

12/11/2023    Zápis KMS – Lhota Škudly

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 2. 3. 2023.

12/12/2023    Přehled produkce komunálního odpadu v roce 2022

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu o přehledu produkce komunálního domovního odpadu v roce 2022.

12/13/2023    Návrh smlouvy o právní pomoci

I.    Rada města Přelouče schvaluje

za účelem zajištění výkonu části právní agendy na Oddělení pohledávek a přestupků smlouvu o právní pomoci uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Jarmilou Grumlovou, advokátkou, IČO 66251541, se sídlem Politických vězňů 98, Kolín III.

12/14/2023    Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2023

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotací na rok 2023 z rozpočtu města pro:

Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Přelouč 1 ve výši 15 000,00 Kč na nákup pohárů a čestných cen na 61. Velikonoční výstavu Přelouč 2023, opravu stropu v kanceláři, podporu mladých chovatelů na závodech v králičím hopu a na výměnu topných těles v hlavní budově.

Spolek Vrbová stáj, z.s. Tupesy ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu a výkup týraných zvířat.

Tanellno s.r.o. ve výši 5 000,00 Kč na honoráře umělcům, dar kostelu, tisk a výlep plakátů, tisk vstupenek a programů, organizační činnosti v souvislosti s pořádáním Velikonočního koncertu v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D26/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizací Přelouč 1 na poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč na nákup pohárů a čestných cen na 61. Velikonoční výstavu Přelouč 2023, opravu stropu v kanceláři, podporu mladých chovatelů na závodech v králičím hopu a na výměnu topných těles v hlavní budově.

Veřejnoprávní smlouvu č. D27/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Spolkem Vrbová stáj, z.s. Tupesy na poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu a výkup týraných zvířat.

Veřejnoprávní smlouvu č. D28/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Tanellno s.r.o. na poskytnutí dotace ve výši 5 000,00 Kč na honoráře umělcům, dar kostelu, tisk a výlep plakátů, tisk vstupenek a programů, organizační činnosti v souvislosti s pořádáním Velikonočního koncertu v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči.

III.    Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy č. D26/2023, č. D27/2023, a č. D28/2023 dle usnesení č. 12/14/2023-II.
T: 14. 4. 2023

12/15/2023    Žádost o uvolnění z funkce ředitelky školy a vyhlášení konkursního řízení

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

rezignaci paní Ladislavy Bukovské na funkci ředitelky Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice ke dni 31. 8. 2023.

II.    Rada města Přelouče vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2023.

III.    Rada města Přelouče pověřuje

místostarostu Města Přelouče Ing. Ivana Moravce požádat Krajský úřad Pardubického kraje a Českou školní inspekci o určení příslušného člena konkursní komise, požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství o souhlas se svým jmenováním do konkursní komise, vyzvat ředitelku Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, aby zorganizovala volbu člena konkursní komise z řad pedagogických pracovníků školy a doložila ji zápisem o volbě.

12/16/2023    Žádost o uvolnění z funkce ředitelky školy a vyhlášení konkursního řízení

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

rezignaci Mgr. Hany Konvalinkové na funkci ředitelky Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice ke dni 31. 7. 2023.

II.    Rada města Přelouče vyhlašuje

konkursní řízení na vedoucí místo ředitele/ředitelky Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2023.

III.    Rada města Přelouče pověřuje

místostarostu Města Přelouče Ing. Ivana Moravce požádat Krajský úřad Pardubického kraje a Českou školní inspekci o určení příslušného člena konkursní komise, požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství o souhlas se svým jmenováním do konkursní komise, vyzvat ředitelku Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, aby zorganizovala volbu člena konkursní komise z řad pedagogických pracovníků školy a doložila ji zápisem o volbě.

12/17/2023    Smlouva o poskytnutí účelové dotace o sociálních službách

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu č. OSV/23/20357 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

12/18/2023    Návrh na vydání souhlasu s užitím znaku města

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s užitím znaku města při závodech v orientačním běhu „Mistrovství oblasti ve sprintu“, pořádané klubem OK Lokomotiva Pardubice.

12/19/2023    Kameny zmizelých – Stolpersteiny

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

informaci o možnosti zapojení se do projektu Kameny zmizelých – Stolpersteiny.

12/20/2023    Smlouva o dílo na výstavbu dešťové kanalizace pod chladící jednotkou kluziště

I.    Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 13/2022 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na výstavbu dešťové kanalizace pod chladící jednotkou kluziště ve Sportovní ulici v Přelouči společností KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Staré Jesenčany, IČO
24135658.

II.    Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na akci „Přelouč – dešťová kanalizace Sportovní ulice“, týkající se výstavby části kanalizace, nacházející se pod chladící jednotkou kluziště, která bude sloužit pro odvodnění nově projektované komunikace u sportovišť, uzavíranou se společností KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Staré Jesenčany, IČO 24135658, za částku 700 185,79 Kč bez DPH, 847 224,81 Kč s 21 % DPH.

III.    Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 12/20/2023-II.
T: 31. 3. 2023

12/21/2023    Zadání úkolů Komisi pro rozvoj města

I.    Rada města Přelouče pověřuje

Komisi pro rozvoj města monitoringem k posouzení stavu chodníků a ulic v Přelouči a místních částech.

12/22/2023    Prodloužení pronájmu bytu v ulici Za fontánou č.p. 433, Přelouč

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 14 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.H.V., trvale bytem Utekáč,  SR na dobu určitou s platností od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023.

12/23/2023    Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města do 50 tis. Kč na rok 2023

I.    Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace na rok 2023 z rozpočtu města pro:

Basketbalový klub, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sálu a úhradu energií při oslavě 75 let basketbalu v Přelouči.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D29/2023 uzavřenou mezi městem Přelouč a Basketbalovým klubem, z.s. na poskytnutí dotace ve výši 10 000,00 Kč na pronájem sálu a úhradu energií při oslavě 75 let basketbalu v Přelouči.

III.    Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D29/2023 dle usnesení č. 12/23/2023-II.
T: 24. 3. 2023

 

 

 

Martin  Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 22. 3. 2023 6:50
Datum poslední aktualizace: 22. 3. 2023 7:49
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi