Obsah

Usnesení 111. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 111. schůze rady města 1konané dne 18. 6. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

111. schůze rady města konané dne 18. 6. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

111/  1 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 28. 5. 2018.

111/  2 Splnění úkolu RM č. 102/48.

111/  3 Informaci o postupu oprav propadlých chodníků nad kanalizačními přípojkami.

 

 

  • SCHVALUJE :

 

111/  4 Veřejnoprávní smlouvu č. D31/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, z.s. místní organizace Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na ceny, propagaci a na dopravu na akci HANDICAP FISH CUP 2018.

111/  5 Veřejnoprávní smlouvu č. D32/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Střeleckým klubem Přelouč z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup řeziva na opravu – výměnu odřevení konstrukce zařízení na střelištích střelnice.

111/  6 Veřejnoprávní smlouvu č. D33/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a studiem ZeHa s.r.o. Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce Classic Enduro Přelouč ve dnech 3. – 4. 8. 2018 (ceny pro vítěze, startovní čísla, grafické práce, propagace akce).

111/  7 Veřejnoprávní smlouvu č. D34/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a CROSS CLUBEM Přelouč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy v Truck Trialu a úpravu tratě.

111/  8 Veřejnoprávní smlouvu č. D35/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pionýr z.s. – Pionýrskou skupinou Přelouč ve výši 7 000,00 Kč na dopravu dětí na tábor.

111/  9 Veřejnoprávní smlouvu č. D36/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a ZeHa Studiem s.r.o. Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce překážkový běh - PŘEKÁŽKÁČ v areálu TANK POWER ve dnech 14. – 15. 7. 2018 – zvýšená propagace akce (tisk, média), technické zajištění (výroba překážek, zajištění časomíry, pódium, ozvučení, tiskoviny) a nákup cen pro výherce.

111/ 10  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akce „Rekonstrukce ulic Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“, uzavřené se společností M-SILNICE a.s., Husova 1697, 500 03 Pardubice, IČO: 421 96 868, kterým se upravuje cena díla uvedená ve smlouvě na základě snížení rozsahu prováděných prací o částku 1 004 746,00 Kč bez DPH, 1 215 743,00 Kč včetně 21% DPH.

111/ 11  Záměr na prodej pozemku p.č. 310 v k.ú. Škudly o výměře 57 m2 za cenu minimálně 12 255,00 Kč.

111/ 12  záměr na prodej pozemku p.č. 4/37 v k.ú. Mělice o výměře 23 m2, odděleného z pozemku p.č. 4/36, p.č. 4/37, p.č. 4/3 a p.č. 246/2, vše v k.ú. Mělice, na základě geometrického plánu č. 174-60/2015, za cenu minimálně 4 807,00 Kč.

111/ 13  Záměr na prodej spoluvlastnického podílu ½ na části pozemku p.č. 223 v k.ú. Přelouč o výměře cca 11 m2 za cenu minimálně 290,00 Kč/m2.

111/ 14  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 35/84 v k.ú. Škudly.

111/ 15 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/6 v k.ú. Přelouč.

111/ 16   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi J. Š., Přelouč a městem Přelouč, opravňující město Přelouč uložit kanalizační výtlak z Mělic do Lohenic do pozemku p.č. 67 v k.ú. Mělice.

111/ 17  Výsledky ceny Reprezentant školy za školní rok 2017-2018.

111/ 18   Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

111/ 19   Návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • DOPORUČUJE :

 

111/ 20   Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2018.

111/ 21   Zastupitelstvu města zrušit usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, konaného dne 20. 4. 2017, odst. III. Bod 19), kterým bylo schváleno propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778, za celkové roční pachtovné ve výši 707 000,00 Kč od 1. 10. 2018.

111/ 22   Zastupitelstvu města schválit propachtování zemědělských pozemků, uvedených v příloze, společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778.

111/ 23  Zastupitelstvu města schválit pachtovní smlouvu na propachtování zemědělských pozemků, uzavřenou mezi městem Přelouč a společností LIPONOVA, a.s. se sídlem Lipoltice 104, IČO: 25282778.

111/ 24  Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 905/28 v k.ú. Přelouč o výměře 31 m2, odděleného z pozemku p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2320-29/2017, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč.

111/ 25   Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na převod pozemku p.č. 905/28 v k.ú. Přelouč o výměře 31 m2 z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Přelouč. Pozemek je zastavěn nově vybudovaným chodníkem ve vlastnictví města Přelouč.

111/ 26    Zastupitelstvu města schválit výpůjčku pozemků v k.ú. Lohenice u Přelouče o rozloze cca 50 000 m2 České fotbalgolfové asociaci za čelem vybudování Fotbal Parku Přelouč s tím, že protihodnotou bude žákům školských zařízení města v čase školní výuky umožněn vstup zdarma a městu bude park zdarma poskytnut za účelem pořádání vlastních akcí (dětské dny, sportovní dny, městské slavnosti).

111/ 27 Zastupitelstvu města stanovit, že ve volebním období 2018–2022 bude Zastupitelstvo města Přelouče složeno z 21 zastupitelů.

 

  • ROZHODUJE :

 

111/ 28  O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro ZeHa studio s.r.o. Pardubice ve výši  5 000,00  Kč na výdaje související s pořádáním akce překážkový běh – PŘEKÁŽKÁČ v areálu TANK POWER ve dnech 14. – 15. 7. 2018 – zvýšená propagace akce (tisk, média), technické zajištění (výroba překážek, zajištění časomíry, pódium, ozvučení, tiskoviny) a nákup cen pro výherce.

111/ 29  Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     Dlažba Vysoké mýto, s.r.o.

Sídlo dodavatele:     Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČO dodavatele:                      25953818

Nabídková cena bez DPH:      7 874 172,00 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno v přiložené zprávě o hodnocení nabídek.

 

  • UKLÁDÁ :

 

111/ 30   Tajemnici zpracování studie dopravního řešení v části města ohraničené ulicemi Havlíčkova, Pražská a Choceňská.

 

  • SOUHLASÍ :

 

111/ 31   S realizací dopravní obslužnosti a parkování v části města mezi ulicemi Kladenská, Pardubická, Karla Čapka a Studentská dle studie VDI PROJEKT s.r.o. ze dne 8. 6. 2018.

                                              

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 21. 6. 2018
Poslední aktualizace: 21. 6. 2018 08:40
Autor: