Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 108. schůze rady města

Usnesení 108. schůze rady města 1

konané dne 14. 5. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

108. schůze rady města konané dne 14. 5. 2018

 

 • SCHVALUJE :

 

108/  1 Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 07/2017 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na přímý nákup služebního vozidla v ceně do 500 000,00 Kč pro Městskou policii Přelouč.

108/  2 Veřejnoprávní smlouvu č. D26/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a ZeHa studiem s.r.o. Pardubice ve výši 15 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce TANK POWER SHOW X., dne 19. 5. 2018 v Přelouči.

108/  3 Veřejnoprávní smlouvu č. D27/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a KLUBEM UMĚNÍ – ART CLUB z.s. Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na náklady spojené s realizací akce dvanácté Zahradní galerie ART 2018.

108/  4 Veřejnoprávní smlouvu č. D28/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Krajskou knihovnou Pardubice ve výši 4 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.

108/  5 Veřejnoprávní smlouvu č. D29/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na úhradu energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).

108/  6 Smlouvu o dílo na zpracování dokumentu Podklady pro hodnocení projektu „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční 1516, Přelouč“, souvisejícího se žádostí o podporu z výzvy č. 78 IROP, se zhotovitelem Ing. Janou Holanovou, Chlumec nad Cidlinou, IČO: 03753549, za nabídkovou cenu 60 000,00 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

108/  7 Příkazní smlouvu na zajištění administrace žádosti o podporu a manažerského řízení projektu „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční 1516, Přelouč“, předkládaného do výzvy IROP č. 78, se zhotovitelem Ing. Janou Holanovou, Chlumec nad Cidlinou, IČO: 037 53549, za nabídkovou cenu 158 000,00 Kč. Zhotovitel není plátce DPH. 

108/  8 Dodatek č. 1 smlouvy o právu provedení stavby splaškové kanalizace, uzavřené dne 31. 8. 2016 mezi městem Přelouč a obcí Brloh. Tímto dodatkem se doplňují pozemku p.č. 1817/4, p.č. 1817/6 a p.č. 1817/9, vše v k.ú. Přelouč, do výčtu pozemků ve vlastnictví města, na kterých bude stavba realizována.

108/  9 Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 382/109 v k.ú. Přelouč.

108/ 10  Pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 1 000 m2 od 15. 5. 2018 do 15. 9. 2018 panu Jakubu Šimonovi, Přelouč, za nájemné 15 000,00 Kč.

108/ 11   Smlouvu o nájmu pozemku, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem Jakubem Šimonem, Přelouč, IČO: 04119797, na pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

108/ 12  Záměr na prodej pozemku p.č. 246/3 v k.ú. Mělice, o výměře 14 m2, odděleného z pozemků p.č. 246/3 a p.č. 246/1 v k.ú. Mělice, paní H. M., bytem  Přelouč, za cenu minimálně 3 010,00 Kč.

108/ 13 Výpověď smlouvy o nájmu, uzavřené dne 16. 3. 2004 mezi městem Přelouč a paní Janou Waberovou, IČO: 68232063, Pardubice, na pronájem části pozemku p.č. 1794/6 v k.ú. Přelouč za účelem umístění čtyř reklamních zařízení (billboardů).

108/ 14   Výpověď smlouvy o nájmu pozemku, uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace a městem Přelouč, na pronájem části pozemku st.p.č. 323, umožňující městu realizovat zde stavbu „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“.

108/ 15  Smlouvu o dílo s Ing. Monikou Bízikovou, Chrudim, IČO: 65182324, uzavíranou na vypracování projektové dokumentace na akci „Městský park Přelouč – zahradní úpravy včetně komunikací“, za nabídkovou cenu 394 900,00 Kč bez DPH, 477 829,00 Kč včetně DPH.

108/ 16  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Kino Přelouč – přístavba sociálního zařízení“ s dodavatelem Ladislav Kmoníček, sídlem: 533 43 Rohovládová Bělá, IČO: 61233081, za nabídkovou cenu 800 000,18 Kč bez DPH.

108/ 17 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Cyklostezka Přelouč – Lhota“.

108/ 18  Smlouvu č. Z_S24_12_8120060397 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v Hradecké ulici v Přelouči.

108/ 19  Zpoplatnění inzerátu – typu gratulace/vzpomínka na žijící osobu v Přeloučském ROŠTU ve výši 10,00 Kč vč. DPH v rámci opatření nové legislativy GDPR s platností od 25. 5. 2018.

108/ 20  Smlouvu o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 uzavíranou mezi Městem Přelouč a Základní uměleckou školou Přelouč, K. H. Máchy 325, Přelouč, okres Pardubice, IČO: 48160971, příspěvkovou organizací města Přelouč, vedenou u krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 856, se sídlem K. H. Máchy 325, 535 01 Přelouč v zastoupení Michalem Chmelařem, ředitelem příspěvkové organizace.

108/ 21  Smlouvu o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu (ev.č. RR-03-04-2018) uzavíranou s poskytovatelem společností Galileo Corporation s.r.o., IČO: 25448714 o zprovoznění modulu na serveru poskytovatele za cenu 12 500,00 Kč bez DPH s ročními náklady za zajištění provozu ve výši 2 450,00 Kč bez DPH.

108/ 22 Smlouvu o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu (ev.č. BAL-51-04-2018) uzavíranou s poskytovatelem společností Galileo Corporation s.r.o., IČO: 25448714 na rozšíření redakčního systému na verzi GDPR+, zajištění a nasazení SSL certifikátu za cenu 3 900,00 Kč bez DPH a zajištění jejich provozu na webu města www.cffd.cz za roční náklady ve výši 2 450,00 Kč bez DPH.

108/ 23  Smlouvu evidenční číslo OKŘ/18/21943 uzavíranou s Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové dotace ve výši 30 000,00 tis. Kč na pořízení požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů města.

 

 • JMENUJE:

 

108/ 24   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ ve složení Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 • DELEGUJE :

 

108/ 25  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ pana Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).    

 

 • POVĚŘUJE :

 

108/ 26   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ otevíráním nabídek.

108/ 27  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 • ROZHODUJE:

 

108/ 28   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro Spolek vrbová stáj z.s. Tupesy ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu a výkup týraných zvířat a umístění a krmivo pro odchycené psy.

108/ 29  V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Kino Přelouč – přístavba sociálního zařízení“ podal nejvhodnější nabídku dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:  Ladislav Kmoníček

            Sídlo dodavatele:  533 43 Rohovládová Bělá 125

            IČO dodavatele:  61233081

            Nabídková cena bez DPH: 800 000,18 Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá doporučení hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 • DOPORUČUJE :

 

108/ 30   Zastupitelstvu města pověřit pana Mgr. Petra Veselého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 • ŽÁDÁ :

 

108/ 31   Pardubický kraj o bezúplatný převod budovy občanské vybavenosti bez č.p. včetně st.p.č. 2147, ulice Obránců míru Přelouč za účelem provozování Školní jídelny pro žáky a studenty základních a střední školy v Přelouči.

 

 • NEPŘIJÍMÁ :

 

108/ 32  Nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to nejprve nabídkou odprodeje a poté případnou likvidací. Jedná se o majetek pořízený v letech 1983 – 1989 a v roce 2002 dle přílohy.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 15. 5. 2018 13:54
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2018 7:55
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi