Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 1. schůze rady města

Usnesení 1. schůze rady města 1

konané dne 31. 10. 2022

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

1. schůze rady města konané dne 31. 10. 2022

 

1/1/2022    Program schůze

I.    Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče, rozšířený o bod užívání závěsného znaku.

1/2/2022    Žádost o zřízení bezbariérového přístupu k domu č.p. 1455

I.    Rada města Přelouče zamítá

žádost Ing. L.H., Ph.D., Přelouč o zřízení bezbariérového vchodu, neboť z veřejných prostředků nelze hradit stavební úpravy soukromého objektu.

1/3/2022    Smlouva o nájmu pozemků pro rekonstrukci lávky přes Labe

I.    Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o nájmu pozemků č. 8DHM2200xx, uzavíranou mezi městem Přelouč a Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, pro stavební akci „Lávka L001-Přelouč-lávka-oprava“ (rekonstrukce lávky přes Labe na Slavíkovy ostrovy).

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemků dle usnesení č. 1/3/2022-I.
T: 21. 11. 2022

1/4/2022    Smlouva č. 440/B2/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

-    Smlouvu č. 440/B2/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“. Poskytovatel Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, schválil dotaci ve výši 4 492 483,00 Kč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 1/4/2022-I.
T: 30. 11. 2022

1/5/2022    Podání žádosti o dotaci na projekt „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“

I.    Rada města Přelouče schvaluje

podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 na projekt „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o dílo na zajištění administrace projektu „ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví“, uzavíranou mezi městem Přelouč a spolkem MAS Železnohorský region, z.s. za smluvní cenu ve výši 42 000,00 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 1/5/2022-II.
T: 30. 11. 2022

1/6/2022    Zřízení věcného břemene

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi městem Přelouč, GasNet, s.r.o. a p.P.J., bytem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1297/1 v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 1/6/2022-I.
T: 30. 11. 2022

1/7/2022    Smlouva o bezúplatném převodu

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 22/16, uzavíranou mezi městem Přelouč a Městskou knihovnou Přelouč, na převod movitého majetku – 12 ks židlí o celkové hodnotě 10 018,00 Kč.

II.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku dle usnesení č. 1/7/2022-I.
T: 30. 11. 2022

1/8/2022    Majetkové převody

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města schválit zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 398/37 o celkové výměře 3 901 m2, p.č. 398/43 o celkové výměře 90 m2 a p.č. 398/52 o celkové výměře 366 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, dohodou o fyzickém rozdělení pozemků na 2 části stejné výměry z nichž jedna bude ve výlučném vlastnictví města a druhá ve výlučném vlastnictví druhého spoluvlastníka.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout nabídku na odkoupení spoluvlastnických podílů 1/6 na pozemcích p.č. 1263/9 o celkové výměře 15 m2, p.č. 1265/1 o celkové výměře 3 102 m2 a p.č. 1265/4 o celkové výměře 45 m2, vše v k.ú. Přelouč.

1/9/2022    Pronájem pozemku

I.    Rada města Přelouče schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 1791/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 1 m2 společnosti ELMET, spol. s r.o., za účelem umístění kovového boxu, za roční nájemné ve výši 2 000,00 Kč.

1/10/2022    Pronájem pozemku pro umístění prodejního stánku

I.    Rada města Přelouče schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč p.B.L., Přelouč, IČO 06140726, za účelem umístění a provozování prodejního stánku na dobu určitou od 1. 12. 2022 do 23. 12. 2022 za nájemné ve výši 1 400,00 Kč.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

Smlouvu o nájmu pozemku, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.B.L., Přelouč, IČO 06140726, na pronájem části pozemku p.č. 881/2 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku.

III.    Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle usnesení č. 1/10/2022-I.
T: 30. 11. 2022

1/11/2022    Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2022–2023

I.    Rada města Přelouče schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2022–2023 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti.

1/12/2022    Zřízení OV Mělice, volba členů a předsedy

I.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zřídit v místní části Mělice Osadní výbor Mělice.

II.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města určit, že Osadní výbor Mělice bude mít 7 členů.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města určit členy Osadního výboru Mělice Aleše Koubu, Jaroslava Kopeckého, Lubomíra Vojtíška, Janu Pejřilovou, Miroslava Vokála, Stanislava Pejřila a Radislava Kováře.

IV.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města zvolit předsedou Osadního výboru Mělice pana Aleše Koubu.

1/13/2022    Zřízení komisí rady města

I.    Rada města Přelouče v souladu

s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány Komisi pro rozvoj města, Komisi sociální a zdravotní, Komisi školskou a kulturní, Komisi sportovní, Komisi bezpečnostní a dopravní a Komisi sboru pro občanské záležitosti.

1/14/2022    Návrh na jmenování předsedy a členů Komise bezpečnostní a dopravní

I.    Rada města Přelouče jmenuje

předsedou Komise bezpečnostní a dopravní Mgr. Bc. Petra Veselého.

II.    Rada města Přelouče jmenuje

členy Komise bezpečnostní a dopravní Jiřího Čapka, Ing. Filipa Vysloužila Ph.D., Martina Chybu, Ing. Martina Moravce, Ph.D, Petra Pálu, Miroslava Manžela, Lubomíra Novotného, Karla Šilhavého, Zbyňka Hanuše, DiS., Leoše Slavíka, DiS. a Ing. Oldřicha Večerku, Ph.D.

1/15/2022    Návrh na jmenování předsedy a členů Komise pro rozvoj města

I.    Rada města Přelouče jmenuje

předsedou Komise pro rozvoj města Mgr. Lubora Pacáka.

II.    Rada města Přelouče jmenuje

členy Komise pro rozvoj města Milana Vítka, Ivanu Černíkovou, Petra Bábovku, Lukáše Pitříka, Martina Židka, Ing. Štěpána Kubína, Bc. Martina Pittnera a Ing. Filipa Vysloužila, Ph.D.

1/16/ 2022    Návrh na jmenování předsedy a členů Komise sociální a zdravotní

I.    Rada města Přelouče jmenuje

předsedou Komise sociální a zdravotní MVDr. Zdeňka Zemana.

II.    Rada města Přelouče jmenuje

členy Komise sociální a zdravotní Bc. Andreu Čapkovou, Elišku Dvořákovou, Jitku Burketovou, MUDr. Lenku Roušarovou, Blanku Konvalinovou, DiS. a Ritu Levinskou.

1/17/ 2022    Návrh na jmenování předsedy a členů Komise sportovní

I.    Rada města Přelouče jmenuje

předsedou Komise sportovní Martina Židka.

II.    Rada města Přelouče jmenuje

členy Komise sportovní Miroslava Nedbala, Leoše Cirkla, Jana Šimona, Libora Komůrku, Ing. Miroslava Kumstýře, Tomáše Černého, Ing. Jana Daška a Petru Kussmanovou.

III.    Rada města Přelouče doporučuje

zastupitelstvu města stanovit, že pan Martin Židek bude funkci člena Komise pro rozvoj města vykonávat bez nároku na odměnu.

1/19/ 2022    Návrh na jmenování předsedkyně a členů Komise SPOZ

IV.    Rada města Přelouče jmenuje

předsedkyní Komise sboru pro občanské záležitosti Bc. Danu Bystrianskou.

V.    Rada města Přelouče jmenuje

členy Komise sboru pro občanské záležitosti Květu Bisumovou, Aleše Koubu, Miluši Kmentovou, Miloslavu Matoušovou, Mgr. Jitku Myšičkovou, Mgr. Hanu Neradovou, Vítězslavu Novákovou, Ludmilu Turynovou a Janu Zieglerovou.

1/20/2022    Návrh na termíny schůzí RM a zasedání ZM v roce 2022

I.    Rada města Přelouče schvaluje

termíny schůzí Rady města Přelouče v roce 2022: 14. 11., 28. 11., 5. 12. 2022, 19. 12. 2022.

II.    Rada města Přelouče schvaluje

termíny zasedání Zastupitelstva města Přelouče v roce 2022: 15. 12. 2022.

1/21/2022    Souhlas s užitím znaku města

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s užitím znaku města na webových stránkách neziskové organizace Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, sídlo organizace Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč.

1/22/2022    Financování 28. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

zprávu místostarosty o financování 28. ročníku udílení cen Františka Filipovského za dabing.

1/23/2022    Přijetí finančního daru pro ZŠ Masarykovo náměstí

I.    Rada města Přelouče souhlasí

s přijetím finančního daru 30 000,00 Kč od Elektrárny Chvaletice a.s. pro Základní školu Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice na vybavení tříd IT technologiemi.

1/24/2022    Výsledky nezávislé kontroly hospodaření příspěvkových organizací města

I.    Rada města Přelouče bere na vědomí

výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených ve dnech 29. 9., 5. a 6. 10. 2022 společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření zřizovatelem.

1/25/2022    Užívání závěsného odznaku

I.    Rada města stanoví,

že místostarosta Ing. Ivan Moravec, může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak.

 

 

 

 

Martin Š m í d                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starosta                                    místostarosta

Datum vložení: 4. 11. 2022 7:22
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2022 15:32
Autor: Mgr. Miroslav Tkáč, LLM

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi