Obsah

Usnesení 45. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 45. schůze rady města 1konané dne 3. 8. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

45. schůze rady města konané dne 3. 8. 2020

 

45/1/2020           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

45/2/2020           Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Mělice

        I.            Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu – na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Mělice, v úseku podél silnic č. III/32219 a č. III/32220 v rozsahu zemních prací, kabeláže, uzemnění a základů stožárů svítidel, společnosti ENERGOLAND spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, IČO 47472961.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Mělice, v úseku podél silnic č. III/32219 a č. III/32220 v rozsahu zemních prací, kabeláže, uzemnění a základů stožárů svítidel, společnosti ENERGOLAND spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, IČO 47472961 za cenu 1 182 013,55 Kč bez DPH 1 430 238,55 Kč s 21 % DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 45/2/2020-II.

T: 7. 8. 2020

45/3/2020           Majetkové převody

        I.            Rada města ruší

usnesení rady města č. 43/8/2020-I. ze dne 8. 6. 2020, kterým byl schválen záměr na prodej části pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč o výměře 120 m2 p.I.Š., bytem Svitavy za cenu dle znaleckého posudku.

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1453/9 v k.ú. Přelouč o výměře cca 130 m2 odděleného z pozemku p.č. 1453/3 v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně 210,00 Kč/m2.

45/4/2020           Nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o skončení nájmu pozemků v k.ú. Mělice, uzavíranou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR a to ke dni 17. 7. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 45/4/2020-I.

T: 31. 8. 2020

    III.            Rada města schvaluje

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor (garáže) v budově č.p. 56 ve Lhotě, uzavřené dne 30. 5. 2017 mezi městem Přelouč a p.L.Q.D, bytem Přelouč.

45/5/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města ruší

usnesení rady města č. 44/11/2020-VII. ze dne 13. 7. 2020, kterým byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavíraná mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1305/3, p.č. 2013, p.č. 2301/1, p.č. 2301/2 a p.č. 2301/3 vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1305/3, p.č. 1841/6, p.č. 2013, p.č. 2301/1, p.č. 2301/2 a p.č. 2301/3 vše v k.ú. Přelouč.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 45/5/2020-II.

T: 30. 8. 2020

    IV.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 45/5/2020-IV.

T: 30. 8. 2020

45/6/2020           Žádost o propachtování pozemku

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost společnosti p.J.M., bytem Přelouč o propachtování spoluvlastnického podílu 8/21 na pozemku p.č. 202/35 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

45/7/2020           Podání žádostí o dotace a smlouvy na administraci projektů

        I.            Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Realizace úspor energie – Školní jídelna – zateplení“.

      II.            Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Realizace úspor energie – Školní jídelna – rekuperace“

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na akci „Realizace úspor energie – Školní jídelna – zateplení“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za smluvní cenu ve výši 36 300,00 Kč s DPH 21 %.
 

    IV.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na akci „Realizace úspor energie – Školní jídelna – rekuperace“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za smluvní cenu ve výši 30 250,00 Kč s DPH 21 %.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci dle usnesení č. 45/7/2020-III.

T: 31. 8. 2020

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci dle usnesení č. 45/7/2020-IV.

T: 31. 8. 2020

45/8/2020           Smlouva o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu č. 3908110126 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti k projektu „Regenerace sídliště u Sokolovny, Přelouč – I. etapa“, ve výši 6 000 000,00 Kč, uzavíranou se Státním fondem podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení č. 45/8/2020-I.

T: 31. 12. 2020

45/9/2020           Smlouva o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje – „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na akci „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za smluvní cenu ve výši 54 450,00 Kč s DPH 21 %.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o spolupráci dle usnesení č. 45/9/2020-I.

T: 31. 8. 2020

45/10/2020         Dodatek č. 1 SoD „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“ s dodavatelem Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, okres Praha – východ, IČO 47052121, jímž se posouvá termín realizace zakázky z důvodu pozdějšího přidělení dotace.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 45/10/2020-I.

T: 21. 8. 2020

45/11/2020         Zadávací řízení veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1.část – zpevněné plochy, osvětlení, garáž“

        I.            Rada města rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1.část – zpevněné plochy, osvětlení, garáž“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Agrostav Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                            Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

IČO Dodavatele:                              46506063

Nabídková cena:                             2 883 280,79 bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

45/12/2020         Plošné zvýšení nájemného v městských bytech vyjma chráněného bydlení

        I.            Rada města rozhoduje

zvýšit nájemné v městských bytech o 10 % s účinností od 1. 1. 2021.

45/13/2020         Proplacení nákladu na nadstandardní vybavení pro bezbariérový byt Jana Dítěte 1564

        I.            Rada města rozhoduje

o pořízení elektrického ovládání předokenních žaluzií do bezbariérových bytů Jana Dítěte 1562- 1564 se současnou úpravou nájmu.

45/14/2020         Evidence majetku

        I.            Rada města souhlasí

se snížením ceny majetku určeného k prodeji a jeho následným prodejem

1.       Komplet: lampička z tvarovaného skla dvouramenná 5 ks a jednoramenná 1 ks, bez prohlášení o shodě za 1 000,00 kč.

2.       Komplet: lampička nástěnná dřevěná 6 ks, bez prohlášení o shodě za 500,00 kč.

3.       Komplet: paraván s lištovým výpletem 4 ks za 1 200,00 Kč.

45/15/2020         Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Revitalizace Račanského rybníka“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace Račanského rybníka“, uzavíraný se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO: 28829913, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 144 743,10 Kč bez DPH, 175 139,15 Kč včetně DPH z důvodu pořízení vhodné zeminy na vytvoření sklonu břehů a litorálního pásma, výměny pochozího roštu a opravy zpevněné plochy u stavidla.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 45/15/2020-I.

T: 10. 8. 2020

45/16/2020         Zápis OV Lohenice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 12/2020 z jednání Osadního výboru Lohenice ze dne 12. 7. 2020.

 

45/17/2020         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4/2020 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 19. 6. 2020.

45/18/2020         Zápis Sportovní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4/2020 z jednání Sportovní komise ze dne 24. 6. 2020.

45/19/2020         Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Masarykovo náměstí, Přelouč

        I.            Rada města povoluje

Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí č.p. 45, okres Pardubice pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu žáků v základní škole stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 1 žáka ve třídě VII.C na 31 žáků a 1 žáka ve třídě VIII.A na 31 žáků za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

45/20/2020         Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Kladenská, Přelouč

        I.            Rada města povoluje

Mateřské škole Přelouč, Kladenská č.p. 1332, okres Pardubice pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 26 dětí v 6 třídách a 25 dětí v 1 třídě za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

45/21/2020         Výsledky nezávislé kontroly hospodaření příspěvkových organizací města

        I.            Rada města bere na vědomí

výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených ve dnech 15 a 17. června 2020 společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření zřizovatelem.

45/22/2020         Obsazení bytu 3+1, Kladenská 1384, Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt 3+1, Kladenská 1384, Přelouč s p.A.H., bytem Kolín s účinností od 10. 8. 2020 na dobu určitou do 10. 2. 2021, za podmínky změny trvalého pobytu na adresu v č.p. 1384.

45/23/2020         Církev čs. Husitská – žádost o výpůjčku pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku p.č.st. 124/3 v k.ú. Přelouč o rozloze cca 32 m2 na dobu neurčitou Farnímu úřadu Církve československé husitské Přelouč, Tůmy Přeloučského 332, za účelem vykonávání údržby pozemku.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 5. 8. 2020
Poslední aktualizace: 5. 8. 2020 13:44
Autor: