Obsah

Usnesení 110. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 110. schůze rady města 1konané dne 11. 6. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

110. schůze rady města konané dne 11. 6. 2018

 

Rada města Přelouče :  

          

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

110/  1 Zápis ze schůze Osadního výboru Mělice ze dne 20. 5. 2018.

107/  2 Zápis ze schůze Osadního výboru Klenovka ze dne 18. 5. 2018.

110/  3 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota, Škudly ze dne 28. 5. 2018.

110/  4 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 24. 5. 2018.

110/  5 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 30. 5. 2018.

110/  6 Informaci O2 Czech Republic a.s. o zrušení veřejných telefonních automatů na Masarykově náměstí a v ulici jižní v Přelouči z důvodu jejich dlouhodobého nevyužívání.

 

 • SCHVALUJE :

 

110/  7 Odměny za 1. pololetí 2018 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle §134 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce a předloženého návrhu.

110/  8 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“, kterým se sjednaný rozsah prací snižuje o částku 26 034, 64 Kč bez DPH, 31 501,91Kč vč. 21% DPH z důvodu změny způsobu provádění prací v souvislosti s přeložkou drážních kabelů a upravuje termín dokončení díla.

110/  9 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo S6/2017 na vypracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místních částech Klenovka a Štěpánov, uzavřené se společností IKKO Hradec králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se termín předání dokumentací prodlužuje do 31. 12. 2018.

110/ 10  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S8/2017 na vypracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místní části Mělice, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se termín předání dokumentací prodlužuje do 31. 12. 2018.

110/ 11  Návštěvní řád dětského hřiště Lhota pod Přeloučí, Tupesy a Štěpánov, provozní řád veřejných hřišť.

110/ 12  Uzavření nájemní smlouvy s:

K. S. na byt č. 2 v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

O. R. na byt č. 8 v ulici Za Fontánou  od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

I. B. na byt č. 3 v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

Z. F. na byt č. 10 v ulici Za Fontánou  od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

E. N. na byt č. 13 v ulici Za Fontánou  od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

K. O. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018

J. N. na byt č. 6 v ulici Za Fontánou  od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.

110/ 13   Návrh dodatku Č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Přelovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 6/2015.

110/ 14   Návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vyšehněvice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 11/2015.

110/ 15 Návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Brloh o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 16/2015.

110/ 16  Návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Přepychy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 4/2015.

110/ 17   Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 o o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí uzavíranou mezi městem Přelouč a městysem Choltice.

110/ 18   Přijetí neinvestiční dotace 20 000,00 Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce Polanského Přelouč.

110/ 19   Smlouvu č. OKSC5R/18/23123 o poskytnutí dotace na realizaci akce Polanského Přelouč.

110/ 20  Výlukový jízdní řád MHD, linka 655101, který bude v platnosti od 1. 7. do 31. 7. 2018.

 

 • DOPORUČUJE :

 

110/ 21  Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2017 bez výhrad.

110/ 22  Zastupitelstvu města zamítnout žádost paní A. B., o odkoupení části pozemku p.č. 311/4 v k.ú. Přelouč.

 

 • ROZHODUJE :

 

110/ 23   O poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2018 pro:

 • Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Přelouč ve výši 5 000,00 Kč na ceny, propagaci a na dopravu na akci HANDICAP FISH CUP 2018.
 • Střelecký klub Přelouč z.s. ve výši 5 000,00 Kč na nákup řeziva na opravu – výměnu odřevení konstrukcí zařízení na střelištích střelnice.
 • ZeHa studio s.r.o. Pardubice ve výši 5 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce Clasic Enduro Přelouč ve dnech 3. – 4. 8.2018 (ceny pro vítěze, startovní čísla, grafické práce, propagace akce).
 • CROSS CLUB Přelouč, z.s. ve výši 10 000,00 Kč na startovné, dopravu a opravy vozidla AVIA 4x4 na Mistrovství České republiky a mistrovství Evropy v Truck Trialu.
 • Pionýr z.s. – Pionýrskou skupinu Přelouč ve výši 7 000,00Kč na dopravu dětí na tábor.

110/ 24   O vyloučení dodavatele Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČO: 48180394, ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ z důvodu nesplnění požadované kvalifikace (základní způsobilost).

110/ 25  že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“:

            Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:     STRABAG a.s.

            Sídlo dodavatele:                    Na Bělidle 1698/21, 150 00 Praha 5

            IČO dodavatele:                      60838744

            Nabídková cena bez DPH:      10 070 165,63 Kč

            Jako druhý v pořadí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

            Sídlo dodavatele:       Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

            IČO dodavatele:        27523934

            Nabídková cena bez DPH:      10 641 025,29 Kč

            Jako třetí se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     EUROVIA CS, a.s.

            Sídlo dodavatele:      Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

            IČO dodavatele:        45274924

            Nabídková cena bez DPH:      12 456 932,86 Kč

            Jako čtvrtý se umístil dodavatel:

Jméno (název) dodavatele:     NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

            Sídlo dodavatele:        Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

            IČO dodavatele:         28812875

            Nabídková cena bez DPH:      12 732 287,00 Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o hodnocení nabídek.

 

 • RUŠÍ :

 

110/ 26  Usnesení rady města č. 107/38 ze dne 30. 4. 2018. kterým rada města doporučila zastupitelstvu města nepřijmout nabídku společnosti Farma Duha s.r.o. na odkup spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p.č. 1764/1 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 29 759 m2 za cenu 22,00 Kč/m2.  

 

 • NESOUHLASÍ :

 

110/ 27 Se zachováním provozu veřejných automatů za podmínky poskytování příspěvku města ve výši 1 000,00 Kč + DPH/měsíc za každý telefonní automat.

 

                                              

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 


Vytvořeno: 18. 6. 2018
Poslední aktualizace: 21. 6. 2018 08:41
Autor: