Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Usnesení 31. schůze rady města

Usnesení 31. schůze rady města 1

konané dne 6. 1. 2020

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

31. schůze rady města konané dne 6. 1. 2020

 

31/1/2020           Program zasedání

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

31/2/2020           Stanovisko firmy Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. k odstoupení města od smlouvy

        I.            Rada města bere na vědomí

oznámení a stanovisko jednatele firmy Jech & Hoffmann k odstoupení města od smlouvy.

31/3/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „Revitalizace Račanského rybníka“

        I.            Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace Račanského rybníka“.

31/4/2020           Dohoda o skončení výpůjčky nebytových prostor v č.p. 25 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

Dohodu o skončení výpůjčky nebytových prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a Svazem tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Přelouč, a to ke dni 7. 1. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 31/4/2020-I.

T: 7. 2. 2020

31/5/2020           Pronájem nebytových prostor

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi městem Přelouč a p. A.K., bytem Za Řečany nad Labem, na pronájem jedné místnosti v budově č.p. 56 ve Lhotě, která je součástí pozemku p.č.st. 65 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle usnesení č. 31/5/2020-I.

T: 7. 1. 2020

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o nájmu nebytových prostor, uzavíranou mezi městem Přelouč a Bytovým družstvem Veverkova Přelouč, na pronájem jedné místnosti v budově č.p. 27 na Masarykově náměstí v Přelouči, která je součástí pozemku p.č.st. 124/1 v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor dle usnesení č. 31/5/2020-III.

T: 7. 1. 2020

31/6/2020           Přeložka plynovodní přípojky – Choceňská č.p. 877

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, uzavíranou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na přeložku plynovodní přípojky pro budovu č.p. 877 v Choceňské ulici z důvodu její kolize s plánovaným přístupem k výtahu do 2. NP budovy.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle usnesení č. 31/6/2020-I.

T:31. 1. 2020

31/7/2020           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 257/22 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 31/7/2020-I.

T: 31. 1. 2020

31/8/2020           Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“

        I.            Rada města rozhoduje

v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       WN service s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Labská 725, 533 04 Sezemice

IČO dodavatele:                              02687631

Nabídková cena:                             2 296 784,98 Kč bez DPH

Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       Timra s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Semtín 85, 530 02 Pardubice

IČO dodavatele:                              04806859

Nabídková cena:                             2 310 590,75 Kč bez DPH

Jako třetí v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:       STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.

Sídlo dodavatele:                            Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč

IČO dodavatele:                              47473053

Nabídková cena:                             2 461 852,81 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

      II.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy“ s dodavatelem WN service s.r.o., sídlem Labská 725, 533 04 Sezemice, IČO 02687631, za nabídkovou cenu 2 296 784,98 Kč bez DPH.

    III.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 31/8/2020-II.

T: 27. 1. 2020

31/9/2020           Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace „Polanského Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2020 na projekt „Polanského Přelouč“.

      II.            Rada města ukládá

Ing. Kubínové podat žádost o dotaci z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2020 na projekt „Polanského Přelouč“ dle usnesení č. 31/9/2020-I.

T: 31. 1. 2020

31/10/2020         Dodatek k příkazní smlouvě „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200-0723)“

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na podání žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČO 47116901, kterým se prodlužuje termín plnění smlouvy do 11. 1. 2021.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě dle usnesení č. 31/10/2020-I.

T: 31. 1. 2020

31/11/2020         Návrh na vyřazení projektové dokumentace

        I.            Rada města souhlasí

s vyřazením projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, s ní souvisejících posudků a nákladů na poradenskou činnost k zajištění finančních zdrojů EÚ pro akci „Splašková kanalizace Lhota a Škudly“ v celkové částce 715 685,00 Kč z účtu 042 – rozpracovaný majetek z důvodu jejího následného převzetí a využití k vlastní realizaci prací společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

      II.            Rada města souhlasí

s vyřazením projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci akce „Dešťová kanalizace ve Lhotě pod Přeloučí“ v celkové částce 64 400,00 Kč z účtu 042 – rozpracovaný investiční majetek z důvodu odstoupení od realizace pro vysokou nákladovost.

31/12/2020         Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 5 z jednání Bezpečnostní a dopravní komise města Přelouče ze dne 9. 12. 2019.

      II.            Rada města odvolává

ke dni 31. 12. 2019 z funkce člena Bezpečnostní a dopravní komise Mgr. Jiřího Dobruského.

31/13/2020         Uzavření nájemní smlouvy

        I.            Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s P.K. na byt č. 14 v ulici Za Fontánou 433 od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

      II.            Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové uzavřít nájemní smlouvu dle usnesení č. 31/13/2020-I.

T: 13. 1. 2020

31/14/2020         Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu

        I.            Rada města schvaluje

Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

31/15/2020         Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO 25945408, kterým se stanoví rozsah veřejné služby („základního ročního výkazu“) na 68 244,0 km v třetím roce účinnosti smlouvy, tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

      II.            Rada města ukládá

p. Novotnému uzavřít dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby dle usnesení č. 31/15/2020-I.

T: 31. 1. 2020

31/16/2020         Zpráva o provedení interního auditu k roku 2019 na odborech MěÚ Přelouč

        I.            Rada města bere na vědomí

Zprávu o provedení interního auditu k roku 2019, který k prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému města Přelouče provedla ve dnech 4. a 5. 12. 2019 společnost BIRIMS s.r.o., kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, zjištěné nesrovnalosti byly vyřešeny na místě.

31/17/2020         Návrh projektu odpady/čistá Přelouč 2020-2021

        I.            Rada města bere na vědomí

návrh projektu odpady/čistá Přelouč 2020–2021 realizovaný z iniciativy Kulturní a školské komise města Přelouče.

31/18/2020         Návrhy termínů schůzí RM a zasedání ZM

        I.            Rada města schvaluje

termíny konání schůzí rady a zasedání zastupitelstva města v roce 2020 dle předloženého návrhu.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 8. 1. 2020 12:27
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2020 12:31
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi