Obsah

Usnesení 7. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 7. schůze rady města 1konané dne 21. 1. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

7. schůze rady města konané dne 21. 1. 2019

 

7/1/2019             Program schůze

        I.            Rada města schvaluje

navržený program schůze Rady města Přelouče.

7/2/2019             Zápis z jednání Sociálně zdravotní komise

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 9. 1. 2019.

7/3/2019             Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pro pečovatelskou službu ze dne 17. 5. 2007 s platností od 1. 2. 2019.

      II.            Rada města ukládá

pí Konvalinové zajistit uzavření dodatku č. 2 dle usnesení č. 7/3/2019-I.

T: 31. 1. 2019

7/4/2019             Pronájmy bytů č. 2 a č. 18 v ul. Sluneční č.p. 1516 v Přelouči

        I.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 2, 2+1 o vel. 42,28 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč, p. L. F., a p. P. F., oba bytem Přerov nad Labem platností od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou, za podmínky přihlášení se k trvalému pobytu.

      II.            Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové zajistit uzavření nájemní smlouvy dle usnesení č. 7/4/2019-I.

T: 31. 1. 2019

    III.            Rada města schvaluje

pronájem bytu č. 18, 1+1 o vel. 28,40 m2 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč, p. H. F., trvale bytem Přelouč s platností od 1. 2. 2019 na dobu neurčitou.

    IV.            Rada města ukládá

Mgr. Dvořákové zajistit uzavření nájemní smlouvy dle usnesení č. 7/4/2019-III.

T: 31. 1. 2019

 

7/5/2019             Stav neuhrazených pohledávek a vymožených dlužných částkách k datu 31.12. 2018

        I.            Rada města bere na vědomí

stav neuhrazených pohledávek k datu 31. 12. 2018 a vymožených dlužných částkách od 30. 6. 2018 do 31. 12. 2018.

7/6/2019             Žádost obce Holotín o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků

        I.            Rada města souhlasí

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Holotín na úseku přestupků, a to za cenu minimálně 3 000,00 Kč za jakýkoliv zaevidovaný přestupek.

7/7/2019             Návrh dodatku Veřejnoprávní smlouvy s obcí Chrtníky na úseku přestupků

        I.            Rada města schvaluje

dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2013 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Chrtníky.

7/8/2019             Vzorová nájemní smlouva pro byt č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

        I.            Rada města schvaluje

vzorovou nájemní smlouvu pro byt č. 3 (krizové bydlení) v ulici Za Fontánou 433, Přelouč.

7/9/2019             Pověření Mgr. Zuzany Dvořákové k podepisování nájemní smlouvy pro byt č. 3

        I.            Rada města schvaluje

pověření Mgr. Zuzany Dvořákové k podepisování nájemní smlouvy na byt č. 3, Za Fontánou 433, Přelouč.

7/10/2019           Odpis nedobytné pohledávky

        I.            Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

odpis nedobytné pohledávky vzniklé nezaplacením nedoplatku za služby spojené s užíváním bytu v Přelouči ve výši 49 560,00 Kč s příslušenstvím a nedoplatek za služby spojené s užíváním bytu v Přelouči ve výši 6 901,00 Kč evidované za Z. V., zemřelým v r.2016.

7/11/2019           Nákup majetku nad 40 tis. Kč – Školní jídelna Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč zakoupit průmyslový drtič zbytků jídla EcoMaster Commercial v hodnotě 91 181,00 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

7/12/2019           Nákup majetku nad 40 tis. Kč – ZUŠ Přelouč

        I.            Rada města souhlasí

s požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč zakoupit hudební nástroj fagot v hodnotě 65 000,00 Kč z fondu investic této příspěvkové organizace.

7/14/2019           Zřízení věcného břemene

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene, mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 395/4, p.č. 402/4, p.č. 401/5 a p.č. 402/6, vše v k.ú. Přelouč.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 7/14/2019-I.

T: 28. 2. 2019

    III.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2000/1 a p.č. 2002/2 oba v k.ú. Přelouč.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č.7/14/2019-III.

T: 28. 2. 2019

      V.            Rada města schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě, mezi Českou republikou – Státní pozemkový úřad a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 871/2 v k.ú. Přelouč, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení ve Vrchlického ulici v Přelouči.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č.7/14/2019-V.

T: 28. 2. 2019

7/15/2019           Prodej pozemku

        I.            Rada města ruší

usnesení rady města č. 2/19 ze dne 12. 11. 2018, kterým byl schválen záměr na prodej části pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 125 m2 za cenu minimálně 260,00 Kč/m2.

      II.            Rada města schvaluje

záměr na prodej pozemku p.č. 1417/147 v k.ú. Přelouč o výměře 131 m2, odděleného z pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč, za cenu minimálně 260,00 Kč/m2.

7/16/2019           Zadávací řízení „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3.etapa“

        I.            Rada města schvaluje

smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3.etapa“ s dodavatelem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672/14, 500 02 Hradec Králové, IČO: 28812875, za nabídkovou cenu 6 148 608,00 Kč bez DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 7/16/2019-I.

T: 31. 1. 2019

7/17/2019           Schválení žádosti o dotaci na projekt „Polanského Přelouč“

        I.            Rada města schvaluje

podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2019 na projekt „Polanského Přelouč“.

      II.            Rada města ukládá

Ing. Kubínové podat žádost o dotaci z Programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2019 na projekt „Polanského Přelouč“ dle usnesení č. 7/17/2019-I.

T: 31. 1. 2019

  7/18/2019           Schválení smluv o dílo

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na výstavbu splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních vod do Lohenic za nabídkovou cenu 187 000,00 Kč bez DPH, 226 270,00 Kč včetně 21 % DPH.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 7/18/2019-I.

T: 8. 2. 2019

    III.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v ulici Karla Čapka v Přelouči za nabídkovou cenu 286 900,00 Kč bez DPH, 347 149,00 Kč včetně 21 % DPH.

    IV.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 7/18/2019-III.

T: 8. 2. 2019

      V.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo se společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby na celkovou rekonstrukci Trutnovské ulice s částí ulice V Zahrádkách včetně veřejného osvětlení za nabídkovou cenu 194 600,00 Kč bez DPH, 235 466,00 Kč včetně 21 % DPH.

    VI.            Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 7/18/2019-V.

T: 8. 2. 2019

7/19/2019           Zápis z jednání OV Klenovka

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 21. 12. 2018.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi prověřit s vlastníkem komunikace možnost řešení požadavku dle bodu II./2 zápisu ze dne 21. 12. 2018.

T: 28. 2. 2019

7/20/2019           Zápis z jednání Komise bezpečnostní a dopravní

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis č. 2 z jednání Komise bezpečnostní a dopravní ze dne 14. 1. 2018.

      II.            Rada města ukládá

p. Manželovi požádat Silniční správní úřad o vydání stanovené místní úpravy provozu na komunikacích dle bodu II. a III. Zápisu.

T: 28. 2. 2018

 7/21/2019           Zápis z jednání Komise pro rozvoj města

        I.            Rada města bere na vědomí

zápis z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 14. 1. 2019.

7/22/2019           Ukončení smluvních vztahů

        I.            Rada města bere na vědomí

ukončení smluvních vztahů mezi objednavatelem Městem Přelouč na střežení objektů Pultem centralizované ochrany:

smlouva JK Mont č. 001/18 a č. 001/13 s výpovědí k 1.5. 2018

smlouva Čas Pardubice č. 001/17 s výpovědí k 10. 7. 2018

smlouva Elektropráce č. 037/09 s výpovědí k 1. 10. 2018

smlouva Ignisfera č. 047/09 s výpovědí k 1. 10. 2018

smlouva Dana Tajzlerová č. 030/09 s výpovědí k 1. 11. 2018.

7/23/2019           Návrh smlouvy o dílo

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvu o dílo Upgrade Informačního systému pro městskou policii Přelouč mezi městem Přelouč a společností Milichovský s.r.o., Údolní 970/13, 460 01 Liberec.

      II.            Rada města ukládá

veliteli MP zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 7/23/2019-I.

T: 28. 2. 2019

7/24/2019           Nákup zásahových přileb pro JSDH Přelouč

        I.            Rada města bere na vědomí

informaci velitele JSDH o potřebné výměně zásahových přileb.

      II.            Rada města schvaluje

nákup 15 ks nových zásahových přileb pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů včetně doplňků od firmy Dräger dle cenové nabídky.

    III.            Rada města ukládá

p. Macháčkovi zajistit nákup přileb pro členy JSDH Přelouč.

T: 28. 2. 2019

7/25/2019           Zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu k roku 2018

        I.            Rada města bere na vědomí

Zprávu o zjištěních z vykonaného interního auditu k roku 2018.

7/26/2019           Výplata odměn členům komisí za rok 2018

        I.            Rada města schvaluje

výplatu odměn členům Komise pro rozvoj města, Komise sportovní, Komise místní samosprávy Štěpánov a Komise místní samosprávy Lhota, Škudly za práci v roce 2018 dle předložených návrhů.

 

 7/27/2018           Smlouva o dílo na vypracování dokumentu Program rozvoje obce

        I.            Rada města schvaluje

Smlouvo dílo s VN KONZULT, s.r.o. na vypracování dokumentu „Program rozvoje obce pro město Přelouč“ za cenu 99 946,00 Kč včetně DPH.

      II.            Rada města ukládá

starostce města uzavřít smlouvu o dílo dle usnesení č. 7/27/2019-I.

T: 31. 1. 2019

7/28/2019           Zpracování zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2018

        I.            Rada města ukládá

předsedům Komisí místních samospráv Štěpánov, Tupesy a Lhota, Škudly předložit nejpozději do 28. 2. 2019 zprávu o činnosti komise za rok 2018, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2018.

      II.            Rada města žádá

předsedy Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit nejpozději do 28. 2. 2019 zprávu o činnosti výboru za rok 2018, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2018.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 24. 1. 2019
Poslední aktualizace: 24. 1. 2019 08:40
Autor: