Obsah

Usnesení 120. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 120. schůze rady města 1konané dne 8. 10. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

120. schůze rady města konané dne 8.10. 2018

 

Rada města Přelouče :  

        

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

120/  1 Zápis č. 5 z jednání KMS Štěpánov ze dne 26. 9. 2018.

120/  2 Zápis z jednání KMS Lhota, Škudly ze dne 1. 10. 2018.

120/  3 Zápis z jednání KMS Tupesy ze dne 22. 9. 2018.

120/ 4 Závěry z jednání Komise bezpečnostní a dopravní, zápis č. 13 ze dne 17. 9. 2018, body Ad 1), Ad 2) a bod Ad 6), v souladu se stanoviskem komise realizaci varianty „Zóna 30“ dle studie VDI PROJEKT s.r.o. v části města ohraničené ulicemi Pražská, Havlíčkova, Kosmonautů a Choceňská, která umožní vytvoření 243 míst pro parkování vozidel.

 

  • SCHVALUJE :

 

120/  5 Návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči s platností od 9. 12. 2018.

120/  6 Smlouvu č. 30/2018 o partnerství a vzájemné spolupráci v rámci kampaně NEPETUJ mezi společností ISNO IT s.r.o. a městem Přeloučí.

120/  7 Odkoupení 200 ks etiket NEPETUJ v celkové ceně 2 480,00 Kč bez DPH a jejich bezúplatné předání zájemcům o tuto kampaň.

120/  8 použití znaku města Přelouče pro materiály organizátora v rámci kampaně NEPETUJ.

120/  9 Pronájem části pozemku p.č. 41/13 v k.ú. Mělice o výměře cca 24 m2 p. R. K., bytem Přelouč, za roční nájemné 480,-Kč.

120/ 10   Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a panem panu R. K., bytem  Přelouč, na pronájem části pozemku p.č. 41/13 v k.ú. Mělice.

120/ 11   Výpůjčku dále uvedených pozemků Ředitelství vodních cest ČR za účelem jejich managmentu a monitoringu pro populaci totenových modrásků v rámci přípravy na realizaci splavnění Labe v oblasti Přelouče: v k.ú. Břehy část p.č. 651/10 o výměře 904 m2, v k.ú. Lohenice u Přelouče část p.č. 158/1 o výměře 16 628 m2, část p.č. 202/6 o výměře 2 260 m2, část p.č. 202/2 o výměře 2 885 m2, část p.č. 198/1 o výměře 15 817 m2, část p.č. 200 o výměře 1 798 m2, část p.č. 607/2 o výměře 365  m2, p.č. 199/2 o výměře 455 m2 a p.č. 198/7 o výměře 63 m2, v k.ú. Přelouč část p.č. 1857/41 o výměře 956 m2, část p.č. 1868/9 o výměře 8 678 m2, část p.č. 1695/1 o výměře 1 889 m2, část p.č. 1771/3 o výměře 2 166  m2, část p.č. 1857/9 o výměře 343 m2, část p.č. 1857/37 o výměře 5 202 m2, , část p.č. 432/1 o výměře 6 410  m2, p.č. 433/3 o výměře 2 492 m2, p.č. 433/10 o výměře 1 909 m2, část p.č. 1541/1 o výměře 3 629 m2, část p.č. 1699/8 o výměře 2 840 m2, část p.č. 1699/16 o výměře 877  m2 a část p.č. 1699/21 o výměře 147 m2, v k.ú. Valy nad Labem p.č. 458/27 o výměře 3 263 m2.

120/ 12  Smlouvu o výpůjčce pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím vodních cest ČR, na výpůjčku pozemků v k.ú. Břehy, k.ú. Lohenice u Přelouče, k.ú. Přelouč a k.ú. Valy nad Labem.

120/ 13    Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi městem Přelouč a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., na zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč.

120/ 14  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 209 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

120/ 15  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka.

120/ 16   Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 61/3, p.č. 1969 a p.č. 2197 v k.ú. Přelouč.

120/ 17  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava stropní konstrukce objektu č.p. 26“ s dodavatelem Stavrecon Pardubice s.r.o., sídlem: Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 05925801, za nabídkovou cenu 1 049 888,00 Kč bez DPH.

120/ 18  Smlouvu č. 440/B2/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, na základě, které budou městu poskytnuty z rozpočtu fondu na rok 2018 dotační prostředky ve výši 2 539 000,00 Kč na akci „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“.

120/ 19  Záměr na výpůjčku pozemku p.č. 308, části pozemku p.č. 310/23, části pozemku p.č. 310/28 a části pozemku p.č. 629/6, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, o celkové výměře cca 77 600 m2, společnosti Fotbal Park Litomyšl s.r.o., IČO: 03898661 za účelem vybudování certifikovaného hřiště pro fotbalgolf. Výpůjčka bude na dobu určitou na 1 rok.

120/ 20  Veřejnoprávní smlouvu č. D40/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a ZeHa studiem s.r.o. Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce překážkový běh – PŘEKÁŽKÁČ v areálu TANK POWER ve dnech 3. – 4. 11. 2018 – zvýšená propagace akce (tisk, média), technické zajištění (výroba překážek, zajištění časomíry, pódium, ozvučení, tiskoviny) a nákup cen pro výherce.

120/ 21  Veřejnoprávní smlouvu č. D41/2018 mezi městem Přelouč a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Přelouči ve výši 30 000,00 Kč k nátěru věže evangelického kostela v Přelouči.

120/ 22 Smlouvu č. 002/18 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou WOODCOTE CZ, a.s. se sídlem U Pekařky 281/13, 180 00 Praha 8 – Libeň, provozovna Pardubická 1399, 535 01 Přelouč.

120/ 23  Smlouvu o spolupráci uzavíranou s NOVÉ ČESKO, nadační fond, na realizaci programu „REVOLUTION TRAIN TOUR – Podzim 2018“, který bude probíhat v železniční stanici Přelouč dne 22. 11. 2018.

120/ 24   Po projednání vyjádření města Přelouč k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísku v I. etapě“ dle předloženého návrhu.

120/ 25   Změnu dopravního značení zakazující zastavení motorových vozidel na silnici III/32219 v úseku mělických písníků.

 

  • UDĚLUJE :

 

120/ 26  Výjimku z pravidel pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni pro Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., ve formě snížení jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč na částku 1 000,00 Kč.         

 

  • POVOLUJE :

 

120/ 27 Výjimku z počtu žáků na školní rok 2018/2019 ve třídě VI. A na 31 žáků Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice dle § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

  • ROZHODUJE :

 

120/ 28   O provedení odchytu divokých holubů odbornou společností v centrální části města s jejich následnou likvidací, za účelem snížení jejich počtu a tím omezení znečišťování budov a veřejných prostranství.

120/ 29  V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Oprava stropní konstrukce objektu č.p. 26“ podal nevhodnější nabídku dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     Stavrecon Pardubice s.r.o.

           Sídlo dodavatele:          Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

            IČO dodavatele:                   05925801

            Nabídková cena bez DPH:      1 049 888,00 Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá doporučení hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

  • SOUHLASÍ :

 

120/ 30  S uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje s platností od 9. 12. 2018.

 

  •   DOPORUČUJE :

 

120/ 31Přijmout opatření umístění dopravních značek k zamezení průjezdu nákladních vozidel přes most Mělice – Valy, a to na silnici III/32220 (křižovatka se silnicí od Přelouče směr Lohenice) a na silnici III/32219 (křižovatka se silnicí II/333 ze směru od Živanic do Mělic) z důvodu zamezení průjezdu kamionů.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 9. 10. 2018
Poslední aktualizace: 9. 10. 2018 12:43
Autor: