Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 31. schůze rady města

Usnesení 31. schůze rady města 1

konané dne 6. 1. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

31. schůze rady města konané dne 6. 1. 2020

 

31/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

31/2/2020           Stanovisko firmy Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. k odstoupení města od smlouvy

        I.            Rada města bere na vědomí

oznámení a stanovisko jednatele firmy Jech & Hoffmann k odstoupení města od smlouvy.

31/3/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Račanského rybníka“

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace Račanského rybníka“.

31/4/2020           Dohoda o skončení výpůjčky nebytových prostor v č.p. 25 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o skončení výpůjčky nebytových prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a Svazem tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Přelouč, a to ke dni 7. 1. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 31/4/2020-I.

T: 7. 2. 2020

31/5/2020           Pronájem nebytových prostor

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. A.K., bytem Za Řečany nad Labem, na pronájem jedné místnosti v budově č.p. 56 ve Lhotě, která je součástí pozemku p.č.st. 65 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle usnesení č. 31/5/2020-I.

T: 7. 1. 2020

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Veverkova Přelouč, na pronájem jedné místnosti v budově č.p. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči, která je součástí pozemku p.č.st. 124/1 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle usnesení č. 31/5/2020-III.

T: 7. 1. 2020

31/6/2020           Přeložka plynovodní přípojky – Choceňská č.p. 877

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na přeložku plynovodní přípojky pro budovu č.p. 877 v Choceňské ulici z důvodu její kolize s plánovaným přístupem k výtahu do 2. NP budovy.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle usnesení č. 31/6/2020-I.

T:31. 1. 2020

31/7/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 257/22 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 31/7/2020-I.

T: 31. 1. 2020

31/8/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       WN service s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Labská 725, 533 04 Sezemice

IČO dodavatele:                              02687631

Nabídková cena:                             2 296 784,98 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Timra s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Semtín 85, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              04806859

Nabídková cena:                             2 310 590,75 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč

IČO dodavatele:                              47473053

Nabídková cena:                             2 461 852,81 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“ s dodavatelem WN service s.r.o., sídlem Labská 725, 533 04 Sezemice, IČO 02687631, za nabídkovou cenu 2 296 784,98 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 31/8/2020-II.

T: 27. 1. 2020

31/9/2020           Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace „Polanského Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2020 na projekt „Polanského Přelouč“.

      II.            Rada města ukládá

Ing. Kubínové podat žádost o dotaci z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2020 na projekt „Polanského Přelouč“ dle usnesení č. 31/9/2020-I.

T: 31. 1. 2020

31/10/2020         Dodatek k příkazní smlouvě „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200-0723)“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, kterým se prodlužuje termín plnění smlouvy do 11. 1. 2021.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě dle usnesení č. 31/10/2020-I.

T: 31. 1. 2020

31/11/2020         Návrh na vyřazení projektové dokumentace

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, s ní souvisejících posudků a nákladů na poradenskou činnost k zajištění finančních zdrojů EÚ pro akci „Splašková kanalizace Lhota a Škudly“ v celkové částce 715 685,00 Kč z účtu 042 – rozpracovaný majetek z důvodu jejího následného převzetí a využití k vlastní realizaci prací společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

      II.            Rada města souhlasí

s vyřazením projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci akce „Dešťová kanalizace ve Lhotě pod Přeloučí“ v celkové částce 64 400,00 Kč z účtu 042 – rozpracovaný investiční majetek z důvodu odstoupení od realizace pro vysokou nákladovost.

31/12/2020         Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 5 z jednání Bezpečnostní a dopravní komise města Přelouče ze dne 9. 12. 2019.

      II.            Rada města odvolává

ke dni 31. 12. 2019 z funkce člena Bezpečnostní a dopravní komise Mgr. Jiřího Dobruského.

31/13/2020         Uzavření nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s P.K. na byt č. 14 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

      II.            Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové uzavřít nájemní smlouvu dle usnesení č. 31/13/2020-I.

T: 13. 1. 2020

31/14/2020         Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

31/15/2020         Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO 25945408, kterým se stanoví rozsah veřejné služby („základního ročního výkazu“) na 68 244,0 km v třetím roce účinnosti smlouvy, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Novotnému uzavřít dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby dle usnesení č. 31/15/2020-I.

T: 31. 1. 2020

31/16/2020         Zpráva o provedení interního auditu k roku 2019 na odborech MěÚ Přelouč

        I.            Rada města bere na vědomí

Zprávu o provedení interního auditu k roku 2019, který k prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému města Přelouče provedla ve dnech 4. a 5. 12. 2019 společnost BIRIMS s.r.o., kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, zjištěné nesrovnalosti byly vyřešeny na místě.

31/17/2020         Návrh projektu odpady/čistá Přelouč 2020-2021

        I.            Rada města bere na vědomí

návrh projektu odpady/čistá Přelouč 2020–2021 realizovaný z iniciativy Kulturní a školské komise města Přelouče.

31/18/2020         Návrhy termínů schůzí RM a zasedání ZM

        I.            Rada města schvaluje

termíny konání schůzí rady a zasedání zastupitelstva města v roce 2020 dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 8. 1. 2020 12:27
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2020 12:31
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi