Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2019

7.1., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 8.7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 23. 9., 7. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.

Usnesení 113. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 113. schůze rady města 1konané dne 16. 7. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

113. schůze rady města konané dne 16. 7. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

113/  1 Zápis ze schůze OV Lohenice ze dne 20. 6. 2018.

113/  2 Zápis ze schůze OV Mělice ze dne 10. 7. 2018.

113/  3 Zápis ze schůze KMS Lhota, Škudly ze dne 28. 6. 2018.

113/  4 Zápis ze schůze KMS Tupesy ze dne 10. 7. 2018.

113/  5 Informace o plnění smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 15/28 se společností KK investiční s.r.o., Chrudim.

 

 • SCHVALUJE :

 

113/  6 Ceník a garantovanou nabídku pečovatelské služby s platností od 1. 8. 2018.

113/  7 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ so dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, za nabídkovou cenu 7 874 172,00 Kč bez DPH.

113/  8 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, s navýšením ceny o 156 120,59 Kč bez DPH, z důvodu změny vyhlášky o instalaci zastávkových označníků.

113/  9 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“.

113/ 10  Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“.         

113/ 11  Záměr na prodej pozemku p.č. 277 v k.ú. Mělice o výměře 100 m2, za cenu minimálně 209,00 Kč/m2.

113/ 12  Záměr na směnu pozemku p.č. 1780/34 v k.ú. Přelouč o výměře 19 m2, vzniklého z částí pozemků p.č. 211/9 a p.č. 1780/34 na základě geometrického plánu č. 2245-154/2016, ve spoluvlastnictví E. G., bytem Přelouč, J. H., bytem Přelouč a J. H., bytem Přelouč, za pozemek p.č. 1780/51 v k.ú. Přelouč o výměře 88 m2, vzniklý oddělením části pozemku p.č. 1780/7 na základě geometrického plánu č. 2245-154/2016, ve vlastnictví města Přelouč, s doplatkem rozdílu v cenách pozemků ve výši 17 940,00 Kč ve prospěch města.

113/ 13   Záměr na směnu části pozemku p.č. 1817/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 1 243 m2, ve vlastnictví Pardubického kraje, za pozemek p.č. 2255/11 o výměře 1 339 m2 v k.ú. Přelouč, díl „f“ pozemku p.č. 2187/8 o výměře 2 m2 v k.ú. Přelouč, pozemek p.č. 219/6 o výměře 77 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče a část pozemku p.č. 267 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče, vše ve vlastnictví města Přelouč.

113/ 14  Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p.25 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností MARCO, No 200 s.r.o., IČO: 25945777, a to ke dni 31. 7. 2018.

113/ 15  Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“, kterým se v souvislosti s přeložkou drážních kabelů dále upravuje termín dokončení díla.

113/ 16   Smlouvu o výpůjčce, uzavřenou mezi městem Přelouč a Městskou knihovnou Přelouč, na výpůjčku prostor v budově č.p. 44 v Přelouči.

113/ 17   Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120065924, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou parkoviště u č.p. 1554 v ulici Boženy Němcové.

113/ 18  Ve věci zadání zpracování LHO pro ZO Přelouč – jih, kód LHO 514828, podle bodu č. 6.4 písm. a) vnitřní směrnice č. SM 07/2017 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ výjimku z užití ustanovení při zadávání zakázek malého rozsahu II. a III. kategorie, kterou se rozumí provedení zadání zpracování LHO formou zakázky malého rozsahu I. kategorie, a to skrze uzavřenou výzvu ke zpracování zakázky, jíž budou osloveni minimálně tři ke zpracování zakázky způsobilí zájemci, a následnému jejímu vyhodnocení s prioritou nejnižší ceny za vyhotovení díla.

113/ 19  Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 18/2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Řečany nad Labem o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 20   Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 23/2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Bukovina u Přelouče o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 21   Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 13/2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Svinčany o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 22  Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 15/2015 uzavíraný mezi městem Přelouč a obcí Zdechovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 23  Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2018 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Břehy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 24  Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2018 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Tetov o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

113/ 25  Darovací smlouvu mezi společností ASEKOL s.r.o. a městem Přelouč na částku 20 000,00 Kč – odměna městu za 1. místo ve sběru použitého elektrozařízení v Pardubickém kraji prostřednictvím místa zpětného odběru zřízeného ve sběrném dvoře v Přelouči.

113/ 26   Smlouvu o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu (ev.č. BAL-50-04-2018) uzavíranou s poskytovatelem společností Galileo Corporation s.r.o., IČO: 25448717 na rozšíření redakčního systému na verzi GDPR+, zajištění a nasazení SSL certifikátu za cenu 19 500,00 Kč bez DPH a zajištění jejich provozu na webu města: www.mestoprelouc.cz za roční náklady ve výši 7 950,00 Kč bez DPH.

 

 • DOPORUČUJE :

 

113/ 27  Zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů J. Š. a H. Š., oba bytem Přelouč, o odkoupení pozemků p.č. 39/1 a p.č.st. 11, jehož součástí je stavba č.p. 30, oba v k.ú. Klenovka.

113/ 28  Zastupitelstvu města zamítnout žádost pana L. H., bytem Přelouč, o odkoupení pozemku p.č. 938/48 v k.ú. Přelouč.

 

 • POTVRZUJE :

 

113/ 29  Pracovní poměr s účinností od 1. 8. 2018 na dobu určitou 6 let na pracovní místa ředitelek ZŠ a MŠ Přelouč v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 1. Mgr. Magdě Pacákové, ředitelce Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
 2. Ladislavě Bukovské, ředitelce Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice

 

 • SOUHLASÍ :

 

113/ 30   S přijetím účelového věcného daru od poskytovatele Zdeňka Švece, Hračky – papír, Přelouč pro příjemce Dům dětí a mládeže Přelouč v hodnotě 600,00 Kč.

 

 • JMENUJE :

 

113/ 31   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“ ve složení Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

113/ 32  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“ ve složení Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 • DELEGUJE :

 

113/ 33   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní Přelouč“ pana Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

113/ 34 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“ pana Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 • POVĚŘUJE :

 

113/ 35  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní Přelouč“ otevíráním nabídek.

113/ 36  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

113/ 37   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“ otevíráním nabídek.

113/ 38  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č.p. 1516, Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 • STANOVÍ :

 

113/ 39   Že pan Mgr. Petr Veselý může při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství používat závěsný odznak (velký státní znak).

 

 • UDĚLUJE :

 

113/ 40   Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství p. A. K., k pořádání veřejné hudební produkce v souvislosti s konáním Soutěže hasičských stříkaček, a to na 5. 8. 2018 od 00:00 do 02:00 h.

 

 • RUŠÍ :

 

113/ 41  Usnesení rady města ze dne 14. 5. 2018 č. 108/21 (schválení smlouvy o zřízení a provozu rozklikávacího rozpočtu se spol. Galileo Corporation s.r.o.).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 20. 7. 2018
Poslední aktualizace: 20. 7. 2018 09:03
Autor: Miroslav Tkáč