Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 48. schůze rady města

Usnesení 48. schůze rady města 1

konané dne 7. 9. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

48. schůze rady města konané dne 7. 9. 2020

 

 

48/1/2020           Návrh programu

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

48/2/2020           Změna č. 1 závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na ro 2020 a plán odpisů na rok 2020

        I.            Rada města schvaluje

změnu č. 1 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2020.

48/3/2020           Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020.

48/4/2020           Zadávací řízení VZ „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 2 část – kluziště s umělým povrchem“

        I.            Rada města rozhoduje

o vyloučení dodavatele H+H TECHNIKA, spol. s.r.o., Čechyně 182, 683 01 Rousínov, IČO 49436686, ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 2 část – kluziště s umělým ledem“ z důvodu neprokázání technické kvalifikace.

      II.            Rada města rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 2 část – kluziště s umělým ledem“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       BaP holding a.s.

Sídlo dodavatele:                            Purkyňova 3030/35b, 612 00 Brno – Královo Pole

IČO dodavatele:                              27854591

Nabídková cena:                             7 421 500,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

48/5/2020           Majetkové převody

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 1796/8 v k.ú. Přelouč o výměře 252 m2 z vlastnictví Ing. L.P., bytem Hradec Králové za cenu 280,00 Kč/m2.

48/6/2020           Pravidla pro nájem pozemků ve vlastnictví města

        I.            Rada města schvaluje

Pravidla pro nájem pozemků ve vlastnictví města s účinností od 8. 9. 2020.

 48/7/2020           Pronájem pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, za roční nájemné minimálně 7 280,00 Kč.

48/8/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2205 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 48/8/2020-I.

T: 30. 9. 2020

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č.st. 479/1, p.č. 905/5, p.č. 912/1, p.č. 912/7, p.č, 913/2, p.č. 1817/7 a p.č. 1817/13 vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dl usnesení č. 48/8/2020-III.

T: 30. 9. 2020

48/9/2020           „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci na akci „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit aktualizaci Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit dofinancování Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

48/10/2020         Podání žádosti o dotaci na projekt „Štěpánov u Přelouče – revitalizace zeleně a ošetření dřevin v dalších lokalitách města“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na projekt „Štěpánov u Přelouče – revitalizace zeleně a ošetření dřevin v dalších lokalitách města“.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi podat žádost o dotaci dle usnesení č. 48/10/2020-I.

T: 2. 11. 2020 

48/11/2020         Investiční záměr „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Investiční záměr s názvem „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“. Předmětem Investičního záměru je pořízení sociálních bytů v rámci programu Výstavba pro obce formou dotace. Sociální byty jsou určeny k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a zároveň nevyhovující bydlení, dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

48/12/2020         Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Revitalizace Račanského rybníka“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace Račanského rybníka“, uzavíraný se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 28829913, kterým se sjednaná kupní cena snižuje o částku 20 000,00 kč bez DPH, 24 200,00 Kč včetně DPH, z důvodů odečtu nákladů za následnou péči po dobu 10 let o provedenou výsadbu, kterou si zajistí město Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 48/12/2020-I.

T: 10. 9. 2020

48/13/2020         Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“, uzavíraný se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 81 856,67 Kč bez DPH, 99 046,57 Kč včetně DPH, z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 48/13/2020-I.

T: 8. 9. 2020

48/14/2020         Program na podporu energetických úspor EFEKT 2021

    III.            Rada města nesouhlasí

z důvodu nedostatku finančních prostředků s výdajem z rozpočtu města Přelouč pro rok 2021 do programu na podporu energetických úspor v oblasti veřejného osvětlení EFEKT 2021.

48/15/2020         Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu č. Z_S24_12_8120070530 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavíranou za předpokládanou částku 458 137,00 Kč (nepodléhá DPH) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu přemístění části venkovního vedení elektro v Lohenicích do země pro umožnění rekonstrukce veřejného osvětlení.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 48/15/2020-I.

T: 18. 9. 2020

48/16/2020         Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 2, Riegrova 1537

        I.            Rada města souhlasí

s podnájmem bytu č. 2 v č.p. 1537 v Riegrově ulici v Přelouči, nájemce M.P., trvale bytem Přelouč.

48/17/2020         Stanovisko města k záměru stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyjádřit zásadní nesouhlas se záměrem stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“.

48/18/2020         Stánkový prodej v k.ú. Přelouč na pozemcích města

        I.            Rada města bere na vědomí

současné možnosti stánkového prodeje na pozemcích města.

48/19/2020         Smlouva o spolupráci při zajišťování provozu nemovitostí vyčleněné pro ubytování osob bez přístřeší po dobu jejich karantény

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID – 19, uzavíranou mezi městem Přelouč, městem Pardubice a městem Holice.

48/20/2020         Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/20/20401 o sociálních službách

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/20/20401 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavíraný s Pardubickým krajem.

48/21/2020         Stav neuhrazených pohledávek ke dni 30. 6. 2020

        I.            Rada města bere na vědomí

stav neuhrazených pohledávek k datu 30. 6. 2020.

48/22/2020         Souhlas s umístěním sídla

        I.            Rada města nesouhlasí

s umístěním sídla podnikání v nemovitosti ve vlastnictví Města Přelouč.

48/23/2020         Olga Sedláková – předžalobní výzva ke smírnému řešení

        I.            Rada města bere na vědomí

předžalobní výzvu ke smírnému řešení podanou O.S., prostřednictvím své právní zástupkyně Mgr. Karolíny Hájkové, a dále konstatuje, že ke smírnému řešení nepřistupuje, neboť je vázána právním stavem zapsaným ve veřejném rejstříku – katastr nemovitostí.

 48/24/2020         Návrh aktualizace zřizovací listiny organizační složky JSDH Přelouč

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu organizační složky JSDH Přelouč s účinností od 17. 9. 2020.

48/25/2020         Žádost o poskytnutí dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2020

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Římskokatolickou farnost Přelouč ve výši 30 000,00 Kč na restaurování poškozeného oltáře kostela sv. Jakuba v Přelouči.

      II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D39/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Římskokatolickou farností Přelouč ve výši 30 000,00 Kč na restaurování poškozeného oltáře kostela sv. Jakuba v Přelouči.

    III.            Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D39/2020

T: 30. 9. 2020

48/26/2020         Návrh programu XII. zasedání zastupitelstva města

        I.            Rada města schvaluje

návrh programu XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 8. 9. 2020 13:05
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2020 13:27
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi