Obsah

Usnesení 4. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 4. schůze rady města 1konané dne 10. 12. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

4. schůze rady města konané dne 10.12. 2018

 

Rada města Přelouče :  

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

4/  1     Konání Tří králové sbírky v období od 1. do 14. 1. 2019.

4/  2     Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od 1. 1. 2019 (Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 

 • SCHVALUJE :

 

4/  3     Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408, kterým se stanoví rozsah veřejné služby (dopravního výkonu) na 66 915,0 km v druhém roce účinnosti Smlouvy, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku.

4/  4     Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Diskové pole DELL a implementace do stávajícího prostředí VMwaru“ s dodavatelem AUTOCONT a.s., sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 04308697, za nabídkovou cenu 969 089,00 Kč včetně DPH.

4/  5     Rozpočty na rok 2019 těchto příspěvkových organizací: ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

4/  6     Změnu č. 3 závazných ukazatelů a plánu odpisů pro příspěvkové organizace na rok 2018.

4/  7     Vnitřní předpis č. SM 10/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ s účinností od 11. 12. 2018.

4/  8     Záměr na prodej pozemku p.č. 244/1 o výměře 13 m2, p.č. 244/2 o výměře 19 m2, část p.č. 240/6 o výměře cca 40 m2 a část p.č. 5/2 o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. Klenovka, za cenu minimálně 240,00 Kč/m2.

4/  9     Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, se snížením ceny o 9 199,00 Kč bez DPH.

4/ 10    Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1780/7 v k.ú. Přelouč o výměře 88 m2 panu Jiřímu Husákovi, bytem Labská 249, Přelouč, za roční nájemné minimálně 20,00 Kč/m2.

4/ 11    Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 396/35, p.č. 396/38 a p.č. 396/39, vše v k.ú. Přelouč.

4/ 12    Návštěvní řád dětského hřiště Hodinářka.

4/ 13    Aktualizaci provozního řádu veřejných hřišť.

4/ 14    Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací ze dne 10. 11. 2010, uzavřené mezi Městem Přelouč a firmou Audit Obce s.r.o.

4/ 15    Finanční dar ve výši 5 000,00 Kč nezletilému O. K., zastoupeného matkou Mgr. B. K., oba bytem Přelouč jako ocenění mimořádných sportovních úspěchů v tenise a vzornou reprezentaci města Přelouč.

4/ 16    Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. B. K., Přelouč na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,00 Kč.

4/ 17    Veřejnoprávní smlouvu D43/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 10 000,00 Kč SK SKI Přelouč, z.s. na pohonné hmoty člunu.

4/ 18    Veřejnoprávní smlouvu D44/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 25 000,00 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči za předpokladu schválení navýšení rozpočtu města zastupitelstvem města dle doporučení rady města v rozpočtovém opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2018.

4/ 19    Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2019.

4/ 20    Platové výměry ředitelům škol a školských zařízení s platností od 1. 1. 2019.

4/ 21    Smlouvu o výpůjčce zkušební sady kamer Axon uzavřenou mezi městem Přelouč a společností GuardWings, s.r.o., IČO: 24664456, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3.

4/ 22    Uzavření nájemní smlouvy se Z. R. na byt v ulici Jana Dítěte od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.

4/ 23    Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2018 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Holotín na výkon přenesené působnosti o zajištění zápisů údajů v informačním systému evidence obyvatel.

4/ 24    Smlouvu příkazní o poskytování právní pomoci uzavíranou s Advokátní kanceláří Dohnal & Bernard, s.r.o.

4/ 25    Návrh programu I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 • STANOVÍ :

 

4/ 26    Že Komise místní samosprávy Tupesy bude mít 7 členů.

4/ 27    Že Komise místní samosprávy Štěpánov bude mít 7 členů.

 

 • SOUHLASÍ :

 

4/ 28    S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20 000,00 Kč likvidací, dle předloženého návrhu.

 

 • DOPORUČUJE :

 

4/ 29    Zastupitelstvu města stanovit rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města takto:

 • rozpočtová opatření mohou být prováděna pouze v rámci kapitoly mezi jejími položkami
 • výše rozpočtového opatření u jedné položky v rámci kapitoly nesmí přesáhnout částku 500 000,00 Kč, a to plus i mínus
 • rada města musí každé rozpočtové opatření přesahující 100tis. Kč u jedné položky předložit včetně zdůvodnění nejbližšímu zasedání zastupitelstva města v písemné podobě na vědomí
 • rada města je oprávněna bez omezení schvalovat rozpočtová opatření z důvodu přijetí či čerpání dotací, přičemž je povinna dodržet ustanovení písm. c).

4/ 30    Zastupitelstvu města zamítnout žádost M. a J. V., oba bytem Přelouč, o odkoupení pozemků p.č. 938/2, p.č. 938/48, p.č. 938/49 a p.č. 938/50, vše v k.ú. Přelouč.

4/ 31    Zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty p.V. K.,  Přelouč, pro zaplacení kupní ceny, včetně poplatků s tím souvisejících, za odkup pozemku p.č. 240/12 v k.ú. Klenovka dle splátkového kalendáře, nejpozději do 30. 11. 2021.

4/ 32    Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 905/29 o výměře 81 m2 v k.ú. Přelouč, odděleného z pozemku p.č. 905/2 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Přelouč, Pardubická 734, Přelouč, za cenu 20 655,00 Kč.

4/ 33    Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 910/23 o výměře 7 m2 v k.ú. Přelouč, odděleného z pozemku p.č. 910/17 v k.ú. Přelouč, z vlastnictví p.R. Š., bytem Přelouč, za cenu 1 785,00 Kč.

4/ 34    Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č.  1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

4/ 35    Zastupitelstvu města zřídit v místní části Klenovka Osadní výbor Klenovka.

4/ 36    Zastupitelstvu města určit, že Osadní výbor Klenovka bude mít 7 členů.

4/ 37    Zastupitelstvu města určit členy Osadního výboru Klenovka pana Ing. Libora Skalu, Ing. Jiřího Pavlase, Lukáše Zemana, Jiřího Kašpara, Ing. Miroslava Švába, Pavla Bažanta a Petru Kramářovou.

4/ 38    Zastupitelstvu města zvolit předsedou Osadního výboru Klenovka pana Ing. Libora Skalu.

4/ 39    Zastupitelstvu města vyslovit souhlas s podmínkami dostavby lokality Na Hodinářce schválenými zastupitelstvem města dne 28. 6. 2018.

4/ 40    Zastupitelstvu města vzít na vědomí studie zástavby lokality Na Hodinářce zpracované Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, ateliérem Med Pavlík architekti s.r.o. a ateliérem ADAM PRVNÍ s.r.o. a Ing. arch. Zdeňka Kozuba varianta Kruh.

 

 • ROZHODUJE :

 

4/ 41    Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Diskové pole DELL a implementace do stávajícího prostředí VMwaru“ podal nejvhodnější nabídku dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     AUTOCONT a.s.

            Sídlo dodavatele:                    Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

            IČO dodavatele:                      04308697

            Nabídková cena včetně DPH: 969 089,00 Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá doporučení hodnotícího, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

4/ 42    O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 10 000,00 Kč SK SKI Přelouč, z.s. na pohonné hmoty člunu.

4/ 43    O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 25 000,00 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč na nákup energií a materiálu na tvoření s dětmi a rodiči.

 

 • ZŘIZUJE :

 

4/ 44    V souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v místní části Tupesy Komisi místní samosprávy Tupesy.

4/ 45    V souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v místní části Štěpánov Komisi místní samosprávy Štěpánov.

 

 • JMENUJE :

 

4/ 46    Stálou komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v zadávacích řízeních podlimitních veřejných zakázek a VZMR III. kategorie ve složení: Miroslav Manžel, Bc. Pavel Caha a Ing. Ivan Moravec (náhradníci: Hana Mencová, Ing. Iva Léharová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý, Ing. Pavel Hrdý). Komise je jmenována na dobu neurčitou.          

4/ 47    Členem Komise SPOZ pana Aleše Koubu.

4/ 48    Předsedou Komise místní samosprávy Tupesy Petra Šurkalu st. a členy komise Ing. Pavla Dvořáka, Martina Flamíka, Ing. Anetu Ježkovou, Jitku Krejčovou, Hanu Starou a Petra Šurkalu ml.  

4/ 49    Předsedkyní Komise místní samosprávy Štěpánov Ludmilu Turynovou a členy komise Štěpána Bartoše, Lenku Kohoutkovou, Václava Koženého, Františka Odvárku, Ing. Jiřího Svobodu a Miloše Šebestiána.

 

 • UDĚLUJE :

 

4/ 50    Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. J. H., za účelem pořádání hudební produkce v Hospůdce Na Růžku v Přelouči, a to na 26. 12. 2018 od 02:00 do 3:00 hodin ráno.

 

 • UKLÁDÁ :

 

4/ 51    Projednat v Komisi pro rozvoj města a Komisi bezpečnostní a dopravní návrhy zástavby lokality Na Hodinářce a další postup zástavby.

 

 • ODVOLÁVÁ :

 

4/ 52    Na vlastní žádost z funkce člena Komise SPOZ pana Jiřího Fialu.

 

 • NEPŘIJÍMÁ :

 

4/ 53    Nabídku příspěvkové organizace Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to prodejem, případně likvidací. Jedná se o tři kusy myček, inv. č. D0663/09, D0802/11, D1049/13.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 12. 12. 2018
Poslední aktualizace: 12. 12. 2018 15:12
Autor: