Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 3. schůze rady města

Usnesení 3. schůze rady města 1

konané dne 28. 11. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

3. schůze rady města konané dne 28. 11. 2022

 

3/1/2022             Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

3/2/2022             Žádost vlastníků pozemků v nově vznikající lokalitě rodinných domů v místní části Štěpánov

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

žádost vlastníků pozemků v nově vznikající lokalitě rodinných domů v místní části Štěpánov a informaci k výstavbě komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Přelouče.

3/3/2022             Nákup majetku nad 10 tis. Kč – KMS Štěpánov

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem KMS Štěpánov zakoupit drobný hmotný majetek, a to dřevěný zahradní domek v hodnotě 36 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z finančních prostředků komise.

3/4/2022             Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2023

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

rozpočty na rok 2023 těchto příspěvkových organizací:

ZŠ Masarykovo nám., ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

3/5/2022             Žádost o dotaci

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města v rámci rozpočtového opatření č. 5 částku 100 000,00 Kč jako účelovou dotaci pro organizaci Orel jednota Přelouč na projekt Přelouč na Svatojakubské cestě – východočeské trase.

3/6/2022             návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2022

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2022.

3/7/2022             Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2023

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2023.

3/8/2022             Nájemní smlouvy

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 1791/6 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2 společnosti ELMET, spol. s r.o., IČO 42936349, za účelem umístění kovového boxu na zboží, za nájemné ve výši 2 000,00 Kč ročně.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností ELMET, spol. s r.o., IČO 42936349, na pronájem části pozemku p.č. 1791/6 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění kovového boxu na zboží.

    III.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle snesení č. 3/8/2022-II.

T: 30. 11. 2022

3/9/2022             Pravidla města Přelouče

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Pravidla pro pacht zemědělských pozemků ve vlastnictví města Přelouče, platná od 16. 12. 2022.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni platná od 29. 11. 2022.

3/10/2022           Dodatek k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka v rámci projektu „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ s dodavatelem Ing. Lukášem Omou, Kasalice, IČO 04888634, se zvýšením ceny o 30 000,00 Kč s DPH a prodloužením termínu realizace do 12/2022.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 3/10/2022-I.

T: 30. 11. 2022

3/11/2022           Dodatek smlouvy o dílo „Chodník a VO v ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Chodník a VO v ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč“, uzavřené se společností M-STAV s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČO 27557235, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 157 589,89 Kč bez DPH, 190 683,77 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu objednatelem požadovaných prací.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o dílo dle usnesení č. 3/11/2022-I.

T: 6. 12. 2022

3/12/2022           Podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o dotaci z IROP+ na projekt „Pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu“.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi podat žádost o dotaci dle usnesení č. 3/12/2022-I.

T: 31. 3. 2023

3/13/2022           Návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o bezúplatné převodu majetku, uzavřenou mezi městem Přelouč a Kulturním a informačním centrem města Přelouče, Masarykovo náměstí 26, Přelouč na převod movitého majetku – soubor textilií do divadelního sálu Záložny č.p. 44.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 3/13/2022-I.

T: 31. 12. 2022

3/14/2022           Schválení obsahu návštěvního řádu a aktualizace provozního řádu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návštěvní řády dětských hřišť – vnitroblok ČSA – K. Čapka, Klenovka a Lhota pod Přeloučí.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

aktualizaci provozního řádu veřejných hřišť.

3/15/2022           Návrh na schválení smlouvy na servis výtahu Choceňská 877

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu na servis výtahu v objektu Choceňská 877, Přelouč s firmou Výtahy Pardubice a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČO 13582101.

3/16/2022           Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města Přelouče konstatuje

k zápisu č. 8/2022 z jednání OV Klenovka ze dne 20. 11. 2022, že osadní výbor zanikl ze zákona ke dni 23. 9. 2022.

3/17/2022           Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.

3/18/2022           Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.

3/19/2022           Městská autobusová doprava Přelouč – návrh změn v jízdním řádu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 11. 12. 2022.

3/20/2022           Smlouva o dílo

        I.            Rada města Přelouče uděluje

výjimku pro přímé zadání zakázky panu Ing. Matoušovi v souladu s čl. 6.2 vnitřního předpisu č. SM 13/2022 z důvodu jeho znalosti předmětu díla a výborných předchozích zkušeností.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo s Ing. Pavlem Matoušem, IČO 09890416, Hradec Králové, na projektové práce pro rok 2023 spojené s provozem městské autobusové dopravy v Přelouči, provozovanou na náklady města Přelouče.

3/21/2022           Ceník jízdného městské autobusové dopravy v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

ceník městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 1. 1. 2023.

3/22/2022           Návrh aktualizace zřizovací listiny organizační složky JSDH Přelouč

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu organizační složky JSDH Přelouč.

3/23/2022           Delegace zástupce na valných hromadách Svazku obcí Přeloučska

        I.            Rada města Přelouče deleguje

jako zástupce na valných hromadách Svazku obcí Přeloučska Bc. Irenu Burešovou.

3/24/2022           Odvolání a nominace člena v dozorčí radě Regionální rozvojové agentury

        I.            Rada města Přelouče odvolává

z pozice členky v Dozorčí radě Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Bc. Irenu Burešovou.

      II.            Rada města Přelouče nominuje

za člena Dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje starostu Martina Šmída.

 

 

 

Martin Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 30. 11. 2022 10:33
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 10:19
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi