Obsah

Usnesení 52. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Znak městakonané dne 26. 10. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

52. schůze rady města konané dne 26. 10. 2020

 

52/1/2020           Program schůze

 1. Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

52/2/2020           Rozhodnutí o podmínkách výstavby projektu sídliště Hodinářka 2

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města uložit tajemnici MěÚ zajistit zaevidování Územní studie Přelouč – sídliště Hodinářka 2 v souladu s ustanovením stavebního zákona.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Územní studii Přelouč – sídliště Hodinářka 2 s tím, že všechny parametry Územní studie jsou pro budoucího investora bezvýhradně závazné.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města řešit realizaci projektu Hodinářka 2 smlouvou s jediným investorem s podmínkou zachování pořadí výstavby jednotlivých etap (1., 2., 3., 4).

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zřídit právo stavby jen k určitým částem pozemku p.č. 917/1.

52/3/2020           Plán inventur

 1. Rada města schvaluje

plán inventur na rok 2020.

52/4/2020           Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2020

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2020.

52/5/2020           Smlouva o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje – „Přelouč – revitalizace sídelní zeleně“

 1. Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na akci – „Přelouč – revitalizace sídelní zeleně“, uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, za smluvní cenu ve výši 36 000,00 Kč bez DPH.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít Smlouvu o spolupráci dle usnesení č. 52/5/2020-I.

T: 27. 10. 2020

52/6/2020           Zřízení věcného břemene

 1. Rada města schvaluje

zřízení věcného břemene – práva chůze a jízdy, na pozemcích města p.č. 300/2, p.č. 303/7 a p.č. 152/4 v k.ú. Přelouč ve prospěch pozemků p.č. 157/1 a p.č. 157/2 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města schvaluje

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1781/6 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 52/6/2020-II.

T: 30. 11.2020

52/7/2020           Zrušení záměru na pronájem

 1. Rada města ruší

usnesení rady města č. 117/10 ze dne 3. 9. 2018, kterým byl schválen záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči (2 místnosti v I. NP).

52/8/2020           Prominutí nájemného

 1. Rada města schvaluje

prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v č.p. 1714 v Přelouči p.I.S., bytem Přelouč z důvodu nemožnosti využívat pronajímaný prostor pro účely stanovené v nájemní smlouvě, a to po dobu platnosti nařízení vlády, které neumožňuje užívání předmětu nájmu dle smlouvy.

52/9/2020           Majetkové převody

 1. Rada města ruší

usnesení rady města č. 48/2/2020-I. ze dne 7. 9. 2020, kterým rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 1796/8 v k.ú. Přelouč o výměře 252 m2 z vlastnictví Ing. L.P., bytem Hradec Králové, za cenu 280,- Kč/m2.

 1. Rada města schvaluje

záměr na směnu části pozemku p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč, za pozemky p.č. 494/8 o výměře 7327 m2, p.č. 800/2 o výměře 790 m2  a p.č. 1796/8 o výměře 252  m2, vše ve vlastnictví Ing. L.P., bytem Hradec Králové.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 225/10 o výměře 15 m2, odděleného z pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Tupesy u Přelouče, p.P.Š., bytem Přelouč, za cenu 3 600,- Kč.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č.  20/35, uzavíranou mezi městem Přelouč a p.P.Š., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 225/10 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 157/8 o výměře 37 m2 a pozemku p.č. 157/13 o výměře 134 m2 odděleného z pozemku p.č. 157/2, vše v k.ú. Přelouč, z vlastnictví manželů N., bytem Přelouč, za cenu 42 750,- Kč.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č.  20/33, uzavíranou mezi městem Přelouč a manželi N., bytem Přelouč, na odkoupení pozemků p.č. 157/8 a p.č. 157/13, oba v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 157/11 o výměře 47 m2 (výměra dle GP po oddělení pozemku p.č. 157/17) a pozemku p.č. 157/16 o výměře 578 m2 odděleného z pozemku p.č. 157/12, vše v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví manželů Č., bytem Brloh za pozemek p.č. 157/1 o výměře 948 m2 v k.ú. Přelouč, ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 20/36, uzavíranou mezi manželi Č., bytem Brloh a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 157/11, p.č. 157/16 a p.č. 157/1, vše v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č.  20/24, uzavíranou mezi p.I.M., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 168/2 v k.ú. Přelouč.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č.  20/32, uzavíranou mezi PharmDr. R.Š., bytem Praha 4 a městem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku p.č. 1796/7 v k.ú. Přelouč.

52/10/2020         Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

 1. Rada města schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy dílo na akci „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, uzavíraný se společností Společnost Mělice, zastoupenou správcem společnosti VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201, kterým se mění položkový rozpočet stavby z důvodu změny technologie provedení výtlaku, bez úpravy ceny díla.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 52/10/2020-I.

T: 5. 11. 2020

52/11/2020         Dodatek č. 1 SoD „Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici č.p. 776, Přelouč“

 1. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici č.p. 776, Přelouč“ s dodavatelem Ing. Jiří Huptych – J.I.H., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČO 41157834, kterým se upravuje termín ukončení realizace v souvislosti se současnou pandemickou situací a z ní vyplývající omezení.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 52/11/2020-I.

T: 2. 11. 2020

52/12/2020         Zadávací řízení VZ „Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč“

 1. Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                        D & D PROFI, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                            Palackého 485, 533 03 Dašice

IČO dodavatele:                                              25250167

Nabídková cena:                                             460 757, 61 Kč bez DPH

 

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                        VDI Stavby s.r.o.

Sídlo dodavatele:                                            K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO dodavatele:                                              08573689

Nabídková cena:                                             489 731,10 Kč bez DPH

 

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                        Agrostav Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                                            Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

IČO dodavatele:                                              46506063

Nabídková cena:                                             498 935,00 Kč bez DPH

 

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 1. Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s.r.o., Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO 25250167, za nabídkovou cenu 460 757,61 Kč bez DPH.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 52/12/2020-II.

T: 13. 11. 2020

52/13/2020         Zadávací řízení VZ „Rekonstrukce VO v ulici Karla Čapka a náměstí 17. listopadu v Přelouči“

 1. Rada města rozhoduje

o vyloučení dodavatele D & D PROFI, s.r.o., Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO 25250167, ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách.

 1. Rada města rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce VO v ul. Karla Čapka a nám. 17. listopadu v Přelouči“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                        ELPROM spol. s r.o.

Sídlo dodavatele:                                            Šípkova 154, 533 41 lázně Bohdaneč

IČO dodavatele:                                              60112867

Nabídková cena:                                             1 288 211,00 Kč bez DPH

 

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:                        Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM, a.s.)

Sídlo dodavatele:                                            Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO dodavatele:                                              25088092

Nabídková cena:                                             1 489 714,72 Kč bez DPH.

 

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí.

 1. Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce VO v ul. Karla Čapka a nám. 17. listopadu v Přelouči“ s dodavatelem ELPROM spol. s r.o., Šípkova 154, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO 60112867 za nabídkovou cenu 1 288 211,00 Kč bez DPH.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 52/13/2020-III.

T: 5. 11. 2020

52/14/2020         Veřejná zakázka „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“ – dodatek č. 4 SoD

 1. Rada města schvaluje

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“ s dodavatelem WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice, IČO 02687631 se snížením ceny o 203 630,43 Kč bez DPH.

 1. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo dle usnesení č. 52/14/2020-I.

T: 5. 11. 2020

52/15/2020         Převod členství v Bytovém družstvu Riegrova – Přelouč

 1. Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 1540 v ulici Tůmy Přeloučského v Přelouči s Ing. T.CH., Lázně Bohdaneč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Riegrova – Přelouč, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p.M.V. na její osobu.

52/16/2020         Zápis OV Mělice

 1. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 10. 10. 2020.

52/17/2020         Zápis OV Lohenice

 1. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 18. 10. 2020.

52/18/2020         Zápis KMS Štěpánov

 1. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 14. 10. 2020.

52/19/2020         Zápis KMS Tupesy

 1. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 9. 10. 2020.

52/20/2020         Žádost o poskytnutí dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2020

 1. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Myklíč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na úhradu provozních nákladů (pronájem), kancelářské potřeby pro děti, vstupné a dopravné v rámci akcí pro děti, mzdové náklady lektorů a na náklady spojené se zpracováním účetních podkladů.

 1. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D42/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Myklíč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na úhradu provozních nákladů (pronájem), kancelářské potřeby pro děti, vstupné a dopravné v rámci akcí pro děti, mzdové náklady lektorů a na náklady spojené se zpracováním účetních podkladů.

 1. Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít Veřejnoprávní smlouvu dle usnesení č. 52/20/2020-II.

T: 16. 11. 2020

52/21/2020         Financování 26. ročníku Ceny Františka Filipovského za dabing

 1. Rada města bere na vědomí

zprávu místostarosty o financování 26. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

52/22/2020         Pronájmy bytů

 1. Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 13 o vel. 1+1, v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč p.H.T., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou.

 1. Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 9 o vel. 1+0 v ulici Za Fontánou, č.p. 433, Přelouč, p.J.H., bytem Přelouč na dobu určitou od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.

 1. Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Přelouč, p.D.T., trvale bytem Přelouč, na dobu určitou s platností od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.

52/23/2020         Prominutí poplatků z prodlení p.L.S.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí, že poplatek z prodlení dlužnice p. L.S. činí 364 555,30 Kč.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města neprominout dlužnici p.L.S. poplatek z prodlení v plné výši.

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města prominout dlužnici p.L.S., poplatek z prodlení ve výši 354 555,30 kč, za podmínky, že p.L.S uhradí na poplatku z prodlení částku 10 000,00 Kč, kdy tuto částku může splácet postupně na základě dohody o splátkách, avšak maximální doba splácení je stanovena na 10 měsíců od uzavření dohody o splátkách.

52/24/2020         Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a v místních částech

 1. Rada města schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2020–2021 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti s účinností od 6. 11. 2020 do 2. 4. 2021.

52/25/2020         Vyčlenění prostor města pro umístění osob bez přístřeší a osob vykázaných, kterým byla nařízena karanténa

 1. Rada města schvaluje

vyčlenění místnosti v budově č.p. 25, Masarykovo náměstí, Přelouč pro umístění osob bez přístřeší a osob vykázaných, kterým byla nařízena karanténní opatření nebo izolace.

52/26/2020         Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

 1. Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 s p. M. T., Řečany nad Labem, za cenu 6 500,00 Kč/měsíc.

52/27/2020         Zápis kulturní a školské komise

 1. Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Kulturní a školské komise ze dne 1. 9. 2020.

52/28/2020         Návrh na uzavření Smlouvy o započtení pohledávek

 1. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o započtení pohledávek, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, dle které město Přelouč 15 500 ks upsaných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč/1 akcie započte oproti dříve poskytnuté zápůjčce města společnosti ve výši 15 500 000,00 Kč na výstavbu kanalizace Lhota a Škudly.

52/29/2020         Návrh programu XIII. zasedání zastupitelstva města

 1. Rada města schvaluje

návrh programu XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

            Bc. Irena B u r e š o v á                                                                   Ing. Ivan M o r a v e c

                       starostka                                                                                  místostarosta


Vytvořeno: 29. 10. 2020
Poslední aktualizace: 11. 11. 2020 13:36
Autor: Petr Vlček