Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 4. schůze rady města

Usnesení 4. schůze rady města 1

konané dne 10. 12. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

4. schůze rady města konané dne 10.12. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

4/  1     Konání Tří králové sbírky v období od 1. do 14. 1. 2019.

4/  2     Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od 1. 1. 2019 (Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 

 • SCHVALUJE :

 

4/  3     Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408, kterým se stanoví rozsah veřejné služby (dopravního výkonu) na 66 915,0 km v druhém roce účinnosti Smlouvy, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku.

4/  4     Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Diskové pole DELL a implementace do stávajícího prostředí VMwaru“ s dodavatelem AUTOCONT a.s., sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 04308697, za nabídkovou cenu 969 089,00 Kč včetně DPH.

4/  5     Rozpočty na rok 2019 těchto příspěvkových organizací: ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

4/  6     Změnu č. 3 závazných ukazatelů a plánu odpisů pro příspěvkové organizace na rok 2018.

4/  7     Vnitřní předpis č. SM 10/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ s účinností od 11. 12. 2018.

4/  8     Záměr na prodej pozemku p.č. 244/1 o výměře 13 m2, p.č. 244/2 o výměře 19 m2, část p.č. 240/6 o výměře cca 40 m2 a část p.č. 5/2 o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. Klenovka, za cenu minimálně 240,00 Kč/m2.

4/  9     Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, se snížením ceny o 9 199,00 Kč bez DPH.

4/ 10    Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1780/7 v k.ú. Přelouč o výměře 88 m2 panu Jiřímu Husákovi, bytem Labská 249, Přelouč, za roční nájemné minimálně 20,00 Kč/m2.

4/ 11    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 396/35, p.č. 396/38 a p.č. 396/39, vše v k.ú. Přelouč.

4/ 12    Návštěvní řád dětského hřiště Hodinářka.

4/ 13    Aktualizaci provozního řádu veřejných hřišť.

4/ 14    Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací ze dne 10. 11. 2010, uzavřené mezi Městem Přelouč a firmou Audit Obce s.r.o.

4/ 15    Finanční dar ve výši 5 000,00 Kč nezletilému O. K., zastoupeného matkou Mgr. B. K., oba bytem Přelouč jako ocenění mimořádných sportovních úspěchů v tenise a vzornou reprezentaci města Přelouč.

4/ 16    Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. B. K., Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč.

4/ 17    Veřejnoprávní smlouvu D43/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 10 000,00 Kč SK SKI Přelouč, z.s. na pohonné hmoty člunu.

4/ 18    Veřejnoprávní smlouvu D44/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 25 000,00 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči za předpokladu schválení navýšení rozpočtu města zastupitelstvem města dle doporučení rady města v rozpočtovém opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2018.

4/ 19    Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2019.

4/ 20    Platové výměry ředitelům škol a školských zařízení s platností od 1. 1. 2019.

4/ 21    Smlouvu o výpůjčce zkušební sady kamer Axon uzavřenou mezi městem Přelouč a společností GuardWings, s.r.o., IČO: 24664456, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3.

4/ 22    Uzavření nájemní smlouvy se Z. R. na byt v ulici Jana Dítěte od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.

4/ 23    Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2018 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Holotín na výkon přenesené působnosti o zajištění zápisů údajů v informačním systému evidence obyvatel.

4/ 24    Smlouvu příkazní o poskytování právní pomoci uzavíranou s Advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s.r.o.

4/ 25    Návrh programu I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 • STANOVÍ :

 

4/ 26    Že Komise místní samosprávy Tupesy bude mít 7 členů.

4/ 27    Že Komise místní samosprávy Štěpánov bude mít 7 členů.

 

 • SOUHLASÍ :

 

4/ 28    S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 000,00 Kč likvidací, dle předloženého návrhu.

 

 • DOPORUČUJE :

 

4/ 29    Zastupitelstvu města stanovit rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města takto:

 • rozpočtová opatření mohou být prováděna pouze v rámci kapitoly mezi jejími položkami
 • výše rozpočtového opatření u jedné položky v rámci kapitoly nesmí přesáhnout částku 500 000,00 Kč, a to plus i mínus
 • rada města musí každé rozpočtové opatření přesahující 100tis. Kč u jedné položky předložit včetně zdůvodnění nejbližšímu zasedání zastupitelstva města v písemné podobě na vědomí
 • rada města je oprávněna bez omezení schvalovat rozpočtová opatření z důvodu přijetí či čerpání dotací, přičemž je povinna dodržet ustanovení písm. c).

4/ 30    Zastupitelstvu města zamítnout žádost M. a J. V., oba bytem Přelouč, o odkoupení pozemků p.č. 938/2, p.č. 938/48, p.č. 938/49 a p.č. 938/50, vše v k.ú. Přelouč.

4/ 31    Zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty p.V. K.,  Přelouč, pro zaplacení kupní ceny, včetně poplatků s tím souvisejících, za odkup pozemku p.č. 240/12 v k.ú. Klenovka dle splátkového kalendáře, nejpozději do 30. 11. 2021.

4/ 32    Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 905/29 o výměře 81 m2 v k.ú. Přelouč, odděleného z pozemku p.č. 905/2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Přelouč, Pardubická 734, Přelouč, za cenu 20 655,00 Kč.

4/ 33    Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 910/23 o výměře 7 m2 v k.ú. Přelouč, odděleného z pozemku p.č. 910/17 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.R. Š., bytem Přelouč, za cenu 1 785,00 Kč.

4/ 34    Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č.  1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

4/ 35    Zastupitelstvu města zřídit v místní části Klenovka Osadní výbor Klenovka.

4/ 36    Zastupitelstvu města určit, že Osadní výbor Klenovka bude mít 7 členů.

4/ 37    Zastupitelstvu města určit členy Osadního výboru Klenovka pana Ing. Libora Skalu, Ing. Jiřího Pavlase, Lukáše Zemana, Jiřího Kašpara, Ing. Miroslava Švába, Pavla Bažanta a Petru Kramářovou.

4/ 38    Zastupitelstvu města zvolit předsedou Osadního výboru Klenovka pana Ing. Libora Skalu.

4/ 39    Zastupitelstvu města vyslovit souhlas s podmínkami dostavby lokality Na Hodinářce schválenými zastupitelstvem města dne 28. 6. 2018.

4/ 40    Zastupitelstvu města vzít na vědomí studie zástavby lokality Na Hodinářce zpracované Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, ateliérem Med Pavlík architekti s.r.o. a ateliérem ADAM PRVNÍ s.r.o. a Ing. arch. Zdeňka Kozuba varianta Kruh.

 

 • ROZHODUJE :

 

4/ 41    Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Diskové pole DELL a implementace do stávajícího prostředí VMwaru“ podal nejvhodnější nabídku dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     AUTOCONT a.s.

            Sídlo dodavatele:                    Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

            IČO dodavatele:                      04308697

            Nabídková cena včetně DPH: 969 089,00 Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá doporučení hodnotícího, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

4/ 42    O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 10 000,00 Kč SK SKI Přelouč, z.s. na pohonné hmoty člunu.

4/ 43    O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 25 000,00 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči.

 

 • ZŘIZUJE :

 

4/ 44    V souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v místní části Tupesy Komisi místní samosprávy Tupesy.

4/ 45    V souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v místní části Štěpánov Komisi místní samosprávy Štěpánov.

 

 • JMENUJE :

 

4/ 46    Stálou komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v zadávacích řízeních podlimitních veřejných zakázek a VZMR III. kategorie ve složení: Miroslav Manžel, Bc. Pavel Caha a Ing. Ivan Moravec (náhradníci: Hana Mencová, Ing. Iva Léharová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý, Ing. Pavel Hrdý). Komise je jmenována na dobu neurčitou.          

4/ 47    Členem Komise SPOZ pana Aleše Koubu.

4/ 48    Předsedou Komise místní samosprávy Tupesy Petra Šurkalu st. a členy komise Ing. Pavla Dvořáka, Martina Flamíka, Ing. Anetu Ježkovou, Jitku Krejčovou, Hanu Starou a Petra Šurkalu ml.  

4/ 49    Předsedkyní Komise místní samosprávy Štěpánov Ludmilu Turynovou a členy komise Štěpána Bartoše, Lenku Kohoutkovou, Václava Koženého, Františka Odvárku, Ing. Jiřího Svobodu a Miloše Šebestiána.

 

 • UDĚLUJE :

 

4/ 50    Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. J. H., za účelem pořádání hudební produkce v Hospůdce Na Růžku v Přelouči, a to na 26. 12. 2018 od 02:00 do 3:00 hodin ráno.

 

 • UKLÁDÁ :

 

4/ 51    Projednat v Komisi pro rozvoj města a Komisi bezpečnostní a dopravní návrhy zástavby lokality Na Hodinářce a další postup zástavby.

 

 • ODVOLÁVÁ :

 

4/ 52    Na vlastní žádost z funkce člena Komise SPOZ pana Jiřího Fialu.

 

 • NEPŘIJÍMÁ :

 

4/ 53    Nabídku příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to prodejem, případně likvidací. Jedná se o tři kusy myček, inv. č. D0663/09, D0802/11, D1049/13.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 12. 12. 2018 15:06
Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2018 15:12
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi