Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 45. schůze rady města

Usnesení 45. schůze rady města 1

konané dne 3. 8. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

45. schůze rady města konané dne 3. 8. 2020

 

45/1/2020           Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

45/2/2020           Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Mělice

        I.            Rada města schvaluje

výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu – na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Mělice, v úseku podél silnic č. III/32219 a č. III/32220 v rozsahu zemních prací, kabeláže, uzemnění a základů stožárů svítidel, společnosti ENERGOLAND spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, IČO 47472961.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Mělice, v úseku podél silnic č. III/32219 a č. III/32220 v rozsahu zemních prací, kabeláže, uzemnění a základů stožárů svítidel, společnosti ENERGOLAND spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, IČO 47472961 za cenu 1 182 013,55 Kč bez DPH 1 430 238,55 Kč s 21 % DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 45/2/2020-II.

T: 7. 8. 2020

45/3/2020           Majetkové převody

        I.            Rada města ruší

usnesení rady města č. 43/8/2020-I. ze dne 8. 6. 2020, kterým byl schválen záměr na prodej části pozemku p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč o výměře 120 m2 p.I.Š., bytem Svitavy za cenu dle znaleckého posudku.

        I.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1453/9 v k.ú. Přelouč o výměře cca 130 m2 odděleného z pozemku p.č. 1453/3 v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně 210,00 Kč/m2.

45/4/2020           Nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o skončení nájmu pozemků v k.ú. Mělice, uzavíranou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR a to ke dni 17. 7. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 45/4/2020-I.

T: 31. 8. 2020

    III.            Rada města schvaluje

výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor (garáže) v budově č.p. 56 ve Lhotě, uzavřené dne 30. 5. 2017 mezi městem Přelouč a p.L.Q.D, bytem Přelouč.

45/5/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města ruší

usnesení rady města č. 44/11/2020-VII. ze dne 13. 7. 2020, kterým byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavíraná mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1305/3, p.č. 2013, p.č. 2301/1, p.č. 2301/2 a p.č. 2301/3 vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1305/3, p.č. 1841/6, p.č. 2013, p.č. 2301/1, p.č. 2301/2 a p.č. 2301/3 vše v k.ú. Přelouč.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 45/5/2020-II.

T: 30. 8. 2020

    IV.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 45/5/2020-IV.

T: 30. 8. 2020

45/6/2020           Žádost o propachtování pozemku

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost společnosti p.J.M., bytem Přelouč o propachtování spoluvlastnického podílu 8/21 na pozemku p.č. 202/35 v k.ú. Štěpánov u Přelouče.

45/7/2020           Podání žádostí o dotace a smlouvy na administraci projektů

        I.            Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Realizace úspor energie – Školní jídelna – zateplení“.

      II.            Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Realizace úspor energie – Školní jídelna – rekuperace“

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na akci „Realizace úspor energie – Školní jídelna – zateplení“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za smluvní cenu ve výši 36 300,00 Kč s DPH 21 %.
 

    IV.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na akci „Realizace úspor energie – Školní jídelna – rekuperace“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za smluvní cenu ve výši 30 250,00 Kč s DPH 21 %.

      V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci dle usnesení č. 45/7/2020-III.

T: 31. 8. 2020

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci dle usnesení č. 45/7/2020-IV.

T: 31. 8. 2020

45/8/2020           Smlouva o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu č. 3908110126 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti k projektu „Regenerace sídliště u Sokolovny, Přelouč – I. etapa“, ve výši 6 000 000,00 Kč, uzavíranou se Státním fondem podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha – Vinohrady.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení č. 45/8/2020-I.

T: 31. 12. 2020

45/9/2020           Smlouva o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje – „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o spolupráci na akci „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ uzavíranou mezi městem Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice za smluvní cenu ve výši 54 450,00 Kč s DPH 21 %.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi uzavřít smlouvu o spolupráci dle usnesení č. 45/9/2020-I.

T: 31. 8. 2020

45/10/2020         Dodatek č. 1 SoD „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494, Přelouč“ s dodavatelem Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, okres Praha – východ, IČO 47052121, jímž se posouvá termín realizace zakázky z důvodu pozdějšího přidělení dotace.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 45/10/2020-I.

T: 21. 8. 2020

45/11/2020         Zadávací řízení veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1.část – zpevněné plochy, osvětlení, garáž“

        I.            Rada města rozhoduje

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1.část – zpevněné plochy, osvětlení, garáž“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Agrostav Pardubice a.s.

Sídlo dodavatele:                            Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

IČO Dodavatele:                              46506063

Nabídková cena:                             2 883 280,79 bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.

45/12/2020         Plošné zvýšení nájemného v městských bytech vyjma chráněného bydlení

        I.            Rada města rozhoduje

zvýšit nájemné v městských bytech o 10 % s účinností od 1. 1. 2021.

45/13/2020         Proplacení nákladu na nadstandardní vybavení pro bezbariérový byt Jana Dítěte 1564

        I.            Rada města rozhoduje

o pořízení elektrického ovládání předokenních žaluzií do bezbariérových bytů Jana Dítěte 1562- 1564 se současnou úpravou nájmu.

45/14/2020         Evidence majetku

        I.            Rada města souhlasí

se snížením ceny majetku určeného k prodeji a jeho následným prodejem

1.       Komplet: lampička z tvarovaného skla dvouramenná 5 ks a jednoramenná 1 ks, bez prohlášení o shodě za 1 000,00 kč.

2.       Komplet: lampička nástěnná dřevěná 6 ks, bez prohlášení o shodě za 500,00 kč.

3.       Komplet: paraván s lištovým výpletem 4 ks za 1 200,00 Kč.

45/15/2020         Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Revitalizace Račanského rybníka“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace Račanského rybníka“, uzavíraný se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč, IČO: 28829913, kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 144 743,10 Kč bez DPH, 175 139,15 Kč včetně DPH z důvodu pořízení vhodné zeminy na vytvoření sklonu břehů a litorálního pásma, výměny pochozího roštu a opravy zpevněné plochy u stavidla.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle usnesení č. 45/15/2020-I.

T: 10. 8. 2020

45/16/2020         Zápis OV Lohenice

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 12/2020 z jednání Osadního výboru Lohenice ze dne 12. 7. 2020.

 

45/17/2020         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4/2020 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 19. 6. 2020.

45/18/2020         Zápis Sportovní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 4/2020 z jednání Sportovní komise ze dne 24. 6. 2020.

45/19/2020         Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Masarykovo náměstí, Přelouč

        I.            Rada města povoluje

Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí č.p. 45, okres Pardubice pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu žáků v základní škole stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 1 žáka ve třídě VII.C na 31 žáků a 1 žáka ve třídě VIII.A na 31 žáků za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

45/20/2020         Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Kladenská, Přelouč

        I.            Rada města povoluje

Mateřské škole Přelouč, Kladenská č.p. 1332, okres Pardubice pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 26 dětí v 6 třídách a 25 dětí v 1 třídě za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

45/21/2020         Výsledky nezávislé kontroly hospodaření příspěvkových organizací města

        I.            Rada města bere na vědomí

výsledky kontrol hospodaření příspěvkových organizací města provedených ve dnech 15 a 17. června 2020 společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření zřizovatelem.

45/22/2020         Obsazení bytu 3+1, Kladenská 1384, Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt 3+1, Kladenská 1384, Přelouč s p.A.H., bytem Kolín s účinností od 10. 8. 2020 na dobu určitou do 10. 2. 2021, za podmínky změny trvalého pobytu na adresu v č.p. 1384.

45/23/2020         Církev čs. Husitská – žádost o výpůjčku pozemku

        I.            Rada města schvaluje

záměr výpůjčky části pozemku p.č.st. 124/3 v k.ú. Přelouč o rozloze cca 32 m2 na dobu neurčitou Farnímu úřadu Církve československé husitské Přelouč, Tůmy Přeloučského 332, za účelem vykonávání údržby pozemku.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 5. 8. 2020 13:23
Datum poslední aktualizace: 5. 8. 2020 13:44
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi