Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 62. schůze rady města

Znak města

konané dne 15. 3. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

62. schůze rady města konané dne 15. 3. 2021

 

62/1/2021 Program schůze

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče, s tím že se zařazuje navíc bod č. 15 „Souhlas města s realizací projektu Šablony III ZŠ Přelouč, Smetanova 1509“ a bod č. 16 „Stanovisko města Přelouče k rekonstrukci nádražní budovy“.

 

62/2/2021 Schválení přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Přelouč

I. Rada města schvaluje

přijetí finančního daru od Nadace Karel Komárek Family Foundation pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Přelouč ve výši 219 000,- Kč, který bude použit na nákup pianina. 

 

62/3/2021 Směna pozemku p.č. 240/2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče

I. Rada města schvaluje

záměr na směnu pozemku p.č. 240/2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče ve vlastnictví města Přelouč za pozemky p.č. 917/7, p.č. 917/8, p.č. 917/15 a p.č. st. 998/2, vše v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví pana V.M., bytem Přelouč s tím, že rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude druhé straně uhrazen ve výši dle znaleckých posudků)

 

62/4/2021 Výpůjčka nebytových prostor

I. Rada města schvaluje

záměr na výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích o celkové výměře 157 m2 (prostory bývalé hospody včetně zázemí) Sportovnímu klubu Lohenice, z.s., IČ 09308628.

 

II. Rada města schvaluje

záměr na výpůjčku nebytových prostor – 1 místnosti o výměře 31 m2 v přízemí budovy č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči MUDr. Radoslavu Svobodovi s.r.o., Rabštejn 17, Chrudim, IČ 27882089, za účelem antigenního testování obyvatel Přelouče.

 

62/5/2021 Majetkové převody

I. Rada města ruší

usnesení rady města č. 53/8/2020-I. ze dne 9. 11. 2020, kterým byl schválen záměr na směnu spoluvlastnického podílu 2/3 pozemku p.č. 489/17 o výměře 72 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/5 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví pana M.M., bytem, Přelouč, za část pozemku p.č. 395/4 o výměře cca 105 m2 ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 900,- Kč/m2.

 

II. Rada města schvaluje

záměr na směnu spoluvlastnického podílu 2/3 pozemku p.č. 489/17 o výměře 72 m2, odděleného z pozemku p.č. 489/5 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví pana M.M., bytem, Přelouč, za část pozemku p.č. 395/4 o výměře cca 105 m2 ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

 

III. Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 250/4 o výměře 19 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče panu P. T., bytem, Pardubice, za cenu dle znaleckého posudku.

 

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zamítnout

žádost manželů H., bytem, Přelouč, o směnu pozemku p.č. 1283/30 v k.ú. Přelouč za pozemek p.č. 938/48 v k.ú. Přelouč. 

 

62/6/2021 Dodatek nájemních smluv

I. Rada města schvaluje

záměr na uzavření dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 1714 v Přelouči, uzavřené dne 6. 11. 2019 mezi městem Přelouč a paní I.S., bytem, Přelouč. Dodatkem bude řešeno prominutí nájemného po dobu, kdy nebude možné využívat předmět nájmu z důvodu probíhajících stavebních prací v rámci rekonstrukce budovy. 

 

II. Rada města schvaluje

Záměr na uzavření dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 1714 v Přelouči, uzavřené dne 10. 1. 2019 mezi městem Přelouč a Energie jinak z.s., Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČ 22753044. Dodatkem bude řešeno prominutí nájemného po dobu, kdy nebude možné využívat předmět nájmu z důvodu probíhajících stavebních prací v rámci rekonstrukce budovy.

 

62/7/2021 Zřízení věcného břemene 

I. Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p. č. 41/29 

v k. ú. Mělice

 

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 62/7/2021-I.

T: 15. 4. 2021

 

III. Rada města schvaluje

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi Telco Infrastructure, s.r.o.  a městem Přelouč, na zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 916/1, p.č. 917/29, p.č. 1820/3, p.č. 917/27, p.č. 917/30, p.č. 1817/6, p.č. 1817/3, p.č. 1817/4, p.č. 1817/9, p.č. 749/3, p.č. 905/21, p.č. 905/22, p.č. 905/14, p.č. 905/18, p.č. 905/17, p.č. 905/16, p.č. 749/6, p.č. 749/5, p.č.  1812/17, p.č. 1812/18, p.č. 1812/19, p.č. 763/1, p.č. 763/5, p.č. 1812/22, p.č. 758/8, p.č. 1812/23, p.č. 773/8, p.č. 773/9, p.č. 1812/24, p.č. 2256, p.č. 2204, p.č. 2203, p.č. 2202, p.č. 2200, p.č. 2205, p.č. 1810/3, p.č. 907/19, p.č. 907/22, p.č. 907/20, p.č. 749/2, p.č. 760, p.č. 907/17, p.č. 905/5, p.č. 905/11, p.č. 1815/3, p.č. 907/27, p.č. 752/1, p.č. 882/2, p.č. 905/27, p.č. 905/26, p.č. 882/6, p.č. 882/1, p.č. 752/8, p.č. 2196, p.č. 893/7, p.č. 2353, p.č. 2197, p.č. 61/3, p.č. 59/2, p.č. 48/1, p.č. 1780/19, p.č. 2218/1,  p.č. p.č. 1780/18, p.č. 2187/2, p.č. 2198/1, p.č. 1969, p.č. 2198/2, p.č. 2246/1, p.č. 2187/6, p.č. 2199, p.č. 881/1, p.č. 2209, p.č. 2211, p.č. 881/5, p.č. 876/1, p.č.  874/1, p.č. 1863/3, p.č. 876/2, p.č. 2188/4, p.č. 116, p.č. 94/13, p.č. 102/6, p.č. 116, p.č. 1781/25, p.č. 1781/26, p.č. 1984, p.č. 1781/2, p.č. 1796/3, p.č. 473/1, p.č. 474/73, p.č. 857/5, p.č. 857/1, p.č. 474/63, p.č. 471/10, p.č. 471/2, p.č. 471/11, p.č. 469/2, p.č. 2269, p.č. 469/3, p.č. 2220, p.č. 2219, p.č. 474/39, p.č. 1796/4, p.č. 1796/6, p.č. 474/14, p.č. 474/38, p.č. 474/76, p.č. 474/49, p.č. 474/75, p.č. 475/1, p.č. 475/2, p.č. 2191/1, p.č. 2190/1, p.č. 2190/2, p.č. 2190/6, p.č. 396/7, p.č. 396/15, p.č. 2158, p.č. 394/20, p.č. 394/1, p.č. 396/36, p.č. 396/39, p.č. 396/1, p.č. 396/3, p.č. 400/20, p.č. 400/21, p.č. 401/5, p.č. 395/4, vše v k.ú. Přelouč.

 

IV. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle

 usnesení 62/7/2021-III.

T: 15. 4. 2021

 

62/8/2021 Smlouva o podmínkách zřízení stavby „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“.

I. Rada města schvaluje

smlouvu o podmínkách zřízení stavby „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, uzavíranou s Pardubickým kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822, zastoupeným Správnou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031, kterou se sjednává povinnost jednorázové peněžité náhrady ve výši 362.500,00 Kč bez DPH, 438.625,00 Kč včetně DPH, za zásah do pozemku p.č. 241/2 k.ú. Mělice, z důvodu uložení kanalizace do silnice III/322 19.

 

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. 62/8/2021-I.

T: 22. 3. 2021

 

62/9/2021 Zadávací řízení veřejné zakázky „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

I. Rada města schvaluje

Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877/, Přelouč“.

 

62/10/2021 Zadávací řízení veřejné zakázky „Tupesy – oprava požární nádrže“

I. Rada města rozhoduje: V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Tupesy – oprava požární nádrže“:

 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele: AQUEKO, spol. s r.o.

Sídlo dodavatele: Lavičky č.p. 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ dodavatele: 45476691

Nabídková cena: 1.542.800,00 Kč bez DPH

 

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) společnosti: ZEMPRASTAV spol. s r. o.

Sídlo dodavatele: Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín

IČ dodavatele: 26012235

Nabídková cena: 1.771.125,00 Kč bez DPH

 

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) společnosti: Flexum Trade a. s.

Sídlo dodavatele: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ dodavatele: 28593090

Nabídková cena: 1.930.571,11 Kč bez DPH

 

Jako čtvrtý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele: PP-GROUP.cz s.r.o.

Sídlo dodavatele: Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČ dodavatele: 28829913

Nabídková cena: 1.994.300,98 Kč bez DPH

 

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

 

II. Rada města schvaluje 

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Tupesy – oprava požární nádrže“ s dodavatelem AQUEKO, spol. s r. o., Lavičky č.p. 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691, za nabídkovou cenu 1. 542.800,00 Kč bez DPH.

 

III. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 62/10/2021-II.

T: 30. 3. 2021

62/11/2021 Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s J.H. na byt č. 9 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021.

 

62/12/2021 Pronájem bytů

I. Rada města schvaluje

Pronájem bytu č. 8 o vel. 1+1, v domě s pečovatelskou službou v ulici Sluneční č. p. 1516, Přelouč, paní J.T., , trvale bytem, Přelouč s platností od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou.

 

II. Pronájem bytu č. 9 o vel. 1+kk, v domě s byty zvláštního určení v ulici Sluneční č. p. 1414, Přelouč, paní D.P., trvale bytem, Přelouč s platností od 1. 4. 2021 na dobu neurčitou.

 

62/13/2021 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

I. Rada města schvaluje

smlouvu č. OSV/21/70922 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavíranou s Pardubickým krajem, Komenského 125, Pardubice.

 

62/14/2021 Žádost o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč. z rozpočtu města v roce 2021

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Energie jinak z. s. ve výši 10 000,00 Kč na nájem, technické vybavení a částečné pokrytí mzdových nákladů lektorů kroužku.

 

II. Rada města zamítá 

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Rodinné Integrační centrum z. s. na didaktické a stimulační pomůcky, materiál k výrobě pomůcek, školení pracovníků a jiné služby (tisk letáků, IT, web) rámci služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce z důvodu, že služba není poskytována občanům města.

 

III. Rada města zamítá

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Rodinné Integrační centrum z. s. na odborné vzdělávání pracovníků z důvodu, že služba není poskytována občanům města.

 

IV. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. ve výši 2 000,00 Kč na zajištění nepřetržitého provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2021.

 

V. Rada města rozhoduje 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 2 000,00 Kč na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky.

 

VI. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Domov pod Kuňkou p.o. ve výši 20 000,00 Kč na dofinancování provozních nákladů pro zařízení sociálních služeb klientů s trvalým bydlištěm v Přelouči. 

 

VII. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Domov pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na úhradu energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).

 

VIII. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Malou jezdeckou společnost z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup cen pro děti, poháry, dekorace pro jejich koně za dosažené výsledky a občerstvení pro děti při závodech v termínech: 23. 5., 13. 6., 4. 7., 8. 8., 5. 9. a 16. 10. 2021

 

IX. Rada města zamítá

Žádost poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro TAJV, z.s. na nákup cen a odměn pro děti, poštovní služby, propagace, cestovné a spotřební materiál k akci „Sportovní den mládeže“. 

 

X. Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle usnesení č. 62/14/2021- I,IV, V, VI, VII, VIII.

T: 31. 3. 2021

 

62/15/2021 Souhlas města s realizací projektu Šablony III ZŠ Přelouč, Smetanova 1509

I. Rada města souhlasí

z titulu funkce zřizovatele s realizací projektu Šablony III na Základní škole Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice a s uplatněním žádosti o dotaci ve výzvě MŠMTT č. 02_20_080 pro Šablony III, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

62/16/2021 Stanovisko města Přelouče k rekonstrukci nádražní budovy

I. Rada města doporučuje

zachovat současný ráz nádražní budovy v Přelouči.

 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

 

Datum vložení: 16. 3. 2021 9:49
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2021 10:05

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi