Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 63. schůze rady města

Znak města

konané dne 29. 3. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

63. schůze rady města konané dne 29. 3. 2021


63/1/2021    Program schůze
I.    Rada města schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.
 

63/2/2021    Nákup majetku nad 40 tis, Kč – ZUŠ Přelouč
I.    Rada města souhlasí
s požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč zakoupit interaktivní tabuli, která bude sloužit k rozšíření výuky, v hodnotě 135 000,00 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.
 

63/3/2021    Žádost o odkoupení pozemku
I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zamítnout žádost p.J.B., bytem Přelouč o odkoupení pozemku p.č. 938/50 v k.ú. Přelouč.

II.    Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města rozhodnout, že pozemky p.č. 938/47, 938/48, 938/49, 938/50 a 938/2 
v k. ú. Přelouč, lokalita Lipiny nebudou nabízeny k odprodeji do doby vyřešení vlastnických 
vztahů na budoucích komunikacích dle závazné územní studie Lipiny Přelouč.
 

63/4/2021    Smlouva o výpůjčce
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o výpůjčce, uzavíranou mezi městem Přelouč a Rugby Clubem Přelouč z.s., na výpůjčku ragbyového hřiště včetně příslušných pozemků.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení č. 63/4/2021-I.
T: 15. 4. 2021
 

63/5/2021    Oprava rybníka ve Škudlech – dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo
I.    Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 4. 1. 2021 se společností Flexum Trade a.s., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO 28593090 na zhotovení stavby „Škudly – oprava návesního rybníku“, kterým se u objektu SO02 Oprava rybníka upravuje termín realizace z důvodu nemožnosti jeho vypuštění v době povolené orgány ochrany životního prostředí.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 63/5/2021-I.
T: 15. 4. 2021
 

63/6/2021    Odkanalizování domů č.p. 208, 209, 210 a 227 u Račanského rybníka v Přelouči
I.    Rada města souhlasí
s návrhem společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na spoluúčast města Přelouč při řešení odkanalizování domů č.p. 208, 209, 210 a 227 u Račanského rybníka v Přelouči formou zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení a finanční spoluúčasti ve výši 10 % na realizačních nákladech výstavby kanalizačního řádu.
 

63/7/2021    Podání žádosti – „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“
I.    Rada města souhlasí
s podáním žádosti o zařazení akce do seznamu akcí Programu Ministerstva zemědělství 129 410 na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“.
II.    Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu na zajištění administrace projektu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Grant & Project Partners, s.r.o., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice, za smluvní cenu ve výši 139 150,00 Kč s DPH 21 %.
III.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 63/7/2021-II.
T: 30. 4. 2021
 

63/8/2021    Příkazní smlouva na výkon koordinátora BOZP pro akci „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“
I.    Rada města schvaluje
příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP, prováděného při stavebních pracích díla „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, která je uzavírána se společností VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO 48153362 za částku 60 000,00 Kč bez DPH, 72 600,00 Kč s 21 % DPH.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 63/8/2021-I.
T: 6. 4. 2021
 

63/9/2021    Zápis z jednání OV Klenovka
I.    Rada města bere na vědomí
zápis č. 2/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 26. 2. 2021.
 

63/10/2021    Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících
I.    Rada města bere na vědomí
informaci o omezení dopravní obslužnosti na lince 655 101 městská autobusová doprava Přelouč – vynechání zastávek v místních částech Mělice a Lohenice s platností od 1. 4. 2021.
 

63/11/2021    Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby
I.    Rada města schvaluje
dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim 537 01, IČO 259 45408, kterým se stanoví cena veřejné služby (dopravního výkonu) ve výši 44,60 Kč s platností od 1. 4. 2021 na dobu jednoho roku. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku.
    
II.    Rada města ukládá
p. Novotnému zajistit uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě dle usnesení č. 63/11/2021-I.
T: 31. 3. 2021

 

63/12/2021    Uzavření nájemní smlouvy
I.    Rada města schvaluje
Uzavření nájemní smlouvy na byt v ulici Riegrova 1537 s p.M.K., od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021.
 

63/13/2021    Bezúplatný převod digitálních dat města Přelouče Pardubickému kraji
I.    Rada města schvaluje
bezúplatné poskytnutí DTM města Přelouče (polohopis, veřejné osvětlení, metropolitní síť a jiné elektro sítě ve vlastnictví města) Pardubickému kraji za účelem budování DTM PaK.
 

63/14/2021    Prostorové problémy v Městské knihovně
I.    Rada města souhlasí 
s pronájmem nebytových prostor v č.p. 87 v Českobratrské ulici za účelem umístění skladu knih z Městské knihovny Přelouč.
 

63/15/2021    Pronájem bytu v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč
I.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 2 v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč p.N.B. trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 12. 4. 2021 do 11. 7. 2021.
 

63/16/2021    Pronájem bytu s pečovatelskou službou v ul. Sluneční č.p. 1516, Přelouč
I.    Rada města schvaluje
pronájem bytu č. 3 o vel 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč p.J.J., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou.
 

63/17/2021    Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise 
I.    Rada města bere na vědomí
Zápis č. 2 ze zasedání sociálně zdravotní komise Rady města Přelouče ze dne 10. 3. 2021.
 

63/18/2021    Žádost o schválení veřejnoprávních smluv do 50tis. kč z rozpočtu města v roce 2021
I.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D23/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Energie jinak z. s. ve výši 10 000,00 Kč na nájem, technické vybavení a částečné pokrytí mzdových nákladů lektorů kroužku.
II.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D24/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2021.
III.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D25/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Linkou bezpečí, z.s. ve výši 2 000,00 Kč na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky.
IV.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D26/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod Kuňkou p.o. ve výši 20 000,00 Kč na dofinancování provozních nákladů pro zařízení sociálních služeb klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči. 
V.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D 27/2021 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na úhradu energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).
VI.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. D 28/2021uzavřenou mezi městem Přelouč a Malou jezdeckou 
společností z. s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro děti, dekorace pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech v termínech: 23. 5., 13. 6., 4. 7., 8. 8., 5. 9. a 16. 10. 2021.
VII.    Rada města ukládá
Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 63/18/2021-I.-VI.
T: 30. 4. 2021
 

63/19/2021    Zápis KMS Tupesy
I.    Rada města bere na vědomí
Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 22. 3. 2021.

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 30. 3. 2021 11:20
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2021 11:40
Autor: Mgr. Bc. Veronika Dofková

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi