Obsah

Usnesení 113. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 113. schůze rady města 1konané dne 16. 7. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

113. schůze rady města konané dne 16. 7. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

113/  1 Zápis ze schůze OV Lohenice ze dne 20. 6. 2018.

113/  2 Zápis ze schůze OV Mělice ze dne 10. 7. 2018.

113/  3 Zápis ze schůze KMS Lhota, Škudly ze dne 28. 6. 2018.

113/  4 Zápis ze schůze KMS Tupesy ze dne 10. 7. 2018.

113/  5 Informace o plnění smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 15/28 se společností KK investiční s.r.o., Chrudim.

 

 • SCHVALUJE :

 

113/  6 Ceník a garantovanou nabídku pečovatelské služby s platností od 1. 8. 2018.

113/  7 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ so dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, za nabídkovou cenu 7 874 172,00 Kč bez DPH.

113/  8 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, s navýšením ceny o 156 120,59 Kč bez DPH, z důvodu změny vyhlášky o instalaci zastávkových označníků.

113/  9 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“.

113/ 10  Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“.         

113/ 11  Záměr na prodej pozemku p.č. 277 v k.ú. Mělice o výměře 100 m2, za cenu minimálně 209,00 Kč/m2.

113/ 12  Záměr na směnu pozemku p.č. 1780/34 v k.ú. Přelouč o výměře 19 m2, vzniklého z částí pozemků p.č. 211/9 a p.č. 1780/34 na základě geometrického plánu č. 2245-154/2016, ve spoluvlastnictví E. G., bytem Přelouč, J. H., bytem Přelouč a J. H., bytem Přelouč, za pozemek p.č. 1780/51 v k.ú. Přelouč o výměře 88 m2, vzniklý oddělením části pozemku p.č. 1780/7 na základě geometrického plánu č. 2245-154/2016, ve vlastnictví města Přelouč, s doplatkem rozdílu v cenách pozemků ve výši 17 940,00 Kč ve prospěch města.

113/ 13   Záměr na směnu části pozemku p.č. 1817/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 1 243 m2, ve vlastnictví Pardubického kraje, za pozemek p.č. 2255/11 o výměře 1 339 m2 v k.ú. Přelouč, díl „f“ pozemku p.č. 2187/8 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč, pozemek p.č. 219/6 o výměře 77 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče a část pozemku p.č. 267 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, vše ve vlastnictví města Přelouč.

113/ 14  Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p.25 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností MARCO, No 200 s.r.o., IČO: 25945777, a to ke dni 31. 7. 2018.

113/ 15  Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“, kterým se v souvislosti s přeložkou drážních kabelů dále upravuje termín dokončení díla.

113/ 16   Smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Přelouč a Městskou knihovnou Přelouč, na výpůjčku prostor v budově č.p. 44 v Přelouči.

113/ 17   Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120065924, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou parkoviště u č.p. 1554 v ulici Boženy Němcové.

113/ 18  Ve věci zadání zpracování LHO pro ZO Přelouč – jih, kód LHO 514828, podle bodu č. 6.4 písm. a) vnitřní směrnice č. SM 07/2017 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ výjimku z užití ustanovení při zadávání zakázek malého rozsahu II. a III. kategorie, kterou se rozumí provedení zadání zpracování LHO formou zakázky malého rozsahu I. kategorie, a to skrze uzavřenou výzvu ke zpracování zakázky, jíž budou osloveni minimálně tři ke zpracování zakázky způsobilí zájemci, a následnému jejímu vyhodnocení s prioritou nejnižší ceny za vyhotovení díla.

113/ 19  Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 18/2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Řečany nad Labem o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 20   Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 23/2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Bukovina u Přelouče o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 21   Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 13/2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Svinčany o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 22  Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 15/2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Zdechovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 23  Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2018 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Břehy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 24  Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2018 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Tetov o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 25  Darovací smlouvu mezi společností ASEKOL s.r.o. a městem Přelouč na částku 20 000,00 Kč – odměna městu za 1. místo ve sběru použitého elektrozařízení v Pardubickém kraji prostřednictvím místa zpětného odběru zřízeného ve sběrném dvoře v Přelouči.

113/ 26   Smlouvu o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu (ev.č. BAL-50-04-2018) uzavíranou s poskytovatelem společností Galileo Corporation s.r.o., IČO: 25448717 na rozšíření redakčního systému na verzi GDPR+, zajištění a nasazení SSL certifikátu za cenu 19 500,00 Kč bez DPH a zajištění jejich provozu na webu města: www.mestoprelouc.cz za roční náklady ve výši 7 950,00 Kč bez DPH.

 

 • DOPORUČUJE :

 

113/ 27  Zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů J. Š. a H. Š., oba bytem Přelouč, o odkoupení pozemků p.č. 39/1 a p.č.st. 11, jehož součástí je stavba č.p. 30, oba v k.ú. Klenovka.

113/ 28  Zastupitelstvu města zamítnout žádost pana L. H., bytem Přelouč, o odkoupení pozemku p.č. 938/48 v k.ú. Přelouč.

 

 • POTVRZUJE :

 

113/ 29  Pracovní poměr s účinností od 1. 8. 2018 na dobu určitou 6 let na pracovní místa ředitelek ZŠ a MŠ Přelouč v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 1. Mgr. Magdě Pacákové, ředitelce Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
 2. Ladislavě Bukovské, ředitelce Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice

 

 • SOUHLASÍ :

 

113/ 30   S přijetím účelového věcného daru od poskytovatele Zdeňka Švece, Hračky – papír, Přelouč pro příjemce Dům dětí a mládeže Přelouč v hodnotě 600,00 Kč.

 

 • JMENUJE :

 

113/ 31   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“ ve složení Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

113/ 32  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“ ve složení Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 • DELEGUJE :

 

113/ 33   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní Přelouč“ pana Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

113/ 34 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“ pana Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 • POVĚŘUJE :

 

113/ 35  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní Přelouč“ otevíráním nabídek.

113/ 36  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

113/ 37   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“ otevíráním nabídek.

113/ 38  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 • STANOVÍ :

 

113/ 39   Že pan Mgr. Petr Veselý může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak (velký státní znak).

 

 • UDĚLUJE :

 

113/ 40   Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. A. K., k pořádání veřejné hudební produkce v souvislosti s konáním Soutěže hasičských stříkaček, a to na 5. 8. 2018 od 00:00 do 02:00 h.

 

 • RUŠÍ :

 

113/ 41  Usnesení rady města ze dne 14. 5. 2018 č. 108/21 (schválení smlouvy o zřízení a provozu rozklikávacího rozpočtu se spol. Galileo Corporation s.r.o.).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 20. 7. 2018
Poslední aktualizace: 20. 7. 2018 09:03
Autor: