Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 2. schůze rady města

Usnesení 2. schůze rady města 1

konané dne 14. 11. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

2. schůze rady města konané dne 14. 11. 2022

 

2/1/2022             Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

2/2/2022             Schválení Jednacího řádu Rady města Přelouče

        I.            Rada města Přelouče schvaluje a vydává

Jednací řád Rady města Přelouče ve znění dle předloženého návrhu.

2/3/2022             Pravidla pro zřizování a činnost KMS v místních částech

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částech města.

2/4/2022             Zřízení OV Klenovka, volba členů a předsedy

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče zřídit v místní části Klenovka Osadní výbor Klenovka.

      II.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče určit, že Osadní výbor Klenovka bude mít 7 členů.

    III.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče určit členy Osadního výboru Klenovka Miloslava Bažanta, Ivana Konečného, Ing. Lenku Kubíček Godorožovou, Danu Nohejlovou, Ing. Jiřího Pavlase, Ing. Miroslava Švába a Lukáše Zemana.

    IV.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče zvolit předsedou Osadního výboru Klenovka Ing. Miroslava Švába.

2/5/2022             Zřízení KMS Tupesy, jmenování předsedy a členů

        I.            Rada města Přelouče zřizuje

v místní části Tupesy Komisi místní samosprávy Tupesy.

      II.            Rada města Přelouče stanoví,

že Komise místní samosprávy Tupesy bude mít 5 členů.

    III.            Rada města Přelouče jmenuje

předsedou Komise místní samosprávy Tupesy pana Petra Šurkalu ml. a členy Hanu Starou, Ing. Martina Flamíka, Jitku Krejčovou a Kristýnu Moravcovou.

2/6/2022             Zřízení KMS Lhota – Škudly, jmenování předsedkyně a členů

        I.            Rada města Přelouče zřizuje

v místní části Lhota – Škudly Komisi místní samosprávy Lhota – Škudly.

      II.            Rada města Přelouče stanoví,

že Komise místní samosprávy Lhota – Škudly bude mít 5 členů.

    III.            Rada města Přelouče jmenuje

předsedkyní Komise místní samosprávy Lhota – Škudly Mgr. Šárku Junasovou a členy Lukáše Mládka, Petra Jedličku, Jana Pavliše a Jiřího Zahradníka.

2/7/2022             Zřízení KMS Štěpánov, jmenování předsedkyně a členů

        I.            Rada města Přelouče zřizuje

v místní části Štěpánov Komisi místní samosprávy Štěpánov.

      II.            Rada města Přelouče stanoví,

že Komise místní samosprávy Štěpánov bude mít 7 členů.

    III.            Rada města Přelouče jmenuje

předsedou Komise místní samosprávy Štěpánov pana Štěpána Bartoše a členy Miloše Šebestiána, Romana Forsta, Františka Odvárku, Jarmilu Odvárkovou, Dis., Václava Koženého a Karlu Šmídovou Šarközyovou, Dis.

2/8/2022             Návrh na odvolání členky Komise pro rozvoj města

        I.            Rada města Přelouče odvolává

na vlastní žádost paní Ivanu Černíkovou z funkce členky Komise pro rozvoj města ke dni 15. 11. 2022. 

2/9/2022             Návrh na jmenování člena Komise pro rozvoj města

        I.            Rada města Přelouče jmenuje

členem Komise pro rozvoj města Ing. Jana Šmída.

2/10/2022           Návrh na jmenování členky Komise sociální a zdravotní

        I.            Rada města Přelouče jmenuje

členkou Komise sociální a zdravotní paní Květu Bisumovou.

2/11/2022           Návrh na jmenování předsedkyně a členů Komise školské a kulturní

        I.            Rada města Přelouče jmenuje

předsedkyní Komise školské a kulturní paní Ivanu Černíkovou.

      II.            Rada města Přelouče jmenuje

členy Komise školské a kulturní Bc. Danu Bystrianskou, Jaroslavu Šimonovou, Mgr. Zuzanu Jánskou, Ing. Pavla Hrdého a Mgr. Matěje Peštu.

  2/12/2022         Dodatek smlouvy o nájmu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Dodatek č. 11 smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 44 v Přelouči, uzavřené dne 15. 9. 1998 mezi městem Přelouč a Komerční bankou, a.s., IČO 45317054.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle usnesení č. 2/12/2022-I.

T: 15. 12. 2022

2/13/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče zamítá

návrh na odkup částí pozemků p.č. 173/1, p.č. 170 a p.č. 171, vše v k.ú. Tupesy u Přelouče od společnosti Liponova, a.s. za cenu 800 Kč/m2.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi vyvolat jednání se společností Liponova, a.s. ohledně směny pozemků.

2/14/2022           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče doporučuje

Zastupitelstvu města Přelouče zamítnout nabídku p.L., na odkup spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 931/3 v k.ú. Přelouč.

2/15/2022           Jmenování stálé komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

        I.            Rada města Přelouče ruší

Usnesení rady města č. 4/46 ze dne 10. 12. 2018, kterým rada jmenovala stálou komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v zadávacích řízeních podlimitních veřejných zakázek a VZMR III. kategorie.

      II.            Rada města Přelouče jmenuje

stálou komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v zadávacích řízeních podlimitních veřejných zakázek a VZMR III. kategorie ve složení: Miroslav Manžel (vedoucí OSM), Bc. Pavel Caha (referent OSM), Ing. Ivan Moravec (člen rady města).

Náhradníci: Hana Mencová (referent OSM), Ing. Lada Kubínová (referent OSM), Vít Priessnitz (člen rady města). Komise je jmenovaná na dobu neurčitou.

2/16/2022           Vnitřní předpis č. SM 13/2022 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Vnitřní předpis č. SM 13/2022 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ s účinností od 15. 11. 2022.

2/17/2022           Zadávací řízení „Protipovodňová opatření města Přelouč II“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Zadávací dokumentaci a znění smlouvy o dílo pro zadání podlimitní veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč II“.

2/18/2022           ZŘ „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“ – výběr dodavatele

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       MIKOMONT s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Pardubická 1631, 535 01 Přelouč

IČO dodavatele:                              08107823

Nabídková cena:                             21 861 156,70 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

2/19/2022           Zápis KMS Štěpánov

        I.            Rada města Přelouče konstatuje

k zápisu č. 8/2022 Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 2. 11. 2022, že komise zanikla ze zákona ke dni 20. 10. 2022.

2/20/2022           Zápis KMS Tupesy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 1. 10. 2022.

2/21/2022           Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města v roce 2022

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro JUDO Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu (vznik 25. 6. 2022) – pronájem tělocvičen, sportovišť, nákup sportovního tréninkového vybavení a náborové materiály.

      II.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 pro RC Sluníčko, z.s. ve výši 25 000,00 Kč na úhradu energií v roce 2022.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D50/2022 o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Přelouč a JUDO Přelouč z.s. ve výši 10 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu (vznik 25. 6. 2022) – pronájem tělocvičen, sportovišť, nákup sportovního tréninkového vybavení a náborové materiály.

    IV.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D51/2022 o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Přelouč a RC Sluníčko, z.s. ve výši 25 000,00 Kč na úhradu energií v roce 2022.

      V.            Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít Veřejnoprávní smlouvy č. D50/2022 a D51/2022 dle usnesení č. 2/21/2022-III.-IV.

T: 12. 12. 2022

2/22/2022           Zápis Komise sociálně zdravotní

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

Zápis č. 1/2022 ze zasedání Komise sociálně zdravotní ze dne 9. 11. 2022.

2/23/2022           Pronájem bytu v ul. Sluneční 1414

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č. 15 o vel. 1+kk v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční 1414, Přelouč, p.H.K., trvale bytem Přelouč od 1. 12. 2022 na dobu neurčitou.

2/24/2022           Prodloužení nájemních smluv v č.p. 433, Přelouč

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.L.K., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 21. 11. 2022 do 21. 2. 2023.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 14 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.E.T., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 12. 2022 do 28. 2. 2023.

2/25/2022           Prodloužení pronájmu v ul. Sluneční č.p. 1414

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 18 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč p.I.J., trvale bytem Přelouč, zastoupená opatrovníkem Městem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

2/26/2022           Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 25. 1. 2010 uzavřený mezi městem Přelouč a Jiřím Rozkošným, restaurace „U Jiřího“, se sídlem Masarykovo náměstí 24, 535 01 Přelouč, IČO 86694863 s platností od 1. 12. 2022.

2/27/2022           Povodňová komise města Přelouč – zřízení

        I.            Rada města Přelouče zřizuje

podle § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů povodňovou komisi.

      II.            Rada města Přelouče bere na vědomí,

že předsedou komise je starosta města pan Martin Šmíd.

    III.            Rada města Přelouče jmenuje

členy povodňové komise Ing. Ivana Moravce, Martina Macháčka, Leoše Slavíka, DiS., Karla Šilhavého, Lubomíra Novotného, Mgr. Petra Beneše, Ing Luboše Minaříka, Ing. Vladislava Kvocha, Mgr. Matěje Havrdu a Zdeňka Píšu.

2/28/2022           Nákup majetku nad 40 tis. Kč – MŠ Kladenská

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit klimatizaci do kuchyně mateřské školy v celkové hodnotě 65 128,00 Kč. Majetek bude pořízen z fondu investic této příspěvkové organizace.

2/29/2022           Plán inventur na rok 2022

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Plán inventur na rok 2022.

2/30/2022           Zvýšení ceny za pronájem sportovní haly

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o navýšení ceny za pronájem městské sportovní haly na 700,00 Kč za hodinu od 1. 1. 2023.

2/31/2022           Vnitřní předpis č. R 14/2022 „Organizační řád Městského úřadu“

        I.            Rada města Přelouče stanovuje

celkový počet zaměstnanců úřadu na 90 s účinností od 1. 1. 2023.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

Vnitřní předpis č. R 14/2022 „Organizační řád městského úřadu“ s účinností od 1. 1. 2023.

2/32/2022           Uzavření nových veřejnoprávních smluv

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu s obcí Bukovina u Přelouče o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí č. 2/2022.

2/33/2022           Souhlas s užitím znaku města

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s užitím znaku města na panelech naučné stezky v obci Neratov.

 

 

 

 

 

 

Martin Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 16. 11. 2022 7:27
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2022 7:36
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
skoro jasno 25 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C
čtvrtek 27. 6. oblačno 29/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi