Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 48. schůze rady města

Usnesení 48. schůze rady města 1

konané dne 7. 9. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

48. schůze rady města konané dne 7. 9. 2020

 

 

48/1/2020           Návrh programu

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

48/2/2020           Změna č. 1 závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na ro 2020 a plán odpisů na rok 2020

        I.            Rada města schvaluje

změnu č. 1 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací a plánu odpisů na rok 2020.

48/3/2020           Návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2020.

48/4/2020           Zadávací řízení VZ „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 2 část – kluziště s umělým povrchem“

        I.            Rada města rozhoduje

o vyloučení dodavatele H+H TECHNIKA, spol. s.r.o., Čechyně 182, 683 01 Rousínov, IČO 49436686, ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 2 část – kluziště s umělým ledem“ z důvodu neprokázání technické kvalifikace.

      II.            Rada města rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 2 část – kluziště s umělým ledem“

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       BaP holding a.s.

Sídlo dodavatele:                            Purkyňova 3030/35b, 612 00 Brno – Královo Pole

IČO dodavatele:                              27854591

Nabídková cena:                             7 421 500,00 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

48/5/2020           Majetkové převody

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 1796/8 v k.ú. Přelouč o výměře 252 m2 z vlastnictví Ing. L.P., bytem Hradec Králové za cenu 280,00 Kč/m2.

48/6/2020           Pravidla pro nájem pozemků ve vlastnictví města

        I.            Rada města schvaluje

Pravidla pro nájem pozemků ve vlastnictví města s účinností od 8. 9. 2020.

 48/7/2020           Pronájem pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, za roční nájemné minimálně 7 280,00 Kč.

48/8/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2205 v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 48/8/2020-I.

T: 30. 9. 2020

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č.st. 479/1, p.č. 905/5, p.č. 912/1, p.č. 912/7, p.č, 913/2, p.č. 1817/7 a p.č. 1817/13 vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dl usnesení č. 48/8/2020-III.

T: 30. 9. 2020

48/9/2020           „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci na akci „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit aktualizaci Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    III.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit dofinancování Projektu s názvem „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

48/10/2020         Podání žádosti o dotaci na projekt „Štěpánov u Přelouče – revitalizace zeleně a ošetření dřevin v dalších lokalitách města“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na projekt „Štěpánov u Přelouče – revitalizace zeleně a ošetření dřevin v dalších lokalitách města“.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi podat žádost o dotaci dle usnesení č. 48/10/2020-I.

T: 2. 11. 2020 

48/11/2020         Investiční záměr „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Investiční záměr s názvem „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“. Předmětem Investičního záměru je pořízení sociálních bytů v rámci programu Výstavba pro obce formou dotace. Sociální byty jsou určeny k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a zároveň nevyhovující bydlení, dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

48/12/2020         Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Revitalizace Račanského rybníka“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace Račanského rybníka“, uzavíraný se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO 28829913, kterým se sjednaná kupní cena snižuje o částku 20 000,00 kč bez DPH, 24 200,00 Kč včetně DPH, z důvodů odečtu nákladů za následnou péči po dobu 10 let o provedenou výsadbu, kterou si zajistí město Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo dle usnesení č. 48/12/2020-I.

T: 10. 9. 2020

48/13/2020         Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“, uzavíraný se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, kterým se sjednaná smluvní cena snižuje o částku 81 856,67 Kč bez DPH, 99 046,57 Kč včetně DPH, z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 48/13/2020-I.

T: 8. 9. 2020

48/14/2020         Program na podporu energetických úspor EFEKT 2021

    III.            Rada města nesouhlasí

z důvodu nedostatku finančních prostředků s výdajem z rozpočtu města Přelouč pro rok 2021 do programu na podporu energetických úspor v oblasti veřejného osvětlení EFEKT 2021.

48/15/2020         Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu č. Z_S24_12_8120070530 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavíranou za předpokládanou částku 458 137,00 Kč (nepodléhá DPH) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodu přemístění části venkovního vedení elektro v Lohenicích do země pro umožnění rekonstrukce veřejného osvětlení.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 48/15/2020-I.

T: 18. 9. 2020

48/16/2020         Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 2, Riegrova 1537

        I.            Rada města souhlasí

s podnájmem bytu č. 2 v č.p. 1537 v Riegrově ulici v Přelouči, nájemce M.P., trvale bytem Přelouč.

48/17/2020         Stanovisko města k záměru stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyjádřit zásadní nesouhlas se záměrem stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“.

48/18/2020         Stánkový prodej v k.ú. Přelouč na pozemcích města

        I.            Rada města bere na vědomí

současné možnosti stánkového prodeje na pozemcích města.

48/19/2020         Smlouva o spolupráci při zajišťování provozu nemovitostí vyčleněné pro ubytování osob bez přístřeší po dobu jejich karantény

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci při zajišťování provozu nemovitosti vyčleněné pro ubytování fyzických osob bez přístřeší, kterým byla uložena karanténa nebo domácí izolace pro diagnostikované onemocnění COVID – 19, uzavíranou mezi městem Přelouč, městem Pardubice a městem Holice.

48/20/2020         Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/20/20401 o sociálních službách

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/20/20401 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavíraný s Pardubickým krajem.

48/21/2020         Stav neuhrazených pohledávek ke dni 30. 6. 2020

        I.            Rada města bere na vědomí

stav neuhrazených pohledávek k datu 30. 6. 2020.

48/22/2020         Souhlas s umístěním sídla

        I.            Rada města nesouhlasí

s umístěním sídla podnikání v nemovitosti ve vlastnictví Města Přelouč.

48/23/2020         Olga Sedláková – předžalobní výzva ke smírnému řešení

        I.            Rada města bere na vědomí

předžalobní výzvu ke smírnému řešení podanou O.S., prostřednictvím své právní zástupkyně Mgr. Karolíny Hájkové, a dále konstatuje, že ke smírnému řešení nepřistupuje, neboť je vázána právním stavem zapsaným ve veřejném rejstříku – katastr nemovitostí.

 48/24/2020         Návrh aktualizace zřizovací listiny organizační složky JSDH Přelouč

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu organizační složky JSDH Přelouč s účinností od 17. 9. 2020.

48/25/2020         Žádost o poskytnutí dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce 2020

        I.            Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 pro Římskokatolickou farnost Přelouč ve výši 30 000,00 Kč na restaurování poškozeného oltáře kostela sv. Jakuba v Přelouči.

      II.            Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D39/2020 uzavřenou mezi městem Přelouč a Římskokatolickou farností Přelouč ve výši 30 000,00 Kč na restaurování poškozeného oltáře kostela sv. Jakuba v Přelouči.

    III.            Rada města ukládá

Bc. Kalouskové uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. D39/2020

T: 30. 9. 2020

48/26/2020         Návrh programu XII. zasedání zastupitelstva města

        I.            Rada města schvaluje

návrh programu XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 8. 9. 2020 13:05
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2020 13:27
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 10/4 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi