Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 58. schůze rady města

Znak města

konané dne 25. 1. 2021

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

58. schůze rady města konané dne 25. 1. 2020

 

58/1/2021     Program schůze
I.    Rada města schvaluje
navržený program schůze Rady města Přelouče.
58/2/2021    Postup zaúčtování finančních operací
I.    Rada města schvaluje
ve funkci zřizovatele postup zaúčtování finančních operací ve vztahu k defraudaci finančních prostředků bývalou zaměstnankyní organizace Technické služby města Přelouče.
II.    Rada města souhlasí
ve funkci zřizovatele se zpracováním daňového přiznání organizace Technické služby města Přelouče za rok 2020 daňovým poradcem.
58/3/2021    Návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku MŠ Kladenská
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice, na převod movitého majetku – multifunkční pánev Vario.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 58/3/2021-I.
T: 15. 2. 2021
58/4/2021    Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 22, Veverkova 1520, Přelouč
I.    Rada města souhlasí
s podnájmem bytu č. 22 v č.p. 1520 ulice Veverkova v Přelouči, nájemce M.N., trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení.
58/5/2021    Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 12, Veverkova 1520, Přelouč
I.    Rada města souhlasí
s podnájmem bytu č. 12 v č.p. 1520 ulice Veverkova v Přelouči, nájemce J.P., trvale bytem Pardubice, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení.
58/6/2021    Návštěvní řády dětských hřišť ve vnitroblocích a aktualizace provozního řádu hřišť
I.    Rada města schvaluje
návštěvní řád dětského hřiště vnitroblok ČSA-Tyršova, Tyršova-Kladenská a Riegrova.
II.    Rada města schvaluje
aktualizaci provozního řádu veřejných hřišť. 
58/8/2021    Zřízení věcného břemene – zkapacitnění kanalizace
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.M.R., bytem Pardubice a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 161/1 v k.ú. Přelouč.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 58/8/2021-I.
T: 15. 2. 2021
III.    Rada města schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.M.K., bytem Heřmanův Městec a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 161/1 v k.ú. Přelouč.
IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 58/8/2021-III.
T: 15. 2. 2021
V.    Rada města schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p.P.J. bytem  Břehy a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 161/1 v k.ú. Přelouč.
VI.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 58/8/2021-V.
T: 15. 2. 2021
58/9/2021    Zřízení věcného břemene
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a CETIN, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 905/11 a p.č. 907/17, oba v k.ú. Přelouč.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení 58/9/2021-I.
T: 15. 2. 2021
III.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 752/1, p.č. 753/2, p.č. 882/6, p.č. 882/2, p.č. 905/11, p.č. 907/19, p.č. 907/23 a p.č. 907/27, vše v k.ú. Přelouč.
IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení 58/9/2021-III.
T: 15. 2. 2021
V.    Rada města schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 609/9 a p.č. 608/1, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.
VI.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 58/9/2021-V.
T: 15. 2. 2021
VII.    Rada města schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě, uzavíranou mezi ČR – Státní pozemkový úřad a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 507/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
VIII.     Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 58/9/2021-VII.
T: 28. 2. 2021
58/10/2021    Darovací smlouva – vodovod a kanalizace
I.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 502/7 v k.ú. Lhota pod Přeloučí z vlastnictví p.T.V., bytem Přelouč, do vlastnictví města Přelouč.
II.    Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 21/03, uzavíranou mezi p.T.V., bytem Přelouč a městem Přelouč, na darování vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 502/7 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
58/11/2021    Smlouva o právu obdobném věcnému břemeni, smlouva o právu provedení stavby
I.    Rada města schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, opravňující město Přelouč umístit stavbu ochranného dělícího ostrůvku v km 73,030 silnice I/2 – ul. Pardubická u pošty.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti dle usnesení č. 58/11/2021-I.
T: 15. 2. 2021
III.    Rada města schvaluje
smlouvu o právu použití pozemku k provedené stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, opravňující město Přelouč realizovat stavbu ochranného dělícího ostrůvku umístěného v km 73,030 silnice I/2 – ul. Pardubická u pošty.
IV.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o právu použití pozemku k provedení stavby dle usnesení č. 58/11/2021-III.
T: 15. 2. 2021
58/12/2021    Podání žádosti o dotaci a smlouva na na administraci projektu „Rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – I. etapa“
I.    Rada města souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj – DT 117D8220E – REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH BUDOV na projekt „Rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – I. etapa“.
II.    Rada města schvaluje
Smlouvu o dílo na zajištění administrace projektu „Rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – I. etapa“ uzavíranou mezi městem Přelouč a VN KONZULT, s.r.o., Za Sokolovnou 755, 533 41 Lázně Bohdaneč, za smluvní cenu ve výši 24 200,00 Kč s DPH 21 %.
III.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 58/12/2021-II.
T: 15. 2. 2021
58/13/2021    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
I.    Rada města schvaluje
smlouvu č. 21_SOP_01_4121750246 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro kluziště na pozemcích p.č. 289/4 a p.č. 293/1, oba v k.ú. Přelouč.
II.    Rada města ukládá
p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy pro zřízení nového odběrného místa elektro dle usnesení č. 58/13/2021-I.
T: 26. 1. 2021
III.    Rada města ruší 
smlouvu č. 19_SOP_01_4121509854 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly ze dne 30. 4. 2019 na základě usnesení č. 14/11/2019-I. 
58/14/2021    Zápis OV Klenovka
I.    Rada města bere na vědomí
zápis č. 8/2020 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 18. 12. 2020.
58/15/2021    Zřízení funkčního místa „pečovatelka“ v oddělení pečovatelská služba sociálního odboru
I.    Rada města zřizuje
funkční místo „pečovatelka“ v oddělení pečovatelská služba sociálního odboru.
II.    Rada města stanovuje
celkový počet zaměstnanců úřadu na 92 s účinností od 1. 2. 2021.
III.    Rada města schvaluje
změnu přílohy č. 3 vnitřního předpisu č. R 05/2019 „Organizační řád Městského úřadu Přelouč“ s účinností od 1. 2. 2021.
58/16/2021    Návrhy veřejnoprávních smluv
I.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Břehy na úseku sociálně – právní ochrany dětí.
II.    Rada města schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021 uzavíranou mezi městem Přelouč a městysem Choltice na úseku sociálně – právní ochrany dětí.
III.    Rada města schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Morašice na úseku sociálně – právní ochrany dětí.
58/17/2021    Stav neuhrazených pohledávek ke dni 31. 12. 2020
I.    Rada města bere na vědomí
stav neuhrazených pohledávek k datu 31. 12. 2021.
58/18/2021    Žádost o umístění dětí z Mateřské školy Řečany nad Labem
I.    Rada města souhlasí
s umístěním dětí z MŠ Řečany nad Labem v přeloučských mateřských školách v případě volné kapacity v době letních prázdnin.
58/20/2021    Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2020
I.    Rada města
v souladu s ustanovením zastupitelstva města č. III/7 ze dne 18. 12. 2018 žádá předsedy komisí a výborů o rozpis odměn pro jednotlivé členy řízené komise/výboru za práci v roce 2020 v rámci stanoveného limitu:
-    Finanční výbor 21 600,00 Kč (6 členů)
-    Kontrolní výbor 21 600,00 Kč (6 členů)
-    Majetkový výbor 21 600,00 Kč (6 členů)
-    Osadní výbor Lohenice 21 600,00 Kč (6 členů)
-    Osadní výbor Klenovka 21 600,00 Kč (6 členů)
-    Osadní výbor Mělice 21 600,00 Kč (6 členů)
-    Bezpečnostní a dopravní komise 39 600,00 Kč (11 členů)
-    Komise pro rozvoj města 28 800,00 Kč (8 členů)
-    Komise sociální a zdravotní 25 200,00 Kč (7členů)
-    Komise školská a kulturní 21 600,00 Kč (6 členů)
-    Komise sportovní 28 800,00 Kč (8 členů)
-    Komise SPOZ 64 800,00 Kč (9 členů)
-    KMS Štěpánov 21 600,00 Kč (6 členů)
-    KMS Tupesy 21 600,00 Kč (6 členů)
-    KMS Lhota, Škudly 14 400,00 Kč (4 členové).
II.    Rada města ukládá
předsedům komisí/výborů vypracovat rozpis odměn dle usnesení č. 58/20/2021-I.
T: 10. 2. 2021

58/21/2021    Semiramis z.ú. – závěrečná zpráva realizace programu primární prevence za školní rok 2019/2020, žádost o použití znaku města LAXUS/SEMIRAMIS
I.    Rada města bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci Programu dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách Přelouč za školní rok 2019/2020.
II.    Rada města souhlasí
s použitím znaku města ve výroční zprávě LAXUS/SEMIRAMIS za rok 2020.
58/22/2021    Zápis Komise pro rozvoj města
I.    Rada města bere na vědomí
zápis Komise pro rozvoj města ze dne 20. 1. 2021.
58/23/2021    Výplata odměn členům Komise pro rozvoj města
I.    Rada města schvaluje
výplatu odměn členům Komise pro rozvoj města za rok 2020 dle předloženého návrhu.


 

 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta 

Datum vložení: 26. 1. 2021 14:27
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2021 14:38
Autor: Petr Vlček

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi