Obsah

Usnesení 108. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 108. schůze rady města 1konané dne 14. 5. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

108. schůze rady města konané dne 14. 5. 2018

 

  • SCHVALUJE :

 

108/  1 Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 07/2017 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na přímý nákup služebního vozidla v ceně do 500 000,00 Kč pro Městskou policii Přelouč.

108/  2 Veřejnoprávní smlouvu č. D26/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a ZeHa studiem s.r.o. Pardubice ve výši 15 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce TANK POWER SHOW X., dne 19. 5. 2018 v Přelouči.

108/  3 Veřejnoprávní smlouvu č. D27/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a KLUBEM UMĚNÍ – ART CLUB z.s. Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na náklady spojené s realizací akce dvanácté Zahradní galerie ART 2018.

108/  4 Veřejnoprávní smlouvu č. D28/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Krajskou knihovnou Pardubice ve výši 4 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.

108/  5 Veřejnoprávní smlouvu č. D29/2018 uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na úhradu energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).

108/  6 Smlouvu o dílo na zpracování dokumentu Podklady pro hodnocení projektu „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční 1516, Přelouč“, souvisejícího se žádostí o podporu z výzvy č. 78 IROP, se zhotovitelem Ing. Janou Holanovou, Chlumec nad Cidlinou, IČO: 03753549, za nabídkovou cenu 60 000,00 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

108/  7 Příkazní smlouvu na zajištění administrace žádosti o podporu a manažerského řízení projektu „Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční 1516, Přelouč“, předkládaného do výzvy IROP č. 78, se zhotovitelem Ing. Janou Holanovou, Chlumec nad Cidlinou, IČO: 037 53549, za nabídkovou cenu 158 000,00 Kč. Zhotovitel není plátce DPH. 

108/  8 Dodatek č. 1 smlouvy o právu provedení stavby splaškové kanalizace, uzavřené dne 31. 8. 2016 mezi městem Přelouč a obcí Brloh. Tímto dodatkem se doplňují pozemku p.č. 1817/4, p.č. 1817/6 a p.č. 1817/9, vše v k.ú. Přelouč, do výčtu pozemků ve vlastnictví města, na kterých bude stavba realizována.

108/  9 Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 382/109 v k.ú. Přelouč.

108/ 10  Pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře 1 000 m2 od 15. 5. 2018 do 15. 9. 2018 panu Jakubu Šimonovi, Přelouč, za nájemné 15 000,00 Kč.

108/ 11   Smlouvu o nájmu pozemku, uzavřenou mezi městem Přelouč a panem Jakubem Šimonem, Přelouč, IČO: 04119797, na pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

108/ 12  Záměr na prodej pozemku p.č. 246/3 v k.ú. Mělice, o výměře 14 m2, odděleného z pozemků p.č. 246/3 a p.č. 246/1 v k.ú. Mělice, paní H. M., bytem  Přelouč, za cenu minimálně 3 010,00 Kč.

108/ 13 Výpověď smlouvy o nájmu, uzavřené dne 16. 3. 2004 mezi městem Přelouč a paní Janou Waberovou, IČO: 68232063, Pardubice, na pronájem části pozemku p.č. 1794/6 v k.ú. Přelouč za účelem umístění čtyř reklamních zařízení (billboardů).

108/ 14   Výpověď smlouvy o nájmu pozemku, uzavřenou mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace a městem Přelouč, na pronájem části pozemku st.p.č. 323, umožňující městu realizovat zde stavbu „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“.

108/ 15  Smlouvu o dílo s Ing. Monikou Bízikovou, Chrudim, IČO: 65182324, uzavíranou na vypracování projektové dokumentace na akci „Městský park Přelouč – zahradní úpravy včetně komunikací“, za nabídkovou cenu 394 900,00 Kč bez DPH, 477 829,00 Kč včetně DPH.

108/ 16  Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Kino Přelouč – přístavba sociálního zařízení“ s dodavatelem Ladislav Kmoníček, sídlem: 533 43 Rohovládová Bělá, IČO: 61233081, za nabídkovou cenu 800 000,18 Kč bez DPH.

108/ 17 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Cyklostezka Přelouč – Lhota“.

108/ 18  Smlouvu č. Z_S24_12_8120060397 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v Hradecké ulici v Přelouči.

108/ 19  Zpoplatnění inzerátu – typu gratulace/vzpomínka na žijící osobu v Přeloučském ROŠTU ve výši 10,00 Kč vč. DPH v rámci opatření nové legislativy GDPR s platností od 25. 5. 2018.

108/ 20  Smlouvu o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 uzavíranou mezi Městem Přelouč a Základní uměleckou školou Přelouč, K. H. Máchy 325, Přelouč, okres Pardubice, IČO: 48160971, příspěvkovou organizací města Přelouč, vedenou u krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 856, se sídlem K. H. Máchy 325, 535 01 Přelouč v zastoupení Michalem Chmelařem, ředitelem příspěvkové organizace.

108/ 21  Smlouvu o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu (ev.č. RR-03-04-2018) uzavíranou s poskytovatelem společností Galileo Corporation s.r.o., IČO: 25448714 o zprovoznění modulu na serveru poskytovatele za cenu 12 500,00 Kč bez DPH s ročními náklady za zajištění provozu ve výši 2 450,00 Kč bez DPH.

108/ 22 Smlouvu o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu (ev.č. BAL-51-04-2018) uzavíranou s poskytovatelem společností Galileo Corporation s.r.o., IČO: 25448714 na rozšíření redakčního systému na verzi GDPR+, zajištění a nasazení SSL certifikátu za cenu 3 900,00 Kč bez DPH a zajištění jejich provozu na webu města www.cffd.cz za roční náklady ve výši 2 450,00 Kč bez DPH.

108/ 23  Smlouvu evidenční číslo OKŘ/18/21943 uzavíranou s Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové dotace ve výši 30 000,00 tis. Kč na pořízení požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů města.

 

  • JMENUJE:

 

108/ 24   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ ve složení Bc. Pavel Caha, Miroslav Manžel, Hana Mencová (náhradníci: Ing. Iva Lehárová, Ing. Lada Kubínová, Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

108/ 25  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ pana Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).    

 

  • POVĚŘUJE :

 

108/ 26   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ otevíráním nabídek.

108/ 27  Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč – Lhota“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

  • ROZHODUJE:

 

108/ 28   O poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro Spolek vrbová stáj z.s. Tupesy ve výši 10 000,00 Kč na nákup krmiv, vitamínů, veterinární péči, kopytářské práce, odvoz při úhynu a výkup týraných zvířat a umístění a krmivo pro odchycené psy.

108/ 29  V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Kino Přelouč – přístavba sociálního zařízení“ podal nejvhodnější nabídku dodavatel:

            Jméno (název) dodavatele:  Ladislav Kmoníček

            Sídlo dodavatele:  533 43 Rohovládová Bělá 125

            IČO dodavatele:  61233081

            Nabídková cena bez DPH: 800 000,18 Kč

Rozhodnutí rady města odpovídá doporučení hodnotící komise, které je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

  • DOPORUČUJE :

 

108/ 30   Zastupitelstvu města pověřit pana Mgr. Petra Veselého k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

  • ŽÁDÁ :

 

108/ 31   Pardubický kraj o bezúplatný převod budovy občanské vybavenosti bez č.p. včetně st.p.č. 2147, ulice Obránců míru Přelouč za účelem provozování Školní jídelny pro žáky a studenty základních a střední školy v Přelouči.

 

  • NEPŘIJÍMÁ :

 

108/ 32  Nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence, a to nejprve nabídkou odprodeje a poté případnou likvidací. Jedná se o majetek pořízený v letech 1983 – 1989 a v roce 2002 dle přílohy.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 15. 5. 2018
Poslední aktualizace: 17. 5. 2018 07:55
Autor: