Obsah

Usnesení 97. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
konané dne 8. 1. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

97. schůze rady města konané dne 8. 1. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

97/  1   Zápis z jednání Komise místní samosprávy Lhota, Škudly ze dne 3.1.2018.

97/  2   Návrh řešení parkování vozidel u lohenicko-mělických písníků.

97/  3   Termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2018.

 

 • SCHVALUJE :

 

97/  4   Zrušení sběru pneumatik ve sběrném dvoře v režimu odpadů z důvodu zavedení zpětného odběru pneumatik.

97/  5   Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

97/  6   pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+1 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč, panu F. V., trvale bytem . Chvaletice, s platností od 9. 1. 2018 na dobu neurčitou za předpokladu změny trvalého pobytu na adresu Sluneční 1516.

97/  7   Pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 17 v Lohenicích (bývalá stodola), panu Ondřeji Hutlovi, Lohenice, Přelouč, IČO: 74968157, za cenu 15 100,00 Kč ročně.

97/  8   Smlouvu o nájmu nebytového prostoru v budově č.p. 17 v Lohenicích, uzavřenou mezi městem, Přelouč a panem Ondřejem  Hutlou, Lohenice, Přelouč, IČO: 74968157.

97/  9   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“.

97/ 10  Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“.

97/ 11  Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 002 – vnitřní vybavení a herní prvky“.

97/ 12  Podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018 na akci „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“.

97/ 13  Podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018 na akci „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“.

97/ 14  Podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci opatření pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek pro rok 2018 na akci „Cyklostezka Přelouč-Lhota“.

97/ 15  Podání žádosti o udělení výjimky z pravidel SFDI pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018 na akci „Cyklostezka Přelouč – Lhota“.

97/ 16  Text přeloženého Prohlášení o podpoře nominace Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na Seznam světového dědictví UNESCO, které bude nedílnou přílohou oficiálního dokumentu nominační dokumentace.

 

 • SOUHLASÍ :

 

97/ 17  Že nositelem a realizátorem dokumentu Místní akční plán vzdělávání II v ORP Přelouč bude místní akční skupina Železnohorský region, z.s., IČO: 27009076.

 

 • UKLÁDÁ :

 

97/ 18  Komisi bezpečnostní a dopravní vydat stanovisko k návrhu na řešení parkování u lohenicko-mělických písníků.

 

 • ROZHODUJE :

 

97/ 19  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČO: 47473053, s nabídkovou cenou 6 005 805,44 Kč bez DPH.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v předložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

 • DOPORUČUJE :

 

97/ 20  Zastupitelstvu města schválit Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu 1/522 na pozemku p.č. 930/4 v k.ú. Přelouč od paní J. Z., bytem Praha 6, formou darovací smlouvy.

97/ 21  Zastupitelstvu města zamítnout žádost Bc. L. Ř. a Ing. V. Ř., oba bytem, Přelouč, o odkoupení části pozemku p,.č. 924/23 v k.ú. Přelouč za účelem výstavby garáže.

 

 • JMENUJE :

 

97/ 22  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ ve složení: Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

97/ 23  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“ ve složení: Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil). 

97/ 24  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 002 – vnitřní vybavení a herní prvky“ ve složení: Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil). 

 

 • DELEGUJE :

 

97/ 25  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1a Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

97/ 26  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1a Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“ Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

97/ 27  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 002 – vnitřní vybavení a herní prvky“ Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 • POVĚŘUJE :

 

97/ 28  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ otevíráním nabídek.

97/ 29  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

97/ 30  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“ otevíráním nabídek.

97/ 31  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

97/ 32  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 002 – vnitřní vybavení a herní prvky“ otevíráním nabídek.

97/ 33  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – 002 – vnitřní vybavení a herní prvky“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 • UDĚLUJE :

 

97/ 34  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pro ČHJ – Hasičský sbor Přelouč za účelem konání hasičského plesu v Občanské záložně v Přelouči dne 14. 1. 2018 od 2:00 do 3:00 h ráno.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

97/ 35  Žádost pana A. Z., bytem Přelouč o snížení kupní ceny částí zaplocených pozemků p.č. 304/2 a p.č. 312, oba v k.ú. Škudly, o výměře cca 120 m2, z původní ceny cca 25 800,00 Kč na cenu 12 000,00 Kč.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 9. 1. 2018
Poslední aktualizace: 10. 1. 2018 15:32
Autor: