Obsah

Usnesení 70. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 70. schůze rady města 1konané dne 19. 7. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

70. schůze rady města konané dne 19. 7. 2021

 

 

70/1/2021           Program schůze

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

70/2/2021           Rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

dopis zhotovitele rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči, společnosti Raeder & Falge s.r.o., ve kterém požaduje obnovit jednání k uzavřené smlouvě o dílo na tuto stavbu.

70/3/2021           Smlouva o dílo na výkon autorského dozoru – rekonstrukce školní jídelny

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru projektanta při rekonstrukci budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243, 530 03 Pardubice, IČO 13179527, za cenu 450,00 Kč za 1 hodinu výkonu činnosti a související cestovní náklady za cenu 250,00 Kč za 1 vykonaný autorský dozor na stavbě (neplátce DPH).

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 70/3/2021-I.

T: 30. 7. 2021

70/4/2021           Prodej vyřazené chladící technologie ze školní jídelny Přelouč

        I.            Rada města Přelouče souhlasí

s prodejem 3 kusů vyřazené chladící technologie, demontované v rámci rekonstrukce budovy školní jídelny Přelouč, p.O.S., Pardubice, za cenu 10 000,00 Kč/1 ks + 21 % DPH.

70/5/2021           Hydrotechnické posouzení Senického a Brložského potoka

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo, uzavíranou v souvislosti s protipovodňovými opatřeními v místní části Lhota – Škudly se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřezní 4/90, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901, na hydrotechnické posouzení Senického a Brložského potoka, za nabídkovou cenu 89 000,00 Kč bez DPH, 107 690,00 Kč včetně 21 % DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 70/5/2021-I.

T: 15. 8. 2021

70/6/2021           Protipovodňová opatření v obci Škudly

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo, uzavíranou se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, na vypracování projektové dokumentace pro umístění stavby včetně příslušné inženýrské činnosti pro protipovodňová opatření v místní části Škudly, za nabídkovou cenu 323 000,00 Kč bez DPH, 390 830,00 Kč včetně 21 % DPH.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 70/6/2021/-I.

T: 15. 8. 2021

70/7/2021           Smlouva o podmínkách stavby „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na smlouvu o podmínkách zřízení stavby „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, uzavíranou s Pardubickým kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031, kterou se sjednává povinnost jednorázové peněžité náhrady ve výši 195 000,00 Kč bez DPH, 236 555,00 Kč včetně DPH, za zásah do pozemku p.č. 244/1 k. ú. Mělice, z důvodu uložení kanalizace do silnice III/322 20.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavřen kupní smlouvy dle usnesení č. 70/7/2021-I.

T: 30. 7. 2021

70/8/2021           Majetkové převody

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na směnu pozemku p.č. 240/16 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 240/15 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví Mgr. et Mgr. P.F.Š., Dis., bytem Pardubice, za pozemek p.č. 240/17 o výměře 5 m2, oddělený z pozemku p.č. 240/6 v k. ú. Klenovka, ve vlastnictví města Přelouče.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 72/55, o výměře 67 m2, odděleného z pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, za cenu minimálně 250,00 Kč/m2, manželům S., bytem Přelouč.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

záměr na prodej části pozemku pč. 237/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 45 m2, p.M.V. a p. I.V., oba bytem Přelouč, za cenu minimálně 1 330,00 Kč/m2.

70/9/2021           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a. s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1781/6 v k. ú. Přelouč.

      II.            Rada města Přelouče ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen dle usnesení 70/9/2021-I.

T: 15. 8. 2021

 

70/10/2021         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

zápis č. 7/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 25. 6. 2021.

70/11/2021         Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč“

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky “ Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostel sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                                      D & D PROFI, s. r. o.

Sídlo dodavatele:                                                           Ostřešany 401, 530 02 Pardubice

IČ dodavatele:                                                                25250167

Nabídková cena:                                                            4.649.246,34 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) společnosti:                                      NOVOSTAV KOMUNIKACE a. s.

Sídlo dodavatele:                                                           Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové

IČ dodavatele:                                                                28812875

Nabídková cena:                                                            4.868.700,00 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) společnosti:                                      SOVIS CZ, a. s.

Sídlo dodavatele:                                                           V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

IČ dodavatele:                                                                 27532208

Nabídková cena:                                                            5.439.872,35 Kč bez DPH

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

II.   Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostel sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s. r. o., Ostřešany 401, 530 02 Pardubice, IČ: 25250167, za nabídkovou cenu 4.649.246,34 Kč bez DPH.

    III.            Rada města Přelouč ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 70/11/2021-II.

T: 6. 8. 2021

70/12/2021         Přehled množství komunálního odpadu uloženého na skládku za 2. čtvrtletí 2021 pro uplatnění třídící slevy

        I.            Rada města Přelouče bere na vědomí

přehled množství uloženého komunálního odpadu na skládku za 2. čtvrtletí pro uplatnění třídící slevy.

70/13/2021         Návrh na změnu „Pravidel pro oceňování životních událostí občanů města“

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

změnu Pravidel pro oceňování životních událostí občanů města dle předloženého návrhu.

70/14/2021         Schválení přijetí dotací na udílení Cen Františka Filipovského za dabing

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

přijetí neinvestiční dotace 70 000,00 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 27. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

smlouvu č. KH/21/73706 o poskytnutí dotace 70 000,00 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 27. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

přijetí neinvestiční dotace 50 000,00 Kč na přípravu a konání 27. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing od Ministerstva kultury dle rozhodnutí ke spisu č. MK – S 6617/2021.

70/15/2021         Pronájem bytu č. 2 v ulici Za Fontánou

        I.            Rada města Přelouče schvaluje

pronájem bytu č.2 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.N.B., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 12. 7. 2021 do 11. 10. 2021.

70/16/2021         Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 do 50tis. Kč

        I.            Rada města Přelouče rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Přelouč 1 ve výši 12 000,00 Kč na opravu stropu, výměnu topných těles v hlavní budově a podporu mladých chovatelů na závodech v králičím hopu

      II.            Rada města Přelouče schvaluje

veřejnoprávní smlouvu č. D36/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizace Přelouč 1 ve výši 12 000,00 Kč na opravu stropu, výměnu topných těles v hlavní budově a podporu mladých chovatelů na závodech v králičím hopu.

    III.            Rada města Přelouče schvaluje

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. D29/2021 uzavřený mezi městem Přelouč a Smíšeným pěveckým sborem Josef Bohuslav Foerster Přelouč, z.s. na tisk almanachu k 100. výročí založení sboru. Tímto dodatkem se upravuje termín čerpání dotace.

    IV.            Rada města Přelouče ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D36/2021 a dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. D29/2021 dle usnesení č. 70/16/2021- II., III.

T: 19. 8. 2021

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

 

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 20. 7. 2021
Poslední aktualizace: 21. 7. 2021 10:28
Autor: Bc. Miroslav Tkáč