Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 17. schůze rady města

Usnesení 17. schůze rady města 1

konané dne 10. 6. 2019

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

17. schůze rady města konané dne 10. 6. 2019

 

17/1/2019           Program schůze

I. Rada města schvaluje

navržený program schůze rady města Přelouče.

17/2/2019           Pořízení investičního majetku nad 40tis. Kč a dotace investičního fondu

I. Rada města bere na vědomí

nutnost investiční dotace pro Technické služby města Přelouče ve výši 800tis. kč na dofinancování neplánované investice – použitého kropícího vozu pro potřeby organizace.

II. Rada města souhlasí

s pořízením DHM – použitého nákladního vozidla, speciálního kropícího vozu s cisternou objemu cca 8 m3, náhradou za poškozený a neopravitelný kropící vůz zn. Škoda 706 RT (rok výroby 1968), pro potřeby Technických služeb města Přelouče, v pořizovací ceně max. do 1 200tis. Kč vč. DPH, dle nabídky na trhu s ojetými vozidly.

III. Rada města souhlasí

s pořízením DHM – kompletní nástavbové cisterny objemu 1 500 l na nosič Multicar pro potřeby Technických služeb města Přelouče v ceně do 85tis. Kč vč. DPH, z investičního fondu organizace.

IV. Rada města souhlasí

s prodejem poškozeného účetně odepsaného speciálního nákladního vozidla – kropicí vůz zn. Škoda 706 RT, RZ PUA 36-88, inv. č 80047, rok výroby 1968, za cenu minimálně dle znaleckého posudku.

V. Rada města souhlasí

s převodem výnosu z prodeje vyřazeného DHM, inv.č. 80047, do investičního fondu.

VI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření města dotaci investičního fondu organizace Technické služby města Přelouče ve výši 800tis. Kč.

17/3/2019           Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města po rok 2019

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019.

17/4/2019           Žádost ZŠ Comenia s.r.o. o vydání stanoviska města

I. Rada města nemá námitek

proti zahájení výuky Základní školy Comenia s.r.o. na katastru města za předpokladu, že se škole podaří zajistit odpovídající prostory, neboť město potřebné prostory nevlastní.

17/5/2019           Žádost o pronájem prostoru v č.p. 1417 v Přelouči

I. Rada města zamítá

žádost základní školy Comenia na pronájem I. NP v budově č.p. 1417 v ulici Obránců míru v Přelouči.

17/6/2019           Dohoda o skončení výpůjčky v č.p. 1417 v Přelouči

I. Rada města schvaluje

ukončení smlouvy o výpůjčce místností v budově školní jídelny č.p. 1714 v ulici Obránců míru, Přelouč, uzavřené mezi městem Přelouč a Gymnáziem a Střední odbornou školou Přelouč, Obránců míru 1025, Přelouč, dohodou ke dni 31. 7. 2019.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistiti uzavření dohody o skončení nájmu dle usnesení č. 14/6/2019-I.

T: 30. 6. 2019

17/7/2019           Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení

I. Rada města schvaluje

smlouvu č. Z_S24_12_8120065924 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly z důvodu plánované výstavby parkoviště vedle domu č.p. 1554 v ulici Boženy Němcové.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení dle usnesení č. 17/7/2019-I.

T: 10. 7. 2019

17/8/2019           Majetkové převody

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit vzdání se zákonného předkupního práva k spoluvlastnickému podílu 2/42 pozemku p.č. 202/35 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, ve vlastnictví p. V. M., bytem Praha 5 a p.O. Ž., bytem Kladruby nad Labem.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 474/79 o výměře 5 m2, odděleného z pozemku p.č. 474/24 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. I. K., bytem Přelouč za cenu 1 500,00 Kč.

III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2192/2 o výměře 63 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. J. J., bytem Přelouč, p. M. J., bytem Přelouč, JUDr. M. Š., bytem Břehy a p. Z. Š., bytem Varnsdorf, za cenu 18 900,00 Kč.

IV. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 2192/4 o výměře 66 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. J. R., bytem Pardubice a pana P. R., bytem Pardubice, za cenu 19 800,00 Kč.

V. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 489/10 o výměře 82 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví společnosti SUMO s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Pardubice, IČ 252 57 684, za cenu 24 600,00 Kč.

VI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/2 pozemku p.č. 2192/5 o celkové výměře 28 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. M. B., bytem Přelouč, za cenu 4 200,00 Kč.

VII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Ing. F. D., bytem Praha, za cenu 8 700,00 Kč.

VIII. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p. D. L., bytem Praha, za cenu 8 700,00 Kč.

IX. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.M. S., bytem Janské Lázně, za cenu 4 350,00 Kč.

X. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnického podílu 1/6 pozemku p.č. 1932/5 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Mgr. K. L., bytem Praha, za cenu 4 350,00 Kč.

XI. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zamítnout žádost p. J. M. a p. A. M., oba bytem  Přelouč, o odkoupení části pozemku p.č. 907/17 v k.ú. Přelouč.

17/9/2019           Dodatek č. 1 smlouvy „ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken“

I. Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken“ s dodavatelem OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, IČO 27689719, jehož předmětem je změna v osobě stavbyvedoucího.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 17/9/2019-I.

T: 21. 6. 2019

17/10/2019         Zadávací řízení veřejné zakázky – rekonstrukce komunikací    

I. Rada města schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikace v ulici Tyršova, Přelouč“ a „Chodník ul. Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč“.

17/11/2019         Zápis KMS Tupesy

I. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 31. 5. 2019.

17/12/2019         Zápis OV Lohenice

I. Rada města bere na vědomí

zápis ze schůze Osadního výboru Lohenice ze dne 2. 6. 2019.

17/13/2019         Převod členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568

I. Rada města souhlasí

s uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. A 09 v č.p. 1564 v ulici Jana Dítěte v Přelouči s A. K., bytem Valy, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1564-1568, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu z A. H. na A. K.

17/14/2019         Žádost rodičů o doplnění hracích prvků na dětském hřišti ulice Flosova

I. Rada města bere na vědomí

žádost rodičů na rozšíření dětského veřejného hřiště Flosova a konstatuje, že žádost je oprávněná.

II. Rada města ukládá

p. Manželovi předložit radě města přehled hracích prvků pro rozšíření dětského veřejného hřiště Flosova včetně vyčíslení finanční náročnosti.

T: 31. 7. 2019

17/15/2019         Žádost o změnu dopravního značení v ulici Jiráskova, Přelouč

I. Rada města zamítá

žádost pana Turka, Smíšené zboží Jiráskova ulice, Přelouč, na změnu dopravního režimu v části ulice Jiráskova z důvodu, že obyvatelům této části ulice i jeho zákazníkům by bylo znemožněno parkování vozidel.

17/16/2019         Prodloužení pronájmu bytu č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč

I. Rada města schvaluje

prodloužení pronájmu bytu č. 3 v domě v ulici Za Fontánou 433, Přelouč, p. L.Ch., trvale bytem Přelouč na dobu určitou do 28. 7. 2019.

17/17/2019         Zápis č. 5 z jednání sociálně zdravotní komise

I. Rada města bere na vědomí

zápis č. 5 z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 22. 5. 2019.

II. Rada města nesouhlasí

s návrhem komise o doplnění Pravidel pro hodnocení žádostí o chráněné byty v ul. Sluneční 1516, Přelouč o rozšíření skupiny žadatelů.

 

17/18/2019         Odměny za 1. pololetí 2019 pro ředitele škol a školských zařízení

I. Rada města schvaluje

odměny za 1. pololetí 2019 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

17/19/2019         Potvrzení pracovního místa ředitelky ZŠ Přelouč od 1. 8. 2019 na dobu určitou 6 let

I. Rada města potvrzuje

pracovní poměr Mgr. Haně Konvalinkové, ředitelky Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, s účinností od 1. srpna 2019 na dobu určitou 6 let na pracovní místo ředitelky v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17/20/2019         Žádosti o dotace z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

I. Rada města rozhoduje

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro

  • Pionýr z.s. – Pionýrskou skupinu Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na dopravu dětí na letní tábor.
  • Rodinné centrum Sluníčko Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči.
  • CROSS CLUB Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na výdaje spojené s pořádáním mezinárodního závodu – Classic Enduro.

17/21/2019         Schválení smluv na dotace poskytnuté z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019

I. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D469/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pionýr z.s. – Pionýrskou skupinou Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na dopravu dětí na letní tábor.

II. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D47/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a Rodinným centrem sluníčko Přelouč ve výši 25 000,00 Kč na nákup energií a materiálu na tvoření se dětmi a rodiči.

III. Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. D48/2019 uzavřenou mezi městem Přelouč a CROSS CLUB Přelouč, z.s. ve výši 5 000,00 Kč na výdaje spojené s pořádáním mezinárodního závodu – Classic Enduro.

IV. Rada města ukládá

pí Hanušové zajistit uzavření veřejnoprávních smluv č. D46/2019, D47/2019 a D48/2019 dle usnesení č. 17/22/2019-I.-III.

T: 30. 6. 2019

17/22/2019         Žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kč na rok 2019

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotací na rok 2019 z rozpočtu města pro

  • Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. ve výši 90 000,00 Kč na nákup energií, vybavení kluboven nábytkem (vestavěná skříň, stoly, židle, lavice) a polní kuchyně.
  • Rugby club Přelouč ve výši 420 000,00 Kč na výdaje spojené s rozšířením stávající tribuny ragbyového hřiště (nákup materiálu, aktualizace projektové dokumentace včetně statického zatížení a zapsání do katastrální mapy).

17/23/2019         Návrh OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit a vydat OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku.

17/24/2019         Návrh nařízení města č. 2/2019 Tržní řád

I. Rada města bere na vědomí

informace o možnostech vydání tržního řádu.

II. Rada města ukládá

veliteli MP Přelouč předložit návrhy na zajištění veřejného pořádku v ulici Hradecká.

T: 31. 7. 2019

17/25/2019         Žádost o snížení ceny parkovací karty pro podnikatele

I. Rada města schvaluje

Ceník č. 1/2019, kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči, a kterým se ruší ceník č. 2/2012 s účinností od 1. 7. 2019.

17/26/2019         Žádost Laxus z.ú. s použitím znaku města

I. Rada města uděluje

souhlas Laxus z.ú. s použitím znaku města ve výroční zprávě za rok 2018.

17/27/2019         Zpráva o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2018

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit „Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2018“.

17/28/2019         Návrh na schválení Smlouvy o dílo na zpracování urbanistické studie zástavby lokality Na Hodinářce

I. Rada města doporučuje

zastupitelovu města schválit Smlouvu o dílo s Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, na vypracování urbanistické studie zástavby lokality Na Hodinářce za cenu 484 000,00 Kč vč. DPH.

17/29/2019         Žádost obce Semín o výpůjčku muzejních předmětů

I. Rada města souhlasí

s výpůjčkou 13 ks předmětů z muzejních sbírek dle předloženého seznamu na výstavu v rámci obecních slavností v obci Semín dne 22. 6. 2019.

17/30/2019         Návrh programu III. zasedání ZM

I. Rada města schvaluje

Návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 17. 6. 2019 7:12
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2019 7:30
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi