Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 32. schůze rady města

Usnesení 32. schůze rady města 1

konané dne 20. 1. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

32. schůze rady města konané dne 20. 1. 2020

 

32/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

32/2/2020           Nabídka bezúplatného převodu majetku zřizovateli – Školní jídelna Přelouč

        I.            Rada města nepřijímá

nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to likvidací. Jedná se o 7 ks majetku dle přílohy, který je již velmi opotřebovaný a dále nepoužitelný.

32/3/2020           Informace Radě města Přelouče

        I.            Rada města bere na vědomí

informaci k výkupu pozemků v ulici Karla Čapka v Přelouči.

      II.            Rada města bere na vědomí

informaci k finančním nákladům rekonstrukce světelného signalizačního zařízení světelně řízených křižovatek v Přelouči.

    III.            Rada města bere na vědomí

informaci k návrhu úpravy části pozemků na Lohenickomělickém písníku.

32/4/2020           Dodatky smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 001 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení číslo 19_SOBS01_4121509015, uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, kterým se prodlužuje do 31. 12. 2021 termín připojení nového odběrního místa elektřiny, zřizovaného v rámci rekonstrukce části veřejného osvětlení v místní části Lohenice.

      II.            Rada města schvaluje

dodatek č. 001 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení číslo 19_SOBS01_4121503245, uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, kterým se prodlužuje do 31. 12. 2021 termín připojení nového odběrního místa elektřiny, zřizovaného v rámci výstavby splaškové kanalizace z místní části Mělice do místní části Lohenice pro čerpací stanici odpadních vod Lohenice.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatků smluv dle usnesení č. 32/4/2020-I. a 32/4/2020-II.

T: 20. 2. 2020

32/5/2020           Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

        I.            Rada města souhlasí

aby příspěvková organizace Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1714, okres Pardubice, uzavřela v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí budovy školní jídelny se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 10 kV (VN).

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení dle usnesení č. 32/5/2020-I.

T: 31. 1. 2020

    III.            Rada města ukládá

Ing. Volfové poskytnout příspěvkové organizaci Školní jídelna Přelouč, obránců míru 1714, okres Pardubice zálohu na zvýšení provozního příspěvku pro II. čtvrtletí roku 2020 ve výši 176. 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s uzavřením smlouvy připojení odběrného elektrického zařízení dle usnesení č. 32/5/2020-I.

T: 31. 1. 2020

32/6/2020           Zadávací řízení – „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“

        I.            Rada města schvaluje

Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1. etapa“.

32/7/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města uděluje výjimku

z pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni pro společnost GasNet, s.r.o., ve formě snížení jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene k pozemkům, do kterých bude uložena přeložka plynovodní přípojky pro budovu č.p. 877 v Choceňské ulici z důvodu její kolize s plánovaným přístupem k výtahu do 2. NP této budovy.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č.st. 838/2, p.č. 1297/12, p.č. 1297/40 a p.č. 1299/2, vše v k.ú. Přelouč.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 32/7/2020-II.

T: 29. 2. 2020

    IV.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 75/62, p.č. 257/18, p.č. 257/22 a p.č. 604/2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

       V.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 32/7/2020-IV.

T: 29. 2. 2020

32/8/2020           Vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do majetku společnosti VaK Pardubice, a.s.

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zápis o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jehož předmětem jsou sítě technické infrastruktury v k.ú. Lohenice u Přelouče – vodovodní řád Lohenice, prodloužení vodovodu Lohenice a splašková kanalizace Lohenice v celkové hodnotě 2 819 540,00 Kč.

      II.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jehož předmětem jsou sítě technické infrastruktury v k.ú. Lohenice u Přelouče – vodovodní řád Lohenice, prodloužení vodovodu Lohenice a splašková kanalizace Lohenice v celkové hodnotě 2 819 540,00 Kč.

32/9/2020      Podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

        I.            Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“.

32/10/2020         Regenerace sídliště „U Sokolovny“ Přelouč – 2. etapa

        I.            Rada města ukládá

Komisi pro rozvoj města posoudit navrhované úpravy v projektu Regenerace sídliště „U Sokolovny“, Přelouč – 2. etapa dle předloženého koordinačního výkresu zpracovaného společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto.

32/11/2020         Zápis sociálně zdravotní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 9 ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 13. 1. 2020.

32/12/2020         Pronájem bytů v ulici Za Fontánou, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 2 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, p.V.L., trvale bytem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020.

      II.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, p.S.L., trvale bytem Přelouč, zastoupená opatrovníkem Městem Přelouč na dobu určitou s platností od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020.

 

32/13/2020         Žádost o změnu limitu počtu pracovníků v Městské knihovně

        I.            Rada města souhlasí

s navýšením přepočteného počtu zaměstnanců v Městské knihovně z 3,75 na čtyři zaměstnance.

32/14/2020         Souhlas s použitím znaku města

        I.            Rada města uděluje

souhlas Lince důvěry KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. se zveřejněním znaku města na internetových stránkách organizace (aktuální donátoři).

32/15/2020         Informace o inspekčním šetření na vodním toku Švarcava

        I.            Rada města bere na vědomí

záznam z inspekčního šetření, které dne 8. 1. 2020 provedla na vodním toku Švarcava Česká inspekce životního prostředí.

32/16/2020         Zpracování zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2019

        I.            Rada města ukládá

předsedům Komise místní samosprávy Štěpánov, Tupesy a Lhota, Škudly předložit nejpozději do 29. 2. 2020 zprávu o činnosti komise za rok 2019, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2019.

      II.            Rada města žádá

předsedy Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit nejpozději do 29. 2. 2020 zprávu o činnosti výboru za rok 2019, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2019.

32/17/2020         Informace o konání štafetového závody Run Labe Run na katastru města

        I.            Rada města bere na vědomí

konání štafetového běžeckého závodu Run Labe Run 2020 ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2020 na katastru města (k.ú. Mělice, k.ú. Lohenice u Přelouče).

32/18/2020         Pořízení investičního majetku nad 40 tis. Kč

        I.            Rada města souhlasí

s pořízením sekací (mulčovací) nástavby na nosič Holder, v pořizovací ceně do 150 tis. Kč, jako prostou obnovu základního prostředku pro údržbu zeleně z investičního fondu organizace technické služby města Přelouče.

32/19/2020         Žádost Myklíč, z.s. o stanovisko města k žádosti o dotaci pro Pardubický kraj

        I.            Rada města konstatuje

Myklíč z.s. je nově vzniklá organizace, která byla zaregistrována v závěru roku 2019. Vznikla vyčleněním z organizace MYKABO s.r.o., která ve městě působí již více jak 3 roky. Nově vzniklý spolek MYKLÍČ z.s. chce svoji činnost zaměřit na oblast prorodinných aktivit, kterým se ve městě jiná organizace nevěnuje. Město doporučuje činnost spolku podpořit dotací z prostředků Pardubického kraje.

 

32/20/2020         Návrh programu VIII. zasedání ZM

        I.            Rada města schvaluje

návrh programu VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 22. 1. 2020 8:27
Datum poslední aktualizace: 22. 1. 2020 8:34
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 0 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
pondělí 22. 4. zataženo 8/0 °C
úterý 23. 4. zataženo 12/3 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi