Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 34. schůze rady města

Usnesení 34. schůze rady města 1

konané dne 17. 2. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

34. schůze rady města konané dne 17. 2. 2020

 

34/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

34/3/2020           Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

        I.            Rada města bere na vědomí

výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019.

34/4/2020           Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019

        I.            Rada města bere na vědomí

výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2019.

34/5/2020           Návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2020

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2020.

34/6/2020           Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na byt B3 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s p. M.B., po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1563, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p.S.K.

34/7/2020           Žádost o odkoupení pozemku

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost společnosti INFAK spol. s r.o., Chrudimská 1656, Přelouč o odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 489/13 v k.ú. Přelouč.

34/8/2020           Pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o skončení nájmu části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč (pod prodejním stánkem na Masarykově náměstí), uzavřenou mezi městem Přelouč a p.D.S., bytem Dvůr Králové nad Labem, a to ke dni 10. 3. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 34/8/2020-I.

T: 31. 3. 2020

    III.            Rada města schvaluje

záměr na pronájem části pozemku p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč, za účelem umístění a provozování prodejního stánku, za roční nájemné minimálně 7 280,00 Kč p.J.P., bytem Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na pronájem pozemku dle usnesení č. 34/8/2020-III.

T: 19. 2. 2020

34/9/2020           Odkup pozemků

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu ½ pozemku p.č. 157/1 o celkové výměře 948 m2 a spoluvlastnického podílu 5/18 pozemku p.č. 157/3 o celkové výměře 238 m2, oba v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.M.K., bytem Přelouč, za cenu 574 278,00 Kč.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 20/03, uzavíranou mezi p.M.K., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 157/1 a p.č. 157/3, oba v k.ú Přelouč.

34/10/2020         Výpůjčka budovy požární zbrojnice v Lohenicích

        I.            Rada města schvaluje

záměr na výpůjčku budovy požární zbrojnice v Lohenicích SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lohenice, IČO 08294003. Jedná se o budovu bez čísla popisného a evidenčního, která je součástí pozemku p.č. st. 57 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

34/11/2020         Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1808/1, p.č. 1809/8, p.č. 776/17 a p.č. 776/71, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen dle usnesení č. 34/11/2020-I.

T: 29. 2. 2020

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a CETIN, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 460/9, p.č. 491/8, p.č. 1796/9 a p.č. 1964/1, vše v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle usnesení č. 34/11/2020-III.

T: 29. 2. 2020

34/12/2020         Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor v č.p. 27 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi městem Přelouč a bytovým družstvem Veverkova Přelouč, na pronájem jedné místnosti v budově č.p. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči, a to ke dni 29. 2. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu dle usnesení č. 34/12/2020-I.

T: 29. 2. 2020

34/13/2020         Revitalizace Městského parku v Přelouči

        I.            Rada města předkládá

zastupitelstvu města k seznámení projektové řešení revitalizace městského parku v Přelouči.

34/14/2020         Prodej použitých betonových panelů

        I.            Rada města souhlasí

s prodejem nepotřebných betonových silničních panelů z demontáže komunikace v Klenovce a betonových stropních panelů z demontáže opevnění břehů Račanského rybníka za cenu:

-          Betonový silniční panel rozměru 300 x 100 x 15 cm – 1 100,00 Kč/kus

-          Betonový stropní panel rozměru 360 x 60 x 12 cm -  600,00 Kč/ kus

-          Betonový stropní panel rozměru 360 x 120 x 12 cm – 1 200,00 Kč/kus

-          Betonový stropní panel rozměru 360 x 180 x 12 cm – 1 800,00 Kč/kus.

34/15/2020         Zadávací řízení veřejné zakázky „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“.

34/16/2020         Dopravní značení v ulicích Gagarinova a Kosmonautů v Přelouči

        I.            Rada města bere na vědomí

návrh dopravního značení v ulicích Gagarinova a Kosmonautů v Přelouči při obousměrném provozu.

      II.            Rada města postupuje

návrh dopravního značení v ulicích Gagarinova a Kosmonautů v Přelouči dle bodu I. k projednání bezpečnostní a dopravní komisi.

34/17/2020         Zápis ze schůze KMS Štěpánov

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 29. 1. 2020.

34/18/2020         Zápis OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 1/2020 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 24. 1. 2020.

34/20/2020         Stav neuhrazených pohledávek ke dni 31. 12. 2019

        I.            Rada města bere na vědomí

stav neuhrazených pohledávek ke dni 31. 12. 2019.

34/21/2020         Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50 tis. Kč na rok 2020

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2020 z rozpočtu města

-          pro Charitu Přelouč ve výši 120 000,00 kč na zajištění služby nízkoprahového centra Jakub klub – na úhrady mzdových nákladů do 30 % výše poskytnuté dotace, na nájem, energie (elektřinu, plyn, vodné, stočné), internet, potraviny na vaření s dětmi, materiál pro činnost s dětmi.

-          pro Charitu Přelouč ve výši 100 000,00 Kč zajištění služby podpora rodiny – na úhradu mzdových nákladů do 50 % poskytnuté dotace, nájem, energie (elektřina, plyn, vodné, stočné), pohonné hmoty, opravy aut, telefony pracovníků.

-          pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč ve výši 420 000,00 Kč na provoz a údržbu budovy, úhradu spotřeby energií (plyn, elektřina, vodné a stočné), náklady na údržbu a mzdové náklady na správce a uklízečku a na zajištění provozu sportovních oddílů – stolní tenis, volejbal, gymnastika, jóga, trampolíny a další volnočasové aktivity.

-          pro FK Přelouč, z.s. ve výši 350 000,00 Kč na dopravu k utkáním, startovné na turnajích, údržba hracích ploch a tribuny, nákup sportovního vybavení, pracích a čistících prostředků, úhrada energií (elektřina, plyn, vodné, stočné), svoz odpadu, pronájem tělocvičen a umělých hracích ploch při zimní přípravě, úhrada nákladů na sportovní soustředění mládeže, úhrada účetních služeb a část mzdy správce hřiště.

-          Pro Rugby Club Přelouč ve výši 220 000,00 Kč na dopravu k zápasům, pronájem tělocvičen, sportovní vybavení, rozhodčí, ubytování a stravování na soustředění.

-          pro HC Jestřábi Přelouč ve výši 200 000,00 Kč na startovné, cestovné, rozhodčí a energie (elektřina, vodné, stočné), internetové připojení a revize v budově.

-          pro Orel jednotu Přelouč, oddíl florbalu ve výši 180 000,00 Kč na celoroční činnost oddílu – pronájem sportovní haly, rozhodčí, cestovné, startovné v soutěžích a nákup sportovního spotřebního materiálu.

-          Pro Basketbalový klub Přelouč ve výši 180 000,00 Kč na pronájem sportovní haly a tělocvičen, rozhodčí, cestovní výdaje na zápasy.

-          Pro FK Přelouč, z.s. ve výši 150 000,00 Kč na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního žákovského turnaje, cen a sportovního vybavení, odměn pro rozhodčí a pořadatele, provozních nákladů turnaje a zdravotního zabezpečení.

-          Pro Domov u fontány Přelouč ve výši 750 000,00 Kč na dofinancování poskytovaných sociálních služeb, pobytových služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, na úhradu provozních a osobních (mzdy a odvody zaměstnavatele) nákladů a na úhradu nákladů na odvoz kontaminovaného odpadu.

34/22/2020         Pronájem bezbariérového bytu č. 1, Přelouč, Riegrova 1537

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 1, 3+kk o velikosti 73,89 m2 v ulici Riegrova 1537, Přelouč, p.M.K., trvale bytem Kladno s platností od 1. 3. 2020 a to do 28. 2. 2021, za podmínky změny trvalého bydliště do Přelouče.

34/23/2020         Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 25. 1. 2010, kterým se s účinností od 1. 3. 2020 navyšuje cena hotového jídla pro klienty a zaměstnance pečovatelské služby.

34/24/2020         Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

         I.            Rada města bere na vědomí

text výzvy a parametry technických podmínek k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení universálního kloubového nosiče nářadí s nástavbou samosběrného zametače, s předpokládanou hodnotou 1 999 000,00 Kč, pro potřeby Technických služeb města Přelouče.

34/25/2020         Návrh na schválení darovací smlouvy

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 tis. Kč centru denních služeb Další cesta, z.s., který bude od 1. 4. 2020 poskytovat hendikepovaným občanům města novou sociální službu.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 tis. Kč centru denních služeb Další cesta z.s., Choltice.

34/26/2020         Přehled trestné činnosti spáchané na území města Přelouče v období let 2017–2019

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí přehled trestné činnosti spáchané na území města Přelouče v období let 2017–2019.

34/27/2020         Vlajka pro Tibet

        I.            Rada města souhlasí

se zapojením města Přelouč do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2020 na budově č.p. 25.

34/28/2020         Výplata odměn členům výborů za rok 20109    

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit výplatu odměn členům výboru majetkového, finančního, kontrolního a členům osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka za práci v roce 2019 dle návrhů, předložených předsedy jednotlivých výborů.

34/29/2020         Výplata odměn členům komisí za rok 2019

        I.            Rada města schvaluje

výplatu odměn členům Komise místní samosprávy Lhota – Škudly a Komise místní samosprávy Tupesy za práci v roce 2019 dle návrhů, předložených předsedy jednotlivých komisí.

34/30/2020         Žádost o spoluúčast při řešení problematiky zhoršování kvality vody v rekreační oblasti pískových jezer v lokalitě Mělice a Lohenice

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti Českému rybářskému svazu Hradec Králové na vydání zákazu lovu ryb z plavidel a zákazu zavážení nástrah a návnad na pískových jezerech v katastru Mělice a Lohenice z důvodu zamezení znečištění vod v rekreační oblasti pískových jezer v katastru Mělice a Lohenice.

34/31/2020         Nabídka na odkoupení obrazu od Františka Emlera

        I.            Rada města doporučuje

zařadit do rozpočtu částku 30 000,00 Kč na zakoupení obrazu od významného malíře a přeloučského rodáka Františka Emlera.

34/32/2020         Návrh programu IX. zasedání zastupitelstva města Přelouče

        I.            Rada města schvaluje

návrh programu IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 19. 2. 2020 14:36
Datum poslední aktualizace: 19. 2. 2020 14:44
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi